Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
317
lượt xem
24
download

Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT về danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 09/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 20 tháng 02 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH DANH M C B NH, T T, DN D NG, DN T T CÓ LIÊN QUAN N PHƠI NHI M V I CH T C HÓA H C/DIOXIN B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Thông báo s 196/TB-VPCP ngày 9/10/2007 c a Văn phòng Chính ph v vi c Th tư ng Chính ph giao B Y t ban hành tiêu chí (s a i) xác nh i tư ng là n n nhân ch t c hóa h c/dioxin; Căn c Biên b n h p ngày 31/01/2008 c a H i ng khoa h c th m nh Danh m c b nh, t t, d d ng, d t t xác nh i tư ng b nh hư ng b i ch t c hóa h c/dioxin, ư c thành l p theo Quy t nh s 301/Q - BYT ngày 25/01/2008 c a B trư ng B Y t ; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý khám, ch a b nh và V trư ng V Khoa h c và ào t o - B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành Danh m c b nh, t t, d d ng, d t t có liên quan n phơi nhi m v i ch t c hóa h c/dioxin, g m: 1. Ung thư ph n m m (Soft tissue sarcoma) 2. U lympho không Hodgkin (Non – Hodgkin’s lymphoma) 3. U lympho Hodgkin (Hodgkin’s disease) 4. Ung thư ph qu n - ph i (Lung and Bronchus cancer) 5. Ung thư khí qu n (Trachea cancer) 6. Ung thư thanh qu n (Larynx cancer) 7. Ung thư ti n li t tuy n (Prostate cancer) 8. Ung thư gan nguyên phát (Primary liver cancers)
  2. 9. B nh a u t y xương ác tính (Kahler’s disease) 10. B nh th n kinh ngo i biên c p tính và bán c p tính (Acute and subacute peripheral neuropathy) 11. T t gai s ng ch ôi (Spina Bifida) 12. B nh tr ng cá do clo (Chloracne) 13. B nh ái tháo ư ng type 2 (Type 2 Diabetes) 14. B nh Porphyrin xu t hi n ch m (Porphyria cutanea tarda) 15. Các b t thư ng sinh s n (Unusual births) 16. Các d d ng, d t t bNm sinh ( i v i con c a ngư i b nhi m ch t c hóa h c/dioxin) 17. R i lo n tâm th n (Mental disorders) i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , C c trư ng, V trư ng và Giám c các ơn v tr c thu c B Y t ; Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng Y t ngành và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Kim Ti n
Đồng bộ tài khoản