intTypePromotion=1

Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH VĨNH LONG NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 09/2008/Q -UBND Vĩnh Long, ngày 03 tháng 4 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH U TH U KINH DOANH, KHAI THÁC VÀ QU N LÝ CH TRÊN NA BÀN T NH VĨNH LONG. Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s : 02/2003/N -CP ngày 14/01/2003 c a Chính ph v phát tri n và qu n lý ch ; Căn c Quy t nh s : 559/Q -TTg ngày 31/5/2004 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Chương trình phát tri n ch n năm 2010; Căn c báo cáo th m nh s : 113/BC/STP ngày 07/12/2007 c a s Tư pháp; Theo ngh c a Giám c S Thương m i - Du l ch t i t trình 637/TTr-STMDL ngày 24/12/2007, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch u th u kinh doanh, khai thác và qu n lý ch trên a bàn t nh Vĩnh Long. i u 2. Giao s Công thương ch trì ph i h p v i các s ngành có liên quan và các huy n th hư ng d n tri n khai th c hi n quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và ăng trên công báo t nh. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c s K ho ch và u tư, Giám c s Công thương, Giám c s Tài chính, Giám c s Xây d ng, C c Trư ng C c thu Vĩnh Long, Th trư ng các S , Ban, Ngành t nh có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT.CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - TT.T nh y, TT.H ND t nh; - CT các PCT UBND t nh; - B Công Thương ( báo cáo); - C c Ki m tra văn b n - B Tư Pháp; - oàn i bi u Qu c H i;
 2. - S Tư pháp (ki m tra); - Các S , ban, ngành, c p t nh; - Báo Vĩnh Long ( ăng báo) Trương Văn Sáu - C VP.UBND t nh; - Các phòng nghiên c u; - Lưu: VT- 5.03.05; QUY CH V U TH U KINH DOANH, KHAI THÁC VÀ QU N LÝ CH TRÊN NA BÀN T NH VĨNH LONG (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 09 /2008/Q -UBND ngày 03 tháng 4 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Vĩnh Long) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Quy ch này quy nh v u th u kinh doanh khai thác và qu n lý ch theo Lu t u th u và Ngh nh 02/2003/N -CP, ngày 14 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v phát tri n và qu n lý ch và các Văn b n khác có liên quan n ho t ng phát tri n và qu n lý ch . 2. Các ch th c hi n u th u kinh doanh khai thác và qu n lý là các lo i ch n nh lâu dài phù h p v i quy ho ch ư c duy t và ư c xây d ng t ngu n v n ngân sách Nhà nư c. 3. Quy ch này không áp d ng i v i các ch do doanh nghi p u tư kinh doanh khai thác qu n lý vá các ch t phát không phù h p v i quy ho ch trên a bàn t nh. i u 2. i tư ng i u ch nh Nhà th u tham gia u th u kinh doanh khai thác và qu n lý ch theo Quy ch này bao g m: Các doanh nghi p, t ch c kinh t , cá nhân ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t. Chương II PHƯƠNG TH C U TH U, TH I H N GIAO TH U, PHÍ U TH U VÀ TI N KÝ QU D U TH U i u 3. Phương th c u th u 1. Phương th c u th u kinh doanh khai thác và qu n lý ch ư c th c hi n công khai, bình ng. Nhà th u d th u ph i ư c H i ng xét ch n th u ch ánh giá có i u ki n và năng l c d th u. Trong trư ng h p các nhà th u ư c h i ng xét có t ng s i m b ng nhau thì ưu tiên cho doanh nghi p, t ch c t i a phương nơi
 3. có ch u th u. Trư ng h p không có doanh nghi p, t ch c t i a phương thì áp d ng t i m c 6, i u 7 c a Quy ch này. 2. Vi c u th u ch ư c ti n hành khi có t i thi u hai nhà th u tham gia u th u. N u ch có m t nhà th u tham gia u th u thì ph i t ch c u th u l i. Trong trư ng h p ã t ch c u th u l i nhưng ch có m t nhà th u tham gia u th u thì H i ng xét ch n th u xem xét, n u h sơ d th u áp ng yêu c u v t ch c kinh doanh khai thác và qu n lý ch H i ng xét ch n th u ngh Ch t ch UBND huy n, th (sau ây g i chung là UBND c p huy n) ch nh th u. i u 4. Th i h n giao th u Th i h n giao th u qu n lý ch ư c quy nh t 5 (năm) năm n 50 (năm mươi) năm do H i ng xét th u trình Ch t ch UBND c p thNm quy n quy t nh tùy thu c vào i u ki n c th c a t ng lo i ch ư c ghi rõ trong h sơ m i th u và ư c xác nh trong h p ng giao nh n th u c th . i u 5. m b o d th u 1. M c phí d u th u kinh doanh khai thác và qu n lý ch t i thi u 500.000 (năm trăm ngàn ng) cho m t l n d u th u, m c c th tuỳ th i i m và danh sách ch u th u do UBND c p huy n, quy t nh khi thông báo m i th u. 2. Ti n ký qu b o m d u th u là 3% giá tr u tư ban u c a ch ó, s ti n ký qu này s ư c tr l i n u i tư ng không ư c ch n th u trong th i h n không quá 30 ngày (ba mươi) k t ngày công b k t qu trúng th u. i v i doanh nghi p, t ch c, trúng th u thì kho n ti n này s ư c ưa vào kho n ký qu b o m th c hi n h p ng. 3. Ti n ký qu b o m th c hi n H p ng giao nh n th u ch là 10% trên giá trúng th u; i tư ng trúng th u ph i n p s ti n ký qu này vào m t tài kho n do bên m i th u n nh b o m cho vi c th c hi n H p ng giao nh n th u ch . S ti n ký qu này s ư c tr l i cho i tư ng trúng th u sau khi thanh lý H p ng giao nh n th u ch . Chương III QUY TRÌNH TH T C U TH U i u 6. Quy trình th c hi n u th u 1. Quy trình u th u bao g m các bư c: - ChuNn b h sơ m i th u. - T ch c u th u. - Xét ch n th u. - Công b k t qu trúng th u.
 4. 2. H sơ m i th u g m có: - Thông báo d u th u. - M u ơn d u th u. - Các yêu c u cơ b n i v i vi c kinh doanh khai thác và qu n lý ch . - Các thông tin liên quan n ch u th u: Sơ s p x p các lô, s p kinh doanh t i ch , danh sách thương nhân kinh doanh t i ch , các quy nh v ch thu, chi. - H sơ d th u. - Các ph l c chi ti t khác kèm theo. 3. T ch c u th u: - Ch ư c t ch c u th u khi k ho ch t ch c u th u và h sơ d th u ã ư c y ban Nhân dân c p thNm quy n phê duy t. - Thông báo m i u th u s niêm y t t i Ban qu n lý ch , tr s y ban Nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có ch u th u và t i các y ban Nhân dân c p huy n; ng th i phát hành h sơ m i th u s ư c thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng trư c 30 ngày k t ngày m th u. - Thông báo m i u th u ph i ghi y các n i dung sau: + Tên và a ch cơ quan m i u th u. + Ch u th u. + Giá m i th u. + Ch d n vi c tìm hi u h sơ m i u th u. + Nơi mua h sơ m i u th u. + Nơi nh n h sơ d u th u. + Phí d u th u. + Ti n ký qu d u th u. + Th i gian óng th u. + Ngày, gi và a i m m th u. 4. ánh giá h sơ d u th u:
