Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành các thủ tục hành chính đối với các công việc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về nông, lâm, ngư nghiệp và thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH LONG AN NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 09/2009/Q -UBND Tân An, ngày 24 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH CÁC TH T C HÀNH CHÍNH I V I CÁC CÔNG VI C THU C LĨNH V C QU N LÝ NHÀ NƯ C V NÔNG, LÂM, NGƯ NGHI P VÀ TH Y L I TRÊN NA BÀN T NH LONG AN Y BAN NHÂN DÂN T NH LONG AN Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Th y s n ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t ê i u ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Pháp l nh s 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04 tháng 4 năm 2001 v khai thác và b o v công trình th y l i; Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn c Ngh nh s 58/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph v ban hành i u l B o v th c v t, i u l Ki m d ch th c v t và i u l Qu n lý Thu c b o v th c v t; Căn c Ngh nh s 119/2008/N -CP ngày 28 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t m t s i u c a Pháp l nh Thú y; Căn c Ngh nh s 82/2006/N -CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý ho t ng xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u, nh p kh u, nh p n i t bi n, quá c nh, nuôi sinh s n, nuôi sinh trư ng trư ng và tr ng c y nhân t o các loài ng v t, th c v t hoang dã nguy c p, quý, hi m; Căn c Ngh nh s 89/2006/N -CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v nhãn hàng hóa; Căn c Quy t nh s 59/2005/Q -BNN ngày 10 tháng 10 năm 2005 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v ban hành Quy nh v ki m tra, ki m soát lâm s n; Căn c Quy t nh s 99/2008/Q -BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành Quy nh s n xu t, kinh doanh rau, qu và chè an toàn; Căn c Quy t nh s 40/2005/Q -BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành Quy ch khai thác g và lâm s n khác; Căn c Quy t nh s 89/2005/Q -BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành Quy ch qu n lý gi ng cây tr ng lâm nghi p; Căn c Quy t nh s 93/2007/Q -TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy nh th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông t i cơ quan hành chính nhà nư c a phương;
 2. Căn c Quy t nh s 106/2007/Q -BNN ngày 28 tháng 12 năm 2007 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành quy nh v qu n lý s n xu t và kinh doanh rau an toàn; Theo ngh c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i văn b n s 223/TTr-SNN ngày 25/02/2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành các th t c hành chính i v i các công vi c thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c v nông, lâm, ngư nghi p và th y l i trên a bàn t nh Long An. 1. i v i S Nông nghi p và PTNT: - C p gi y phép khai thác g và lâm s n; - C p gi y ch ng nh n ngu n g c gi ng c a lô cây con; - C p gi y ch ng nh n ngu n g c lô gi ng; - C p gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t, kinh doanh gi ng cây tr ng lâm nghi p chính; - C p ch ng ch công nh n ngu n gi ng cây tr ng lâm nghi p; - ThNm nh h sơ thi t k cơ s ; 2. Các ơn v tr c thu c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn gi i quy t các lo i th t c hành chính sau: a) Chi c c Thú y. - C p gi y ch ng ch hành ngh thu c thú y; - C p gi y ch ng nh n ki m d ch ng v t v n chuy n ngoài t nh; - C p gi y ch ng nh n ki m d ch s n phNm ng v t v n chuy n ngoài t nh; - C p gi y ch ng nh n ki m d ch ng v t v n chuy n trong t nh; - C p gi y ch ng nh n ki m d ch s n phNm ng v t v n chuy n trong t nh; b) Chi c c B o v th c v t. - C p gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t; - C p gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t, sơ ch , kinh doanh rau an toàn; - C p gi y ch ng nh n chuyên môn, ch ng ch hành ngh buôn bán, s n xu t gia công, sang chai, óng gói thu c b o v th c v t;
 3. - Phê duy t qu ng cáo, h i th o, h i ngh khách hàng v thu c b o v th c v t; c) Trung tâm Khuy n nông. Ki m nh, ki m nghi m gi ng cây tr ng; d) Chi c c Ki m lâm. - C p gi y ch ng nh n ăng ký tr i nuôi sinh s n/nuôi sinh trư ng/tr ng c y nhân t o ng, th c v t hoang dã theo qui nh t i các ph l c công ư c CITES; - C p gi y ch ng nh n ăng ký tr i nuôi sinh s n/ nuôi sinh trư ng/ tr ng c y nhân t o ng, th c v t hoang dã nguy c p, quý, hi m theo qui nh t i các ph l c công ư c CITES và ng v t hoang dã thông thư ng; - C p gi y phép v n chuy n c bi t. - Xác nh n g óng búa ki m lâm; ) Chi c c Th y s n. - Gi y xác nh n ã ăng ký tàu cá (dư i 20 s c ng a); - Gi y ch ng nh n ăng ký tàu cá (t 20 s c ng a tr lên); - Gi y ch ng nh n xóa ăng ký tàu cá; - C p gi y phép khai thác th y s n; i u 2. Các th t c hành chính i v i các công vi c quy nh t i i u 1 c a quy t nh này ư c áp d ng như sau: 1. Ph l c I: Danh m c công vi c, th i h n gi i quy t, tr k t qu , phí và l phí (có ph l c kèm theo). 2. Ph l c II: Danh m c các lo i công vi c, gi y t th t c hành chính (có ph l c kèm theo). i u 3. Giao S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ch c tri n khai th c hi n, hư ng d n, ôn c, ki m tra và niêm y t các th t c hành chính nêu t i Quy t nh này các cơ quan, t ch c, cá nhân giám sát và th c hi n. Quy t nh có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Th trư ng các s ngành t nh và Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã ch u trách nhi m tri n khai thi hành quy t nh này./.
 4. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - TT.TU, TT.H ND t nh; - B Nông nghi p và PTNT; - C c KTVBQPPL-B Tư pháp; - CT, PCT.UBND t nh; - Như i u 4; - Phòng NC-TH; - Lưu: VT, Nh; Nguy n Thanh Nguyên PH L C I DANH M C CÔNG VI C, TH I H N GI I QUY T, PHÍ VÀ L PHÍ V LĨNH V C NÔNG, LÂM, NGƯ NGHI P VÀ TH Y L I TRÊN NA BÀN T NH LONG AN (Ban hành kèm theo quy t nh s 09/2009/Q -UBND ngày 24/3/2009 c a UBND t nh Long An) TT Tên công vi c Th i gian K t qu gi i Phí, l phí ( ng) gi i quy t quy t (ngày) I PHÒNG LÂM NGHI P 1 Gi y phép khai thác g và lâm 30 Gi y phép không s n 2 Gi y ch ng nh n ngu n g c 15 Gi y ch ng 100.000 gi ng c a lô cây con nh n 3 Ch ng ch công nh n ngu n 30 Ch ng ch 300.000 – g c gi ng cây tr ng lâm 500.000 nghi p 4 Gi y ch ng nh n i u ki n 30 Gi y ch ng Không s n xu t, kinh doanh gi ng cây nh n tr ng lâm nghi p chính 5 Gi y ch ng nh n ngu n g c lô 15 Gi y ch ng 500.000 gi ng nh n II PHÒNG XÂY D NG CƠ B N 6 ThNm nh h sơ thi t k cơ s 15 – nhóm B Văn b n Công văn s ch p thu n 5361/BTC-CST 10 - nhóm C ngày 24/01/2006 c a B Tài chính III CHI C C B O V TH C V T 7 Gi y ch ng nh n ki m d ch 01 Gi y ch ng Thông tư th c v t nh n 73/2006/TT-BNN
 5. ngày 18/9/2006 8 Gi y ch ng nh n i u ki n 07 Gi y ch ng không s n xu t, sơ ch , kinh doanh nh n rau an toàn 9 Gi y ch ng nh n chuyên môn, 15 Ch ng ch 200.000 – ch ng ch hành ngh buôn bán, hành ngh 500.000 s n xu t gia công, sang chai, óng gói thu c BVTV 10 Phê duy t qu ng cáo, h i th o, 07 Văn b n phê không h i ngh khách hàng v thu c duy t BVTV IV TRUNG TÂM KHUY N NÔNG 11 Ki m nh, ki m nghi m gi ng 10 Văn b n xác Q s cây tr ng nh n 11/2008/Q -BTC ngày 19/02/2008 c a B Tài chính và công văn s 417/TTKN-TCHC ngày 25/4/2008 c a TT. Khuy n nông v vi c thông báo m c thu phí, l phí trong lĩnh v c gi ng cây tr ng V CHI C C KI M LÂM 12 Gi y phép v n chuy n c bi t 05 Gi y phép Không 13 Gi y ch ng nh n ăng ký tr i 15 Gi y ch ng Không nuôi sinh s n/ nuôi sinh nh n trư ng/ tr ng c y nhân t o ng, th c v t hoang dã nguy c p, quý hi m theo quy nh t i các ph l c c a Công ư c CITES và ng v t hoang dã thông thư ng. 14 Gi y ch ng nh n ăng ký tr i 15 Gi y ch ng Không nuôi sinh s n/ nuôi sinh nh n trư ng/ tr ng c y nhân t o ng, th c v t hoang dã quy nh t i các ph l c c a Công ư c CITES 15 Xác nh n g óng búa ki m 05 Văn b n xác Không lâm nh n
 6. VI CHI C C THÚ Y 16 Ch ng ch hành ngh thú y 20 Ch ng ch Q s 08/2005/Q _BTC ngày 20/01/2005 c a B Tài chính 17 Gi y ch ng nh n ki m d ch 01 Gi y ch ng 20.000 s n phNm ng v t v n chuy n nh n ngoài t nh 18 Gi y ch ng nh n ki m d ch 02 Gi y ch ng 20.000 ng v t v n chuy n ngoài nh n t nh 19 Gi y ch ng nh n ki m d ch 01 Gi y ch ng 20.000 s n phNm ng v t v n chuy n nh n trong t nh 20 Gi y ch ng nh n ki m d ch 02 Gi y ch ng 20.000 ng v t v n chuy n trong t nh nh n VII CHI C C TH Y S N 21 Gi y phép khai thác th y s n 15 Gi y phép 40.000 22 Gi y xác nh n ã ăng ký tàu 07 Gi y xác không cá (dư i 20 s c ng a) nh n 23 Gi y xác nh n ã ăng ký tàu 07 Gi y ch ng 40.000 cá (t 20 s c ng a tr lên) nh n 24 Gi y ch ng nh n xóa ăng ký 07 Gi y ch ng không tàu cá nh n * Ghi chú: Th i gian gi i quy t công vi c ư c tính t ngày nh n h sơ h p l . PH L C II DANH M C CÁC LO I CÔNG VI C, GI Y T TH T C HÀNH CHÍNH V LĨNH V C NÔNG LÂM NGƯ NGHI P VÀ TH Y L I TRÊN NA BÀN T NH LONG AN (Ban hành kèm theo Q s 09/2009/Q -UBND ngày 24/3/2009/c a UBND t nh Long An) STT Tên công vi c và gi y t , th Ký S Lo i và s lư ng gi y t , th t c hi u, lư ng t c bi u gi y t B n B n sao m u (b ) chính Có yêu Không c u yêu c u ch ng ch ng
 7. th c th c 1 2 3 4 5 6 7 1 C p gi y phép khai thác g và 02 lâm s n. S lư ng h sơ g m 07 b 1. H sơ thi t k k thu t khai X thác. 2. T trình v xin thN m nh và X phê duy t thi t k d toán 2 C p gi y ch ng nh n ngu n 02 g c gi ng c a lô cây con S lư ng h sơ g m 02 b 1. K ho ch s n xu t kinh X doanh gi ng hàng năm c a cơ s 2. Thông báo k t qu s n xu t X cây con vư n ươm cây lâm nghi p 3 C p ch ng ch công nh n 01 ngu n g c cây tr ng lâm nghi p S lư ng h sơ g m 02 b 1. ơn ăng ký ngu n g c X gi ng c y tr ng lâm nghi p 4 C p gi y ch ng nh n i u 02 ki n s n xu t, kinh doanh gi ng cây tr ng lâm nghi p chính. S lư ng h sơ g m 02 b 1. ơn ngh ch ng nh n X i u ki n s n xu t, kinh doanh gi ng cây tr ng lâm nghi p chính. 2. Gi y ch ng nh n ăng ký X kinh doanh v lĩnh v c gi ng cây tr ng 5 02 C p gi y ch ng nh n ngu n g c lô gi ng
 8. S lư ng h sơ g m 02 b 1. Thông báo thu hái v t li u X gi ng 2. S sách ghi chép c p nh t X các s li u 6 ThN m nh h sơ thi t k cơ s 03 trong u tư và xây d ng cơ b n trên lĩnh v c nông nghi p S lư ng h sơ g m 07 b 1. T trình xin thN m nh X 2. H sơ thi t k cơ s X 3. D án u tư X 7 C p gi y ch ng nh n ki m 02 d ch th c v t. S lư ng h sơ g m 01 b 1. Gi y khai ki m d ch hàng X th c v t 2. Biên b n khám xét ki m X d ch và l y m u hàng th c v t xu t nh p c nh 8 C p gi y ch ng nh n i u 05 ki n s n xu t, sơ ch , kinh doanh rau an toàn. S lư ng h sơ g m 01 b 1. ơn ăng ký ch ng nh n X i u ki n s n xu t, sơ ch , kinh doanh rau an toàn. 2. B n kê khai ăng ký s n X xu t, sơ ch , kinh doanh rau an toàn. 3. Ch ng ch t p hu n v s n X xu t rau an toàn 4. K t qu phân tích m u t, X nư c. 5. B ng trung c p tr ng tr t X 9 06 C p gi y ch ng nh n chuyên môn, ch ng ch hành ngh
 9. buôn bán, s n xu t gia công, sang chai, óng gói thu c BVTV S lư ng h sơ g m 01 b 1. ơn ăng ký d l p t p X hu n 2. ơn ngh c p ch ng ch X hành ngh 3. B ng chuyên môn v hóa X h c ho c nông h c (ngành tr ng tr t, b o v th c v t): t trình i h c tr lên i v i c p gi y ch ng ch hành ngh v s n xu t gia công, sang chai, óng gói thu c b o v th c v t; b ng trung c p ho c gi y ch ng nh n ã tham d l p h c chuyên môn v thu c BVTV i v i c p gi y ch ng ch kinh doanh thu c BVTV. 4. Sơ y u lý l ch X 5. Gi y khám s c kh e. X 6. 03 nh 4x6 10 Phê duy t qu ng cáo, h i th o, 02 h i ngh khách hàng v thu c BVTV S lư ng h sơ g m 01 b 1. ơn xin qu ng cáo, h i X th o, h i ngh khách hàng v thu c BVTV. 2. a i m, ngày gi t ch c X qu ng cáo, h i th o, h i ngh khách hàng v thu c BVTV. 11 Ki m nh, ki m nghi m 01 gi ng cây tr ng S lư ng h sơ g m 03 b 1. H p ng ki m nh, ki m X nghi m gi ng cây tr ng 12 02 C p gi y phép v n chuy n c bi t.
 10. S lư ng h sơ g m 01 b 1. Gi y ngh c p gi y phép X v n chuy n c bi t. 2. Tài li u ch ng minh v X ngu n g c lâm s n 13 C p Gi y ch ng nh n ăng ký 02 tr i nuôi sinh s n/ nuôi sinh trư ng/ tr ng c y nhân t o ng, th c v t hoang dã nguy c p, quý, hi m theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, không quy nh t i các ph l c c a Công ư c CITES và ng v t hoang dã thông thư ng. S lư ng h sơ g m 01 b 1. Gi y phép v n chuy n c X bi t. 2. Biên b n ki m tra c a ki m X lâm nơi xu t ng, th c v t. 14 C p Gi y ch ng nh n ăng ký 02 tr i nuôi sinh s n/ nuôi sinh trư ng/ tr ng c y nhân t o ng, th c v t hoang dã quy nh t i các ph l c c a Công ư c CITES S lư ng h sơ g m 01 b 1. Gi y phép v n chuy n c X bi t. 2. Biên b n ki m tra c a ki m X lâm nơi xu t ng, th c v t. 15 Xác nh n g óng búa ki m 02 lâm S lư ng h sơ g m 01 b 1. T khai nh p khN u hàng hóa X ư c cơ quan h i quan Vi t Nam có thN m quy n xác nh n ã hoàn thành th t c h i quan. 2. Lý l ch g . X 16 06 C p ch ng ch hành ngh thú y
 11. S lư ng h sơ g m 01 b 1. ơn xin c p gi y ch ng ch X hành ngh kinh doanh thu c thú y. 2. B ng t t nghi p X 3. Gi y ch ng nh n l p t p X hu n bán hàng thu c thú y 4. Sơ y u lý l ch X 5. Gi y khám s c kh e X 6. nh 3x4 X 17 C p gi y ch ng nh n ki m 01 d ch s n phN m ng v t v n chuy n ngoài t nh S lư ng h sơ g m 01 b 1. Gi y tiêm phòng xét nghi m X (n u có) 18 C p gi y ch ng nh n ki m 02 d ch ng v t v n chuy n ngoài t nh S lư ng h sơ g m 01 b 1. Gi y tiêm phòng xét nghi m X (n u có) 2. Gi y ăng ký X 19 C p gi y ch ng nh n ki m 01 d ch s n phN m ng v t v n chuy n trong t nh. S lư ng h sơ g m 01 b 1. Gi y tiêm phòng xét nghi m (n u có) 20 C p gi y ch ng nh n ki m 02 d ch ng v t v n chuy n trong t nh S lư ng h sơ g m 01 b 1. Gi y tiêm phòng xét nghi m (n u có)
 12. 2. Gi y ăng ký 21 C p gi y phép khai thác th y 05 s n S lư ng h sơ g m 01 b 1. T khai ăng ký tàu cá. X 2. Gi y ch ng nh n ăng ký X tàu cá. 3. Gi y ch ng nh n an toàn k X thu t. 4. S danh b thuy n viên. X 5. B ng thuy n trư ng, máy X trư ng tàu ánh cá theo quy nh hi n hành c a B Th y s n 22 C p gi y xác nh n ã ăng ký 05 tàu cá (dư i 20 s c ng a) S lư ng h sơ 01 b 1. T khai ăng ký tàu cá. X 2. T khai ăng ký thuy n X viên 3. Gi y t ch ng minh ngu n X g c tàu h p pháp. 4. T khai n p l phí trư c b X và biên lai thu trư c b . 5. 02 nh màu c a tàu (9x12) X 23 C p gi y xác nh n ã ăng ký 05 tàu cá (dư i 20 s c ng a) S lư ng h sơ 01 b 1. T khai ăng ký tàu cá. X 2. T khai ăng ký thuy n X viên 3. Gi y t ch ng minh ngu n X g c tàu h p pháp. 4. T khai n p l phí trư c b X và biên lai thu trư c b . 5. 02 nh màu c a tàu (9x12) X
 13. 24 C p gi y ch ng nh n xóa ăng 01 ký tàu cá S lư ng h sơ 01 b 1. T khai xóa ăng ký tàu cá X
Đồng bộ tài khoản