Quyết định số 09/2007/QĐ-BNV

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
72
lượt xem
1
download

Quyết định số 09/2007/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2007/QĐ-BNV về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành Thể dục thể thao do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2007/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 09/2007/Q -BNV Hà N i, ngày 05 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGHI P V CÁC NG CH VIÊN CH C NGÀNH TH D C TH THAO Căn c Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c năm 2003; Căn c Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Theo ngh c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch t i công văn s 16/TTr-BVHTTDL ngày 25 tháng 9 năm 2007 và ngh c a V trư ng V Công ch c - Viên ch c; QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành tiêu chuNn nghi p v c a các ng ch viên ch c ngành Th d c th thao (có b n tiêu chuNn nghi p v kèm theo), bao g m: 1. Hu n luy n viên cao c p - Mã s ng ch 18.179 2. Hu n luy n viên chính - Mã s ng ch 18.180 3. Hu n luy n viên - Mã s ng ch 18.181 4. Hư ng d n viên - Mã s ng ch 18.182. i u 2. Tiêu chuNn nghi p v các ng ch viên ch c ngành Th d c th thao là căn c th c hi n vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý i ngũ viên ch c ngành Th d c th thao. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Quy t nh này thay th Quy t nh s 408/TCCP-VC ngày 29 tháng 5 năm 1993 c a B trư ng - Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph (nay là B trư ng B N i v ) v vi c ban hành tiêu chuNn nghi p v các ng ch công ch c ngành Th d c th thao. i u 5. B trư ng, th trư ng cơ quan ngang B , th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. B TRƯ NG Tr n Văn Tu n TIÊU CHU N NGHI P V CÁC NG CH VIÊN CH C NGÀNH TH D C TH THAO (Ban hành kèm theo Quy t nh s 09/2007/Q -BNV ngày 05/12/2007 c a B trư ng B N iv ) I. NG CH HU N LUY N VIÊN CAO C P 1. Ch c trách: Là viên ch c chuyên môn nghi p v trong các ơn v s nghi p th d c th thao, ch trì công tác hu n luy n v n ng viên c a các i tuy n, i tuy n tr qu c gia và i tuy n th thao c a t nh, thành, ngành; tr c ti p ch o các v n ng viên thu c ph m vi ph trách tham gia các gi i thi u. 2. Nhi m v : - Ch trì ho c tham gia ch trì tuy n ch n v n ng viên vào i tuy n th thao c a t nh, thành, ngành, i tuy n, i tuy n tr th thao qu c gia. - Xây d ng k ho ch hu n luy n dài h n và ng n h n, chương trình, giáo án hu n luy n i v i các v n ng viên i tuy n c a t nh, thành, ngành, i tuy n, i tuy n tr qu c gia. - Ch trì ho c tr c ti p hu n luy n k thu t, chi n thu t, th l c, rèn luy n tâm lý, ý chí, o c cho v n ng viên thu c ph m vi ph trách. - Tr c ti p ch o v n ng viên thu c ph m vi ph trách tham gia các cu c thi u th thao qu c gia, qu c t . - Ch trì ho c ph i h p ch trì th c hi n các quy nh v b o m v sinh trong t p luy n, thi u và ki m tra y h c th d c th thao cho v n ng viên. - Thư ng xuyên ki m tra trang thi t b , d ng c v n ng viên s d ng trong t p luy n, thi u và ch u trách nhi m trong vi c b o m an toàn cho v n ng viên trong t p luy n. - Ph i h p chăm sóc s c kh e, i u ki n ăn, , ngh ngơi và h c t p văn hóa, chuyên môn nghi p v cho v n ng viên.
  3. - Th ng kê, lưu tr nh ng tài li u liên quan n công tác hu n luy n, thi u c a v n ng viên. nh kỳ sơ k t, t ng k t, rút kinh nghi m v công tác hu n luy n và giáo d c v n ng viên. - Ch trì ho c tham gia tài khoa h c v nghiên c u i m i n i dung, phương pháp hu n luy n nâng cao thành tích c a v n ng viên. - Chăm lo công tác giáo d c chính tr tư tư ng, phNm ch t o c và h c t p chuyên môn cho v n ng viên. - Hư ng d n chuyên môn nghi p v cho hu n luy n viên và hu n luy n viên chính. - T ng k t, rút kinh nghi m t p luy n, thi u trong nư c và qu c t , xu t nh ng bi n pháp c i ti n n i dung, phương pháp ào t o v n ng viên trong nư c. 3. Hi u bi t: - N m v ng quan i m, ư ng l i, chính sách, pháp lu t c a ng và Nhà nư c v th d c th thao và phát tri n th thao thành tích cao. - Hi u bi t sâu s c lý lu n và phương pháp giáo d c th ch t và h c thuy t hu n luy n th thao; n m ch c k thu t, chi n thu t và xu hư ng phát tri n k , chi n thu t c a môn th thao chuyên sâu trong nư c và trên th gi i. - N m v ng các ki n th c v giáo d c h c, tâm lý h c, y sinh h c th d c th thao. - N m ch c lu t thi u c a môn th thao; i u l , quy ch t ch c và ho t ng c a Liên oàn môn th thao trong nư c và qu c t . - Bi t ki m tra y h c th d c th thao và sơ c u ch n thương khi v n ng viên b ch n thương trong t p luy n và thi u th thao. - N m v ng các quy nh v phòng, ch ng doping trong t p luy n và thi u th thao. 4. Tiêu chuNn v trình : - T t nghi p i h c Th d c th thao. - ã ng ch hu n luy n viên chính t i thi u là 6 năm. - Bi t m t ngo i ng trình C. - S d ng thành th o tin h c văn phòng và các ph n m m tin h c ng d ng áp ng yêu c u nhi m v chuyên môn. - ã qua l p b i dư ng nâng cao trình hu n luy n viên do cơ quan qu n lý nhà nư c v Th d c th thao Trung ương ho c Liên oàn th thao qu c gia, qu c t t ch c.
  4. - ào t o ư c v n ng viên t huy chương vàng t i SEA Games (ho c gi i vô ch th thao ông Nam Á), ho c huy chương t i ASIAD (ho c gi i vô ch Châu Á), ho c huy chương t i i h i Olympic (ho c gi i vô ch th gi i). II. NG CH HU N LUY N VIÊN CHÍNH 1. Ch c trách: Là viên ch c chuyên môn nghi p v trong các ơn v s nghi p th d c th thao, ch u trách nhi m ch trì và hu n luy n, ào t o v n ng viên thu c các i tuy n, tuy n tr c a t nh, thành, ngành; tr c ti p ch o các v n ng viên thu c ph m vi ph trách tham gia các gi i thi u; giúp hu n luy n viên cao c p trong công tác hu n luy n v n ng viên theo s phân công. 2. Nhi m v : - Tham gia tuy n ch n v n ng viên vào các i tuy n, i tuy n tr th thao c a t nh, thành, ngành. - Xây d ng k ho ch hu n luy n dài h n và ng n h n, chương trình, giáo án hu n luy n i v i các v n ng viên i tuy n, i tuy n tr c a t nh, thành, ngành. - Ch trì ho c tr c ti p hu n luy n k thu t, chi n thu t, th l c, rèn luy n tâm lý, ý chí, o c cho v n ng viên thu c ph m vi ph trách. - Tr c ti p ch o v n ng viên thu c ph m vi ph trách tham gia các cu c thi u th thao t c p t nh, thành, ngành tr lên. - Ch trì ho c ph i h p t ch c th c hi n các quy nh v b o m v sinh trong t p luy n, thi u và ki m tra y h c cho v n ng viên. - Thư ng xuyên ki m tra trang thi t b , d ng c v n ng viên s d ng trong t p luy n, thi u và ch u trách nhi m trong vi c b o m an toàn cho v n ng viên trong t p luy n và thi u. - Ph i h p chăm sóc s c kh e, i u ki n ăn, , ngh ngơi và h c t p văn hóa, chuyên môn nghi p v cho v n ng viên. - Th ng kê, lưu tr nh ng tài li u liên quan n công tác hu n luy n, thi u c a v n ng viên. nh kỳ sơ k t, t ng k t, rút kinh nghi m v công tác hu n luy n và giáo d c v n ng viên. - Tham gia ho c ch trì tài khoa h c v nghiên c u i m i n i dung, phương pháp hu n luy n nâng cao thành tích c a v n ng viên. - Chăm lo công tác giáo d c chính tr tư tư ng, phNm ch t o c và h c t p chuyên môn cho v n ng viên. - Hư ng d n chuyên môn nghi p v cho hu n luy n viên. - Giúp hu n luy n viên cao c p trong công tác hu n luy n v n ng viên theo s phân công.
  5. 3. Hi u bi t: - N m v ng quan i m, ư ng l i, chính sách, pháp lu t c a ng và Nhà nư c v th d c th thao và phát tri n th thao thành tích cao. - N m v ng ki n th c cơ b n v lý lu n và phương pháp giáo d c th ch t; h c thuy t hu n luy n th thao; n m ch c k thu t, chi n thu t và xu hư ng phát tri n k thu t, chi n thu t c a môn th thao chuyên sâu trong nư c và trên th gi i. - N m v ng các ki n th c v giáo d c h c, tâm lý h c, y sinh h c th d c th thao. - N m ch c lu t thi u c a môn th thao; i u l , quy ch t ch c và ho t ng c a Liên oàn môn th thao trong nư c và qu c t . - Bi t ki m tra y h c th d c th thao và sơ c u ch n thương khi v n ng viên b ch n thương trong t p luy n và thi u th thao. - N m v ng các quy nh v phòng, ch ng doping trong t p luy n và thi u th thao. 4. Tiêu chu n v trình : - T t nghi p i h c Th d c th thao. - ã ng ch hu n luy n viên t i thi u là 9 năm. - Bi t m t ngo i ng trình B. - S d ng thành th o tin h c văn phòng và các ph n m m tin h c ng d ng áp ng yêu c u nhi m v chuyên môn. - ã qua l p b i dư ng nâng cao trình hu n luy n viên do cơ quan qu n lý nhà nư c v Th d c th thao Trung ương ho c Liên oàn th thao qu c gia, qu c t t ch c. - ã ào t o, ho c tham gia ào t o ư c v n ng viên c p ki n tư ng ho c t huy chương t i các gi i toàn qu c và khu v c tr lên. III. NG CH HU N LUY N VIÊN 1. Ch c trách: Là viên ch c chuyên môn nghi p v trong các ơn v s nghi p th d c th thao, ch u trách nhi m hu n luy n, ào t o v n ng viên năng khi u, tr và v n ng viên c p t nh, thành, ngành; tr c ti p ch o các v n ng viên thu c ph m vi ph trách tham gia các gi i thi u; giúp hu n luy n viên cao c p, hu n luy n viên chính trong công tác hu n luy n v n ng viên theo s phân công. 2. Nhi m v : - Tham gia tuy n ch n năng khi u th thao ào t o tr thành các v n ng viên tài năng.
  6. - Xây d ng k ho ch hu n luy n dài h n và ng n h n, chương trình, giáo án hu n luy n phù h p v i c i m tâm - sinh lý, l a tu i, gi i tính, trình v n ng c a v n ng viên. - Tr c ti p hu n luy n k thu t, chi n thu t cơ b n, th l c, rèn luy n tâm lý, ý chí, o c cho v n ng viên theo chương trình, k ho ch ư c phê duy t. - Tr c ti p ch ov n ng viên thu c ph m vi ph trách tham gia các cu c thi u th thao. - Ph i h p t ch c th c hi n các quy nh v b o m v sinh trong t p luy n, thi u và ki m tra y h c cho v n ng viên. - Thư ng xuyên ki m tra trang thi t b , d ng c v n ng viên s d ng trong t p luy n, thi u và ch u trách nhi m trong vi c b o m an toàn cho v n ng viên trong t p luy n và thi u. - Ph i h p chăm sóc s c kh e, i u ki n ăn, , ngh ngơi và h c t p văn hóa, chuyên môn nghi p v cho v n ng viên. - Th ng kê, lưu tr nh ng tài li u liên quan n công tác hu n luy n, thi u c a v n ng viên. nh kỳ sơ k t, t ng k t, rút kinh nghi m v công tác hu n luy n và giáo d c v n ng viên. - Tham gia công tác nghiên c u khoa h c th d c th thao. - Chăm lo công tác giáo d c chính tr tư tư ng, phNm ch t o c và h c t p chuyên môn cho v n ng viên. - Hư ng d n chuyên môn nghi p v cho hư ng d n viên. - Giúp hu n luy n viên cao c p, hu n luy n viên chính trong công tác hu n luy n v n ng viên theo s phân công. 3. Hi u bi t: - Hi u bi t quan i m, ư ng l i, chính sách, pháp lu t c a ng và Nhà nư c v th d c th thao và phát tri n th thao thành tích cao. - Có ki n th c cơ b n v lý lu n và phương pháp giáo d c th ch t; n m ch c các k thu t, chi n thu t cơ b n c a môn th thao chuyên sâu. - Hi u bi t các nguyên lý cơ b n v giáo d c h c, tâm lý h c và y sinh h c th d c th thao và v n d ng vào công tác hu n luy n các v n ng viên có l a tu i, gi i tính, trình khác nhau. - Hi u lu t, i u l thi u v n d ng ch o trong t p luy n, thi u th thao. - Bi t ki m tra y h c th d c th thao và sơ c u ch n thương khi v n ng viên b ch n thương trong t p luy n và thi u th thao.