 5. - H sơ d u th u s ư c ánh giá trên cơ s thang i m c a các tiêu chí giao nh n th u như sau: + Năng l c, kinh nghi m và phương án kinh doanh khai thác qu n lý ch h p lý: 60 i m. + K ho ch b o qu n, duy tu, s a ch a phát tri n ch : 20 i m. + Giá d th u ch : 20 i m. - Vi c ánh giá và x p h ng h sơ d th u s ti n hành theo hai bư c: + Bư c m t: ánh giá sơ b , xem xét h sơ d u th u v hành chính theo quy nh c a h sơ m i u th u. + Bư c hai: ánh giá chi ti t, x p h ng các nhà th u d u th u. 5. Sau khi ã ánh giá, x p h ng và xét ch n ư c nhà th u trúng th u. H i ng xét ch n th u ch s trình y ban Nhân dân c p thNm quy n ra Quy t nh công nh n k t qu u th u. 6. Sau khi k t qu u th u ã ư c y ban Nhân dân c p thNm quy n phê duy t. H i ng xét ch n th u ch s thông báo k t qu u th u và có văn b n m i nhà th u trúng th u n ký k t H p ng giao nh n th u ch . i u 7. H sơ d u th u 1. H sơ d u th u bao g m: - ơn d u th u theo m u quy nh và do ngư i i di n h p pháp c a doanh nghi p, t ch c ký tên. - B n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a nhà th u d th u. - Phương án v t ch c qu n lý khai thác ch . - K ho ch b o qu n, duy tu, s a ch a ch . - Giá d th u (kèm thuy t minh). Th i gian chuNn b h sơ d u th u t i thi u là 15 ngày k t ngày phát hành h sơ m i u th u. H sơ d u th u nêu trên ư c niêm phong kín và n p t i nơi qui nh trong thông báo m i th u. Cơ quan nh n h sơ có trách nhi m b o m t, qu n lý k h sơ, tài li u, thông tin c a nhà th u d u th u và không m phong bì ng h sơ d u th u trư c ngày gi m th u. Bên nh n h sơ d u th u ph i có biên nh n h sơ c p cho bên d u th u, trong ó ghi rõ doanh nghi p, t ch c d u th u, tên nhà th u n p, s lư ng n p, b n
 6. chính, b n sao và nh n h sơ, ngày gi nh n h sơ và có óng d u, ký tên xác nh n c a cơ quan nh n h sơ d u th u. Danh sách nh ng nhà th u d th u s ư c niêm y t t i Ban Qu n lý ch , tr s y ban Nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có ch u th u và t i H i ng xét ch n th u ch m nh t là 07 (b y) ngày trư c ngày m th u. i tư ng ư c d u th u ph i n p phí u th u và ti n ký qu b o m d u th u ch m nh t là 05 (năm) ngày trư c ngày m th u. Nhà th u d u th u không n p phí và s ti n ký qu mb od u th u theo quy nh t i i u 6 c a Quy ch này s không ư c d u th u. 2. Nh n và qu n lý h sơ d u th u: Phòng Công Thương nơi có ch u th u có trách nhi m ti p nh n và qu n lý h sơ d u th u theo quy nh. 3. S a i và rút h sơ d u th u: Sau khi ã n p h sơ d u th u, n u nhà th u d u th u mu n s a i ho c rút h sơ d u th u thì ph i g i văn b n cho bên nh n h sơ ghi rõ n i dung s a i ho c rút l i h sơ d u th u. Vi c s a i ho c rút h sơ d u th u ch ư c th c hi n trư c th i h n cu i cùng n p h sơ d u th u ghi trong thông báo m i u th u (th i i m óng th u). N i dung s a i h sơ d u th u cũng ph i trong m t phong bì niêm kín và bên m i u th u có trách nhi m b o qu n như h sơ d u th u chính th c, không ư c m ra trư c ngày gi m th u. Sau th i i m óng th u, vi c s a i ho c rút l i h sơ d u th u s không ư c ch p nh n. 4. Thay i n i dung m i u th u: - Trong trư ng h p c bi t c n thay i m t s n i dung trong h sơ m i th u khi chưa n h n óng th u, bên m i u th u ph i niêm y t rõ n i dung s a i h sơ m i u th u t i a i m ã niêm y t thông báo m i u th u, ng th i g i văn b n thông báo s thay i này cho nh ng nhà th u ã n p ơn d u th u trư c ó. - Trong trư ng h p này, th i h n nh n h sơ d th u s ư c gia h n thêm t i thi u là 15 ngày k t ngày ra thông báo m i u th u m i các nhà th u d u th u hoàn ch nh, b sung và n p h sơ xin d th u theo quy nh m i thay i. 5. M th u: - Sau khi ti p nh n nguyên tr ng các h sơ d u th u và qu n lý h sơ theo ch “M t”, vi c m th u s ư c ti n hành công khai ngay sau khi óng. - T t c nhà th u n p h sơ d u th u ư c H i ng xét ch n th u m i d m th u.
 7. - H i ng xét ch n th u h p m phong bì ng h sơ d u th u, công khai trư c các nhà th u d u th u. H i ng xét ch n th u s ki m tra h sơ d u th u xác nh tính h p l c a t ng h sơ d u th u, ch có nh ng h sơ h p l m i ư cd u th u. - Toàn b n i dung c a cu c h p m th u ph i ư c ghi biên b n, có ch ký c a các thành viên có m t (bên m i th u và các nhà th u d th u). Biên b n m th u ph i bao g m các n i dung ch y u sau ây: - Tên ch u th u. - Tên và t ch c các thành viên H i ng xét ch n th u - Ngày, gi , a i m m th u. - Tên và a ch c a các nhà th u d u th u. - Tóm t t các n i dung cơ b n c a các h sơ d u th u. - i di n bên m i u th u và các nhà th u d u th u ư c m i tham d ph i ký tên vào biên b n m th u. B n g c h sơ d u th u sau khi m th u ph i ư c H i ng xét ch n th u ký xác nh n t ng trang làm cơ s pháp lý cho vi c ti n hành ánh giá và xét ch n th u. 6. Xét ch n i tư ng trúng th u: H i ng xét ch n th u s h p xét ch n nhà th u trúng th u căn c theo các yêu c u c a h sơ d u th u và tiêu chuNn ánh giá ã ư c UBND c p có thNm quy n phê duy t. ánh giá các h sơ d u th u ư c th c hi n theo các bư c sau ây: - S d ng thang i m ánh giá cho i m i v i t ng nhà th u d u th u. - Trên cơ s t ng s i m ã t c a m i nhà th u d u th u, s x p h ng th u xét ch n nhà th u trúng th u. 7. Phê duy t và công b k t qu trúng th u: K t qu u th u s ư c H i ng xét ch n th u công b và thông báo chính th c cho nhà th u trúng th u b ng văn b n trong th i h n ch m nh t là 15 ngày k t ngày y ban Nhân dân c p thNm quy n phê duy t. - Trong vòng 15 ngày sau khi nh n ư c quy t nh công nh n trúng th u, nhà th u trúng th u ph i ti n hành ký k t h p ng giao nh n th u v i y ban Nhân dân c p thNm quy n. N u nhà th u trúng th u không n và không có lý do chính áng thì H i ng xét ch n th u s thông báo cho y ban Nhân dân c p thNm quy n xem xét và có th giao nhà th u k ti p trong danh sách x p h ng. Ti n c c c a nhà th u trúng th u trư c s thu sung vào công qũy.
 8. - Trong trư ng h p nhà th u trúng th u trong Gi y Ch ng nh n ăng ký kinh doanh ghi chưa có ch c năng kinh doanh và qu n lý ch ph i ăng ký kinh doanh b sung ngay trư c khi ti n hành ký k t h p ng giao nh n th u. 8. Nh ng khi u n i liên quan n công tác u th u ch có hi u l c trong vòng 30 ngày k t ngày công b k t qu trúng th u. i u 8. V thay i ch tiêu nh n th u Trong quá trình th c hi n H p ng giao nh n th u ch , n u có nh ng y u t bi n ng khách quan làm nh hư ng n ch tiêu giao th u như: Hoa chi, l phí t công, ti n bãi gi xe, nhà v sinh, qui mô c a ch thay i và các y u t khác có liên quan thì các ch tiêu ã giao nh n th u s ư c hai bên xem xét và tho thu n i u ch nh l i cho phù h p v i tình hình i u ki n m i. Chương IV NGUYÊN T C - NHI M V - QUY N H N C A H I NG XÉT CH N TH U i u 9. H i ng xét ch n th u H i ng xét ch n th u do Ch t ch y ban Nhân dân c p thNm quy n ra quy t nh thành l p, thành ph n g m cơ c u các thành viên sau ây: * i v i ch lo i 1: - Ch t ch H i ng: Phó Ch t ch y ban Nhân dân t nh. - Phó Ch t ch H i ng kiêm y viên Thư ng tr c: Giám c s công thương. - Các y viên H i ng g m: + Giám c S Tài chính. + Giám c S K ho ch và u tư. + Giám c S Tài nguyên Môi trư ng. + Giám c S Tư pháp. + C c trư ng C c thu . + Ch t ch UBND huy n, th nơi có ch ư c u th u. * i v i ch lo i 2, lo i 3: - Ch t ch H i ng: Phó Ch t ch y ban nhân dân huy n, th . - Phó Ch t ch H i ng kiêm y viên Thư ng tr c: Trư ng phòng Công thương.
 9. - Các y viên H i ng g m: + Trư ng phòng Tài chính - K ho ch. + Trư ng phòng Kinh t h t ng ho c phòng Qu n lý ô th . + Trư ng phòng Tư pháp. + Chi c c trư ng Chi c c thu . + Ch t ch UBND xã, phư ng, th tr n nơi có ch ư c u th u. H i ng xét ch n th u thành l p t chuyên viên giúp vi c cho H i ng. Kinh phí ho t ng c a H i ng ư c s d ng t ngu n kinh phí t ch c u th u do Giám cS Tài chính ho c Trư ng phòng Tài chính K ho ch d toán trình y ban Nhân dân c p thNm quy n quy t nh. i u 10. Nhi m v và quy n h n c a H i ng xét ch n th u 1. Thông báo vi c u th u. 2. Hư ng d n th t c, thu nh n h sơ, thu phí d th u và ti n ký qu c a nhà th u d u th u. 3. Cung c p thông tin, s li u có liên quan n các ch u th u cho nhà th u d u th u. 4. T ch c g i th u, m th u và báo cáo k t qu u th u cho y ban nhân dân c p thNm quy n theo quy nh. 5. Trình y ban nhân dân c p thNm quy n quy t nh công nh n k t qu trúng th u và sau ó ra thông báo công nh n nhà th u trúng th u. i u 11. Nguyên t c c a H i ng xét ch n th u H i ng xét ch n th u làm vi c theo nguyên t c t p th bi u quy t theo a s , trong trư ng h p s phi u ngang nhau, Ch t ch H i ng quy t nh k t qu xét th u. Các cu c h p m th u, xét nhà th u trúng th u ph i có ít nh t 3/4 thành viên H i ng tham d , trong ó ph i có Ch t ch H i ng xét ch n th u ch trì cu c h p. i u 12. Các hành vi b c m trong u th u kinh doanh khai thác và qu n lý ch 1. ưa, nh n ho c òi h i b t c th gì có giá tr c a cá nhân, t ch c có liên quan n quá trình l a ch n nhà th u d n n nh ng hành ng vi c làm thi u trung th c, không khách quan trong vi c l a ch n nhà th u và ký k t h p ng giao nh n th u. 2. Dùng nh hư ng cá nhân tác ng ho c can thi p hay c ý làm sai ho c không trung th c v các thông tin làm sai l ch k t qu l a ch n th u, ký k t h p ng kinh doanh khai thác qu n lý ch .
 10. 3. C u k t, thông ng gi a bên m i th u v i nhà th u, gi a cơ quan qu n lý nhà nư c v i bên m i th u và v i nhà th u nh m thay i h sơ d th u, thông ng v i cơ quan thNm duy t, cơ quan thanh tra . . . làm thi t h i cho nhà nư c, làm l i cho cá nhân . . . 4. Ti t l nh ng tài li u, thông tin v u th u như: - N i dung h sơ m i th u trư c th i i m phát hành theo quy nh - N i dung các h sơ d th u, các s sách ghi chép các biên b n cu c h p xét th u, các ý ki n nh n xét ánh giá c a các chuyên gia ho c các nhà tư v n i v i t ng h sơ d th u trư c khi công b k t q a. - Các yêu c u c n làm rõ trong h sơ d th u c a bên m i th u và tr l i c a nhà th u trong quá trình ánh giá h sơ d th u trư c khi công b k t qu l a ch n th u. - Báo cáo c a bên m i th u, báo cáo c a t chuyên viên, báo cáo c a các nhà tư v n, báo cáo c a cơ quan chuyên môn trong quá trình u th u, xét th u và thNm nh h sơ trư c khi công b k t q a l a ch n th u. - K t qu l a ch n th u trư c khi ư c phép công b . - Các tài li u u th u có liên quan khác ư c óng d u b o m t theo quy nh. 5. S p x p cha m , cha m v ho c ch ng, v ho c ch ng, ngư i thân trong dòng h , con cái, dâu, r , con nuôi, anh ch em ru t . . . tham d các gói th u mà mình làm bên m i th u ho c là thành viên trong t chuyên gia m i th u, t thNm nh k t qu l a ch n th u ho c là ngư i phê duy t k t qu ch n th u. Chương V QU N LÝ CH Ã U TH U i u 13. Nghĩa v và quy n l i c a nhà th u trúng th u kinh doanh khai thác và qu n lý ch 1. Nghĩa v : - Xây d ng cơ c u t ch c b máy qu n lý ch , báo cáo cho UBND xã, phư ng, th tr n nơi có ch u th u và y ban Nhân dân c p thNm quy n. - m b o ho t ng kinh doanh: văn minh, tr t t , an toàn, v sinh s ch p. - Niêm y t giá bán và bán úng giá. - Không bán hàng gian, hàng gi , hàng kém ch t lư ng. - Phòng ch ng cháy n . - Ký h p ng b o v an toàn hàng hóa c a ngư i kinh doanh trong ch .
