Quyết định số 09/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 09/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/QĐ-UB về việc thành lập Sở Giao thông công chánh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 09/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 1991. QUY T NNH V VI C THÀNH L P S GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 30 tháng 06 năm 1989; Căn c yêu c u ki n toàn t ch c b máy qu n lý Nhà nư c c a ngành Giao thông vân t i và Công trình ô th trên cơ s ư c s nh t trí c a B xây d ng, B Giao thông v n t i và Bưu ki n, S Giao thông v n t i và S công trình ô th ; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chánh quy n thành ph (t trình s 300/TCCQ ngày 28/12/1990); QUY T NNH i u 1. Nay thành l p S Giao thông Công chánh (GTCC) trên cơ s h p nh t và t ch c l i S Giao thông v n t i và S Công trình ô th . S Giao thông Công chánh là cơ quan chuyên môn, ch u s ch o toàn di n và tr c ti p c a y ban nhân dân thành ph và ch u s ch o th ng nh t v chuyên môn nghi p v theo ngành c a B Giao thông v n t i và Bưu i n, B Xây d ng. S Giao thông Công chánh có ch c năng th ng nh t qu n lý hành chánh Nhà nư c trên a bàn thành ph các công trình k t c u h t ng c a thành ph theo ngành trên các lĩnh v c : giao thông ư ng th y, b (c u ư ng, lu ng l ch, kè c ng, phao tiêu); v n t i, b c x p; b n c ng sông, bi n, b n xe, c p thoát nư c; v a hè chi u sáng; công viên cây xanh, v sinh công c ng; s n xu t công nghi p thu c ngành giao thông công chánh (k c óng m i, l p ráp và s a ch a phương ti n v n t i). S Giao thông Công chánh có con d u riêng, ư c c p kinh phí và m tài kho n Ngân hàng ho t ng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 2. S Giao thông Công chánh có nhi m v và quy n h n sau ây : Xây d ng quy ho ch phát tri n ngành giao thông công chánh thành ph phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t xã h i chung c a thành ph và c a các B ch qu n.Nghiên c u xu t phương hư ng m c tiêu k ho ch và các cân i l n c a k ho ch 5 năm và hàng năm c a ngành (c khu v c ngoài qu c doanh).Hư ng d n và t ch c th c hi n k ho ch, quy ho ch ư c duy t trong toàn ngành.Hư ng d n các ơn v s n xu t kinh doanh trên các m t : qu n lý khai thác các công trình k t c u h t ng, s n xu t công nghi p và d ch v v n t i, xây l p chuyên ngành.T ng h p k ho ch
  2. c a các ơn v thành k ho ch toàn ngành giao thông công chánh g i y ban k ho ch thành ph xây d ng thành ph phê duy t. So n th o các văn b n c th hóa các ch trương, chính sách, lu t pháp c a Nhà nư c thành các văn b n pháp quy c a thành ph trình y ban nhân dân thành ph ban hành; hư ng d n xây d ng các quy ch qu n lý; các lo i nh m c kinh t k thu t ơn giá thu c chuyên ngành (nư c máy, cư c v n t i, d ch v ), các quy trình quy ph m k thu t; các quy nh v an toàn lao ng, b o v các công trình k t c u h t ng và có ch trương hư ng d n th c hi n c th . Nghiên c u, thông tin và ng d ng vào th c ti n ti n b khoa h c k thu t trong và ngoài nư c v giao thông công chánh.Nghiên c u và th c hi n các tài khoa h c k thu t ã ăng ký và ư c duy t trong k ho ch hàng năm.Th c hi n b o v môi sinh môi trư ng trong ngành giao thông công chánh trên a bàn thành ph . Tham mưu y ban nhân dân thành ph trong quan h h p tác qu c t v lĩnh v c giao thông công chánh.Ch o hư ng d n, ki m tra các ơn v kinh t thu c ngành trong quan h h p tác, liên doanh, liên k t kinh t và ký k t các h p ng kinh t v i trong và ngoài nư c theo úng qui nh c a Nhà nư c.T ch c ăng ký, ăng ki m các phương ti n v n t i theo s phân c p c a Nhà nư c và B Giao thông v n t i-Bưu i n.Ph i h p v i S xây d ng ch trì t ch c xét duy t thi t k các công trình thu c ngành giao thông công chánh. T ch c qu n lý và khai thác các công trình k t c u h t ng, các tuy n giao thông (b và th y) t i a phương.Xây d ng các phương án ch ng b o l t m b o giao thông v n t i an toàn, thông su t, th c hi n m i liên k t ch t ch gi a nhu c u dân s và an ninh qu c phòng. Nghiên c u xây d ng h th ng t ch c qu n lý Nhà nư c ngành giao thông công chánh trên a bàn thành ph (t thành ph n qu n (huy n), phư ng (xã).T ch c qu n lý Nhà nư c theo ngành các thành ph n kinh t , k c cơ s liên doanh v i nư c ngoài. Th c hi n ch c năng ch qu n u tư các công trình thu c k t c u h t ng trên các tuy n do a phương qu n lý ho c do Trung ương qu n lý ư c B giao thông v n t i- Bưu i n y quy n và y ban nhân dân thành ph th ng nh t. Qu n lý v n u tư chuyên ngành và t ch c thu các kho n l phí theo quy nh c a Nhà nư c ph c v các công trình xây d ng và s a ch a thu c ngành giao thông công chánh theo k ho ch hàng năm, cân i gi a v n và kh i lư ng công trình có th t ưu tiên và b o m hi u qu kinh t . Th c hi n thanh tra, ki m tra các cơ quan ơn v , cá nhân thu c m i thành ph n kinh t , k c các t ch c và cá nhân nư c ngoài trên a bàn thành ph trong vi c ch p hành các lu t l , ch chính sách, quy trình, quy t c s d ng công trình ô th thu c ngành giao thông công chánh theo úng qui nh c a B qu n lý ngành và c a y ban nhân dân thành ph ; ư c quy n quy t nh x lý nh ng vi ph m theo phân c p. Ki n ngh vi c s a i ho c bãi b các quy nh, th l c a ngành ho c a phương không phù h p lu t pháp, chánh sách, ch v giao thông công chánh.
  3. T ch c ào t o, b i dư ng i ngũ cán b -công nhân k thu t nghi p v cho các thành ph n kinh t thu c ngành qu n lý phù h p v i quy ho ch và phát tri n ngành giao thông công chánh. Qu n lý công tác t ch c cán b và th c hi n các chính sách ch v cán b theo phân c p qu n lý c a y ban nhân dân thành ph . y ban nhân dân thành ph t m th i y quy n làm cơ quan ch qu n c p trên i v i các ơn v tr c thu c ngành giao thông công chánh (có ph l c ban hành kèm theo). i u 3. S Giao thông Công chánh do 01 Giám c ph trách; có m t s Phó giám c giúp vi c Giám c và ư c phân công ph trách t ng m t công tác. Giám c là ngu i ch u trách nhi m cao nh t v k t qu ho t ng c a S trư c y ban nhân dân thành ph và B qu n lý ngành. Trong các Phó Giám c có 01 Phó Giám c th nh t ư c thay m t Giám c i u hành công vi c khi Giám c v ng m t. B máy cơ quan S do Giám c S nghiên c u, quy t nh theo hư ng tinh g n và có hi u l c.Căn c vào yêu c u qu n lý Nhà nư c i v i ngành s p x p và b trí các b ph n, chuyên viên công tác thích h p. i u 4. Giám c S Giao thông công chánh có trách nhi m căn c quy t nh này xây d ng quy ch t ch c và ho t ng c a S , trình y ban nhân dân thành ph phê duy t; và có trách nhi m ch o các ơn v tr c thu c (do S y quy n ch qu n c p trên) xây d ng quy ch t ch c và ho t ng phù h p v i quy ch t ch c c a S cũng như các văn b n pháp quy c a H i ng B trư ng và c a y ban nhân thành ph . i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Bãi b các quy t nh s 188/Q -UB ngày 21/8/1985 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p S Công trình ô th ; quy t nh s 140/Q -UB ngày 26/6/1978 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p S giao thông v n t i và các quy t nh trư c ây trái v i quy t nh này. i u 6. Các ng chí Chánh Văn Phòng y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c chánh quy n thành ph , Giám c S Giao thông v n t i, Giám c S Công trình ô th , Giám c S Giao thông Công chánh, Th trư ng các S ban ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n) và th trư ng các ơn v i m8 i u 2 có trách nhi m thi hành quy t nh này. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH TNCH
  4. Nguy n Vĩnh Nghi p
Đồng bộ tài khoản