Quyết định số 09/2008/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 09/2008/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2008/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy định về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết mới phát sinh ở địa phương do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2008/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 09/2008/Q -BKHCN Hà N i, ngày 01 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH "QUY NNH V VI C QU N LÝ CÁC NHI M V KHOA H C VÀ CÔNG NGH C P THI T M I PHÁT SINH NA PHƯƠNG" B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Ngh nh s 81/2002/N -CP ngày 17/10/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Khoa h c và Công ngh ; Căn c Ngh nh s 28/2008/N -CP ngày 14/3/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Căn c ý ki n ch o c a Th tư ng chính ph t i công văn s 4206/VPCP-KGVX ngày 26/6/2008 v vi c th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh c p thi t m i phát sinh a phương; Xét ngh c a ông V trư ng V K ho ch - Tài chính, V trư ng - Trư ng Ban Khoa h c và công ngh a phương, V trư ng V Khoa h c và Công ngh các ngành kinh t – k thu t, V trư ng V Khoa h c xã h i – t nhiên, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v vi c qu n lý các nhi m v khoa h c và công ngh c p thi t m i phát sinh a phương". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các Ông V trư ng V K ho ch - Tài chính, V trư ng - Trư ng Ban Ban Khoa h c và công ngh a phương, V trư ng V Khoa h c và Công ngh các ngành kinh t – k thu t, V trư ng V Khoa h c xã h i – t nhiên, Th trư ng các ơn v tr c thu c B Khoa h c và Công ngh và Th trư ng các ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - S KH&CN các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; - C c KTVB (B Tư pháp); Tr n Qu c Th ng - Lưu VT, V KHTC.
  2. QUY NNH V VI C QU N LÝ CÁC NHI M V KHOA H C VÀ CÔNG NGH C P THI T M I PHÁT SINH NA PHƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 09 /2008/Q -BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) Chương I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng 1. Quy nh này áp d ng i v i vi c qu n lý các nhi m v khoa h c và công ngh (KH&CN) c p thi t m i phát sinh t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh, thành ph ), ư c h tr kinh phí t ngu n ngân sách s nghi p khoa h c và công ngh trung ương th c hi n (sau ây vi t t t là nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh). 2. Nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh là các tài khoa h c công ngh c p Nhà nư c c n th c hi n ngay nh m gi i quy t các v n khoa h c và công ngh xu t hi n trong s n xu t và i s ng xã h i t i các a phương nhưng vư t quá kh năng t gi i quy t c a các a phương và xu t hi n t i các th i i m mà k ho ch khoa h c và công ngh ã ư c các c p có thNm quy n phê duy t. 3. ơn v ch tr th c hi n nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh là t ch c khoa h c và công ngh có tư cách pháp nhân, có ch c năng ho t ng trong cùng lĩnh v c chuyên ngành c a nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh. i u 2. Áp d ng quy nh pháp lu t Trư ng h p có nh ng v n liên quan n qu n lý nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh không ư c quy nh trong Quy nh này thì áp d ng quy nh v qu n lý các nhi m v khoa h c công ngh c p Nhà nư c và các quy nh hi n hành khác liên quan. i u 3. Căn c hình thành nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh Nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh ư c hình thành t các ngu n sau: 1. xu t, ki n ngh c a U ban nhân dân các t nh, thành ph gi i quy t nh ng v n c p thi t v khoa h c và công ngh n y sinh t xu t trong s n xu t và i s ng xã h i nhưng vư t quá kh năng gi i quy t c a các a phương và xu t hi n t i th i i m mà k ho ch khoa h c và công ngh ã ư c các c p có thNm quy n phê duy t.
  3. 2. Yêu c u c a Lãnh o ng, Qu c h i và Chính ph gi i quy t nh ng v n c p thi t v khoa h c và công ngh ph c v ph t tri n kinh t - xó h i, an ninh và qu c phòng c a các a phương, phát sinh t i th i i m mà k ho ch khoa h c và công ngh ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 4. Yêu c u i v i nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh Nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh ph i áp ng các yêu c u sau: - B o m giá tr th c ti n, giá tr khoa h c công ngh và tính kh thi nêu t i i u 3 c a Quy nh v vi c xác nh nhi m v KH&CN thu c các Chương trình KH&CN tr ng i m c p Nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 24/2006/Q -BKHCN ngày 30/11/2006 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ; - Tr c ti p ho c góp ph n gi i quy t v n c p thi t trong phát tri n kinh t , xã h i và an ninh, qu c phòng c a t nh, thành ph ; - Phù h p v i năng l c ti p nh n c a các t nh, thành ph , có kh năng huy ng s tham gia c a các nhà khoa h c, doanh nghi p th c hi n nhi m v . Chương II. T CH C QU N LÝ NHI M V KH&CN C P THI T M I PHÁT SINH i u 5. Trách nhi m c a S Khoa h c và Công ngh 1. T ng h p các nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh t i a phương trình U ban nhân dân t nh, thành ph xem xét và ngh B Khoa h c và Công ngh h tr th c hi n. 2. Ph i h p v i S Tài chính xây d ng d toán kinh phí trình c p có thNm quy n quy t nh b trí t ngân sách a phương và k ho ch huy ng các ngu n tài chính h p pháp khác th c hi n nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh theo qui nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. 3. Cùng v i Văn phòng B Khoa h c và Công ngh ( ng bên A) ký h p ng th c hi n nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh v i ơn v ch trì th c hi n. 4. Theo dõi, ôn c và tham gia ki m tra tình hình th c hi n, xu t v i B Khoa h c và Công ngh x lý các v n xu t hi n trong quá trình th c hi n các nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh. 5. Cùng v i Văn phòng B Khoa h c và Công ngh ôn c và hư ng d n ơn v ch trì xây d ng báo cáo nh kỳ, báo cáo t ng k t k t qu th c hi n các nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh th c hi n trên a bàn a phương mình. 6. Thành l p H i ng ánh giá nghi m thu c p cơ s i v i các nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh th c hi n trên a bàn a phương mình.
  4. 7. Ph i h p v i các S , ban ngành có liên quan hư ng d n xây d ng k ho ch áp d ng k t qu nghiên c u c a các nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh vào s n xu t và i s ng xã h i a phương. i u 6. Trách nhi m c a U ban nhân dân t nh, thành ph 1. Xác nh danh m c các nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh trên a bàn thu c a phương mình ki n ngh B Khoa h c và Công ngh xem xét h tr th c hi n. 2. Căn c vào kh năng ngân sách a phương b trí kinh phí t ngân sách a phương i ng th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh c p thi t m i phát sinh theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. 3. Ch o và t o i u ki n thu n l i cho các t ch c và cá nhân tri n khai th c hi n nhi m v , ch o t ch c th c hi n k ho ch áp d ng k t qu nghiên c u c a các nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh vào s n xu t và i s ng xã h i a phương. i u 7. Trách nhi m c a B Khoa h c và Công ngh 1. Thành l p H i ng tư v n xét duy t, thNm nh và phê duy t các nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh, t ch c ch trì th c hi n và ch nhi m nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh. 2. U quy n cho Văn phòng B Khoa h c và Công ngh cùng v i S Khoa h c và Công ngh ( ng bên A) ký h p ng th c hi n nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh v i ơn v ch trì th c hi n. 3. T ng h p d toán kinh phí h tr c a các nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh cân i trong d toán kinh phí s nghi p khoa h c; ph i h p v i B Tài chính trong vi c gi i quy t nh ng v n v tài chính c a các nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh. 4. Ki m tra, giám sát tình hình th c hi n các nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh. 5. T ng h p kinh phí th c hi n nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh theo k t qu kh i lư ng công vi c th c hi n trong năm (bao g m các ngu n kinh phí s nghi p KH&CN Trung ương, s nghi p KH&CN a phương v.v...), quy t toán ph n kinh phí Ngân sách Trung ương h tr theo niên Ngân sách và theo t ng nhi m v i v i các nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh. 6. i u ch nh m c tiêu, n i dung, h ng m c kinh phí và ti n th c hi n các nhi m v ã ư c phê duy t. 7. Thành l p H i ng khoa h c và công ngh c p Nhà nư c ánh giá nghi m thu k t qu th c hi n nhi m v .
  5. i u 8. Trách nhi m c a ơn v ch tr th c hi n nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh 1. Xây d ng Thuy t minh nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh. 2. Là bên B ký H p ng th c hi n nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh v i Văn phòng B Khoa h c và Công ngh và S Khoa h c và Công ngh . 3. Th c hi n các n i dung KH&CN theo H p ng và Thuy t minh nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh ã ư c phê duy t. 4. Xây d ng báo cáo k t qu th c hi n nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh g i U ban nhân dân t nh, thành ph và B Khoa h c và Công ngh . 5. S d ng kinh phí c a nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh theo úng quy nh hi n hành. 6. Ch u trách nhi m trư c B Khoa h c và Công ngh , U ban nhân dân t nh, thành ph v k t qu th c hi n các n i dung c a nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh. 7. Bàn giao k t qu nghiên c u, hư ng d n các t ch c c a a phương ti p nh n và tri n khai áp d ng k t qu nghiên c u c a nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh vào s n xu t và i s ng xã h i . Chương III. T CH C TH C HI N NHI M V KH&CN C P THI T M I PHÁT SINH i u 10. Xét ch n nhi m v , ơn v ch trì th c hi n nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh 1. i v i viêc xét ch n nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh: khi có các v n khoa h c và công ngh xu t hi n trong s n xu t và i s ng xã h i t i các a phương phù h p v i quy nh t i i u 3 và i u 4 c a Quy nh này thì U ban nhân dân t nh, thành ph t ng h p ngh B Khoa h c và Công ngh xem xét h tr th c hi n. B Khoa h c và Công ngh thành l p H i ng KH&CN c p nhà nư c tư v n vi c xác nh nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh. 2. i v i viêc xét ch n ơn v ch trì th c hi n: căn c vào n i dung c a nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh và căn c vào quy nh t i i m 3, i u 1 c a Quy nh này, B Khoa h c và Công ngh t ch c vi c l a ch n t ch c và cá nhân ch trì th c hi n theo hình th c giao tr c ti p. i u 11. Tài chính c a nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh 1. Kinh phí th c hi n các nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh ư c b o mt các ngu n: a) Ngân sách s nghi p KH&CN Trung ương;
  6. b) Ngân sách s nghi p KH&CN a phương; c) Kinh phí huy ng t các ngu n khác. 2. Cơ c u và t l kinh phí t ngu n ngân sách s nghi p KH&CN Trung ương, ngân sách s nghi p KH&CN a phương và huy ng t các ngu n khác th c hi n các nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh do B Khoa h c và Công ngh th ng nh t v i U ban nhân dân các t nh, thành ph có liên quan xác nh. 3. N i dung chi ngân sách Nhà nư c c a các nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh: a) Chi th c hi n các nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh ư c áp d ng theo các n i dung, ch chi tiêu hi n hành do cơ quan có thNm quy n quy nh i v i các nhi m v KH&CN c p Nhà nư c. b) i v i n i dung chi mua s m trang thi t b c n thi t th c hi n nhi m v (n u có) ư c quy nh c th như sau: chi thuê thi t b , chi tr ti n kh u hao thi t b , không chi cho vi c mua s m m i trang thi t b . 4. L p và phân b d toán kinh phí nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh a) i v i kinh phí h tr t ngân sách s nghi p KH&CN Trung ương: - Kinh phí ngân sách s nghi p KH&CN Trung ương h tr th c hi n các nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh ư c b trí trong d toán chi s nghi p KH&CN c a B Khoa h c và Công ngh . Ngân sách trung ương m b o d toán ngu n kinh phí hàng năm bao g m d toán năm trư c chuy n sang (n u có) và d toán ư c giao trong năm b ng 15 t ng (mư i lăm t ng). - Căn c vào m c tiêu, n i dung và ti n th c hi n các nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, ơn v ch trì th c hi n l p d toán chi i v i ph n kinh phí h tr t ngân sách s nghi p KH&CN Trung ương g i B Khoa h c và Công ngh t ng h p vào d toán chi ngân sách c a B Khoa h c và Công ngh và g i B Tài chính thNm tra. - Căn c vào d toán chi ngõn sách nhà nư c ã ư c c p có thNm quy n ph duy t, B Tài chính giao d toán chi ngõn sách c a các nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh v B Khoa h c và Công ngh . b) i v i kinh phí h tr t ngân sách a phương và t các ngu n khác: D toán chi ngân sách ph n kinh phí h tr t ngân sách s nghi p KH&CN a phương và t các ngu n khác ư c l p và phân b theo quy nh hi n hành. 5. Th c hi n chi ngân sách nhà nư c c a nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh: a) Sau khi ư c giao d toán chi ngân sách, các ơn v ch trì th c hi n vi c chi ngân sách i v i nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh theo quy nh hi n hành.
  7. b) S kinh phí ã b trí trong d toán th c hi n nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh n u không s d ng h t trong năm thì ư c chuy n sang năm sau ti p t c th c hi n cho nhi m v này. 6. Báo cáo tài chính và quy t toán: a) Kinh phí h tr t ngân sách s nghi p KH&CN Trung ương th c hi n nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh ư c theo dõi, báo cáo quy t toán riêng và ư c t ng h p chung vào quy t toán ngân sách nhà nư c hàng năm c a B Khoa h c và Công ngh . b) Kinh phí i ng t ngân sách s nghi p KH&CN a phương và ngu n khác th c hi n nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n có liên quan. 7. Công tác ki m tra tài chính: a) Hàng năm, các ơn v ch c năng thu c B Khoa h c và Công ngh ph i h p v i B Tài chính và S Khoa h c và Công ngh ti n hành ki m tra thư ng xuyên ho c t xu t tình hình s d ng kinh ph c a các nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh. b) Qua ki m tra xem xét, ánh giá tình hình ch p hành các ch ó quy nh c a các nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh, n u phát hi n nh ng trư ng h p s d ng kinh phí sai m c ích, không úng ch quy nh, cơ quan qu n lý s ki n ngh c p cú thNm quy n v các hình th c x lý c th như: thu h i kinh phí ó s d ng sai m c ích và n p vào ngõn sách nhà nư c, ình ch th c hi n nhi m v và các hình th c x lý theo quy nh hi n hành. i u 12. S a i, ch m d t h p ng 1. Trong quá trình th c hi n, B Khoa h c và Công ngh và các bên tham gia ký H p ng u có th ưa ra ki n ngh : a) i u ch nh n i dung, ti n th c hi n các nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh cho phù h p v i th c t . b) ình ch ho c hu b H p ng trong các trư ng h p sau: - ơn v ch trì th c hi n nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh không b o m các i u ki n v cơ s v t ch t, nhân l c, kinh phí i ng và các i u ki n khác th c hi n các nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh như cam k t trong H p ng. - Kinh phí c a các nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh ư c s d ng sai m c ích. 2. ơn v ch trì th c hi n nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh n u b ình ch ho c hu b H p ng ph i ng ng m i ho t ng và báo cáo U ban nhân dân t nh,
  8. thành ph , B Khoa h c và Công ngh b ng văn b n v nh ng công vi c ã tri n khai, kinh phí ã s d ng xem xét, gi i quy t theo quy nh hi n hành. i u 13. ánh giá nghi m thu, thanh lý h p ng 1. Vi c t ch c ánh giá nghi m thu k t qu các nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh ư c th c hi n theo quy nh hi n hành v ánh giá nghi m thu tài khoa h c và công ngh c p Nhà nư c; 2. Thanh lý H p ng: H p ng th c hi n các nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh s ư c thanh lý theo quy nh hi n hành sau khi B Khoa h c và Công ngh có quy t nh ghi nh n k t qu ánh giá nghi m thu. Chương IV. I U KHO N THI HÀNH i u 14. i u kho n thi hành Trong quá trình th c hi n, n u có v n vư ng m c, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các ơn v ch trì th c hi n các nhi m v KH&CN c p thi t m i phát sinh k p th i ph n ánh v i B Khoa h c và Công ngh nghiên c u i u ch nh./.
Đồng bộ tài khoản