 11. - Hàng tháng ph i th c hi n báo cáo tình hình kinh doanh buôn bán t i ch , bi n ng th trư ng, giá c các m t hàng ch y u kinh doanh t i ch , gi gìn an ninh tr t t và nh ng v n khác có liên quan n ho t ng c a ch cho các cơ quan ch c năng theo quy nh c a pháp lu t. - Phát hi n x lý và xu t v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n x lý các trư ng h p kinh doanh vi ph m N i qui ch và các quy nh c a pháp lu t; - Tuân th các quy nh c a Nhà nư c v kinh doanh khai thác và qu n lý ch v s d ng lao ng, k ho ch kinh doanh, phương án tài chính, phương án u tư s a ch a, nâng c p ch và các qui nh trong h p ng giao nh n th u. - Sau khi h t th i gian ư c giao nh n th u, có trách nhi m kh c ph c h u qu và b i thư ng các thi t h i x y ra t i ch (n u có) trong th i gian th c hi n h p ng nh n th u kinh doanh khai thác và qu n lý ch . 2. Quy n l i: - Nhà th u nh n th u kinh doanh khai thác qu n lý ch ư c thu các kho n thu, các lo i phí theo qui nh, ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t và các kho n thu h c a các ơn v khác như i n, nư c, thu gom rác... theo h p ng tho thu n v i các ơn v có liên quan. - Khi thay i các kho n thu ph i ư c phép c a c p có thNm quy n phê duy t. - Thông báo công khai các kho n, m c thu theo quy nh c a h p ng giao nh n th u. 3. Nghĩa v : - Ph i th c hi n ch quy t toán, báo cáo tài chính và hoàn thành nghĩa v thu theo các quy nh c a pháp lu t. - Vi c thu phí ph i s d ng các phi u thu theo m u ã ăng ký v i cơ quan thu và ph i lưu gi y các s sách k toán thu, chi và các ch ng t theo quy nh c a Nhà nư c, ng th i ăng ký v i cơ quan thu theo úng ch hi n hành. Chương VI TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C TRONG VI C KINH DOANH KHAI THÁC VÀ QU N LÝ CH Ã U TH U i u 14. Trách nhi m c a y ban nhân dân c p th m quy n Hư ng d n các nhà th u ã u th u, các ơn v thu c xã, phư ng, th tr n qu n lý th c hi n úng các quy nh c a Quy ch này. Ch u trách nhi m chính trong vi c t ch c theo dõi ôn c nhà th u các ch trên a bàn, ng th i th c hi n công tác qu n lý hành chính Nhà nư c i v i các ch sau khi ã u th u. i u 15. Trách nhi m c a S Công thương và phòng Công thương
 12. 1. S Công thương và Phòng Công thương có trách nhi m tham mưu cho y ban nhân dân c p thNm quy n t ch c u th u ch , qu n lý hành chính Nhà nư c i v i các ch ã u th u và ph i h p v i U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có ch u th u nghiên c u quy ho ch và t ch c s p x p vi c kinh doanh trong và chung quanh khu v c ch , b o m t t các yêu c u v v sinh th c phNm, v sinh môi trư ng, an ninh tr t t , an toàn giao thông và phòng ch ng cháy n t i khu v c ch . 2. Có k ho ch ki m tra thư ng xuyên các ho t ng c a nhà th u ư c giao th u ch cũng như tình hình kinh doanh c a các thương nhân t i ch ngăn ng a và x lý k p th i các hành vi vi ph m pháp lu t. 3. Tham mưu cho y ban Nhân dân c p thNm quy n gi i quy t các khi u n i, c a các thương nhân i v i nhà th u nh n th u và các tranh ch p gi a các thương nhân kinh doanh t i ch , mà T ch c qu n lý ch và U ban Nhân dân xã, phư ng, th tr n không gi i quy t ư c. 4. T ch c ph bi n các Ch trương, Chính sách, Pháp lu t c a Nhà nư c liên quan n ho t ng c a ch . 5. T ng h p tình hình báo cáo cho U ban Nhân dân c p thNm quy n v ho t ng c a các ch u th u. Theo dõi tình hình th c t , ngh t ch c ào t o, t p hu n nghi p v chuyên môn và qu n lý cho các nhà th u ư c giao th u kinh doanh khai thác và qu n lý ch . 6. Hàng năm l p d toán kinh phí h at ng c a H i ng xét ch n th u t ngu n phí t ch c u th u trình y ban Nhân dân c p huy n phê duy t theo hư ng d n c a cơ quan tài chính. i u 16. Trách nhi m c a S Tài chính và phòng Tài chính K ho ch S Tài chính và phòng Tài chính - K ho ch có trách nhi m ph i h p ch t ch v i các ban ngành có liên quan trong vi c t ch c u th u, ch u trách nhi m chính trong vi c xác nh giá m i th u làm cơ s cho công tác u th u, ph i h p H i ng xét ch n th u cùng c p l p d toán kinh phí ho t ng c a H i ng xét ch n th u, ng th i ti n hành ki m tra và hư ng d n các T ch c nh n th u ch th c hi n vi c thu, chi úng theo các quy nh tài chính hi n hành. i u 17. Trách nhi m c a C c Thu t nh và Chi c c Thu C c Thu t nh và Chi c c Thu hư ng d n các nhà th u nh n th u ch và thương nhân kinh doanh t i ch th c hi n nghĩa v thu theo úng quy nh pháp lu t. i u 18. Trách nhi m c a U ban Nhân dân xã, phư ng, th tr n 1. U ban Nhân dân các xã, phư ng, th tr n nơi có ch u th u có nhi m v ph i h p v i các cơ quan ch c năng huy n, th trong công tác t ch c u th u. 2. Qu n lý Nhà nư c các ch ư c giao th u, ch u trách nhi m chính trong vi c h tr cho nhà th u nh n th u ch duy trì t t tr t t , an ninh t i khu v c qu n lý ch cũng
 13. như xung quanh ch , ng th i t ch c hòa gi i các tranh ch p, gi i quy t khi u n i phát sinh ch trong ph m vi thNm quy n. Chương VII KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 19. Ki m tra v u th u 1. y ban Nhân dân c p thNm quy n quy t nh vi c ki m tra công tác u th u kinh doanh khai thác vá qu n lý ch và x lý các vi ph m trong trư ng h p có phát sinh. 2. Các cơ quan ch c năng và y ban Nhân dân các xã, phư ng, th tr n có ch u th u th c hi n ch c năng ki m tra trong ph m vi ch c năng, nhi m v ư c y ban Nhân dân c p thNm quy n phân công. 3. Khi phát hi n có nh ng hành vi vi ph m làm sai l ch k t qu u th u, H i ng xét ch n th u có trách nhi m ki n ngh UBND c p thNm quy n x lý, h y b k t qu u th u và ti n hành t ch c u th u l i. i u 20. X lý vi ph m 1. Doanh nghi p, t ch c, cá nhân vi ph m Quy ch này tuỳ theo m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 2. Doanh nghi p, t ch c d th u không ư c nh n l i ti n ký qu d th u trong các trư ng h p sau ây: - Trúng th u nhưng t ch i không nh n th u. - Rút h sơ d u th u sau khi ã óng th u. Ngoài ra, n u doanh nghi p, t ch c vi ph m Quy ch này thì tùy theo m c có th b lo i kh i danh sách d th u ho c không ư c tham gia b t kỳ cu c u th u nào trong th i h n ba năm ti p sau. Chương VIII I U KHO N THI HÀNH i u 21. Căn c n i dung Quy ch này, Giám c S Công thương ch trì ph i h p v i S Tài chính, C c thu và các S , Ngành có liên quan hư ng d n các doanh nghi p, t ch c, cá nhân tham gia th c hi n. i u 22. Trong quá trình th c hi n, n u có v n vư ng m c ho c Chính ph có ban hành nh ng văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan n n i dung Quy ch này, giao S công thương có trách nhi m ph i h p v i các S , Ngành, các c p có liên quan xu t nh ng n i dung c n s a i, b sung thay th cho phù h p yêu c u phát tri n, trình y ban nhân dân t nh xem xét quy t nh./.
 14. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Trương Văn Sáu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản