intTypePromotion=3

Quyết định số 10/2004/QĐ-BTS về việc thành lập Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 6 do Bộ Thủy sản ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
1
download

Quyết định số 10/2004/QĐ-BTS về việc thành lập Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 6 do Bộ Thủy sản ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2004/QĐ-BTS về việc thành lập Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 6 do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2004/QĐ-BTS về việc thành lập Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 6 do Bộ Thủy sản ban hành

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2004/Q -BTS Hà N i, ngày 20 tháng 04 năm 2004 QUY T NNH V VI C THÀNH L P CHI C C QU N LÝ CH T LƯ NG, AN TOÀN V SINH VÀ THÚ Y THU S N VÙNG 6 B TRƯ NG B THU S N Căn c Ngh nh s 43/2003/N -CP ngày 02/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thu s n. Căn c Quy t nh s 07/2003/Q -BTS ngày 05/8/2003 c a B trư ng B Thu s n quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Qu n lý ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n; Xét ngh c a C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng, An toàn v sinh & Thú y thu s n và V trư ng V T ch c Cán b ; QUY T NNH i u 1: Thành l p Chi c c qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n vùng 6 (g i t t là Chi c c Ch t lư ng và Thú y thu s n 6), tr c thu c C c qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n, trên cơ s giao thêm nhi m v và i tên Chi nhánh Ki m tra ch t lư ng và V sinh thu s n VI - C n Thơ. Chi c c qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n vùng 6 có tên giao d ch qu c t là “The National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate - Branch 6” vi t t t là "NAFIQAVED - Branch 6", có tr s t i 386 Cách m ng tháng Tám - Phư ng An Th i - Thành ph C n Thơ, có tài kho n t i kho b c và ngân hàng, có con d u ti ng Vi t và ti ng Anh giao d ch. i u 2: Chi c c qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n vùng 6 có nhi m v giúp C c trư ng C c qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n th c hi n nhi m v qu n lý v ch t lư ng, an toàn v sinh và thú y thu s n t i a bàn các t nh Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, C n Thơ, An Giang, ng Tháp, H u Giang. Nhi m v c th , quy n h n, m i quan h và cơ c u t ch c c a Chi c c qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n vùng 6 do B trư ng B Thu s n quy t nh theo ngh c a C c trư ng C c qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n. i u 3: Chi c c qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n vùng 6 có 01 Giám c ph trách chung và không quá 2 Phó giám c giúp vi c. Giám c Chi c c
  2. qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n vùng 6 do B trư ng B Thu s n b nhi m theo ngh c a C c trư ng C c qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n. Phó giám c Chi c c qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n vùng 6 do C c trư ng C c qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n b nhi m theo ngh c a Giám c Chi c c qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n vùng 6 sau khi có ý ki n tho thu n c a B Thu s n. Ngoài s biên ch hư ng lương do ngân sách Nhà nư c c p, Chi c c qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n vùng 6 ư c tuy n d ng thêm lao ng h p ng hư ng lương t ngu n thu phí, l phí và d ch v k thu t theo quy nh c a pháp lu t nh m áp ng yêu c u hoàn thành nhi m v ư c giao. Ch tiêu biên ch công ch c và lao ng h p ng c a Chi c c do C c trư ng C c qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n phân b sau khi có ý ki n ch p thu n c a B Thu s n. i u 4:Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo, thay th Quy t nh s 722/1998/TS - Q ngày 10/12/1998 c a B trư ng B Thu s n. i u 5:Các ông Chánh Văn phòng, th trư ng các C c, V , Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n và Giám c Chi c c qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n vùng 6 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nơi nh n: KT/ B TRƯ NG - Như i u 5 - VP Chính ph TH TRƯ NG - B trư ng, các T.trư ng - B Tư pháp - UBND các t nh trong vùng 6 - Các S TS, S NN&PTNT có qu n lý T.s n - Công báo - Lưu VT, TCCB Nguy n Th H ng Minh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản