Quyết định số 10/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 10/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ Tuyến đường Bảo tàng Dân tộc học - Yên Hoà - Phú Đô - Tỉ lệ 1/500 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 10/2002/Q -UB Hà N i, ngày 30 tháng 01 năm 2002 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CH GI I Ư NG TUY N Ư NG B O TÀNG DÂN T C H C - YÊN HOÀ - PHÚ Ô - T L 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý qui ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 43/1999/Q -UB ngày 29 tháng 5 năm 1999 c a U ban nhân dân Thành ph duy t Quy ho ch chi ti t Qu n C u Gi y, t l 1/2000; Căn c Quy t nh s 14/2000/Q -UB ngày 14 tháng 2 năm 2000 c a U ban nhân dân thành ph phê duy t Quy ho ch chi ti t huy n T Liêm, t l 1/5000; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i công văn s 661/KTST-QH, ngày 26 tháng 12 năm 2001; QUY T NNH i u I : Phê duy t ch gi i tuy n ư ng B o tàng Dân t c h c - Yên Hoà - Phú ô, t l 1/500 (có b n v kèm theo) do Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i l p tháng 11 năm 2001 ư c KTST thành ph ch p thu n ngày 24 tháng 12 năm 2001, v i các n i dung chính như sau : 1- a i m: Tuy n ư ng i qua các phư ng D ch V ng, Yên Hoà, Qu n C u Gi y và xã M Trì - huy n T Liêm. 2 - C p h ng, tuy n : 2-1. C p h ng ư ng : ư ng liên khu v c. 2-2. Tuy n : Chi u dài tuy n kho ng 5085m + i m u : B o tàng Dân t c h c (n i ti p ư ng Nguy n Văn Huyên) thu c phư ng Nghĩa ô, qu n C u Gi y;
  2. + i m cu i : G p ư ng Láng - Hoà L c t i xã M Trì, huy n T Liêm. V trí tuy n ư c xác nh trên cơ s hư ng truy n trong di u ch nh qui ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 2-3 Qui mô : a. Tuy n ư ng có b r ng m t c t ngang B = 50,0m bao g m : 2 lòng ư ng xe cơ gi i : 2 x 7,5m = 15,0m 2 lòng ư ng xe thô sơ : 2 x 7,0m = 14,0m V a hè 2 bên 2 x 8,0m = 16,0m D i phân cách 2 bên : 2 x 1,0m = 2,0m 2-4. Các nút giao thông : - Các nút giao c t v i ư ng vành ai 3, v i ư ng Láng - Hoà L c t ch c giao khác m c. Ch gi i ư ng chính th c c a nút giao thông này s ư c xác nh theo d án riêng v xây d ng các nút giao thông, trong h sơ kèm theo Quy t nh này ch xác nh gi i h n ph m vi nghiên c u thi t k nút giao thông. - Các i m giao c t khác trên tuy n ư ng t ch c giao b ng. i u II : - Giao Ki n trúc sư trư ng thành ph t ch c c m m c ch gi i ư ng theo h sơ ư c duy t, bàn giao h sơ và m c ch gi i cho UBND qu n C u Gi y, UBND huy n T Liêm, UBND các phư ng D ch V ng, Yên Hoà và UBND xã M Trì, t ch c công b công khai các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. - Ch t ch UBND qu n C u Gi y và Ch t ch UBND huy n T Liêm ch u trách nhi m t ch c qu n lý m c ch gi i ư c bàn giao sau khi c m, qu n lý vi c xây d ng theo úng ch gi i ư ng và qui ho ch ư c duy t; ki m tra, x lý các trư ng h p xây d ng vi ph m qui ho ch theo thNm quy n và qui nh c a pháp lu t. i u III : - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. - Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông Công chính, a chính - Nhà t, Tài chính - V t giá; Ch t ch UBND Qu n C u Gi y, Ch t ch UBND huy n T Liêm, Ch t ch UBND các phư ng : D ch V ng, Yên Hoà, Ch t ch UBND xã M Trì, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  3. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản