intTypePromotion=1

Quyết định số 10/2001/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
4
download

Quyết định số 10/2001/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2001/QĐ-BCN về việc giải thể Công ty Cơ khí điện tử chế xuất khoáng sản quý hiếm xuất nhập khẩu tổng hợp (SUDEMEX) do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2001/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10/2001/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI THỂ CÔNG TY CƠ KHÍ ĐIỆN TỬ CHẾ XUẤT KHOÁNG SẢN QUÝ HIẾM XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP (SUDEMEX) BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giải thể Công ty Cơ khí điện tử chế xuất khoáng sản quý hiếm xuất nhập khẩu tổng hợp (SUDEMEX), sau đây gọi tắt là Công ty SUDEMEX. - Địa chỉ của Công ty: 70 Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội, - Ngày tuyên bố giải thể Công ty: Sau 15 ngày kể từ ngày ký Quyết định này, - Lý do giải thể Công ty: Việc tiếp tục duy trì Công ty là không cần thiết. Điều 2. Trình tự, thủ tục, nguyên tắc xử lý các vấn đề trong quá trình giải thể Công ty SUDEMEX thực hiện theo Thông tư số 25/TC-TCDN ngày 15 tháng 5 năm 1997 của Bộ Tài chính. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Công ty SUDEMEX chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG
  2. Đặng Vũ Chư
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản