Quyết định số 10/2003/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Cong Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 10/2003/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2003/QĐ-BKHCN về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2003/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 10/2003/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/5/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ); Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành 2 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1. TCVN 7239 : 2003 Bột bả tường 2. TCVN 5684 : 2003 An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu chung (Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 5684 - 1992) Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG BỘ - Công báo; KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Tổng cục TĐC; THỨ TRƯỞNG - Lưu HS, VT. Bùi Mạnh Hải
Đồng bộ tài khoản