Quyết Định số 09/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
29
lượt xem
2
download

Quyết Định số 09/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết Định số 09/2004/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiếtKhu đô thị mới Việt Hưng- huyện Gia Lâm (nay là quận Long Biên)- Hà Nội, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định số 09/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S :09/2004/Q -UB Hà N i, ngày 14 tháng 01 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I VI T HƯNG- HUY N GIA LÂM (NAY LÀ QU N LONG BIÊN) HÀ N I, T L 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s .08/2004/Q - UB ngày 14 tháng 01 năm 2004 c a U ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t quy ho ch chi ti t khu ô th m i Vi t Hưng - huy n Gia Lâm (nay là qu n Long Biên) - Hà N i, t l 1/500; Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc Thành ph , QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch chi ti t khu ô th m i Vi t Hưng- huy n Gia Lâm (nay là qu n Long Biên)- Hà N i, t l 1/500. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Tài chính - V t giá, Tài nguyên - Môi trư ng - Nhà t, Xây d ng, Giao thông - Công chính, Khoa h c Công ngh , Ch t ch UBND huy n Gia Lâm, Ch t ch UBND qu n Long Biên, Ch t ch UBND Th tr n c Giang, Ch t ch UBND các xã: Vi t Hưng, Giang Biên, Thư ng Thanh; T ng giám c T ng Công ty u tư phát tri n nhà và ô th , Th trư ng các S , Ban Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T.M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
 2. Hoàng Văn Nghiên I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I VI T HƯNG -HUY N GIA LÂM (NAY LÀ QU N LONG BIÊN) - HÀ N I, T L 1/500 (Ban hành theo Quy t nh s . 08./2004/Q -UB ngày 14 tháng 01 năm 2004 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, s d ng các công trình theo úng án Quy ho ch chi ti t khu ô th m i Vi t Hưng- huy n Gia Lâm (nay là qu n Long Biên) - Hà N i, t l 1/500 ã ư c phê duy t theo Quy t nh s 08/2004/Q -UB ngày 14 tháng 01 năm 2004 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i. i u 2: Ngoài nh ng quy nh nêu trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong a bàn khu ô th m i Vi t Hưng- Huy n Gia Lâm (nay là qu n Long Biên)- Hà N i còn ph i tuân th các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c U ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh trên cơ s i u ch nh án quy ho ch chi ti t ư c duy t. i u 4: Ch t ch UBND huy n Gia Lâm (nay là qu n Long Biên), Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, Xây d ng ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND Thành ph v vi c qu n lý xây d ng t i khu ô th m i Vi t Hưng theo úng quy ho ch chi ti t ư c duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: * T ng di n tích khu ô th m i Vi t Hưng: 210,5 ha * a i m : Th tr n c Giang và các xã: Thư ng Thanh, Vi t Hưng, Giang Biên - huy n Gia Lâm (nay là qu n Long Biên) - Hà N i. * Ph m vi: - Phía ông B c giáp tuy n ư ng 48m n i v i Qu c l 1 m i và khu dân cư xã Giang Biên
 3. - Phía ông Nam giáp tuy n ư ng phân khu v c có m t c t ngang 30m và khu công nghi p Sài ng A. - Phía Tây B c gi i h n b i ranh gi i d án Quy ho ch chi ti t c i t o ch nh trang tr c ph Ngô Gia T , - Phía Tây Nam giáp khu dân cư làng L M t - xã Vi t Hưng. i u 6: T ng di n tích quy ho ch khu ô th m i : 210,5 ha. Bao g m: B NG T NG H P S LI U QUY HO CH S D NG T AI TRONG KHU Ô THN M I Tt Ch c năng s d ng Di n tích T l (ha) (%) I. t xây d ng các công trình c p thành ph và 66,3499 31,52 Khu v c: 1.1 t làm ư ng thành ph và khu v c 30,0383 14,27 (48m, 40m, 30m). 1.2 t công c ng thành ph và khu v c. 5,2566 2,5 1.3 t cơ quan hi n có c i t o 1,0271 0,49 1.4 t h n h p (Trư ng d y ngh , văn phòng, 13,1521 6,25 nhà cho thuê...) 1.5 t cây xanh TDTT thành ph 16,8758 8,01 II. t khu nhà : 119,3736 56,71 2.1 t công c ng khu nhà 7,4082 2.2 t cây xanh TDTT khu nhà 5,4394 2.3 t làm ư ng, bãi xe khu nhà 11,8318 2.4 t ơn v : 94,6942 G m: 2.4.1 - t công c ng ơn v : 2,3443 ha 2.4.2 - t trư ng ti u h c và THCS: 9,5689 ha 2.4.3 - t nhà tr m u giáo: 5,1482 ha 2.4.4 - t cây xanh ơn v : 4,5080 ha 2.4.5 - t ư ng giao thông: 13,8622 ha 2.4.6 - t hi n có gi l i và xây m i: 59,2626 ha
 4. + t hi n có gi l i c i t o: 7,8788 ha + t xây m i: 51,3838 ha III. t cây xanh cách ly, t mương 24,2605 11,52 và hành lang b o v . IV. t tr m bi n áp 110KV Thanh Am 0,5160 0,25 - Qu t giao cho Thành ph xây d ng nhà di dân gi i phóng m t b ng (20% t xây d ng m i) có di n tích 10,277 ha bao g m các lô có ký hi u: + t cao t ng: CT-15, CT-19, CT-21 v i t ng di n tích là: 90.825 m2 + t th p t ng: BT-01, BT-02 v i t ng di n tích là: 11.788 m2 i u 7: t xây d ng công trình công c ng thành ph và khu v c có t ng di n tích: 5,2566 ha bao g m 02 lô t (Có ký hi u CC-14 n CC-15 b n v quy ho ch s d ng t). Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau: Ký Di n tích H s s T ng cao M t XD Ch c năng s d ng hi u (ha) d ng t TB (%) Công c ng thành ph , CC-14 0,7151 2,20 5,5 40 khu v c Công c ng thành ph , CC-15 4,5415 2,25 9,0 25 khu v c - Khi thi t k , xây d ng các công trình ph i tuân th các yêu c u v ki n trúc và k thu t ô th như: Ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t ....Chi u cao các công trình trong khu v c thu c ph m vi ph u bay c a sân bay Gia Lâm ư c kh ng ch m b o theo yêu c u c a ngành hàng không. Các khu v c khác ngoài ph m vi nh hư ng c a ph u bay có th xây cao hơn nhưng c n ư c xem xét c th và có ý ki n tho thu n c a cơ quan qu n lý, ư c c p có thNm quy n phê duy t. Trong khuôn viên t c a công trình ph i b trí bãi xe, sân bãi ph c v riêng cho công trình theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. i u 8: t xây d ng cơ quan có t ng di n tích: 1,0271ha bao g m 01 lô t (Có ký hi u CQ-06 b n v quy ho ch s d ng t s QH-05). Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau: Ký Di n tích H s s T ng cao M t XD Ch c năng s d ng hi u (ha) d ng t TB (%) CQ-06 Cơ quan 1,0271 2,28 6,0 38 - Khi thi t k , xây d ng các công trình ph i tuân th theo: Ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t ....Chi u cao các công trình trong khu
 5. v c thu c ph m vi ph u bay c a sân bay Gia Lâm ph i ư c kh ng ch theo yêu c u c a ngành hàng không. Trong khuôn viên c a các cơ quan ph i b trí bãi xe, sân bãi ph c v riêng cho công trình theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. i u 9: t xây d ng các công trình h n h p (Trư ng d y ngh , nhà cho thuê, văn phòng...) v i t ng di n tích: 13,1521ha bao g m 05 lô t (Có ký hi u t HH-02 n HH-06 b n v quy ho ch s d ng t). Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau: Ký Ch c năng s d ng Di n tích H s s T ng cao M t XD hi u (ha) d ng t TB (%) HH-02 th nh p 1,4601 2,28 6,0 38 HH-03 th nh p 2,0857 2,28 6,0 38 HH-04 th nh p 3,4997 2,20 5,5 40 HH-05 th nh p 3,9944 2,25 9,0 25 HH-06 th nh p 2,1122 2,10 6,0 35 - Khi thi t k , xây d ng, các công trình ph i m b o theo úng ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t....Chi u cao các công trình trong khu v c thu c ph m vi ph u bay c a sân bay Gia Lâm ph i m b o theo yêu c u c a ngành hàng không. - Hình th c ki n trúc công trình p, phù h p v i tính ch t c a công trình. Trong khuôn viên c a các công trình ph i b trí bãi xe, sân bãi ph c v riêng cho công trình theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. i u 10: t xây d ng các công trình công c ng c p khu nhà bao g m 02 lô t, t ng di n tích: 7,4082 ha (Có ký hi u CCKO và PTTH b n v quy ho ch s d ng t) v i các ch tiêu quy nh như sau: Ký Di n tích H s s T ng cao M t XD Ch c năng s d ng hi u (ha) d ng t TB (%) Công c ng khu CCKO (phòng khám, nhà văn 5,5212 1,05 3,0 35 hóa...) PTTH Trư ng PTTH (c p 3) 1,8870 0,90 3,0 30 - Khi thi t k , xây d ng công trình ph i theo úng ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t. Hình th c ki n trúc công trình p và phù h p v i tính ch t c a công trình. Trong khuôn viên c a các công trình b trí sân bãi th d c th thao, cây xanh và sân chơi, sân TDTT cho h c sinh .
 6. i u 11: t xây d ng các công trình công c ng c p ơn v bao g m 03 lô (Có ký hi u t DVO-01 n DVO-03 b n v quy ho ch s d ng t), t ng di n tích t: 2,3443 ha v i các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau: Ký Di n tích H s s T ng cao M t XD Ch c năng s d ng hi u (ha) d ng t TB (%) DVO- Công c ng ơn v 1 0,4895 2,0 5,0 40 01 DVO- Công c ng ơn v 2 0,7152 1,5 5,0 30 02 DVO- Công c ng ơn v 3 1,1396 1,5 5,0 30 03 - Khi thi t k , xây d ng công trình ph i m b o theo úng ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t... Chi u cao công trình có th cao hơn quy nh nhưng c n ư c xem xét c th , ư c c p có thNm quy n phê duy t. Hình th c công trình ph i p và m b o hài hoà v i các công trình lân c n, óng góp b m t ki n trúc cho khu trung tâm công c ng c a t ng ơn v . i u 12: t xây d ng trư ng ti u h c và THCS bao g m 06 lô t, t ng di n tích: 9,5689 ha (Có ký hi u t TH-01 n TH-06 b n v quy ho ch s d ng t). Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau: Ký Di n tích H s s T ng cao M t XD Ch c năng s d ng hi u (ha) d ng t TB (%) TH-01 Trư ng ti u h c 1,1206 0,75 3,0 25 TH-02 Trư ng THCS 0,9476 0,90 3,0 30 TH-03 Trư ng ti u h c 1,9557 0,75 3,0 25 TH-04 Trư ng THCS 1,6992 0,60 3,0 20 TH-05 Trư ng THCS 1,8876 0,90 3,0 30 TH-06 Trư ng ti u h c 1,9582 0,75 3,0 25 - Khi thi t k , xây d ng, công trình ph i m b o theo úng ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t. Hình th c ki n trúc công trình p và phù h p v i tính ch t c a công trình. Trong khuôn viên c a các công trình b trí sân bãi th d c th thao, cây xanh và sân chơi cho h c sinh. i u13: t xây d ng nhà tr m u giáo bao g m 07 lô t, t ng di n tích: 5,1482ha (Có ký hi u t NT-04 n NT-10 b n v quy ho ch s d ng t). Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau: Ký Di n tích H s s T ng cao M t XD Ch c năng s d ng hi u (ha) d ng t TB (%)
 7. NT-04 Nhà tr m u giáo 0,4576 0,60 3,0 20 NT-05 Nhà tr m u giáo 0,3511 0,60 3,0 20 NT-06 Nhà tr m u giáo 0,6334 0,60 2,0 30 NT-07 Nhà tr m u giáo 0,8896 0,60 2,0 30 NT-08 Nhà tr m u giáo 0,6045 0,60 2,0 30 NT-09 Nhà tr m u giáo 1,1722 0,60 2,0 30 NT-10 Nhà tr m u giáo 1,0398 0,75 3,0 25 - Khi thi t k , xây d ng công trình ph i có ki n trúc ph i p, phù h p v i tính ch t công trình. T ch c tr ng cây xanh, cây c nh và t o sân chơi cho tr em trong khuôn viên. i u14: t cây xanh cách ly và hành lang b o v tuy n mương thoát nư c bao g m các lô t có t ng di n tích: 24,2605ha (Có ký hi u CXCL-04 ¸ CXCL-05 n CXCL- 15 b n v quy ho ch s d ng t) c th như sau: Ký hi u Ch c năng s d ng Di n tích (ha) CXCL-... Cây xanh cách ly 20,0996 CXCL-04 2,4910 CXCL-05 1,7601 CXCL-07 1,3510 CXCL-08 1,3920 CXCL-09 5,8287 CXCL-10 1,6889 CXCL-11 1,7291 CXCL-12 1,5456 CXCL-13 0,7985 CXCL-14 1,5147 Hành lang b o v và mương thoát nư c HLM-... 4,1609 giáp làng L M t. HLM-01 2,9249 HLM-02 1,2360 Yêu c u v ki n trúc quy ho ch: Ch tr ng cây xanh, c m xây d ng các công trình ki n trúc trong ph m vi hành lang b o v tuy n ng d n d u. Cây xanh ư c tr ng ph i l a ch n lo i cây có b r không làm nh hư ng n ư ng ng d n d u. Cây xanh ư c tr ng xen k các t ng tán nh m m b o hi u qu cách ly t t nh t ng th i óng góp tích c c vào vi c t o c nh quan cũng như c i thi n vi khí h u cho khu ô th m i.
 8. i v i d i cây xanh cách ly khu công nghi p Sài ng A (g m 02 lô có ký hi u CXCL-13 và CXCL-14) cho phép b trí ư ng n i b ( ư ng gom cho ơn v s 03) và m t s công trình u m i k thu t, bãi xe và m t s công trình d ch v nh v i t ng di n tích chi m t không vư t quá 30%. i u15: t tr m bi n áp Thanh Am b trí trong 01 lô t có ký hi u TBA trong b n v quy ho ch s d ng t v i di n tích: 0,5160 ha. - Vi c u tư xây d ng công trình ph i tuân th nguyên t c m b o an toàn và hài hoà v i c nh quan ki n trúc khu ô th m i. i u 16: t cây xanh TDTT thành ph và khu nhà bao g m 02 lô t (Có ký hi u CV-01 và CV-02 trong b n v quy ho ch s d ng t). C th như sau: + Cây xanh TDTT khu nhà có di n tích: 5,4394ha (Ký hi u CV-01), trong ó có 2 ha m t nư c h i u hoà. + Cây xanh TDTT Thành ph có di n tích: 16,8758ha (Ký hi u CV-02), trong ó có 5 ha m t nư c h i u hoà c a khu v c. Là i m cây xanh, th d c th thao, ngh ngơi vui chơi gi i trí c a nhân dân khu v c, không xây d ng công trình. Khi thi t k , xây d ng ph i m b o cao c t san n n, xây d ng h th ng thoát nư c hoàn ch nh cùng v i h th ng chi u sáng, ư ng d o. B trí cây xanh bóng mát, cây c nh (L a ch n cây có hoa thơm dáng p, các mùa và m u s c phong phú, phù h p v i i u ki n th như ng và khí h u c a khu v c, không gây ô nhi m môi trư ng và không nguy hi m i v i con ngư i) t o c nh quan và c i thi n vi khí h u cho khu ô th m i và các khu v c lân c n. i u 17: t cây xanh th d c th thao ơn v bao g m 05 lô t (Có ký hi u t CX-02 n CX-06 b n v quy ho ch s d ng t) t ng di n tích: 4,5080 ha c th như sau: Ký hi u Ch c năng s d ng Di n tích (ha) CX-02 Cây xanh TDTT ơn v 0,6255 CX-03 Cây xanh TDTT ơn v 0,8457 CX-04 Cây xanh TDTT ơn v 0,8946 CX-05 Cây xanh TDTT ơn v 0,5730 CX-06 Cây xanh TDTT ơn v 1,5692 Yêu c u v ki n trúc quy ho ch: - Là các i m cây xanh ngh ngơi ph c v dân cư trong các khu nhà , không xây d ng công trình. Khi thi t k , xây d ng ph i m b o cao c t san n n, xây d ng h th ng thoát nư c hoàn ch nh cùng v i h th ng chi u sáng và ư ng d o, b trí cây bóng mát, cây c nh (L a ch n cây có hoa thơm dáng p, các mùa và m u s c phong phú, phù h p v i i u ki n th như ng và khí h u c a khu v c, không gây ô nhi m môi trư ng và không nguy hi m i v i con ngư i) k t h p v i sân chơi nh t o c nh quan và c i thi n i u ki n vi khí h u cho khu dân cư.
 9. i u 18: t các bãi xe công c ng bao g m 07 lô t có t ng di n tích: 2,3965ha (Có ký hi u t DX- 03; DX- 04; DX- 08 n DX-12 b n v quy ho ch s d ng t) c th như sau: Ký hi u Ch c năng s d ng Di n tích (ha) DX-03 Bãi xe ô tô 0,1444 DX-04 Bãi xe ô tô 0,1821 DX-08 Bãi xe ô tô 0,5295 DX-09 Bãi xe ô tô 0,4827 DX-10 Bãi xe ô tô 0,2218 DX-11 Bãi xe ô tô 0,5330 DX-12 Bãi xe ô tô 0,3030 - Các bãi xe ư c thi t k phù h p v i yêu c u s d ng, m b o cho t ch c giao thông c a khu ô th m i. H th ng h t ng k thu t ph c v các bãi xe (chi u sáng, c p thoát nư c...) ph i ư c thi t k ng b và m b o u n i v i h th ng h t ng chung c a khu ô th m i. Vi c xây d ng các bãi xe k t h p trong các khu cây xanh cách ly ph i m b o an toàn cho các công trình h t ng ư c b o v (Tuy n ng d n d u và tuy n i n cao th ) theo yêu c u c a các cơ quan qu n lý chuyên ngành. Các bãi xe u b trí tr ng cây xanh, cây c nh. i u 19: t nhà c i t o và xây m i bao g m 31 lô t, t ng di n tích t: 59,2626ha a- Nhà chung cư, cao t ng k t h p d ch v thương m i: ư c b trí trong 16 lô t (Có ký hi u t CT- 04 n CT- 10; CT- 13 n CT- 21) b n v quy ho ch s d ng t v i t ng di n tích: 34,4147ha. Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh như sau: Ký Ch c năng s d ng Di n tích H s s T ng M t hi u (ha) d ng t cao TB XD (%) CT-04 Nhà chung cư cao t ng 1,9250 2,40 8,0 30 k t h p d ch v thương tm i CT-05 Nhà chung cư cao t ng 1,2311 2,70 9,0 30 k t h p d ch v thương tm i CT-06 Nhà chung cư cao t ng 0,9300 2,40 8,0 30 k t h p d ch v thương tm i CT-07 Nhà chung cư cao t ng 1,1258 2,70 9,0 30 k t h p d ch v thương tm i CT-08 Nhà cao t ng k t h p d.v 1,8835 2,10 7,0 30 thương m i CT-09 Nhà cao t ng k t h p d.v 0,8110 2,70 10,0 27
 10. thương m i CT-10 Nhà cao t ng k t h p d.v 0,6852 2,86 11,0 26 thương m i CT-13 Nhà cao t ng k t h p d.v 2,1955 2,28 6,0 38 thương m i CT-14 Nhà chung cư + D.v 4,6603 2,28 6,0 38 thương m i CT-15 Nhà cao t ng 2,9367 2,25 9,0 25 CT-16 Nhà chung cư 2,1596 2,20 5,5 40 CT-17 Nhà chung cư 3,2156 2,28 6,0 38 CT-18 Nhà chung cư 2,3846 2,10 6,0 35 CT-19 Nhà chung cư 3,5433 2,45 7,0 35 CT-20 Nhà chung cư 2,1250 2,45 7,0 35 CT-21 Nhà cao t ng 2,6025 2,52 9,0 28 - Các yêu c u v ki n trúc quy ho ch: + Khi thi t k , xây d ng công trình ph i m b o theo úng ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t...v.v. + Các công trình thu c ph m vi ph u bay c a sân bay Gia Lâm c n tuy t i tuân th yêu c u kh ng ch cao c a công trình. Khu v c giáp các ư ng l n công trình có th ư c xây cao hơn nhưng ph i ư c xem xét c th và ph i ư c s tho thu n c a cơ quan qu n lý. + Hình th c ki n trúc ph i p, có m u s c hài hoà, phù h p. T ch c cây xanh, sân vư n và ư ng vào nhà k t h p v i bãi xe, m b o yêu c u s d ng c a dân cư khu v c. b- Nhà th p t ng xây m i: Bao g m 08 lô t nhà d ng bi t th và 01 lô t d ng nhà vư n (Bi t th có ký hi u t BT-01 n BT-08 và nhà vư n có ký hi u NV b n v quy ho ch s d ng t). T ng di n tích t: 16,9691ha. Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau: Ký Di n tích H s s T ng M t hi u Ch c năng s d ng (ha) d ng t cao t.b XD (%) BT-.. Nhà d ng bi t th 14,0874 BT-01 0,5808 0,90 3,0 30 BT-02 0,5980 0,90 3,0 30
 11. BT-03 0,6506 0,90 3,0 30 BT-04 1,9697 0,75 3,0 25 BT-05 1,6999 0,90 3,0 30 BT-06 1,3108 0,90 3,0 30 BT-07 4,0136 0,90 3,0 30 BT-08 3,2640 0,90 3,0 30 NV Nhà vư n 2,8817 1,50 3,0 50 - Các yêu c u v ki n trúc quy ho ch: + Tuân th các yêu c u v : Ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t... + Hình th c ki n trúc ph i p, th ng nh t cho t ng lô, có m u s c hài hoà, phù h p v i ch c năng nhà . c- Nhà th p t ng hi n có gi l i c i t o, ch nh trang: Bao g m 06 lô t v i t ng di n tích : 7,8788ha (Có ký hi u t NO- 10 n NO-15). Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau: Ký Ch c năng s d ng Di n tích H s s T ng M t hi u (ha) d ng t cao t.b XD (%) NO-10 Nhà c it o 1,5829 1,50 3,0 50 NO-11 Nhà c it o 1,1885 1,50 3,0 50 NO-12 Nhà c it o 1,2234 1,50 3,0 50 NO-13 Nhà c it o 1,4790 1,50 3,0 50 NO-14 Nhà c it o 0,9022 1,65 3,0 55 NO-15 Nhà c it o 1,5028 1,65 3,0 55 - Các yêu c u v ki n trúc quy ho ch: + Tuân th các yêu c u v : Ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t... + Các công trình c i t o u thu c ph m vi ph u bay c a sân bay Gia Lâm do ó c n tuy t i tuân th yêu c u kh ng ch cao c a công trình. + Trong các nhóm nhà c i t o dành qu t b trí các vư n d o nh k t h p sân chơi, ch xe, quay xe ô tô và các công trình u m i h t ng k thu t như: Tr m h áp, t cáp thông tin, b nư c ng m.... + Hình th c ki n trúc ph i p, có m u s c hài hoà, phù h p ch c năng nhà .
 12. i u 20: H th ng giao thông: a- ư ng c p khu v c: - Tuy n t u c u u ng i Qu c l 1 m i (gi i h n phía ông B c khu o th m i), có chi u r ng l gi i B = 48m v i t ng chi u dài 2km. - Tuy n t ư ng Ngô Gia T i khu công nghi p Sài ng A (gi i h n khu t phía Tây Nam khu ô th m i), có chi u r ng l gi i: B= 40m v i t ng chi u dài là: 1,2km. - Các tuy n ư ng khu v c khác trong khu quy ho ch có l gi i B= 30m v i t ng chi u dài là: 5,84 km b- ư ng c p khu , ơn v : - Các tuy n ư ng c p khu có chi u r ng l gi i B= 21,5m v i t ng chi u dài: 4,2km. - Các tuy n ư ng c p ơn v có chi u r ng l gi i B= 17,5m và B= 13,5m v i t ng chi u dài: 4,33km. - Riêng tr c trung tâm thương m i do có yêu c u c bi t v t ch c không gian ki n trúc c nh quan nên l gi i m r ng n 40m, gi a có d i phân cách cây xanh r ng 8m, lòng ư ng 4 làn xe cơ gi i, v a hè m i bên r ng r ng 8,5m v i chi u dài: 0,28km. - Bãi xe t p trung: Các bãi xe ph c v khu v c và khu nhà ư c b trí k t h p v i d i cây xanh cách ly khu công nghi p Sài ng A, các khu t giáp các ư ng khu v c, ư ng thành ph và d i t còn l i c a tuy n ư ng gom c a tr c ư ng 48m i Qu c l 1 m i. T ng di n tích các bãi xe là 2,3965 ha. i u 21: San n n và thoát nư c mưa a. Quy ho ch san n n: - Cao các nút giao thông chính c a các tuy n ư ng t c p khu tr lên (t 21,5m n 48m) tuân th theo quy ho ch chi ti t khu ô th m i Vi t Hưng t l 1/2000 ã ư c UBND Thành ph phê duy t. - Cao các nút giao thông c a các tuy n ư ng n i b bên trong khu t quy ho ch xác nh phù h p v i m ng lư i thoát nư c mưa. - Cao san n n cao nh t: Hmax= 7,95m; th p nh t Hmin= 6,30m. - ư ng ng m c san n n cho các ô t ư c thi t k có chênh cao Dh=0.1m. d c n n i ³0,004 m b o nư c m t t ch y, hư ng d c n n ra xung quanh có b trí c ng thoát nư c. i v i các tuy n ư ng khi san n n m b o lòng ư ng xe ch y và hè có d c ngang 0,02.
 13. - i v i các ô t công trình ư c gi l i c i t o ch nh trang theo quy ho ch, gi i pháp san n n c c b t ng bư c phù h p v i quá trình c i t o, ch nh trang c a t ng ô t m b o tiêu thoát nư c t t. - Ph n ti p giáp c a khu t v i khu v c chưa xây d ng, t o ta luy ph s m= 1/1,5 - Thi t k san n n giai o n sơ b nh m t o m t b ng xây d ng công trình m b o yêu c u thoát nư c. Sau khi xây d ng công trình c n san n n hoàn thi n phù h p v i m t b ng xây d ng, sân ư ng và h th ng thoát nư c c a t ng công trình. b. Quy ho ch thoát nư c mưa: - Các h i u hoà khu v c n m trong khu quy ho ch có di n tích m t nư c và chi u cao i u hoà tuân th theo tính toán giai o n QHCT khu ô th m i Vi t Hưng t l 1/2000. G m có h 1: di n tích 5ha, Hmax= 5,6m; h 2: di n tích 2 ha, Hmax= 5,8m. - Tuy n mương thoát nư c khu v c o n ch y qua khu quy ho ch, có hư ng ông B c Tây Nam (T m Kim Quan n thôn Quán Tình) ư c thay th b ng c ng h p: BxH = 2(2000 x 2500) và ư c b trí d c theo tr c ư ng khu v c m t c t 30m. o n phía Tây Nam c a khu ô th m i ư c xác nh v i quy mô m t c t B =24m, H=4m. - Các tuy n c ng trên các ư ng khu v c và khu nhà có kích thư c t D1000mm n D2000mm tuân th QHCT khu ô th m i Vi t Hưng t l 1/2000 ã phê duy t. Các tuy n c ng trên các ư ng n i b có kích thư c t D600 n D1000mm ư c xác nh phù h p v i yêu c u thoát nư c c a quy ho ch chi ti t t l 1/500. - Tuy n mương thoát nư c khu v c d c theo tuy n ư ng biên phía Tây Nam c a khu ô th m i ư c xác nh v i quy mô m t c t B=24m, H=4m. i u 22: H th ng c p nư c: a- Ngu n và m ng c p nư c: - Nư c c p cho khu ô th m i Vi t Hưng ư c l y t hai nhà máy nư c: + Nhà máy nư c Gia Lâm ( ã xây d ng) có công su t giai o n u là 30.000m3/ngày êm n m phía Nam khu ô th m i Vi t Hưng. Trong tương lai nhà máy s ư c nâng công su t lên 60.000m3/ngày êm. + Nhà máy nư c Thư ng Thanh n m phía B c khu ô th m i Vi t Hưng giáp nhà máy g Diêm c u u ng, có công su t 20.000m3/ngày êm (hi n chưa ư c xây d ng). - Giai o n trư c m t, ngu n c p ch y u cho khu ô th m i Vi t Hưng ư c l y t nhà máy nư c Gia Lâm. b- B trí m ng lư i c p nư c:
 14. * C p nư c sinh ho t: - D c theo tuy n ư ng khu v c xung quanh khu t xây d ng các tuy n ng truy n d n f400 - f600. - D c theo tuy n ư ng phân khu v c, ư ng nhánh trong khu ô th m i xây d ng tuy n ng phân ph i c p 2, 3 (f200 - f80 -f40) c p nư c tr c ti p t i công trình th p t ng (dư i 5 t ng) và c p nư c gián ti p thông qua b ch a tr m bơm i v i nhà cao t ng (t 5 t ng tr lên). * C p nư c ch a cháy: C p nư c ch a cháy ư c l y tr c ti p t m ng c p nư c sinh ho t thông qua các h ng ch a cháy ư c b trí trên các ng chính kích thư c ³ f100. Kho ng cách gi a các h ng c u ho t 100m- 150m. i u 23: H th ng c p i n và thông tin bưu i n a. C p i n: - Ngu n c p i n cho khu ô th m i Vi t Hưng là tr m bi n th Thanh Am 110/22KV công su t 241MVA. Xây d ng các tuy n cáp ng m 22KV c p i n cho 44 tr m bi n áp 22KV/0,4KV trong khu ô th m i (g m 17 l , v i t ng chi u dài 15,84 km). - Các tr m bi n áp hi n có, ang s d ng g m 03 tr m chuyên dùng (35KV/6KV- 1800KVA, 35KV/0,4KV-1000KVA và 35KV/10/0,4KV-320KV), v trí phù h p quy ho ch ư c gi l i nâng c p, c i t o l i. - H th ng c p i n chi u sáng ư ng ph s d ng cáp t ng chi u dài là: 39,035km. - èn chi u sáng ư ng ph d ki n là lo i èn cao áp t trên c t thép cao 8,6m. Kho ng cách gi a các c t là 40m. - Các tuy n 35KV, 10KV hi n có c t qua khu t s ư c thay th b ng cáp ng m 22KV b trí theo ư ng quy ho ch m b o an toàn cho khu v c. - Tuy n 110KV hi n có i khu công nghi p Sài ng B c t qua khu t s ư c di chuy n d c theo tuy n ư ng quy ho ch 30m và ư ng biên 40m gi i h n phía Tây Nam khu t, trong hành lang riêng m b o an toàn cho khu v c. b. Thông tin liên l c: T ng s máy thuê bao trong khu v c thi t k là: 9.255máy. - Ngu n c p: Các h thuê bao trong khu v c l y ngu n t T ng dài i u khi n c Giang 95.000 s (nâng c p t t ng ài 70.000 s hi n có). - Các tuy n cáp g c: xây d ng ng m d c theo hè c a tr c ư ng Ngô Gia T và tuy n ư ng quy ho ch trong khu ô th m i n các t cáp (T ng chi u dài 14,7km).
 15. - T cáp: m b o bán kính ph c v , các t cáp ư c phân theo vùng ph c v v i dung lư ng m i t t 300 ¸ 500 s . T ng s lư ng t cáp b trí trong ph m vi quy ho ch là: 43 t . i u 24: Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng a- B trí m ng lư i thoát nư c: - Nư c th i t các công trình ư c x lý sơ b qua các b t ho i. Sau ó ư c d n theo h th ng c ng thoát nư c th i riêng n tr m bơm và tr m x lý nư c th i công su t » 7.660m3/ ngày êm (Xây d ng trong khu công viên cây xanh Thành ph - CV- 02). Nư c th i sau khi x lý s ch m b o v sinh ư c thoát ra mương tiêu phía Tây Nam. - H th ng c ng thoát nư c th i ư c thi t k theo quy mô dân s , công trình công c ng mà c ng ó ph c v và phương án thoát nư c ã ch n (D300 -D500; D200- D300 và D150-D250). - Trên m t b ng m ng lư i thoát nư c và m t b ng b trí các công trình xác nh các gi ng thu, gi ng thăm theo quy ph m ph c v cho vi c thu d n nư c th i và qu n lý h th ng. b- V sinh môi trư ng: - Rác th i ư c thu gom vào các công-ten-nơ, thùng ch a có dung tích 0,4 ¸ 1 m3 v n chuy n n khu x lý rác c a Thành ph . * i v i tuy n ng d n d u: Các công trình h t ng k thu t n m trong hành lang b o v ho c c t qua tuy n ng xăng d u c n có gi i pháp k thu t m b o an toàn và ư c tho thu n c a cơ quan qu n lý công trình xăng d u và cơ quan phòng cháy ch a cháy Thành ph . Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 25: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 26: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 27: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án Quy ho ch chi ti t ư c duy t và quy nh c th c a i u l này hư ng d n th c hi n xây d ng. i u 28: án quy ho ch chi ti t khu ô th m i Vi t Hưng- huy n Gia Lâm (nay là qu n Long Biên) - Hà N i t l 1/500 và b n i u l này ư c lưu tr t i các cơ quan sau ây các t ch c, cơ quan và nhân dân ư c bi t, th c hi n.
 16. - UBND Thành ph Hà N i. - S Quy ho ch Ki n trúc. - S Xây d ng. - S Tài nguyên - Môi trư ng - Nhà t. - UBND huy n Gia Lâm (qu n Long Biên). - T ng Công ty u tư phát tri n nhà và ô th - B Xây d ng.
Đồng bộ tài khoản