  7. - N m v ng các quy nh v phòng, ch ng doping trong t p luy n và thi u th thao. 4. Tiêu chu n v trình : - T t nghi p i h c Th d c th thao. Trư ng h p t t nghi p cao ng th d c th thao thì ph i là v n ng viên c p 1 tr lên. - Bi t m t ngo i ng trình A. - S d ng ư c tin h c văn phòng và các ph n m m tin h c ng d ng áp ng yêu c u nhi m v chuyên môn. - ã qua l p b i dư ng chuyên môn, nghi p v v hu n luy n viên th thao do cơ quan qu n lý nhà nư c v Th d c th thao Trung ương, c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c Liên oàn th thao qu c gia t ch c. IV. NG CH HƯ NG D N VIÊN 1. Ch c trách: Là viên ch c chuyên môn nghi p v trong các ơn v s nghi p th d c th thao, ch u trách nhi m tuyên truy n, v n ng, t ch c, hư ng d n ngư i t p tham gia các ho t ng th d c th thao; giúp hu n luy n viên trong công tác hu n luy n v n ng viên theo s phân công. 2. Nhi m v : - Xây d ng chương trình, k ho ch, n i dung và các tài li u hư ng d n ho t ng t p luy n, thi u th d c th thao phù h p v i t ng i tư ng ngư i t p. - Tr c ti p v n ng nhân dân tham gia các ho t ng th d c th thao; hư ng d n ngư i t p t p luy n, thi u, bi u di n th d c th thao theo úng phương pháp. -B o m an toàn cho ngư i t p trong t p luy n, thi u th d c th thao. - Tham gia t ch c các ho t ng th d c th thao trong các d p l , h i a phương, ơn v . - Tham gia t ch c sơ k t, t ng k t, t a àm, trao i v chuyên môn, nghi p v có liên quan n nhi m v ư c giao. - Phát hi n nh ng năng khi u th thao gi i thi u v i ơn v s nghi p th d c th thao, các cơ s ào t o v n ng viên. 3. Hi u bi t: - Hi u bi t ư ng l i, ch trương, chính sách, pháp lu t c a ng và Nhà nư c, c a ngành v phát tri n th d c th thao qu n chúng. - N m ư c n i dung, phương pháp, v n ng nhân dân tham gia t p luy n th d c th thao.
  8. - N m ư c nguyên t c, phương pháp giáo d c th ch t, các k thu t, chi n thu t cơ b n, phương pháp t ch c và lu t thi u c a nh ng môn th thao hư ng d n ngư i t p t p luy n, thi u th d c th thao. - N m ư c ki n th c sơ c p v y h c và v sinh th d c th thao. 4. Tiêu chuNn v trình : - T t nghi p Trung h c th d c th thao tr lên. Trư ng h p là v n ng viên c p 1 tr lên ph i qua l p b i dư ng chuyên môn, nghi p v v hư ng d n viên th d c th thao do cơ quan qu n lý nhà nư c v Th d c th thao Trung ương, c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c Liên oàn th thao qu c gia t ch c./.
Đồng bộ tài khoản