Quyết định số 10/2002/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 10/2002/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2002/QĐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc ban hành tiêu chuẩn cấp ngành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2002/QĐ-BTS

 1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 10/2002/QÐ- BTS Hà N i, ngày 8 tháng 4 năm 2002 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N C P NGÀNH B TRƯ NG B THU S N - Căn c Ngh nh s 50/CP ngày 21 tháng 6 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v quy n h n và t ch c b máy c a B Thu s n; - Theo ngh c a Ông V trư ng V Khoa h c Công ngh ; QUY T NNH : Ði u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này 04 Tiêu chuNn c p Ngành sau ây : 1. 28 TCN 177 : 2002 : hàm Lư ng kháng sinh nhóm tetracyclin trong s n phNm thu s n - Phương pháp nh lư ng b ng s c ký l ng hi u năng cao. 1. 28 TCN 178 : 2002 : Hàm lư ng axits axolinic trong s n phNm thu s n - Phương pháp nh lư ng b ng s c ký l ng hi u năng cao. 3. 28 TCN 179 : 2002 : Hàm lư ng aflatoxin trong s n phNm thu s n - Phương pháp nh lư ng b ng s c ký l ng hi u năng cao. 4. 28 TCN 180 : 2002 : Hàm lư ng thu c tr sâu g c clo h u vơ và poly clorua biphenyl trong s n phNm thu s n - Phương pháp nh lư ng b ng s c ký khí. Ði u 2: Các tiêu chuNn trên ây ư c khuy n khích áp d ng cho các phòng ki m nghi m khi ti n hành ki m tra ch t lư ng hàng thu s n và có hi u l c th c hi n sau 15 ngày k t ngày ký. Ði u 3: Chánh Văn phòng B ; Th trư ng các V , C c; Chánh Thanh tra B ; Giám c các S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n; Giám c Trung tâm Ki m tra Ch t lư ng và V sinh thu s n; Th trư ng các ơn v các phòng ki m nghi m nói t i Ði u 2 và các cơ s ch bi n thu s n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B THU S N TH TRƯ NG
 2. Nguy n Vi t Th ng 28 TCN 177 : 2002 HÀM LƯ NG THU C KHÁNG SINH NHÓM TETRACYCLIN TRONG S N PH M THU S N - PHƯƠNG PHÁP NNH LƯ NG B NG S C KÝ L NG HI U NĂNG CAO Tetracyclines group in fishery products - Method for quantitative analysis by high performance liquid chromatography 1 Ph m vi áp d ng Tiêu chuN n này qui nh phương pháp xác nh hàm lư ng kháng sinh nhóm tetracyclin trong th y s n và s n phN m th y s n b ng s c ký l ng hi u năng cao (sau ây g i t t là HPLC). Gi i h n phát hi n c a phương pháp là 10 µg/kg. 2 Phương pháp tham chi u Tiêu chuN n này ư c xây d ng d a theo phương pháp s 995.09 Chlortetracyclin, Oxytetracycline, and Tetracycline trong ph n ăn ư c c a ng v t, quy n I, chương 23, trang 19 - 23 (23.1.17), phương pháp chuN n c a Hi p h i các nhà hoá h c phân tích (AOAC) ban hành năm 1997. 3 Nguyên t c 3.1 Kháng sinh nhóm tetracyclin bao g m 3 kháng sinh chính sau: tetracyclin (g i t t là TC), oxytetracyclin (g i t t là OTC) và clortetracyclin (g i t t là CTC). 3.2 Các kháng sinh này trong m u th y s n ư c chi t tách b ng dung d ch m (pH 4). D ch chi t ư c làm s ch b ng phương pháp chi t pha r n (SPE) trên c t tách chi t pha o Sep - Pak Cartrige C18. Hàm lư ng TC, OTC, CTC có trong d ch chi t ư c xác nh trên h th ng HPLC v i u dò UV t i bư c sóng 350 nm theo phương pháp ngo i chuN n. 4 Thi t b , d ng c , hoá ch t, dung d ch chu n và dung d ch th 4.1 Thi t b , d ng c 4.1.1 H th ng HPLC v i u dò UV. 4.1.2 C t s c ký pha o g m có: a. C t s c ký pha o C8, kích thư c c t L x ID : 250 x 4,6 mm, kích thư c h t 5 µm. b. C t s c ký pha o C18, kích thư c c t L x ID : 250 x 4,6 mm, kích thư c h t 5µm.
 3. 4.1.3 Máy nghi n ng th t c 10 000 vòng/phút. 4.1.4 Cân phân tích có chính xác 0,0001 g. 4.1.5 Máy ly tâm t c 5 000 vòng/phút (s d ng ng ly tâm dung tích 50 ml). 4.1.6 pH k 4.1.7 ng ly tâm th y tinh dung tích 50 ml. 4.1.8 Bình nh m c dung tích 10 ml, 100 ml và 1 000 ml. 4.1.9 C t Sep-Pak C18, dung tích 10 ml. 4.1.10 Ph u Buch-ner ư ng kính 5,5 cm. 4.1.11 Pipet t ng i u ch nh ư c t 2 n10 ml. 4.1.12 B siêu âm. 4.2 Hoá ch t 4.2.1 Ðinatri photphat khan (Na2HPO4) tinh khi t, lo i dùng cho phân tích. 4.2.2 Nư c c t lo i dùng cho HPLC. 4.2.3 Axit xitric ng m 1 phân t nư c, tinh khi t, lo i dùng cho phân tích. 4.2.4 Ethylen initrilotetraaxêtat inatri (sau ây vi t t t là EDTA) ng m 2 phân t nư c tinh khi t, lo i dùng cho phân tích. 4.2.5 Axít oxalic ng m 2 phân t nư c, tinh khi t, lo i dùng cho phân tích. 4.2.6 Metanol lo i dùng cho HPLC. 4.2.7 Axetonitril lo i dùng cho HPLC. 4.3 Dung d ch chuN n và dung d ch th 4.3.1 Dung d ch m McIlvaine (pH 4,0 +/- 0,05) g m: a. Dung d ch A: hoà tan 28,4 g Na2HPO4 khan (4.2.1) b ng nư c c t (4.2.2) trong bình nh m c dung tích 1 000 ml (4.1.8). Ð nh m c t i v ch. b. Dung d ch B: hoà tan 21,0 g axít xitric (4.2.3) b ng nư c c t (4.2.2) trong bình nh m c (4.1.8). Ð nh m c t i v ch. Cho t t 625 ml dung d ch A vào 1 000 ml dung d ch B. Ch nh pH t i 4,0 (+/- 0,05) b ng cách cho t ng gi t dung d ch HCl n ng 0,1M ho c dung d ch NaOH n ng 0,1M (s d ng pH k xác nh pH).
 4. Chú thích: Dung d ch b n trong vòng 1 tu n nhi t trong phòng. 4.3.2 Dung d ch m McIlvaine - EDTA Hoà tan 60,5 g EDTA (4.2.4) vào 1 625 ml dung d ch m McIlvaine (4.3.1). Chú thích: Dung d ch b n trong vòng 1 tu n nhi t trong phòng. 4.3.3 Dung d ch axit oxalic-metanol: hoà tan 1,26 g axít oxalic (4.2.5) b ng metanol (4.2.6) trong bình nh m c 1 000 ml (4.1.8). Ð nh m c t i v ch. Chú thích: Dung d ch chi t không b n, ch pha trư c khi s d ng. 4.3.4 Pha ng cho HPLC: hoà tan 1,26 g axít oxalíc (4.2.5) b ng nư c c t (4.2.2) trong bình nh m c 1 000 ml (4.1.8). Ð nh m c t i v ch. Thêm vào dung d ch 500 ml axetonitril (4.2.7) và 166 ml metanol (4.2.6). L c và u i khí. Chú thích: Dung d ch pha ng không b n, ch pha trư c khi s d ng. 4.3.5 Dung d ch chuN n g c 1 000 µg/ml: cân 108 mg (+/- 0,1) m i lo i kháng sinh chuN n (TC, OTC và CTC) lo i có gi y ch ng nh n hàm lư ng (lư ng cân ư c i u ch nh theo hàm lư ng kháng sinh ghi trong gi y ch ng nh n) vào 3 bình nh m c dung tích 100 ml (4.1.8) riêng bi t. Hòa tan và nh m c t i v ch 100 ml b ng metanol (4.2.6). Chú thích: B o qu n dung d ch t i nhi t -20 0C. Dung d ch b n trong vòng 3 tháng. 4.3.6 Dung d ch chuN n h n h p 100 µg/ml: hút chính xác 10 ml các dung d ch chuN n g c (4.3.5) vào bình nh m c 100 ml (4.1.8). Ð nh m c t i v ch b ng metanol (4.2.6). 4.3.7 Dung d ch chuN n h n h p 25 µg/ml: hút chính xác 2,5 ml dung d ch chuN n h n h p 100 µg/ml (4.3.6) vào bình nh m c 10 ml (4.1.8). Ð nh m c t i v ch b ng metanol (4.2.6). Chú thích: B o qu n dung d ch trong t l nh nhi t t 0 n 5oC. Dung d ch b n trong vòng 1 tu n. 4.3.8 Dung d ch chuN n h n h p 0,05; 0,10; 0,25; 0,50 và 1,00 µg/ml: hút chính xác 20, 40, 100, 200, 400 µl dung d ch chuN n h n h p 25 µg/ml (4.3.7) vào các bình nh m c 10 ml (4.1.8). Thêm 6 ml dung d ch axít oxalic-metanol (4.3.3) vào m i bình. Ð nh m c t i v ch b ng nư c c t (4.2.2). Chú thích: B o qu n dung d ch trong t l nh nhi t t 0 n 5oC. Dung d ch b n trong vòng 1 tu n. 5 Phương pháp ti n hành 5.1 ChuN n b m u th
 5. 5.1.1 Cân 5,00 g (+/- 0,05) m u (m) ã ư c băm nhuy n cho vào ng ly tâm th y tinh (4.1.7) th 1. Thêm 20 ml dung d ch m McIlvaine - EDTA (4.3.2) vào ng r i nghi n trong 30 giây b ng máy nghi n ng th (4.1.3). Sau ó, ly tâm ng b ng máy ly tâm (4.1.5) trong 10 phút t c 3 000 vòng/phút. 5.1.2 G n d ch trong c a ng th 1 vào ng ly tâm th y tinh (4.1.7) th 2. Cho thêm 20 ml dung d ch m McIlvaine - EDTA vào ng ly tâm thu tinh th 1. Tr n u, ly tâm ng trong 10 phút t c 3 000 vòng/phút r i l i g n d ch trong vào ng ly tâm th y tinh th 2. 5.1.3 Cho thêm 10 ml dung d ch m McIlvaine - EDTA vào ng ly tâm thu tinh th 1. Tr n u r i ly tâm ng trong 10 phút t c 3 000 vòng/phút. Ti p t c g n d ch trong vào ng ly tâm th y tinh th 2. 5.1.4 Ly tâm ng th y tinh th 2 trong 20 phút t c 3 000 vòng/phút. Sau ó, l c d ch trong qua gi y l c trên ph u Buch-ner. R a ng ly tâm 2 l n, m i l n r a s d ng 2 ml dung d ch m McIlvaine - EDTA. 5.2 ChuN n b m u tr ng M u tr ng ư c nh nghĩa là m u th y s n ã ư c xác nh không có các kháng sinh thu c nhóm TC. Ti n hành chuN n b m u tr ng gi ng như chuN n b v i m u th theo qui nh t i Ði u 5.1. 5.3 ChuN n b m u xác nh thu h i Thêm 100 µl dung d ch chuN n h n h p 25 µg/ml (4.3.7) vào 5,00 g m u tr ng. Ð ng nh t m u b ng máy nghi n ng th (4.1.3). Ti n hành chuN n b m u gi ng như chuN n b v i m u th theo qui nh t i Ði u 5.1. 5.4 Làm s ch d ch chi t 5.4.1 ChuN n b c t N i c t Sep - Pak C18 vào u ra c a m t xi lanh th y tinh dung tích 100 ml. Thêm l n lư t 20 ml metanol (4.2.6), 20 ml nư c c t (4.2.2) vào xi lanh th y tinh. Lo i b dung d ch ch y qua c t. 5.4.2 Làm s ch d ch chi t 5.4.2.1 Cho l n lư t các d ch chi t trong ng ly tâm thu ư c t i các Ði u 5.1.4, 5.2 và 5.3 vào các c t Sep - Pak ã ư c chuN n b Ði u 5.4.1. Tráng r a bình ch a b ng 2,0 ml dung d ch m McIlvaine - EDTA (4.3.2). Trong giai o n này, các kháng sinh nhóm tetracyclin s ư c h p ph lên b m t các h t r n ch a trong c t. Chú thích: Không ư c cho c t Sep - Pak khô gi a hai giai o n chuN n b c t và làm s ch d ch chi t. Ði u ch nh cho d ch ch y ra kh i c t t ng gi t. 5.4.2.2 Cho 20 ml nư c c t (4.2.2) vào xi lanh th y tinh và cho ch y qua c t. Lo i b d ch ch y ra kh i c t. Làm khô c t b ng dòng không khí s ch trong 2 phút.
 6. 5.4.2.3 Gi i h p các kháng sinh nhóm tetracyclin b ng cách cho 6,0 ml dung d ch axít oxalic-metanol (4.3.3) ch y qua c t v i t c 1,5 ml/phút. Thu d ch ra kh i c t vào bình nh m c 10 ml. Ð nh m c t i v ch (th tích V) b ng nư c c t (4.2.2). Ti n hành phân tích d ch thu ư c trên HPLC theo qui nh t i Ði u 5.5. 5.5 Ti n hành phân tích trên HPLC 5.5.1 Ði u ki n phân tích a. C t s c ký : C t pha o C8, L x ID : 250 x 4,6 mm, kích thư c h t 5 µm. b. Nhi t c t: Nhi t trong phòng. c. Pha ng: H n h p dung d ch axit oxalic-metanol-axetonitrile (4.3.4). d. T c dòng: 1,2 ml/phút. . Bư c sóng cài t cho u dò UV là 350 nm. e. Th tích tiêm: 60 µl. 5.5.2 n nh c t s c ký trong 30 phút b ng pha ng (4.3.4). 5.5.3 Tiêm các dung d ch chuN n (4.3.8) vào máy HPLC theo th t n ng t th p n cao. M i dung d ch tiêm 2 l n, tính chi u cao pic trung bình. D ng ư ng chuN n bi u th m i quan h gi a các chi u cao pic thu ư c và n ng (µg/ml) t ng lo i kháng sinh theo quan h tuy n tính b c 1 (phương trình y = ax + b). 5.5.4 Tiêm dung d ch m u th , dung d ch m u tr ng, dung d ch xác nh thu h i theo qui nh t i Ði u 5.4.2.3 vào h th ng HPLC. M i dung d ch m u tiêm 2 l n. Tính giá tr trung bình. Chú thích: Sau khi phân tích xong, làm s ch h th ng HPLC (bao g m c c t s c ký) b ng h n h p: nư c c t (4.2.2) - metanol (4.2.6) - axetonitrile (4.2.7) theo t l v th tích là 7-1-2 trong 30 phút. 5.6 Yêu c u v tin c y c a phép phân tích 5.6.1 Ð l p l i c a 2 l n tiêm Ð l ch chuN n (CVS) tính theo chi u cao pic s c ký c a 2 l n tiêm cùng m t dung d ch chuN n ph i nh hơn 0,5 %. 5.6.2 Ð thu h i (R) Ð thu h i ư c xác nh cho m i l n ch y m u ph i l n hơn 80 %. 5.6.3 Ðư ng chuN n i v i m i kháng sinh ph i có tuy n tính t t, h s tương quan quy h i tuy n tính (R2) ph i l n hơn ho c b ng 0,995.
 7. 5.6.4 Ð i v i các m u ch a ít hơn 0,5 µg/g kháng sinh nhóm TC, ph i ki m tra xác nh n k t qu b ng cách tiêm l i d ch chi t m u và dung d ch chuN n trên c t C18 (4.1.2.b) ch y cùng ch như c t C8 (4.1.2.a) và so sánh th i gian lưu c a píc m u và píc chuN n. 6 Tính k t qu Hàm lư ng các kháng sinh có trong m u ư c tính trên cơ s ư ng chuN n thu ư c (5.5.3). V i ư ng chuN n d ng y = ax + b, hàm lư ng các kháng sinh có trong m u ư c tính theo công th c sau: (Y - b) C (µg/kg) = x F x 1 000 a Trong ó: - C là n ng các kháng sinh có trong m u, tính theo µg/kg. - Y là hi u s gi a chi u cao pic c a d ch chi t và chi u cao pic có trong m u tr ng tiêm vào HPLC, tính theo ơn v dài. - a, b là các thông s c a ư ng chuN n y = ax + b, ư c xác nh theo Ði u 5.5.3. - F là h s pha loãng m u và có giá tr b ng t s gi a th tích d ch chi t thu ư c sau khi làm s ch V ( 5.4.2.3) và kh i lư ng m u m ( 5.1.1) s d ng. 28 TCN 178 : 2002 HÀM LƯ NG AXIT OXOLINIC TRONG S N PH M THU S N - PHƯƠNG PHÁP NNH LƯ NG B NG S C KÝ L NG HI U NĂNG CAO Oxolinic acid in fishery products - Method for quantitative analysis by High Performance Liquid Chromatography 1 Ph m vi áp d ng Tiêu chuN n này qui nh phương pháp xác nh hàm lư ng axit oxolinic trong th y s n và s n phN m th y s n b ng s c ký l ng hi u năng cao (sau ây g i t t là HPLC). Gi i h n phát hi n c a phương pháp là 0,5 mg/kg. 2 Phương pháp tham chi u Tiêu chuN n này ư c xây d ng d a theo phương pháp do Trung tâm Phát tri n Thu s n Ðông Nam á (SEAFDEC) biên so n. 3 Nguyên t c
 8. Axit oxolinic - kháng sinh thu c nhóm Quinolon - trong m u th y s n ư c chi t tách b ng axetonitril. D ch chi t ư c làm s ch b ng phương pháp chi t l ng-l ng v i n- hexan bão hoà axetonitril. Hàm lư ng axit oxolinic trong d ch chi t ư c xác nh trên h th ng HPLC v i u dò huỳnh quang theo phương pháp ngo i chuN n. 4 Thi t b , d ng c , hóa ch t, dung d ch chu n và dung d ch th 4.1 Thi t b , d ng c 4.1.1 H th ng HPLC v i u dò huỳnh quang. 4.1.2 C t s c ký TSK - GEL ODS - 80 TM, L x ID : 150 x 4,6mm, kích thư c h t 5µm. 4.1.3 Màng l c mao qu n kích thư c 0,4 µm. 4.1.4 Máy nghi n ng th t c 10 000 vòng/ phút. 4.1.5 Cân phân tích có chính xác 0,0001g. 4.1.6 Máy ly tâm t c 5 000 vòng/phút. 4.1.7 B siêu âm. 4.1.8 H th ng cô quay chân không. 4.1.9 ng ly tâm thu tinh, dung tích 150 ml, 15ml. 4.1.10 Bình chi t dung tích 125 ml. 4.1.11 Bình c u th y tinh dung tích 100 ml. 4.1.12 Bình nh m c dung tích 10 ml và 100 ml. 4.2 Hóa ch t 4.2.1 Nư c c t lo i dùng cho HPLC. 4.2.2 Axetonitril lo i dùng cho HPLC. 4.2.3 Metanol lo i dùng cho HPLC. 4.2.4 1 - propanol tinh khi t, lo i dùng cho phân tích. 4.2.5 n - hexan tinh khi t, lo i dùng cho phân tích. 4.2.6 Sulfat natri khan. 4.2.7 Clorua natri tinh khi t, lo i dùng cho phân tích.
 9. 4.2.8. Axit xitric lo i dùng cho HPLC. 4.2.9. Axit oxolinic lo i dùng cho HPLC. 4.3 Dung d ch chuN n và dung d ch th 4.3.1 Axit xitric 0,1 M: hòa tan 21,01 g axit xitric (4.2.8) trong 1 lít nư c c t (4.2.1). 4.3.2 Dung môi pha ng: pha ng cho ti n trình ch y HPLC là h n h p c a axetonitril, metanol và dung d ch axit xitric 0,1 M theo t l v th tích là 2 : 2 : 3. 4.3.3 Dung d ch chuN n g c 100 µg/ml: cân chính xác 10,0 mg axit oxolinic trên cân phân tích (4.1.5), hòa tan và nh m c t i 100 ml b ng h n h p axetonitril và nư c c t (4.2.1) theo t l v th tích là 1 :1. 4.3.4 Dung d ch chuN n trung gian 10 µg/ml: hút chính xác 10,0 ml dung d ch chuN n g c 100 µg/ml (4.3.3) vào bình nh m c 100 ml. Ð nh m c t i v ch b ng h n h p axetonitril và nư c c t (4.2.1) theo t l v th tích là 1 :1. 4.3.5 Dung d ch chuN n làm vi c: hút chính xác l n lư t 0,2 ml, 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml, 5,0 ml và 10,0 ml dung d ch chuN n trung gian (4.3.4) vào bình nh m c 10 ml. Ð nh m c t i v ch b ng h n h p axetonitril và nư c c t (4.2.1) theo t l v th tích là 1 :1 ư c các chuN n có hàm lư ng axit oxolinic l n lư t là: 0,2 µg/ml, 0,5 µg/ml, 1,0 µg/ml, 2,0 µg/ml, 5,0 µg/ml và 10,0 µg/ml. 5 Phương pháp ti n hành 5.1 ChuN n b m u th 5.1.1 Cân chính xác 5,0 g m u (m) ã ư c băm nhuy n cho vào ng ly tâm th y tinh dung tích 150 ml (4.1.9). Thêm 25,0 ml axetonitril (4.2.2) và 10,0 g sulfat natri khan (4.2.6) r i nghi n trong 30 giây b ng máy nghi n ng th (4.1.4). Ly tâm trong vòng 5 phút t c 2 500 vòng/phút. 5.1.2 L c l y ph n d ch cho vào bình chi t 125 ml (4.1.10) ch a s n 25,0 ml n-hexan bão hòa axetonitril. 5.1.3 Thêm 25,0 ml axetonitril vào ph n bã trong ng ly tâm r i nghi n trong 30 giây b ng máy nghi n ng th (4.1.4). Ly tâm trong vòng 5 phút t c 2 500 vòng/phút và l c l y ph n d ch cho vào bình chi t trên (5.1.2). 5.2 ChuN n b m u tr ng M u tr ng ư c nh nghĩa là m u th y s n ã ư c xác nh không có axit oxolinic. Ti n hành chuN n b m u tr ng gi ng như chuN n b v i m u th theo qui nh t i Ði u 5.1. 5.3 ChuN n b m u xác nh thu h i
 10. Thêm 2ml dung d ch chuN n có hàm lư ng 5 µg/ml vào 10,0 g m u tr ng. Ð ng nh t m u b ng máy nghi n ng th (4.1.4). Ti n hành chuN n b m u gi ng như chuN n b v i m u th theo qui nh t i Ði u 5.1. 5.4 Làm s ch d ch chi t 5.4.1 L c m nh bình chi t thu ư c các Ði u 5.1, 5.2 và 5.3 trong vòng 10 phút r i yên cho tách l p. M khoá chuy n l p axetonitril dư i vào bình c u th y tinh 100 ml (4.1.11). Thêm 5,0 ml 1-propanol (4.2.4) vào trong bình r i cô c n trên máy cô quay chân không (4.1.8) nhi t 40oC. 5.4.2 Thêm 2,0 ml (V) h n h p axetonitril và nư c c t (4.2.1) theo t l 3:7 v th tích. Ð bình vào trong b i u nhi t c a b siêu âm (4.1.7) cho n khi hoà tan c n hoàn toàn. 5.4.3 Chuy n dung d ch vào ng ly tâm dung tích 15 ml (4.1.9). Thêm 100,0 mg clorua natri tinh khi t và 1,0 ml dung d ch n-hexan bão hòa axetonitril. Tr n u trong b siêu âm (4.1.7) và ly tâm trong vòng 5 phút t c 2 500 vòng/phút. 5.4.4 Ð yên cho tách l p, sau ó dùng pipet cN n thN n hút l p axetonitril dư i cho vào xilanh nh a ã g n s n màng l c mao qu n (4.1.3). Ti n hành phân tích d ch l c thu ư c trên HPLC theo qui nh t i Ði u 5.5. 5.5 Ti n hành phân tích trên HPLC 5.5.1 Ði u ki n phân tích a. C t s c ký : TSK - GEL ODS 80 TM, L x ID:150 x 4,6 mm, kích thư c h t 5 µm. b. Nhi t c t : 35oC. c. Pha ng : H n h p axetonitril, metanol và axit xitric 0,1 M (4.3.2). d. T c dòng : 0,5 ml/phút. . Bư c sóng cài t cho u dò huỳnh quang: (kích ho t) E x 337nm, (phát x ) Em 365nm. e. Th tích tiêm : 20 µl. 5.5.2 Tiêm các dung d ch chuN n (4.3.5) vào máy HPLC theo th t n ng t th p n cao. M i dung d ch tiêm 2 l n, tính di n tích pic trung bình. D ng ư ng chuN n bi u th m i quan h gi a các di n tích pic thu ư c và n ng axit oxolinic theo quan h tuy n tính b c 1 (phương trình y = ax + b). 5.5.3 Tiêm dung d ch m u th , dung d ch m u tr ng, dung d ch xác nh thu h i theo qui nh t i Ði u 5.4.4 vào h th ng HPLC. M i dung d ch m u tiêm 2 l n. Tính giá tr trung bình. 5.6 Yêu c u v tin c y c a phép phân tích
 11. 5.6.1 Ð l p l i c a 2 l n tiêm Ð l ch chuN n (CVS) tính theo di n tích pic s c ký c a 2 l n tiêm cùng m t dung d ch chuN n ph i nh hơn 0,5 %. 5.6.2 Ð thu h i (R) Ð thu h i ư c xác nh b ng cách s d ng 5 m u ã cho vào m t lư ng dung d ch axit oxolinic chuN n ã bi t hàm lư ng chính xác. Ð thu h i tính ư c ph i trong kho ng t 85 % n 115 %, thu h i trung bình ph i l n hơn 90 %. 5.6.3 Ðư ng chuN n ph i có tuy n tính t t, h s tương quan quy h i tuy n tính (R2) ph i l n hơn ho c b ng 0,99. 6 Tính k t qu Hàm lư ng axit oxolinic có trong m u ư c tính trên cơ s ư ng chuN n thu ư c (5.5.2). V i ư ng chuN n d ng y = ax + b, hàm lư ng axit oxolinic có trong m u ư c tính theo công th c sau: (Y - b) C (µg/kg) = x F x 1 000 a Trong ó: - C là n ng axit oxolinic có trong m u, tính theo µgkg. - Y là hi u s gi a di n tích pic c a d ch chi t và di n tích pic có trong m u tr ng tiêm vào HPLC, tính theo ơn v di n tích - a, b là các thông s c a ư ng chuN n y = ax + b, ư c xác nh theo Ði u 5.5.2. - F là h s pha loãng m u và có giá tr b ng t s gi a th tích d ch chi t thu ư c sau khi làm s ch V (5.4.2) và kh i lư ng m u m (5.1.1) s d ng. 28 TCN 179 : 2002 HÀM LƯ NG AFLATOXIN - PHƯƠNG PHÁP NNH LƯ NG B NG S C KÝ L NG HI U NĂNG CAO Aflatoxin in fishery products - Method for quantitative analysis by High Performance Liquid Chromatography 1 Ph m vi áp d ng Tiêu chuN n này qui nh phương pháp xác nh hàm lư ng c t aflatoxin (B1, B2, G1, G2) trong th y s n và s n phN m th y s n b ng s c ký l ng hi u năng cao (sau ây g i t t là HPLC). Gi i h n phát hi n c a phương pháp là 1,5 µg/kg.
 12. 2 Phương pháp tham chi u Tiêu chuN n này ư c xây d ng d a theo phương pháp chuN n s 49.2.05 c a Hi p h i các nhà hoá h c phân tích (AOAC) công b năm 1997. 3 Nguyên t c Aflatoxin có trong m u th y s n bao g m các nhóm B1, B2, G1 và G2 ư c chi t tách ra b ng clorofom. D ch chi t ơc làm s ch b ng phương pháp chi t pha r n (SPE) trên silicagel. Hàm lư ng aflatoxin có trong d ch chi t ư c xác nh trên h th ng HPLC v i u dò huỳnh quang theo phương pháp ngo i chuN n. 4 Thi t b , d ng c , hóa ch t, ch t chu n và dung d ch th 4.1 Thi t b , d ng c 4.1.1 H th ng HPLC v i u dò huỳnh quang. 4.1.2 C t s c ký pha o LC18 kích thư c L x ID là 25 cm x 4,6 mm, ư ng kính h t t 5 n 10 [NAD1] µm. 4.1.3 Màng l c mao qu n kích thư c 0,4 µm. 4.1.4 Máy nghi n ng th t c 10 000 vòng/ phút. 4.1.5 Cân phân tích có chính xác 0,0001 g. 4.1.6 Máy ly tâm t c 5 000 vòng/phút. 4.1.7 B siêu âm. 4.1.8 H th ng cô quay chân không. 4.1.9 C t th y tinh có khóa teflon, kích thư c L x ID là 500 x 20 mm và 500 x 8 mm. 4.1.10 ng ly tâm th y tinh dung tích 250 ml. 4.1.11 Bình c u th y tinh dung tích 100 ml và 250 ml. 4.1.12 Bình nh m c dung tích 5 ml và 10 ml. 4.2 Hóa ch t 4.2.1 Nư c c t lo i dùng cho HPLC. 4.2.2 Metanol lo i dùng cho HPLC. 4.2.3 Clorofom lo i dùng cho HPLC. 4.2.4 Axetonitril lo i dùng cho HPLC.
 13. 4.2.5 n-hexan tinh khi t lo i dùng cho phân tích. 4.2.6 Ete etylic tinh khi t. 4.2.7 Sulfat natri khan. 4.2.8 Silicagel c h t t 60 n 200 mesh. 4.2.9 Silicagel ã ư c ho t hóa: cân 50,0 g silicagel tinh khi t (4.2.8) vào t s y trong 2 gi nhi t 110oC. Sau ó ngu i v nhi t c a phòng trong bình hút N m và ngâm trong clorofom 15 phút trư c khi nh i c t. 4.3 Dung d ch chuN n và dung d ch th 4.3.1 Dung d ch chuN n g c h n h p g m: B1 (n ng 100,0 µg/l), B2 (n ng 20,0 µg/l), G1 (n ng 100 µg/l) và G2 (n ng 20 µg/l). 4.3.2 ChuN n b dung d ch chuN n g c h n h p aflatoxin có n ng (như Ði u 4.3.1) trong metanol t các ng chuN n. Tùy theo n ng các aflatoxin có trong ng chuN n, dùng bình nh m c và lư ng metanol thích h p. 4.3.3 Dung d ch chuN n trung gian có n ng là B1 (10,0 µg/l), B2 (2,0 µg/l), G1 (10,0 µg/l) và G2 (2,0 µg/l): hút chính xác 1,0 ml dung d ch chuN n g c h n h p (4.3.1) vào bình nh m c 10 ml (4.1.12) r i nh m c t i v ch b ng metanol (4.2.2). 4.3.4 Dung d ch chuN n: hút chính xác l n lư t 0,0 ml, 1,0 ml, 2,0 ml, 4,0 ml, 8,0 ml và 10,0 ml dung d ch chuN n trung gian (4.3.3) vào các bình nh m c 10 ml (4.1.12) r i nh m c t i v ch b ng metanol. Các dung d ch chuN n thu ư c có n ng aflatoxin l n lư t như sau: a. ChuN n 1 : B1 (0,0 µg/l), B2 (0,0 µg/l), G1 (0,0 µg/l), G2 (0,0 µg/l). b. ChuN n 2 : B1 (1,0 µg/l), B2 (0,2 µg/l), G1 (1,0 µg/l), G2 (0,2 µg/l). c. ChuN n 3 : B1 (2,0 µg/l), B2 (0,4 µg/l), G1 (2,0 µg/l), G2 (0,4 µg/l). d. ChuN n 4 : B1 (4,0 µg/l), B2 (0,8 µg/l), G1 (4,0 µg/l), G2 (0,8 µg/l). . ChuN n 5 : B1 (8,0 µg/l), B2 (1,6 µg/l), G1 (8,0 µg/l), G2 (1,6 µg/l). e. ChuN n 6 : B1 (10,0 µg/l), B2 (2,0 µg/l), G1 (10,0 µg/l), G2 (2,0 µg/l). 4.3.5 Dung d ch pha ng: pha h n h p các dung môi axetonitril, metanol và nư c c t lo i dùng cho HPLC theo t l v th tích là 2 : 2 : 6. 5 Phương pháp ti n hành 5.1 ChuN n b m u th
 14. 5.1.1 Dùng cân phân tích (4.1.5) cân chính xác 50,0 g m u (m) ã ư c băm nhuy n cho vào ng ly tâm thu tinh dung tích 250 ml (4.1.10). 5.1.2 Thêm 100,0 ml clorofom (4.2.3) vào ng r i tr n u trong kho ng 2 phút b ng máy nghi n ng th (4.1.4). Sau ó, ly tâm ng b ng máy ly tâm (4.1.6) trong kho ng 5 phút t c 5 000 vòng/phút. Ti n hành l c d ch chi t và r a ph n bã b ng clorofom r i cho t t c d ch thu ư c vào bình c u thu tinh dung tích 250 ml (4.1.11). 5.2 ChuN n b m u tr ng M u tr ng ư c nh nghĩa là m u th y s n ã ư c xác nh không có aflatoxin. Ti n hành chuN n b m u tr ng gi ng như chuN n b v i m u th theo qui nh t i Ði u 5.1. 5.3 ChuN n b m u xác nh thu h i Thêm 2,0 ml dung d ch chuN n 3 (4.3.4.c) vào 10,0 g m u tr ng. Ð ng nh t m u b ng máy nghi n ng th (4.1.4). Ti n hành chuN n b m u gi ng như chuN n b v i m u th theo qui nh t i Ði u 5.1. Ph i chuN n b m u xác nh thu h i ng th i v i chuN n b m u th và m u tr ng. 5.4 Làm s ch d ch chi t 5.4.1 ChuN n b c t Ð t 1 l p bông th y tinh vào áy c t th y tinh có khóa teflon (4.1.9). Ðóng khóa và cho clorofom t i kho ng 2/3 c t r i thêm l n lư t 5,0 g sulfat natri khan (4.2.7), 20,0g silicagel ã ho t hóa (4.2.8), 15 g sulfat natri khan (4.2.7). Chú thích: tránh khô c t luôn gi m c clorofom cao hơn l p sulfat natri khan trên cùng kho ng 1,5 cm. 5.4.2 Làm s ch d ch chi t 5.4.2.1 Cô d ch chi t thu ư c (5.1.2) trên h th ng cô quay chân không (4.1.8) còn kho ng 5,0 ml nhi t 40 oC. Dùng pipet chuy n dung d ch t bình c u (5.1.2) vào c t làm s ch ã chuN n b (5.4.1) và tráng r a bình c u b ng clorofom. Ði u ch nh khoá t c ch y c a dung d ch ra kh i c t kho ng t 1,0 n 1,5 ml/phút. Trong giai o n này, aflatoxin s h p ph lên các h t silicagel. 5.4.2.2 Thêm vào c t l n lư t 50,0 ml n-hexan (4.2.5), 50,0 ml ete etylic (4.2.6). Ði u ch nh t c dung môi ch y qua c t 1,0 ml/phút. Sau ó lo i b d ch ch y ra kh i c t. 5.4.2.3 Gi i h p các aflatoxin kh i c t làm s ch b ng 50,0 ml h n h p clorofom và metanol theo t l v th tích là 97: 3 v i t c d 1,0 ml/phút. H ng dung d ch ch y ra kh i c t vào bình c u dung tích 100 ml (4.1.11). Cô d ch thu ư c trên h th ng cô quay chân không (4.1.8) nhi t 40o C cho n khô hoàn toàn. Hoà tan c n b ng
 15. 5,0 ml (V) dung d ch pha ng (4.3.5) trong bình nh m c 5 ml (4.1.12). Ti n hành phân tích hàm lư ng các aflatoxin trên HPLC theo qui nh t i Ði u 5.5. 5.4.2.4 Ti n hành làm s ch m u tr ng (5.2) và m u xác nh thu h i (5.3) gi ng như v i m u th (5.1) theo qui nh t i Ði u 5.4.2.1, Ði u 5.4.2.2 và Ði u 5.4.2.3. 5.5 Ti n hành phân tích trên HPLC 5.5.1 Ði u ki n phân tích a. C t s c ký : RP-LC 18, kích thư c L x ID là 25 cm x 4,6 mm, ư ng kính h t 5 -10 [NAD2] µm. b. Nhi t c t : 35oC. c. Pha ng : H n h p g m: axetonitril, metanol và nư c c t (4.3.5. d. T c dòng: 1,0 ml/phút. . Bư c sóng cài t cho u dò huỳnh quang là: (kích ho t) E x 365 nm, (phát x ) Em 455 nm. e. Th tích tiêm : 20 µl. 5.5.2 Tiêm các dung d ch chuN n (4.3.4) vào máy HPLC theo th t n ng t th p n cao. M i dung d ch tiêm 2 l n, tính di n tích pic trung bình. D ng ư ng chuN n bi u th m i quan h gi a các di n tích pic thu ư c và n ng t ng lo i aflatoxin theo quan h tuy n tính b c 1 (phương trình y = ax + b). 5.5.3 Tiêm dung d ch m u th , dung d ch m u tr ng và dung d ch xác nh thu h i vào h th ng HPLC. M i dung d ch m u tiêm 2 l n. Tính giá tr trung bình. 5.6 Yêu c u v tin c y c a phép phân tích 5.6.1 Ð l p l i c a 2 l n tiêm Ð l ch chuN n (CVs) tính theo di n tích pic s c ký c a 2 l n tiêm cùng m t dung d ch chuN n ph i nh hơn 0,5 %. 5.6.2 Ð thu h i (R) Ð thu h i ư c xác nh b ng cách s d ng 10 m u tr ng ã cho vào m t lư ng dung d ch aflatoxin chuN n ã bi t hàm lư ng chính xác (5.3). Ð thu h i tính ư c ph i n m trong kho ng t 85 % n 115 %, thu h i trung bình ph i l n hơn 90 %. 5.6.3 Ðư ng chuN n ph i có tuy n tính t t, h s tương quan quy h i tuy n tính (R2) ph i l n hơn ho c b ng 0,99. 6 Tính k t qu
 16. Hàm lư ng các aflatoxin có trong m u ư c tính trên cơ s ư ng chuN n thu ư c (5.5.2). V i ư ng chuN n d ng y = ax +b, hàm lư ng các aflatoxin có trong m u ư c tính theo công th c sau: (Y - b) C (µg/kg) = xF a Trong ó: - C là n ng aflatoxin có trong m u, tính theo µg/kg - Y là hi u s gi a di n tích pic c a d ch chi t và di n tích pic có trong m u tr ng tiêm vào HPLC, tính theo ơn v di n tích - a, b là các thông s c a ư ng chuN n y = ax + b, ư c xác nh theo Ði u 5.5.2. - F là h s pha loãng m u và có giá tr b ng t s gi a th tích d ch chi t thu ư c sau khi làm s ch V (5.4.2) và kh i lư ng m u m (5.1.1) s d ng. 28 TCN 180 : 2002 HÀM LƯ NG THU C TR SÂU G C CLO H U CƠ VÀ POLY CLORUA BIPHENYL TRONG TH Y S N VÀ S N PH M TH Y S N - PHƯƠNG PHÁP NNH LƯ NG B NG S C KÝ KHÍ Organochlorine pesticides and PCB-congeners in fish and fishery products - Method for quantitative analysis by Gas Chromatography 1 Ph m vi áp d ng 1.1 Tiêu chuN n này qui nh phương pháp xác nh hàm lư ng các thu c tr sâu g c Clo h u cơ và Poly Clorua Biphenyl (sau ây g i t t là PCBs) trong thu s n và s n phN m thu s n b ng h th ng s c ký khí (sau ây g i t t là GC). 1.2 Gi i h n phát hi n c a phương pháp i v i: α-BHC là 1,0 µg/kg; β-BHC là 4,5 µg/kg; γ-BHC là 0,7 µg/kg; heptaclo là 1,0 µg/kg; al rin là 1,5 µg/kg; iel rin là 2,5 µg/kg; en rin là 5,0 µg/kg; DDT là 1,5 µg/kg và clo an là 1,0µg/kg. 2 Phương pháp tham chi u Tiêu chuN n này ư c xây d ng d a theo phương pháp 'Rapid determination of chlorinated pesticides, polychlorinated biphenyls', Mitt.Lebendsmittelunters. Hyg. 65:131-150 (1974) và phương pháp s S9 nêu trong S tay hư ng d n phân tích dư lư ng thu c tr sâu c a C ng hoà liên bang Ð c (năm 1987). 3 Nguyên t c
 17. 3.1 Thu c tr sâu nhóm clo h u cơ bao g m các h p ch t chính hay ng phân c a chúng như sau: al rin; α-clo an; γ-clo an; oxi-clo an; p,p' DDD; p,p' DDE; o,p' DDT; p,p' DDT; iel rin; α-endosulfan; en rin; heptaclo, heptaclo epoxit; hexaclobenzen (HCB); α-hexacloxyclohexan (α-HCH); β-hexacloroxyclohexan (β- HCH); δ-hexacloxyclohexan (δ-HCH); iso rin, trans-nonaclo; γ- hexachlorocyclohexan (γ-HCH). 3.2 Các h p ch t nhóm PCBs bao g m: 4-PCB (CB3); 2,4,4'-PCB (CB28); 2,2',4,4'- PCB (CB47); 2,2',5,5'-PCB (CB52); 2,2',5,6'-PCB (CB53); 2,2',4,5,5'-PCB (CB101); 2,3,4,4',5'-PCB (CB114); 2,3',4,4',5'-PCB (CB118); 2,3,3',4,5'-PCB (CB122); 2,2',3,3',4,4'-PCB (CB128); 2,2',3,4,4',5'-PCB (CB138); 2,3,3,4',5',6'-PCB (CB149); 2,2',4,4',5,5'-PCB (CB153); 2,2',4,4',6,6'-PCB (CB155); 2,3,3',4,4',5'-PCB (CB156); 2,3,3',4,4',5'-PCB (CB157); 2,3',4,4',5'-PCB (CB167); 2,2',3,3',4,4',5'-PCB (CB170); 2,2',3,4,4',5,5'-PCB (CB180); 2,2',3,3',4,5,5',6-PCB (CB198). 3.3 Trong m u th y s n các h p ch t trên ư c chi t tách ra b ng dung môi pentan. D ch chi t ư c làm s ch b ng phương pháp chi t pha r n (SPE) trên florisil sau ó ư c tách làm 2 phân o n trên c t silicagel. Phân o n A ch a các PCB (tr CB3), HCB, al rin, iso rine, heptaclo và p,p' DDE. Phân o n B ch a CB3, p,p' DDE và các thu c tr sâu g c clo còn l i. Hàm lư ng các thu c tr sâu g c clo h u cơ và PCBs trong các phân o n chi t ư c xác nh trên máy s c ký khí v i u dò b t gi i n t (sau ây g i t t là ECD). 4 Thi t b , d ng c , hoá ch t, dung d ch chu n và dung d ch th 4.1 Thi t b và d ng c 4.1.1 C t s c ký th y tinh (có van khoá), kích thư c L x ID là 500 x 20 mm và 500 x 8mm. 4.1.2 H th ng cô quay chân không. 4.1.3 H th ng chi t m u soxhlet. 4.1.4 Máy nghi n ng th t c 10 000 vòng/phút. 4.1.5 Máy l c 4.1.6 T s y 4.1.7 Lò nung 4.1.8 Cân phân tích có chính xác 0,0001 g. 4.1.9 C t mao qu n (cho máy GC): lo i SPBTM - SUPELCO, kích thư c L x ID = 30 m x 0,32 mm ho c tương ương. 4.1.10 Máy s c ký khí v i u dò ECD.
 18. 4.1.11 H ng soxhlet: các ng soxhlet ư c làm s ch b ng cách chưng c t v i pentan hay diclormetan trên h th ng soxhlet trong 4 gi . 4.1.12 C i s . 4.1.13 B siêu âm 4.1.14 Bình thu tinh, bình tam giác dung tích 50 ml. 4.2 Hoá ch t 4.2.1 Ete ietyl lo i dùng cho HPLC. 4.2.2 Pentan lo i dùng cho HPLC. 4.2.3 Sulfat natri khan tinh khi t ư c làm s ch b ng iclometan trên h th ng soxhlet, sau ó nung nhi t 5000C trong 4 gi và gi trong chai thu tinh. 4.2.4 Isooctan lo i dùng cho HPLC. 4.2.5 Khí mang: Heli (lo i dùng cho GC). 4.2.6 Florisil c h t t 60 n100 mesh ư c làm s ch b ng h th ng soxhlet và nung nhi t 4500C trong 18 gi , sau ó cho vào chai thu tinh ư c ph b ng gi y nhôm và ư c gi nhi t 1200C trong t s y. 4.2.7 Florisil ư c ho t hoá: l y m t lư ng florisil (4.2.6) t t s y tr c ti p qua ph u vào m t bình áy tròn (erlenmeye) có nút nhám. Thêm vào bình 3 % nư c theo t l tr ng lư ng (w/w), sau ó l c h n h p kho ng 30 phút b ng máy l c và yên kho ng 1 gi trư c khi s d ng. 4.2.8 Bông thu tinh ư c làm s ch b ng pentan hay iclometan trên h th ng soxhlet và khô trên mi ng gi y nhôm t trong t hút. 4.2.9 Cát s ch ư c nung nhi t 5000C trong 3 gi , cho ngu i trên gi y nhôm sau ó gi trong chai có n p v n. 4.2.10 Silicagel c h t t 70 n 140 mesh. 4.2.11 Silicagel ã ư c ho t hoá: l y silicagel (4.2.10), r a s ch b ng iclometan r i cho vào trong chén s và trong t s y nhi t 1200C trong vòng 12 gi . Sau ó, dùng gi y thi c b c kín m ng chén s và l i vào t s y nhi t 1200C trư c khi s d ng. 4.3 Dung d ch chuN n và dung d ch th 4.3.1 Dung d ch r a gi i: h n h p dung d ch iclometan và pentan (4.2.2) theo t l v th tích là 2 : 8, ư c pha trư c khi s d ng.
 19. 4.3.2 ChuN n b các dung d ch chuN n thu c tr sâu g c clo và PCBs trong isooctan có n ng : 0,0 µg/l, 2,5µg/l , 5µg/l, 10,0 µg/l, 20,0 µg/l t các ng chuN n. Tuỳ theo n ng thu c tr sâu có trong ng chuN n, dùng bình nh m c và lư ng isooctan thích h p. 4.3.3 Dung d ch chuN n thu h i: pha -HCH trong dung môi isooctan có hàm lư ng là:các chuN n c a CB3, CB198 và -HCH/g isooctan.2,0 µg CB3/g isooctan; 0,2µg CB198/g isooctan và 0,2 µg 4.3.4 Dung d ch chuN n ki m tra: pha chính xác h n h p dung d ch chuN n ki m tra g m p,p DDE và ppDDT trong isooctan v i hàm lư ng c a m i ch t trong kho ng t 5 n 20 ng/ml isooctan. 5 Phương pháp ti n hành 5.1 Xác nh hàm lư ng ch t béo trong m u th 5.1.1 Nghi n u 250,0 g m u th y s n trên máy nghi n ng th (4.1.4). Dùng cân phân tích (4.1.8) cân chính xác 10,0 g m u (m) ã nghi n cho vào trong ng soxhlet s ch (4.1.11) ư c ph b ng bông thu tinh (4.2.8). Chi t m u v i 150,0 ml pentan trong 3 gi trên h th ng chi t m u soxhlet (4.1.3). 5.1.2 Cô c d ch chi t trên máy cô quay chân không (4.1.2) n kho ng 20 ml. Sau ó, cô ti p ch chân không cho n khi ch còn kho ng 1,0 ml. 5.1.3 Chuy n d ch ã cô vào m t chén cân ã bi t trư c kh i lư ng, dùng gi y nhôm ph lên chén cân r i qua êm trong t hút. Sau ó, chén cân ư c làm khô n kh i lư ng không i nhi t 700C trong t s y (s thay i c a chén cân không vư t quá 0,0005 g) r i ngu i t i nhi t phòng trong bình hút N m. Ph n thu ư c em cân là lư ng ch t béo có trong m u. 5.2 ChuN n b m u th 5.2.1 Cân chính xác 10,0 g m u (m) ã nghi n cho vào c i s (n u lư ng ch t béo trong 10,0 g m u l n hơn 0,8 g thì gi m lư ng m u m b o có t i a 0,8 g ch t béo trong lư ng m u em th nghi m). Thêm 10,0 g cát s ch (4.2.9) và 4,0 g sunfat natri khan (4.2.3) r i nghi n u b ng c i s (4.1.12). H n h p ư c ưa vào trong ng soxhlet s ch (4.1.11), ư c ph b ng bông thu tinh (4.2.8). Sau ó, h n h p ư c chi t v i 150,0 ml pentan trong 3 gi trên h th ng chi t m u soxhlet (4.1.3). 5.2.2 N u m u ch a nư c, s n phN m chi t ph i ư c l c qua sunfat natri khan r i ư c r a l i b ng 25,0 ml pentan. S n phN m chi t ư c cô c trên máy cô quay chân không (4.1.2) n kho ng 20 ml. Sau ó, cô ti p v i ch chân không nhi t 40oC cho n khi ch còn kho ng 1,0 ml. Thêm vào d ch thu ư c 2,0 ml isooctane r i làm s ch d ch chi t theo qui nh t i Ði u 5.5. 5.3 ChuN n b m u tr ng
 20. M u tr ng ư c nh nghĩa là m u th y s n ã ư c xác nh không có thu c tr sâu g c clo h u cơ và PCBs. Ti n hành chuN n b m u tr ng gi ng như chuN n b v i m u th theo qui nh t i Ði u 5.2. 5.4 ChuN n b m u xác nh thu h i Thêm 2,0 ml dung d ch chuN n có hàm lư ng 5,0 µg/l (4.3.2) vào 10,0 g m u tr ng. Ð ng nh t m u b ng máy nghi n ng th (4.1.4). Ti n hành chuN n b m u gi ng như chuN n b v i m u th theo qui nh t i Ði u 5.2. 5.5 Làm s ch d ch chi t 5.5.1 ChuN n b c t 5.5.1.1 Cân 25,0 g florisil ã ho t hoá r i cho vào c c thu tinh có m ch a 50,0 ml dung môi pentan (4.2.2). Sau ó rót t t dung d ch vào trong c t s c ký thu tinh (4.1.1) ã khoá van và nh i m t ít bông thu tinh (4.2.8) dư i áy c t. 5.5.1.2 Ð yên c t cho l ng, sau ó tháo van rút dung môi pentan ra kh i c t cho n khi m c dung môi trong c t cao hơn m c florisil kho ng 1,0 cm. Thêm m t ít bông th y tinh lên phía trên l p florisil tránh xáo tr n tinh th khi có dòng dung d ch vào. 5.5.2 Làm s ch d ch chi t 5.5.2.1 Chuy n các dung d ch thu ư c Ði u 5.2.2, Ði u 5.3 và Ði u 5.4 vào các c t s c ký ã chuN n b (5.5.1). 5.5.2.2 Cho ti p 3 l n, m i l n 3,0 ml dung d ch r a gi i (4.3.1). Ði u ch nh khoá t c r a gi i t t 4 n 5 ml/phút. Chú thích: không ư c khô c t trong t t c các bư c c a qui trình. 5.5.2.3 Thu toàn b d ch chi t i qua c t vào m t bình thu tinh áy tròn c a máy cô quay chân không (4.1.2). Ti n hành cô dung d ch thu ư c cho n khi ch còn kho ng 1,0 ml. B sung thêm 1,0 ml isooctan vào trong bình r i l c u hoà tan h t c n bám trên thành bình. Làm bay hơi t t b ng dòng khí nitơ cho t i khi d ch khô hoàn toàn. 5.5.2.4 Thêm chính xác 2,0 ml isooctan r i l c u hoà tan c n. 5.6 Phân tách thu c tr sâu g c clo và PCBs 5.6.1 ChuN n b c t 5.6.1.1 Cân chính xác 7,0 g silicagel ã ư c ho t hoá (4.2.11) vào trong bình nh m c tam giác dung tích 50 ml (4.1.14). Sau ó, cho thêm kho ng 25,0 ml pentan, l c u r i cho l ng. Ð h n h p này vào trong c t s c ký thu tinh kích thư c L x ID là 500 x 8 mm (4.1.1) ã nh i m t ít bông thu tinh (4.2.8) dư i áy c t.
Đồng bộ tài khoản