Quyết định số 10/1999/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
5
download

Quyết định số 10/1999/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/1999/QĐ-BCN về việc thành lập Công ty Tư vấn chuyển giao công nghệ Mỏ trực thuộc Viện Khoa học công nghệ Mỏ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/1999/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10/1999/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MỎ TRỰC THUỘC VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thí điểm thành lập doanh nghiệp Nhà nước trong các cơ sở đào tạo và các cơ sở nghiên cứu; Căn cứ ý kiến thỏa thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1008/BKH-DN ngày 11 tháng 02 năm 1999; Theo đề nghị của Tổng công ty Than Việt Nam (tại tờ trình số 208/TT-HĐQT ngày 26 tháng 1 năm 1999) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán Bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Thành lập “Công ty Tư vấn chuyển giao công nghệ Mỏ” trực thuộc Viện Khoa học công nghệ Mỏ - đơn vị thành viên của Tổng công ty Than Việt Nam. - Công ty là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu, có tài khoản tại Ngân hàng, hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty. - Trụ sở chính đóng tại : Đường Ngô Gia Tự, thị trấn Đức Giang, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội. Điều 2: Ngành nghề kinh doanh của Công ty : - Triển khai áp dụng kỹ thuật công nghệ mới từ các kết quả nghiên cứu vào sản xuất dưới các hình thức dự án : điều tra, thăm dò, khảo sát, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. - Xây dựng các công trình công nghiệp mỏ.
  2. - Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. - Chế biến kinh doanh than và các loại khoáng sản khác. - Phục hồi sửa chữa và cung ứng vật tư, thiết bị hàng hoáphục vụ sản xuất và đời sống. - Thực hiện các dịch vụ huấn luyện, đào tạo, chuyển giao công nghệ mỏ và các dịch vụ khác. - Vốn điều lệ của Công ty : 3.000.000.000 đồng Trong đó : + Vốn ngân sách : 384.482.529 đồng + Vốn tự bổ sung : 2.615.517.471 đồng Điều 3: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp uỷ quyền cho Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ Mỏ quản lý Công ty Tư vấn chuyển giao công nghệ Mỏ và có trách nhiệm tổ chức xây dựng Điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Công ty trình lên cấp trên; chịu trách nhiệm chỉ đạo doanh nghiệp hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và chị trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; - Bộ trưởng Bộ Công nghiệp uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Tổng công ty Than Việt Nam phê duyệt Điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Công ty và bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty nêu tại Điều 6, Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; - Công ty Tư vấn chuyển giao công nghệ Mỏ có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ của Công ty và những quy định của pháp luật. Điều 4: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng, Cục trưởng các Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty Than Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ Mỏ, Giám đốc Công ty Tư vấn chuyển giao công nghệ Mỏ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. K/T BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như Điều 4, - Văn phòng Chính phủ, - Ban ĐMQLDNTƯ, - Bộ Kế hoạch và ĐT, - Bộ Tài chính, - Bộ KHCNMT, - Ngân hàng Nhà nước VN, - Ban TCCBCP,
  3. - UBND Thành phố Hà Nội, Lê Quốc Khánh - Công báo, - Lưu VP, Vụ TCCB.
Đồng bộ tài khoản