Quyết định số 09/2008/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
69
lượt xem
10
download

Quyết định số 09/2008/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2008/QĐ-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2008/QĐ-BTNMT

  1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 09/2008/QĐ-BTNMT Hà N i, ngày 27 tháng 11 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH Đ NH M C KINH T - K THU T M NG LƯ I TR M KHÍ TƯ NG TH Y VĂN B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Pháp l nh khai thác và b o v công trình khí tư ng th y văn; Căn c Ngh đ nh s 24/CP ngày 19 tháng 3 năm 1997 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Pháp l nh khai thác và b o v công trình khí tư ng th y văn; Căn c Ngh đ nh s 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Theo đ ngh c a V trư ng V K ho ch, V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Đ nh m c kinh t - k thu t m ng lư i tr m khí tư ng th y văn. Đi u 2. Đ nh m c kinh t - k thu t m ng lư i tr m khí tư ng th y văn áp d ng th ng nh t trong c nư c, có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo và ch m d t hi u l c thi hành c a Quy t đ nh s 71/QĐ-KTTV ngày 06 tháng 02 năm 1996 c a T ng c c trư ng T ng c c Khí tư ng Th y văn v vi c ban hành Đ nh m c máy, trang thi t b , v t tư k thu t lao đ ng cho m ng lư i tr m đi u tra cơ b n khí tư ng th y văn. Đi u 3. Th trư ng các đơn v tr c thu c B , Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c và cá nhân có liên quan đ n ho t đ ng c a m ng lư i tr m khí tư ng th y văn ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Công Thành
Đồng bộ tài khoản