Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
72
lượt xem
2
download

Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân Quận 8 do Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 09/2007/Q -UBND Qu n 8, ngày 01 tháng 02 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN CH O CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN QU N 8 Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 65/2002/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2002 c a Chính ph v công tác phòng không nhân dân; Căn c Thông tư s 118/2004/TT-BQP ngày 07 tháng 9 năm 2004 c a B Qu c phòng hư ng d n th c hi n Ngh nh s 65/2002/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2002 c a Chính ph v công tác phòng không nhân dân; Căn c Quy t nh s 249/2005/Q -UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v ban hành Quy ch ho t ng c a Ban Ch o Công tác phòng không nhân dân thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 11/Q -UBND ngày 02 tháng 01 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n 8 v vi c i u ch nh, b sung nhân s Ban Ch o Công tác phòng không nhân dân qu n 8; Xét ngh c a Ch huy trư ng Ban Ch huy Quân s qu n 8 (t i Công văn s 1077/CV-QS ngày 11 tháng 12 năm 2006) và Trư ng Phòng N i v qu n 8, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành Quy t nh này kèm theo Quy ch T ch c và ho t ng c a Ban Ch o Công tác phòng không nhân dân qu n 8. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 7 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 8, Trư ng Phòng N i v qu n 8, Ch huy trư ng Ban Ch huy Quân s qu n 8, Th trư ng các ơn v có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân 16 phư ng qu n 8 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n ô Lương QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN CH O CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN QU N 8 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 09/2007/Q -UBND ngày 01 tháng 02 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n 8) Chương 1: NHI M V , QUY N H N C A BAN CH O, CƠ QUAN THƯ NG TR C BAN CH O CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN QU N 8 i u 1. Nhi m v , quy n h n c a Ban Ch o Công tác phòng không nhân dân 1.1. Giúp Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 xem xét, quy t nh v phương hư ng, nhi m v , chương trình, k ho ch ho t ng và nh ng công tác có liên quan v phòng không nhân dân. 1.2. Nghiên c u xu t trình Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 phê duy t k ho ch, gi i quy t ngh c a các phòng, ban thu c qu n 8 và y ban nhân dân 16 phư ng qu n 8 v công tác phòng không nhân dân. 1.3. Giúp Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 ch o, theo dõi, hư ng d n, ôn c, ki m tra vi c t ch c th c hi n công tác phòng không nhân dân các phòng, ban, thu c qu n 8 và y ban nhân dân 16 phư ng qu n 8. 1.4. Cùng các phòng, ban thu c qu n 8 và y ban nhân dân 16 phư ng qu n 8 gi i quy t nh ng v n có liên quan n công tác phòng không nhân dân. 1.5. Ph i h p v i các t ch c chính tr xã h i tuyên truy n, v n ng qu n chúng tham gia th c hi n công tác phòng không nhân dân. 1.6. Th c hi n các nhi m v khác ư c Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 giao. 1.7. Ban Ch o Công tác phòng không nhân dân qu n 8 có quy n yêu c u các phòng, ban thu c qu n, các t ch c, ơn v , cơ quan thành ph và Trung ương óng trên a bàn qu n, y ban nhân dân 16 phư ng qu n 8 báo cáo tình hình, cung c p thông tin v các v n có liên quan n công tác phòng không nhân dân t ng h p báo cáo Ch t ch y ban nhân dân qu n 8.
  3. i u 2. Nhi m v , quy n h n c a Trư ng Ban Ch o Công tác phòng không nhân dân 2.1. Ch o, i u hành công vi c c a Ban Ch o Công tác phòng không nhân dân qu n 8 (sau ây g i là Ban Ch o) và ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 v m i m t ho t ng c a Ban Ch o. 2.2. Tri u t p và ch trì các phiên h p c a Ban Ch o. 2.3. Báo cáo Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 xem xét, quy t nh v phương hư ng, nhi m v , chương trình, k ho ch và nh ng công tác có liên quan v phòng không nhân dân sau khi ã ư c Ban Ch o th o lu n và quy t nh. 2.4. Phân công nhi m v c th cho Phó Trư ng ban và các y viên Ban Ch o th c hi n. 2.5. T ch c ki m tra công tác phòng không nhân dân t i các phòng, ban thu c qu n 8 và y ban nhân dân 16 phư ng qu n 8. i u 3. Nhi m v , quy n h n c a Phó trư ng Ban Thư ng tr c Ban Ch o Công tác phòng không nhân dân 3.1. Giúp Trư ng Ban i u hành và gi i quy t các công vi c thư ng xuyên c a Ban Ch o. 3.2. ChuNn b và xu t v i Trư ng ban v n i dung, chương trình, k ho ch công tác c a Ban Ch o. 3.3. Ph i h p v i các thành viên c a Ban Ch o th c hi n chương trình, k ho ch công tác ã ư c phân công; ch o công tác c a cơ quan thư ng tr c Ban Ch o. 3.4. Giúp Trư ng Ban Ch o hư ng d n, ki m tra ôn c vi c th c hi n công tác phòng không nhân dân các phòng, ban thu c qu n 8 và y ban nhân dân 16 phư ng qu n 8, các ơn v , cơ quan thành ph và Trung ương óng trên a bàn qu n trong ph m vi trách nhi m ư c Trư ng Ban Ch o phân công. 3.5. Khi ư c Trư ng Ban Ch o y quy n, tri u t p và ch trì các cu c h p c a Ban Ch o, ký các văn b n báo cáo Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 và Ban Ch o Công tác phòng không nhân dân c p trên. i u 4. Nhi m v , quy n h n c a y viên Ban Ch o Công tác phòng không nhân dân 4.1. xu t các gi i pháp, bi n pháp v công tác phòng không nhân dân, nh t là ph n có liên quan n ch c năng, nhi m v c a cơ quan mình và nhi m v c a các cơ quan, a phương liên quan. 4.2. ChuNn b các ý ki n v nh ng v n ưa ra th o lu n trong các phiên h p c a Ban Ch o ho c có ý ki n vào các văn b n do cơ quan thư ng tr c Ban Ch o g i n.
  4. 4.3. Ch o xây d ng chương trình k ho ch v phòng không nhân dân c a cơ quan do mình m nhi m cho phù h p v i chương trình, k ho ch phòng không nhân dân ã ư c Ban Ch o thông qua. Ch o t ch c th c hi n công tác phòng không nhân dân cho các i tư ng thu c quy n qu n lý theo Ngh nh s 65/2002/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2002 c a Chính ph v công tác phòng không nhân dân. 4.4. Vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm, các thành viên Ban Ch o có trách nhi m báo cáo b ng văn b n cho cơ quan Thư ng tr c Ban Ch o phòng không nhân dân qu n n i dung t ng h p, ánh giá k t qu ch o, t ch c th c hi n công tác phòng không nhân dân c a phòng, ban mình ph trách t ng h p báo cáo lên Trư ng Ban Ch o. 4.5. Th c hi n nh ng nhi m v khác do Trư ng Ban Ch o phân công. i u 5. Nhi m v , quy n h n c a cơ quan Thư ng tr c Ban Ch o Công tác phòng không nhân dân 5.1. Cơ quan Thư ng tr c là cơ quan giúp vi c c a Ban Ch o Công tác phòng không nhân dân qu n 8 (sau ây g i là cơ quan Thư ng tr c Ban Ch o) t t i Ban Ch huy Quân s qu n 8. 5.2. Thành ph n cơ quan giúp vi c cho Thư ng tr c Ban Ch o do Phó Trư ng Ban Thư ng tr c Ban Ch o - Ch huy trư ng Ban Ch huy Quân s qu n 8 quy t nh. 5.3. Cơ quan thư ng tr c Ban Ch o có nhi m v quy n h n: a) Ch o gi i quy t các công vi c thư ng xuyên thu c nhi m v và quy n h n c a Ban Ch o. b) Giúp Ban Ch o so n th o và ngh ban hành các văn b n hư ng d n các phòng, ban thu c qu n 8, ơn v , cơ quan thành ph và Trung ương óng trên a bàn qu n 8; y ban nhân dân 8 và Ban Ch huy Quân s 16 phư ng qu n 8 trong vi c t ch c th c hi n các quy t nh, các nhi m v v phòng không nhân dân. c) ChuNn b n i dung, chương trình h p Ban Ch o và các báo cáo, án, d án trình Ban Ch o quy t nh, gi i quy t nh ng v n phát sinh báo cáo Ban Ch o trong phiên h p g n nh t ho c g i văn b n thông báo, xin ý ki n Trư ng ban và các y viên. 5.4. L p d toán kinh phí ho t ng c a Ban Ch o, qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. i u 6. Nhi m v , quy n h n c a cơ quan giúp vi c công tác phòng không nhân dân Cơ quan giúp vi c công tác phòng không nhân dân qu n 8 là cơ quan thu c Ban Ch huy Quân s qu n 8 có nhi m v và quy n h n như sau: 6.1. Giúp cơ quan Thư ng tr c gi i quy t các công vi c v công tác phòng không nhân dân.
  5. 6.2. Tham mưu, xu t, xây d ng chương trình, k ho ch, l ch làm vi c c th c a cơ quan Thư ng tr c Ban Ch o. 6.3. Ph i h p v i cơ quan ch c năng c a các phòng, ban, các oàn th thu c qu n 8, các ơn v , cơ quan thành ph và Trung ương óng trên a bàn qu n 8 và 16 phư ng t ch c tri n khai công tác phòng không nhân dân, th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a cơ quan Thư ng tr c. 6.4. Thay m t cơ quan Thư ng tr c nh n báo cáo, n m tình hình, t ng h p công tác phòng không nhân dân. Hàng quý, 6 tháng, năm và t xu t, t ng h p báo cáo Thư ng tr c Ban Ch o v k t qu th c hi n công tác phòng không nhân dân và xu t các bi n pháp nh m nâng cao hi u qu công tác phòng không nhân dân. 6.5. ư c quan h v i các thành viên c a Ban Ch o, các phòng, ban thu c qu n 8 và các ơn v , cơ quan thành ph và Trung ương óng trên a bàn qu n 8, y ban nhân dân qu n 8 và Ban Ch huy Quân s 16 phư ng tr c thu c qu n 8 n m tình hình, k t qu th c hi n nhi m v công tác phòng không nhân dân. ư c d các phiên h p c a Ban Ch o, cơ quan Thư ng tr c, ư c cung c p tài li u, thông tin c n thi t ph c v cho công tác phòng không nhân dân. Chương 2: NGUYÊN T C, CH LÀM VI C, M I QUAN H CÔNG TÁC i u 7. Ban Ch o làm vi c theo nguyên t c t p trung dân ch , phát huy trí tu t p th và th c hi n theo k t lu n c a Trư ng Ban Ch o ho c Phó Trư ng Ban Ch o (khi ư c Trư ng Ban Ch o y quy n). Các thành viên Ban Ch o ch u trách nhi m tr c ti p v vi c th c hi n công tác phòng không nhân dân theo ch c năng, nhi m v ư c phân công. i u 8. Các y viên c a Ban Ch o ph i có ý ki n b ng văn b n và chuy n n cơ quan thư ng tr c Ban Ch o úng th i gian quy nh khi ư c cơ quan thư ng tr c Ban Ch o g i các n i dung, chương trình án, d án, k ho ch, tài li u v công tác phòng không nhân dân. i u 9. M i năm Ban Ch o h p thư ng hai l n ánh giá k t qu th c hi n và tri n khai công tác phòng không nhân dân. Trong trư ng h p c n thi t theo yêu c u c a Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 ho c c a Ban Ch o phòng không nhân dân c p trên thì Trư ng Ban Ch o tri u t p các phiên h p b t thư ng. i u 10. Trong quá trình ho t ng, Ban Ch o ph i thông báo k ho ch công tác và chương trình ph i h p v i các phòng, ban thu c qu n, các ơn v , cơ quan thành ph và Trung ương óng trên a bàn qu n 8, y ban nhân dân 16 phư ng qu n 8. i u 11. Trong m i phiên h p cơ quan giúp vi c ph i l p biên b n t ng h p tình hình, thông báo k t lu n c a Trư ng Ban Ch o g i n các phòng, ban thu c qu n và các cơ quan, ơn v có liên quan, y ban nhân dân 16 phư ng qu n 8 tri n khai th c hi n; chuNn b các văn b n Trư ng Ban Ch o (ho c Phó Ban Thư ng tr c) báo cáo Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 và Ban Ch o Công tác phòng không nhân dân c p trên.
  6. i u 12. Các văn b n do Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 kiêm Trư ng Ban Ch o ký óng d u c a y ban nhân dân qu n 8, các văn b n do Ch huy trư ng Ban Ch huy Quân s qu n kiêm Phó Ban Thư ng tr c Ban Ch o ký óng d u c a Ban Ch huy Quân s qu n 8. i u 13. M i quan h gi a Ban Ch o Công tác phòng không nhân dân qu n 8 v i Ban Ch huy Quân s qu n 8 là quan h ch o - ch u s ch o v t ch c th c hi n công tác phòng không nhân dân. - Quan h gi a Ban Ch o Công tác phòng không nhân dân qu n v i các phòng, ban thu c qu n, y ban nhân dân 16 phư ng là quan h ch o - ch u s ch o v công tác phòng không nhân dân. - Quan h gi a Ban Ch o Công tác phòng không nhân dân qu n 8 v i cơ quan Thư ng tr c Ban Ch o và cơ quan giúp vi c là quan h ch o c a c p trên v i cơ quan tham mưu giúp vi c c p dư i. i u 14. Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o Công tác phòng không nhân dân qu n 8 do ngân sách qu n 8 b o m, giao cho Ban Ch huy Quân s qu n 8 l p d toán, qu n lý, s d ng kinh phí theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 15. Căn c vào Quy ch này, Trư ng Ban Ch o Công tác phòng không nhân dân qu n 8, 16 phư ng qu n 8; các thành viên trong Ban Ch o Công tác phòng không nhân dân qu n 8, Th trư ng các phòng, ban thu c qu n 8, Ch t ch y ban nhân dân 16 phư ng qu n 8 theo ch c năng nhi m v c a cơ quan mình ph trách, ph i h p th c hi n t t nhi m v công tác phòng không nhân dân. i u 16. Vi c s a i, b sung Quy ch này do cơ quan Thư ng tr c Ban Ch o Công tác phòng không nhân dân qu n t ng h p báo cáo ngh Trư ng Ban Ch o Công tác phòng không nhân dân qu n 8 ki n ngh Thư ng tr c y ban nhân dân qu n 8 xem xét quy t nh./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n ô Lương
Đồng bộ tài khoản