Quyết định số 0983/1999/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
62
lượt xem
4
download

Quyết định số 0983/1999/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 0983/1999/QĐ-BTM về Qui chế kinh doanh ăn uống bình dân và nhà trọ do Bộ Thương mại ban hành, để bãi bỏ tiết a, điểm 2, mục II Thông tư 07/TMDL/QLTT ngày 18/5/1992 và Quyết định số 747/TM-KD ngày 7/9/1995

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 0983/1999/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 0983/1999/Q -BTM Hà N i, ngày 17 tháng 8 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 0983/1999/Q -BTM NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 1999 V VI C BÃI B TI T 2 M C II THÔNG TƯ 07/TMDL/QLTT NGÀY 18/5/1992 VÀ QUY T NNH S 747/TM-KD NGÀY 7/9/1995 B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh nh s 95/CP ngày 4/12/1993 c a CHính Ph v ch c năng, nhi m v quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i ; Căn c Lu t Thương m i c a nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam ngày 10/5/1997; Căn c Pháp l nh cán b , công ch c ngày 26/2/1998, QUY T NNH i u 1.- Bãi b ti t a,, i m 2, m c II Thông tư s 07/TMDL/QLTT ngày 18/5/1992 và i m 6.1 i u 6 b n Qui ch kinh doanh ăn u ng bình dân và nhà tr ban hành kèm theo Quy t nh s 747/TM-KD ngày 7/9/1995 c a B Thương m i . i u 2.- Các ông Giám c S Thương m i các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; th trư ng các cơ quan ch c năng thu c B Thương m i ch u trách nhi m th c hi n quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Lê Danh Vĩnh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản