Quyết định số 10/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
102
lượt xem
19
download

Quyết định số 10/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/1998/QĐ-TTg về việc phê duyệt định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 1 năm 1998 QUY T NNH PHÊ DUY T NNH HƯ NG QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N Ô THN VI T NAM N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c i u l Qu n lý quy ho ch ô th ban hành kèm theo Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph ; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng (Công văn s 42/BXD-KTQH ngày 16 tháng 8 năm 1996), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t nh hư ng Quy ho ch t ng th phát tri n ô th Vi t Nam n năm 2020 v i n i dung ch y u sau: I. V QUAN I M VÀ M C TIÊU PHÁT TRI N: 1. V quan i m: Nh m ph c v m c tiêu Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c, gi v ng phát tri n kinh t , xã h i, văn hóa, m b o an ninh, qu c phòng và b o v môi trư ng sinh thái, vi c hình thành và phát tri n các ô th c nư c n năm 2020 ph i: - Phù h p v i s phân b và trình phát tri n c a l c lư ng s n xu t c nư c, t p trung xây d ng cơ s kinh t k thu t v ng ch c làm ng l c phát tri n cho t ng ô th . - B trí h p lý các ô th l n, trung bình và nh , t o ra s phát tri n cân i gi a các vùng lãnh th , k t h p Ny m nh ô th hoá nông thôn và xây d ng nông thôn m i. - Có cơ s h t ng ng b v i trình thích h p ho c hi n i, tuỳ thu c vào yêu c u khai thác và s d ng các khu v c trong ô th . - Phát tri n n nh, b n v ng và trư ng t n, trên cơ s t ch c h p lý môi sinh và b o v môi trư ng. - K t h p c i t o v i xây d ng m i; coi tr ng gi gìn b n s c văn hoá và truy n th ng dân t c v i vi c áp d ng các ti n b khoa h c, công ngh m i ti n lên hi n i.
  2. - C ng c an ninh, qu c phòng và an toàn xã h i. - Huy ng m i ngu n v n c i t o và xây d ng ô th nhưng ph i coi tr ng vi c gi gìn tr t t k cương, tăng cư ng ki m soát s phát tri n ô th theo úng quy ho ch và pháp lu t. 2. V m c tiêu. T ng bư c xây d ng hoàn ch nh h th ng ô th c nư c, có cơ s h t ng kinh t , xã h i và k thu t hi n i, môi trư ng ô th trong s ch, ư c phân b và phát tri n h p lý trên a bàn c nư c, m b o cho m i ô th , theo v trí và ch c năng c a mình, phát huy ư c y các th m nh góp ph n th c hi n t t hai nhi m v chi n lư c là xây d ng xã h i ch nghĩa và b o v t qu c. II. V NNH HƯ NG PHÁT TRI N Ô THN N NĂM 2020: 1. Ch c năng các ô th trong h th ng ô th c nư c: - Các ô th l n gi vai trò trung tâm kinh t , chính tr , văn hoá, kinh t - k thu t, ào t o và là u m i giao thông, giao lưu trong vùng, c nư c và qu c t ; - Các ô th trung bình và nh gi ch c năng trung tâm kinh t , văn hoá, d ch v c a khu v c. - Các th t làm trung tâm kinh t , văn hoá và d ch v cho m i xã ho c c m xã, nh m Ny m nh quá trình ô th hoá nông thôn và xây d ng nông thôn m i. 2. M c tăng trư ng dân s theo d báo: - Hi n tr ng: dân s ô th c nư c là trên 15 tri u ngư i, chi m kho ng 20% dân s c nư c; - Năm 2000, dân s ô th là 19 tri u ngư i, chi m 22% dân s c nư c; - Năm 2010, dân s ô th là 30,4 tri u ngư i, chi m 33% dân s c nư c; - Năm 2020, dân s ô th là 46 tri u ngư i, chi m 45% dân s c nư c. 3. Nhu c u s d ng t ô th : - Hi n tr ng: Di n tích t ô th c nư c là 63.300 ha; chi m 0,2% di n tích c nư c, bình quân 45m2/ngư i; - Năm 2000, di n tích t ô th là 114.000 ha, chi m 0,35% di n tích t t nhiên c nư c, bình quân 60m2/ngư i; - Năm 2010 di n tích t ô th là 243.200 ha, chi m 0,74% di n tích t t nhiên c nư c, bình quân 80m2/ngư i;
  3. - Năm 2020, di n tích t ô th là 460.000 ha, chi m 1,4 di n tích t t nhiên c nư c, bình quân 100m2/ngư i. 4. V ch n t phát tri n ô th : Phát tri n chi u sâu, trên cơ s s d ng qu t hi n có chưa s d ng ho c s d ng còm kém hi u qu trong ô th ; t ng bư c m r ng ô th ra vùng ven ô và tuỳ theo i u ki n c a t ng vùng xây d ng các ô th v tinh ho c ô th i tr ng t i các vùng nh hư ng các thành ph l n; Ny m nh vi c xây d ng các ô th m i t i các vùng chưa phát tri n, ng th i ti n hành ô th hoá các khu dân cư nông thôn. 5. V t ch c không gian h th ng ô th c nư c: a) Xây d ng và phân b h p lý các th trung tâm trên các vùng lãnh th : - M ng lư i ô th c nư c ư c hình thành và phát tri n trên cơ s các ô th trung tâm, g m thành ph trung tâm c p qu c gia như: Th ô Hà N i, các thành ph H Chí Minh, H i Phòng, à N ng và Hu ; thành ph trung tâm c p vùng như: các thành ph C n Thơ, Biên Hoà, Vũng T u, Nha Trang, Buôn Mê Thu t, Vinh, Nam nh, H Long, Vi t Trì, Thái Nguyên và Hoà Bình; các thành ph , th xã trung tâm c p t nh, bao g m 5 thành ph trung tâm qu c gia, 11 ô th là trung tâm vùng ã k trên và các thành ph , th xã t nh l khác; các ô th trung tâm c p huy n, bao g m các th tr n huy n l và các th xã là vùng trung tâm chuyên ngành c a t nh và các ô th trung tâm c p ti u vùng, bao g m các th tr n là trung tâm các c m khu dân cư nông thôn ho c là các ô th v tinh trong các vùng nh hư ng c a ô th l n. - Các ô th trung tâm các c p ư c phân b h p lý trên 10 vùng ô th hoá c trưng c a các nư c là: vùng kinh t tr ng i m B c B và ng b ng sông H ng; vùng kinh t tr ng i m Nam B và ông Nam b ; vùng kinh t tr ng i m mi n Trung và Trung Trung B ; vùng ng b ng sông C u Long; vùng Nam Trung B (Bình nh - Phú Yên, Ninh Thu n, Bình Thu n); vùng Tây Nguyên; vùng B c trung b (Thanh Hoá - Ngh An - Hà Tĩnh); vùng Cao B ng - L ng Sơn - Hà B c - B c Thái; vùng Lào Cai, Yên Bái - Hà Giang - Tuyên Quang - Vĩnh Phú và vùng Tây B c. - Các ô th trung tâm l n như: Hà N i, thành ph H Chí Minh, H i Phòng, Hu , à N ng v.v... ph i ư c t ch c thành các chùm ô th , có vành ai xanh b o v h n ch t i a s t p trung dân s , cơ s kinh t và phá v cân b ng sinh thái, tránh s hình thành các siêu ô th . b. V quy ho ch s d ng t ai. Quy ho ch xây d ng các ô th , ph i m b o các khu ch c năng và cơ s h t ng có quan h g n bó v i nhau, nh m tho mãn các nhu c u v t ch t và tinh th n ngày càng cao c a nhân dân. c. V ki n trúc ô th . Hình thành b m t ki n trúc, góp ph n t o nên hình nh ô th hi n i, văn minh tương x ng v i t m vóc t nư c c a th i kỳ công nghi p hoá, hi n i hoá; trên cơ s ó th c hi n ng th i hai nhi m v tr ng tâm là k th a, b o v , tôn t o và gi
  4. gìn các di s n l ch s , văn hoá và các công trình ki n trúc có giá tr , ng th i phát tri n n n văn hoá ki n trúc ô th m i, hi n i, m à b n s c dân t c. 6. V phát tri n cơ s h t ng k thu t: a. Ưu tiên phát tri n, hi n i hoá cơ s h t ng liên các ô th và khu dân cư nông thôn trên a bàn c nư c và các vùng kinh t tr ng i m, t o ti n hình thành, phát tri n các ô th và ô th hoá nông thôn, m b o liên h m t thi t v i các nư c trong khu v c và trên th gi i và s giao lưu thông thoáng trong m i th i ti t, trên các tuy n giao thông huy t m ch, tuy n xương s ng và các tuy n nhánh n i các ô th v i các vùng và v i các trung tâm mi n núi. Trong t ng vùng lãnh th ph i cân i vi c c p i n, nư c, giao thông, thông tin liên l c tuỳ theo yêu c u và m c phát tri n ô th . b. C i t o và xây d ng cơ s h t ng k thu t trong các ô th như: giao thông, c p i n, c p nư c, thoát nư c bNn và thông tin liên l c theo hư ng ng b , v i trình và ch t lư ng thích h p ho c hi n i tuỳ theo yêu c u và m c phát tri n c a t ng khu ô th , áp ng t i a nhu c u s n xu t và i s ng xã h i. 7. V b o v môi trư ng, c nh quan thiên nhiên, gi gìn cân b ng sinh thái ô th : - Xây d ng và duy trì b khung b o v thiên nhiên g m r ng t nhiên, h th ng vư n qu c gia, cây xanh m t nư c v.v... trên a bàn c nư c, trong t ng vùng và trong m i ô th ; - Khai thác và s d ng h p lý các tài nguyên thiên nhiên qu t, nư c, khoáng s n, r ng v.v... vào m c ích c i t o và xây d ng ô th ; - Quy ho ch phân vùng ch c năng h p lý, m b o áp ng các nhu c u v ch , ch làm vi c, i l i, ngh ngơi gi i trí cho cá nhân và toàn xã h i; - Có bi n pháp x lý, tái s d ng các ch t th i sinh ho t và s n xu t b ng các công ngh , k thu t thích h p. III. V N I DUNG U TƯ PHÁT TRI N CÁC Ô THN GIAI O N U N NĂM 2005: 1. Các chương trình và d án u tư c i t o, xây d ng ô th t u, hư ng ưu tiên vào các lĩnh v c ch y u sau: a. u tư phát tri n k t c u h t ng s n xu t, phát tri n các khu công nghi p và trung tâm thu hút lao ng m b o tăng trư ng kinh t ô th , n nh, t o cơ s chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá, tăng thu ngân sách và t o ra vi c làm cho ngư i lao ng. b. u tư phát tri n, hi n i hoá k t c u h t ng k thu t và xã h i, t o môi trư ng thu hút u tư, c i thi n i u ki n sinh ho t c a nhân dân và thúc Ny quá trình nh t th hoá ô th , nông thôn;
  5. c. u tư c i thi n m t bư c v v sinh môi trư ng, gi gìn giá tr văn hoá l ch s c a m i ô th , b o v môi trư ng, cân b ng sinh thái ô th và xây d ng các ô th xanh, s ch, p; d. u tư các ô th theo úng quy ho ch, k ho ch và pháp lu t ra. 2. Các chính sách, cơ ch và bi n pháp phát tri n các ô th : Trên cơ s n m v ng ch trương phát tri n n n kinh t nhi u thành ph n, v n hành theo cơ ch th trư ng có s qu n lý c a Nhà nư c, trư c m t t p trung tri n khai các chính sách, cơ ch và bi n pháp phát tri n ô th sau: a. Tăng cư ng hi u l c b máy qu n lý ô th , i m i cơ ch và chính sách phát tri n ô th trong các lĩnh v c qu n lý hành chính Nhà nư c, qu n lý quy ho ch; qu n lý nhà, t; qu n lý u tư và xây d ng; qu n lý khai thác s d ng công trình ô th , t o ra s chuy n bi n cơ b n i v i h th ng ô th c nư c; b. Xây d ng chính sách và các gi i pháp t o v n, trên cơ s s d ng hi u qu ngu n v n Nhà nư c, các ngu n v n trong nư c và nư c ngoài vào m c ích phát tri n cơ s h t ng ô th . Nghiên c u cơ ch t o các ngu n thu và vi c hình thành qu phát tri n cơ s h t ng ô th ; c. Ti p t c hoàn ch nh và i m i chính sách v nhà và t ô th n nh i s ng và t o ngu n l c phát tri n ô th ; d. Xây d ng hoàn ch nh chính sách v quy ho ch và ki n trúc ô th t ng bư c hình thành n n ki n trúc ô th hi n i, m à b n s c dân t c, ng th i tăng cư ng vi c c i t o, xây d ng các ô th , các ô th phát tri n có tr t t , k cương, theo úng quy ho ch và pháp lu t; e. Tăng cư ng chính sách qu n lý môi trư ng ô th , m b o cho các ô th phát tri n n nh, b n v ng và trư ng t n trong i u ki n Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hoá. Có bi n pháp Ny m nh và duy trì phong trào gi gìn ô th xanh, s ch, p t i các ô th . i u 2. Căn c vào nh hư ng quy ho ch t ng th phát tri n ô th ã ư c phê duy t, B Xây d ng, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti n hành rà soát l i quy ho ch chung các ô th , l p quy ho ch chi ti t các khu v c xây d ng giai o n 1 n năm 2005 trình các c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh hi n hành; t ch c tri n khai vi c l p, th c hi n các d án u tư phát tri n ng b các ô th phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i, quy ho ch t ng th phát tri n công nghi p và k t c u h t ng th i kỳ 1996 - 2010 và các quy ho ch ngành ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. i u 3. B trư ng B Xây d ng có trách nhi m ch o Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c qu n lý xây d ng các ô th theo quy ho ch ư c duy t, m b o gìn gi tr t t k cương và ưa công tác qu n lý xây d ng ô th vào n n p. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký.
  6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản