Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số của tỉnh đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong cả nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH BÌNH THU N NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 09/2009/Q -UBND Phan Thi t, ngày 09 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH CH TR C P I V I H C SINH, SINH VIÊN LÀ NGƯ I DÂN T C THI U S C A T NH ANG H C T I CÁC TRƯ NG I H C, CAO NG, TRUNG H C CHUYÊN NGHI P TRONG C NƯ C. Y BAN NHÂN DÂN T NH BÌNH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Theo ngh c a Giám c S Tài Chính, Giám c S N i v , Giám c Giáo d c & ào t o, Trư ng Ban Dân t c t nh t i T trình liên t ch s 641 TTr/LS-DT-NV-TC- GD& T ngày 16 tháng 12 năm 2008, Trên cơ s Công văn s 49/H ND-CTHD ngày 21/01/2009 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân t nh v vi c cho ý ki n v T trình s 209/TTr-UBND ngày 15/01/2009 c a UBND t nh, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh ch tr c p i v i h c sinh, sinh viên là ngư i dân t c thi u s c a t nh ang h c t i các trư ng i h c, Cao ng, Trung h c chuyên nghi p trong c nư c”. i u 2. Ch quy nh t i Quy t nh này ư c áp d ng k t năm h c 2008 - 2009 tr i. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 75/2005/Q -UBND ngày 14/11/2005 c a y ban nhân dân t nh Bình Thu n v vi c ban hành Quy nh ch tr c p i v i h c sinh dân t c thi u s các thôn, xã, mi n núi, vùng cao trên a bàn t nh Bình Thu n. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Trư ng Ban Dân t c t nh, Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Giám c S Giáo d c và ào t o, Giám c Kho b c Nhà nư c t nh, Th trư ng các cơ quan liên quan, Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph và các t ch c, cá nhân có liên quan căn c Quy t nh thi hành./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 4; - y Ban Dân t c; - B Giáo d c và ào t o; - B Tài chính; -B N iv ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); Huỳnh T n Thành - Thư ng tr c T nh y; - Thư ng tr c H ND t nh; - Ch t ch, các PCT UBND T nh; - oàn i bi u Qu c h i; - y ban M t tr n t qu c Vi t Nam t nh; - Trung tâm Công báo t nh; - ài Phát thanh truy n hình; - Báo Bình Thu n; - S Tư pháp; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, TH, KT, VX. Huy (35b). QUY NNH CH TR C P I V I H C SINH, SINH VIÊN LÀ NGƯ I DÂN T C THI U S C A T NH ANG H C T I CÁC TRƯ NG I H C, CAO NG, TRUNG H C CHUYÊN NGHI P TRONG C NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 09/2009/Q -UBND ngày 09/02/2009 c a y ban nhân dân t nh Bình Thu n). Chương I. QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng áp d ng Quy nh này ư c áp d ng i v i h c sinh, sinh viên là ngư i dân t c thi u s c a t nh ang theo h c t i các trư ng i h c, Cao ng, Trung h c chuyên nghi p trong c nư c. C th như sau: 1. H c sinh, sinh viên là ngư i dân t c thi u s sinh s ng và có h khNu t 05 năm liên t c tr lên (tính n th i i m năm u nh p h c) t i nh ng a bàn sau: a) Huy n Tuy Phong, g m: Xã Phan Dũng; thôn 03 - xã Phong Phú; thôn Vĩnh Sơn - xã Vĩnh H o. b) Huy n B c Bình, g m: Xã Phan Sơn; xã Phan Lâm; xã Phan i n; xã Phan Ti n. c) Huy n Hàm Thu n B c, g m: Xã ông Giang; xã ông Ti n; xã La D ; thôn Dân Hi p - xã Thu n Hòa; thôn Ku Kê - xã Thu n Minh. d) Huy n Hàm Thu n Nam, g m: Xã Hàm C n; xã M Th nh.
  3. e) Huy n Hàm Tân, g m: Thôn Tân Quang - xã Sông Phan; thôn Bà Giêng - xã Tân c; thôn Láng Gòn - xã Tân Xuân; thôn Su i Máu - xã Tân Hà; thôn Dân t c - xã Tân Phúc. f) Huy n Tánh Linh, g m: Xã La Ngâu; thôn 01 - xã Măng T , thôn ng Me - xã c Thu n; thôn 04 - xã c Bình; thôn Trà C và thôn Tân Thành - th tr n L c Tánh; thôn 01 và thôn 02 - xã Gia Huynh; thôn Tà P a - xã c Phú, thôn 02 - xã Su i Ki t. g) Huy n c Linh, g m: Thôn 04 - xã Trà Tân; thôn 07 - xã c Tín; thôn 09 - xã Mê Pu. 2. H c sinh, sinh viên ngư i dân t c thi u s là con Thương binh, con Li t sĩ, con gia ình có công cách m ng, con gia ình thu c di n h nghèo (có s h nghèo) có h khNu thư ng trú t i t nh Bình Thu n. i u 2. i tư ng không áp d ng Các i tư ng ư c nêu t i i u 1 Quy nh này, n u thu c di n c tuy n ã ư c hư ng ch tr c p theo Ngh nh 134/2006/N -CP ngày 14/11/2006 c a Chính Ph ho c ang h c D b i h c thì không thu c i tư ng áp d ng theo Quy nh này. Chương II. CH TR C P, TRÁCH NHI M CÔNG TÁC VÀ B I HOÀN KINH PHÍ i u 3. Ch tr c p H c sinh, sinh viên thu c i tư ng nêu t i i u 1 c a Quy nh này ư c ngân sách c a t nh tr c p như sau: 1. Tr c p thư ng xuyên hàng tháng cho m i h c sinh, sinh viên: a) i h c, Cao ng: M c lương t i thi u chung c a Nhà nư c x 80%. b) Trung c p chuyên nghi p: M c lương t i thi u chung c a Nhà nư c x 70%. c) S tháng ư c hư ng tr c p trong m t năm h c là 10 tháng. 2. Tr c p ti n tàu xe: Hàng năm m i h c sinh, sinh viên ư c tr c p ti n tàu xe b ng phương ti n ôtô v thăm gia ình vào d p hè và d p t t Nguyên án ho c t t C truy n c a t ng dân t c, theo giá cư c quy nh hi n hành c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n, nhưng không quá b n lư t i và v /năm. a i m, c ly tính m c tr c p: H c sinh, sinh viên thu c huy n nào thì l y trung tâm huy n l ó tính ti n tàu xe n b n xe c a th tr n, th xã ho c thành ph nơi có trư ng mà h c sinh, sinh viên ang theo h c.
  4. 3. Vào u m i năm h c m i, m i h c sinh, sinh viên ư c tr c p m t l n b ng m c lương t i thi u chung c a Nhà nư c cùng th i i m mua sách, v , dùng h c t p. i u 4. Trách nhi m c a i tư ng ư c hư ng ch tr c p 1. H c sinh, sinh viên ư c hư ng ch tr c p theo Quy nh này, sau khi t t nghi p ra trư ng ph i tr v ph c v công tác t i a phương theo s phân công c a cơ quan có thNm quy n. 2. Th i gian h c sinh, sinh viên ch phân công công tác theo quy nh t i kho n 1 i u này t i a là 06 tháng, k t ngày ư c công nh n t t nghi p. Quá th i h n 06 tháng mà không nh n ư c s phân công công tác t cơ quan có thNm quy n thì h c sinh, sinh viên có quy n t i tìm vi c làm và không ph i b i hoàn kinh phí mà ngân sách t nh ã h tr trong su t th i gian i h c. 3. Khi ra trư ng, n u ư c nhà trư ng ti p t c c i h c t p trình cao hơn thì trong th i gian ó v n ư c hư ng các kho n tr c p như quy nh t i i u 3 c a Quy nh này. i u 5. B i hoàn kinh phí tr c p H c sinh, sinh viên ư c hư ng ch tr c p theo Quy nh này ph i có trách nhi m b i hoàn kinh phí tr c p trong nh ng trư ng h p sau ây: 1. B k lu t bu c thôi h c ho c t ý b h c không có lý do chính áng. 2. Không ch p hành s phân công công tác c a cơ quan có thNm quy n. 3. Ngư i có th i gian làm vi c chưa 60 tháng ( i v i trình i h c, cao ng) và chưa 36 tháng ( i v i trình trung c p) theo s phân công công tác c a cơ quan có thNm quy n mà xin thôi vi c ho c t ý b vi c. i u 6. M c b i hoàn kinh phí tr c p 1. i v i trư ng h p quy nh t i kho n 1 và 2 i u 5 c a Quy nh này: Ph i b i hoàn 100% các kho n tr c p ã ư c t nh h tr . 2. i v i trư ng h p quy nh t i kho n 3 i u 5 c a Quy nh này: Ph i b i hoàn 50% các kho n tr c p ã ư c t nh h tr . Chương III. KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 7. Khen thư ng Trong th i gian h c t p, n u h c sinh, sinh viên t thành tích h c t p t t (c năm) và ư c nhà trư ng xác nh n k t qu h c t p thì ư c xét khen thư ng. Vi c khen thư ng ư c áp d ng ngay t h c kỳ u c a năm h c ti p theo, ho c thư ng m t l n b ng c năm h c n u ã t t nghi p. C th như sau:
  5. 1. Thư ng thêm 50% m c tr c p thư ng xuyên hàng tháng n u k t qu h c t p c năm t lo i khá (tiên ti n). 2. Thư ng thêm 100% m c tr c p thư ng xuyên hàng tháng n u k t qu h c t p c năm t lo i gi i (xu t s c). i u 8. X lý vi ph m 1. Trư ng h p h c sinh, sinh viên vi ph m n i quy, quy ch , k lu t c a nhà trư ng, nh ng quy nh c a chính quy n a phương nơi h c sinh, sinh viên ang trong th i gian cư trú theo h c và ã b x lý theo thNm quy n quy nh c a nhà trư ng ho c chính quy n a phương thì tùy theo tính ch t, m c xem xét vi c c t, gi m ch tr c p thư ng xuyên hàng tháng t 50% n 100%. ng th i, không ư c nh n tr c p ti n tàu xe trong năm h c ó cũng như không ư c xét khen thư ng theo Quy nh này. Vi c xét l i hư ng các kho n tr c p c a t nh theo quy nh ch khi b n thân h c sinh, sinh viên ư c cơ quan ã x lý công nh n có ti n b . 2. Trư ng h p h c sinh, sinh viên b lưu ban, n h c ph n, n tín ch quá 30% t ng s tín ch , h c ph n ã h c trong năm thì năm h c ó ch ư c hư ng 50% tr c p thư ng xuyên hàng tháng, nh ng tr c p khác v n ư c hư ng theo Quy nh này. Chương IV. KINH PHÍ TH C HI N, PHƯƠNG TH C CHI TR , THANH, QUY T TOÁN VÀ T CH C TH C HI N i u 9. Kinh phí th c hi n, phương th c chi tr và thanh, quy t toán 1. Kinh phí th c hi n ch tr c p theo Quy nh này do ngân sách t nh m b o. 2. Căn c s lư ng i tư ng ư c tr c p và k ho ch UBND t nh giao hàng năm, Ban Dân t c t nh l p d toán g i S Tài chính xem xét, c p kinh phí tr c ti p chi tr cho i tư ng và thanh quy t toán theo ch tài chính hi n hành. i u 10. T ch c th c hi n 1. Giao Ban Dân t c ch trì, ph i h p v i S N i v , S Giáo d c và ào t o, S Tài chính hư ng d n, t ch c th c hi n Quy nh này. 2. Quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, không phù h p v i tình hình th c t thì Th trư ng các s , ngành, a phương liên quan có trách nhi m ph n nh k p th i cho UBND t nh xem xét s a i, b sung cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản