Quyết định số 10/2001/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 10/2001/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2001/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế chuyển vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2001/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2001/Q -BTC Hà N i, ngày 13 tháng 3 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 10/2001/Q -BTC NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH QUY CH CHUY N VÔN U TƯ THU C NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 20/3/1996 và Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph v phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán Ngân sách Nhà Nư c; Căn c Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ngân sách nhà nư c s 06/1998/QH10 ngày 20/5/1998 và Ngh nh s 51/1998/N -CP ngày 18/7/1998 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c; - Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý c a B , cơ quan ngang B ; - Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; - Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính phù v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph ; - Theo ngh c a V trư ng V Ngân sách nhà nư c, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo quy t nh này Quy ch chuy n v n u tư thu c ngân sách nhà nư c. i u 2: Quy nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/04/2001. Nh ng quy nh trư c ây trài v i quy ch này u bãi b . i u 3: V trư ng V Ngân sách nhà nư c, V trư ng V u tư, T ng giám c Kho b c nhà nư c, Giám c S Tài chính - V t giá các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Vũ Văn Ninh
  2. ( ã ký) QUY CH CHUY N V N U TƯ THU C NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo quy t nh s 10/2001/Q -BTC ngày l3/3/2001 c a B trư ng B Tài chính) i u 1: Cơ quan Tài chính chuy n v n sang Kho b c nhà nư c thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng (g i t t là v n u tư) căn c vào: - D toán ngân sách năm (ph n chi v n u tư XDCB) ư c Chính ph ho c U ban nhân dân giao. - K ho ch i u hành ngân sách hàng quý. - Nhu c u thanh toán v n u tư hàng quý. i u 2: Hàng quý, trư c ngày 25 tháng cu i quý trư c, căn c vào d toán ư c giao và k ho ch kh i lư ng do các ch d án l p, Kho b c Nhà nư c l p k ho ch thanh toán v n u tư quý theo t ng c p ngân sách g i cơ quan tài chính. C th : - Kho b c Nhà nư c Trung ương t ng h p nhu c u thanh toán v n u tư hàng quý c a các d án thu c NSTW g i B Tài chính (V u tư). - Kho b c Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ng h p nhu c u thanh toán v n u tư hàng quý c a ngân sách a phương g i S Tài chính - V t giá (phòng u tư). Riêng i v i các d án do c p huy n qu n lý, ch d án l p k ho ch v n u tư g i tr c ti p t i Phòng Tài chính c p huy n. i u 3: Hàng quý, cơ quan Tài chính l p thông báo h n m c v n u tư (chi ti t theo t ng ngu n v n) g i Kho b c Nhà nư c, c th : - i v i các d án thu c NSTW, V u tư l p thông báo h n m c v n u tư xây d ng cơ b n (theo m u s 01 ính kèm) g i V Ngân sách nhà nư c. Sau khi xem xét, V Ngân sách nhà nư c ký thông báo h n m c, g i Kho b c Nhà nư c Trung ương 1 liên, g i V u tư 1 liên và lưu t i V Ngân sách nhà nư c 1 liên. - i v i các d án thu c ngân sách c p t nh, Phòng u tư l p thông báo h n m c v n u tư xây d ng cơ b n (theo m u s 02 ính kèm) g i Phòng Ngân sách. Phòng Ngân sách xem xét, trình lãnh o S Tài chính - V t giá ký thông báo h n m c và g i Kho b c Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 1 liên, S Tài chính - V t giá lưu 1 liên.
  3. i v i các d án thu c ngân sách c p huy n, phòng Tài chính huy n l p và ký thông báo h n m c v n u tư xây d ng cơ b n (theo m u s 03 ính kèm), g i Kho b c Nhà nư c huy n 1 liên và lưu phòng Tài chính huy n 1 liên: i u 4: H n m c v n u tư quý là m c cao nh t mà Kho b c nhà nư c ư c chi trong quý ó. H n m c v n u tư quý n u chi không h t ư c chuy n sang quý sau. Riêng h n m c quý IV (k c ph n các quý trư c chuy n sang), ư c phép kéo dài th i gian s d ng n h t tháng 1 năm sau và thanh toán cho kh i lư ng trong k ho ch ã th c hi n n 31/12 năm trư c, tr trư ng h p c bi t theo quy t nh c a c p có thNm quy n. i u 5: H n m c v n u tư không phân b chi ti t theo m c chi c a M c l c Ngân sách nhà nư c, khi rút h n m c ph i h ch toán úng chương, lo i, kho n, m c theo M c l c ngân sách hi n hành. i u 6: Khi thông báo h n m c v n u tư, cơ quan tài chính thông báo t ng m c v n. Trư ng h p c n thi t ph i t p trung v n theo ch o c a c p có thNm quy n, cơ quan tài chính (V u tư i v i v n u tư thu c ngân sách Trung ương; S Tài chính-v t giá, Phòng Tài chính i v i v n u tư thu c ngân sách a phương) l p b ng kê danh m c m t s d án quan tr ng (không chi ti t m c v n theo d án) g i kèm theo h n m c. i u 7: nh kỳ, Kho b c Nhà nư c các c p báo cáo tình hình th c hi n và thanh toán v n u tư g i cơ quan tài chính ng c p theo quy ch cung c p thông tin v công tác qu n lý v n u tư XDCB c a B Tài chính. i u 8: Vi c qu n lý, thanh toán và quy t toán v n u tư th c hi n theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng; Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph và Thông tư s 96/2000/TT-BTC ngày 28/9/2000 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư và xây ng thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c. i u 9: Phương th c chuy n v n này không áp d ng i v i các d án có m t cao do B Qu c phòng, B Công an c p phát tr c ti p; các d án c p phát theo hình th c ghi thu, ghi chi và các trư ng h p c bi t khác ư c c p có thNm quy n quy t nh. B Tài chính C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u s 01 c l p - T do - H nh phúc ................. Liên 1: KBNN Niên ...... S :........./TV......../NSNN THÔNG BÁO
  4. H NM CV N U TƯ XÂY D NG CƠ B N (NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG) Nơi nh n: Kho b c Nhà nư c Trung ương B Tài chính duy t h n m c v n u tư XDCB quý.... năm 2001 như sau: (1) V n xây d ng cơ b n t p trung:.......................................... ng (2) V n chương trình m c tiêu :........................................... ng (3) V n...................................... :........................................... ng (4) V n...................................... :........................................... ng T ng s ti n (b ng s ): .................................................. ng n nh m c kinh phí ư c duy t là (vi t b ng ch ): ........................................................................................................ ........................................................................................................ Ghi chú: Danh m c m t s d án quan tr ng theo b ng kê ính kèm Trư ng phòng Hà N i, ngày.... tháng.... năm 2001 Qu n lý NSNN TUN. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH V trư ng V NSNN Kho b c Nhà nư c nh n ngày.... tháng... năm 2001. ã ki m tra và ghi tài kho n h n m c kinh phí c a Kho b c K toán KBNN Th trư ng KBNN B Tài chính C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u s 01 c l p - T do - H nh phúc Niên ...... Liên 2: NSNN S :........./TV......../NSNN THÔNG BÁO H NM CV N U TƯ XÂY D NG CƠ B N (NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG) Nơi nh n: V Ngân sách nhà nư c B Tài chính duy t h n m c v n u tư XDCB quý.... năm 2001 như sau:
  5. (1) V n xây d ng cơ b n t p trung:.......................................... ng (2) V n chương trình m c tiêu :........................................... ng (3) V n...................................... :........................................... ng (4) V n...................................... :........................................... ng T ng s ti n (b ng s ): .................................................. ng n nh m c kinh phí ư c duy t là (vi t b ng ch ): ........................................................................................................ ........................................................................................................ Ghi chú: Danh m c m t s d án quan tr ng theo b ng kê ính kèm Trư ng phòng Hà N i, ngày.... tháng.... năm 2001 ..................... V u tư Trư ng phòng Hà N i, ngày.... tháng.... năm 2001 Qu n lý NSNN TUN, B trư ng B Tài chính V trư ng V NSNN B Tài chính C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u s 01 c l p - T do - H nh phúc Niên ...... Liên 3: T S :........./TV......../NSNN THÔNG BÁO H NM CV N U TƯ XÂY D NG CƠ B N (NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG) Nơi nh n: V u tư B Tài chính duy t h n m c v n u tư XDCB quý.... năm 2001 như sau: (1) V n xây d ng cơ b n t p trung:.......................................... ng (2) V n chương trình m c tiêu :........................................... ng (3) V n...................................... :........................................... ng
  6. (4) V n...................................... :........................................... ng T ng s ti n (b ng s ): .................................................. ng n nh m c kinh phí ư c duy t là (vi t b ng ch ): ........................................................................................................ ........................................................................................................ Ghi chú: Danh m c m t s d án quan tr ng theo b ng kê ính kèm Trư ng phòng Hà N i, ngày.... tháng.... năm 2001 ..................... V u tư Trư ng phòng Hà N i, ngày.... tháng.... năm 2001 Qu n lý NSNN TUN, B trư ng B Tài chính V trư ng V NSNN S TC-VG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u s 02 c l p - T do - H nh phúc Niên ...... Liên 1: KBNN S :........./TC-VG THÔNG BÁO H NM CV N U TƯ XÂY D NG CƠ B N (NGÂN SÁCH T NH, THÀNH PH TR C THU C TW) Nơi nh n: Kho b c Nhà nư c............. S Tài chính - V t giá duy t h n m c v n u tư XDCB quý.... năm 2001 như sau: (1) V n xây d ng cơ b n t p trung:.......................................... ng (2) V n chương trình m c tiêu :........................................... ng (3) V n...................................... :........................................... ng (4) V n...................................... :........................................... ng T ng s ti n (b ng s ): .................................................. ng
  7. n nh m c kinh phí ư c duy t là (vi t b ng ch ): ........................................................................................................ ........................................................................................................ Ghi chú: Danh m c m t s d án quan tr ng theo b ng kê ính kèm Trư ng phòng .........., ngày.... tháng.... năm 2001 Qu n lý Ngân sách G S Tài chính - v t giá Kho b c Nhà nư c nh n ngày.... tháng... năm 2001. ã ki m tra và ghi tài kho n h n m c kinh phí c a Kho b c. K toán KBNN Th trư ng KBNN S TC-VG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u s 02 c l p - T do - H nh phúc Niên ...... Liên 2: TC-VG S :........./TC-VG THÔNG BÁO H NM CV N U TƯ XÂY D NG CƠ B N (NGÂN SÁCH T NH, THÀNH PH TR C THU C TW) Nơi nh n: S Tài chính - V t giá..... (Phòng Ngân sách) S Tài chính - V t giá duy t h n m c v n u tư XDCB quý.... năm 2001 như sau: (1) V n xây d ng cơ b n t p trung:.......................................... ng (2) V n chương trình m c tiêu :........................................... ng (3) V n...................................... :........................................... ng (4) V n...................................... :........................................... ng T ng s ti n (b ng s ): .................................................. ng n nh m c kinh phí ư c duy t là (vi t b ng ch ): ........................................................................................................
  8. ........................................................................................................ Ghi chú: Danh m c m t s d án quan tr ng theo b ng kê ính kèm ThNm k viên Hà N i, ngày.... tháng.... năm 2001 .................... Phòng u tư Kho b c Nhà nư c nh n ngày.... tháng... năm 2001. ã ki m tra và ghi tài kho n h n m c kinh phí c a Kho b c. Trư ng phòng ....., ngày.... tháng... năm 2001 Qu n lý Ngân sách G S tài chính - V t giá S TC-VG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u s 02 c l p - T do - H nh phúc Niên ...... Liên 3: TC-VG S :........./TC-VG THÔNG BÁO H NM CV N U TƯ XÂY D NG CƠ B N (NGÂN SÁCH T NH, THÀNH PH TR C THU C TW) Nơi nh n: S Tài chính - V t giá..... (Phòng u tư) S Tài chính - V t giá duy t h n m c v n u tư XDCB quý.... năm 2001 như sau: (1) V n xây d ng cơ b n t p trung:.......................................... ng (2) V n chương trình m c tiêu :........................................... ng (3) V n...................................... :........................................... ng (4) V n...................................... :........................................... ng T ng s ti n (b ng s ): .................................................. ng n nh m c kinh phí ư c duy t là (vi t b ng ch ): ........................................................................................................ ........................................................................................................
  9. Ghi chú: Danh m c m t s d án quan tr ng theo b ng kê ính kèm ThNm k viên Hà N i, ngày.... tháng.... năm 2001 .................... Phòng u tư Trư ng phòng ....., ngày.... tháng... năm 2001 Qu n lý Ngân sách G S tài chính - V t giá Phòng Tài chính C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T M u s 03 NAM Niên ...... c l p - T do - H nh phúc Liên 1: KBNN S :........./TC-VG THÔNG BÁO H NM CV N U TƯ XÂY D NG CƠ B N (NGÂN SÁCH HUY N) Nơi nh n: Kho b c Nhà nư c..... Phòng Tài chính duy t h n m c v n u tư XDCB quý.... năm 2001 như sau: (1) V n xây d ng cơ b n t p trung:.......................................... ng (2) V n chương trình m c tiêu :........................................... ng (3) V n...................................... :........................................... ng (4) V n...................................... :........................................... ng T ng s ti n (b ng s ): .................................................. ng n nh m c kinh phí ư c duy t là (vi t b ng ch ): ........................................................................................................ ........................................................................................................ Ghi chú: Danh m c m t s d án quan tr ng theo b ng kê ính kèm Cán b qu n lý .........., ngày.... tháng.... năm 2001 c p phát u tư Trư ng phòng Tài chính
  10. Kho b c Nhà nư c nh n ngày.... tháng... năm 2001. ã ki m tra và ghi tài kho n h n m c kinh phí c a Kho b c. K toán KBNN Th trư ng KBNN Phòng Tài chính C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T M u s 03 NAM Niên ...... c l p - T do - H nh phúc Liên 2: TC-VC S :........./TC-VG THÔNG BÁO H NM CV N U TƯ XÂY D NG CƠ B N (NGÂN SÁCH HUY N) Nơi nh n: Phòng Tài chính.......... Phòng Tài chính duy t h n m c v n u tư XDCB quý.... năm 2001 như sau: (1) V n xây d ng cơ b n t p trung:.......................................... ng (2) V n chương trình m c tiêu :........................................... ng (3) V n...................................... :........................................... ng (4) V n...................................... :........................................... ng T ng s ti n (b ng s ): .................................................. ng n nh m c kinh phí ư c duy t là (vi t b ng ch ): ........................................................................................................ ........................................................................................................ Ghi chú: Danh m c m t s d án quan tr ng theo b ng kê ính kèm Cán b qu n lý .........., ngày.... tháng.... năm 2001 c p phát u tư Trư ng phòng Tài chính
Đồng bộ tài khoản