Quyết định số 10/2004/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
4
download

Quyết định số 10/2004/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2004/QĐ-BVHTT về việc ban hành Quy chế hoạt động nghiệp vụ của phóng viên trong các đại hội, hội nghị và các buổi lễ do Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2004/QĐ-BVHTT

  1. B VĂN HOÁ-THÔNG TIN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2004/Q -BVHTT Hà N i, ngày 27 tháng 2 năm 2004 QUY T NH C A B TRƯ NG B VĂN HÓA - THÔNG TIN S 10/2004/Q -BVHTT NGÀY 27 THÁNG 2 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH QUY CH HO T NG NGHI P V C A PHÓNG VIÊN TRONG CÁC I H I, H I NGH VÀ CÁC BU I L B TRƯ NG B VĂN HÓA - THÔNG TIN Căn c Ngh nh 63/2003/N -CP ngày 11/6/2003 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa - Thông tin; Căn c Lu t Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Ngh nh 51/2002/N -CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Báo chí, Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí; Theo ngh c a C c trư ng C c Báo chí B Văn hóa - Thông tin, QUY T NH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng nghi p v c a phóng viên trong các i h i, h i ngh và các bu i l . i u 2: Các cơ quan báo chí, phóng viên, các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m th c hi n Quy ch này. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . Ph m Quang Ngh ( ã ký) QUY CH
  2. HO T NG NGHI P V C A PHÓNG VIÊN TRONG CÁC I H I, H I NGH VÀ CÁC BU I L (Ban hành kèm theo Quy t nh s 10/2004/Q -BVHTT ngày 27 tháng 2 năm 2004 c a B trư ng B Văn hóa - Thông tin) i u 1. Quy ch này i u ch nh ho t ng nghi p v c a các phóng viên t i các kỳ h p Qu c h i, H i ng nhân dân các c p, các i h i và h i ngh công khai, các cu c mít tinh, ón ti p khách c a các cơ quan ng, Nhà nư c và các cơ quan, t ch c khác ư c phép ho t ng theo pháp lu t Vi t Nam (sau ây g i chung là ho t ng l tân). i v i các ho t ng l tân c bi t quan tr ng như i h i ng toàn qu c, ón ti p các nguyên th qu c gia, các cu c g p g , làm vi c c a các ng chí lãnh o cao c p c a ng, Nhà nư c... cơ quan ch trì t ch c ho t ng l tân ph i h p v i các cơ quan liên quan ( i ngo i, an ninh...) và cơ quan qu n lý Nhà nư c v báo chí ban hành quy nh riêng phù h p v i tính ch t và yêu c u c a các ho t ng l tân này. i u 2. Phóng viên ho t ng nghi p v t i các ho t ng l tân ph i có tiêu chu n chính tr và nghi p v báo chí phù h p v i tính ch t và yêu c u c a ho t ng l tân và có th nhà báo do B Văn hóa - Thông tin c p. i u 3. 1. Cơ quan báo chí có trách nhi m c phóng viên có i u ki n quy nh t i i u 2 c a Quy ch này tham gia ho t ng nghi p v t i các ho t ng l tân theo gi y m i và các quy nh c th c a cơ quan ch trì t ch c ho t ng l tân ó. 2. Cơ quan báo chí có trách nhi m ph i h p và th c hi n các quy nh c a cơ quan ch trì t ch c ho t ng l tân và cơ quan qu n lý Nhà nư c v báo ch qu n lý ho t ng nghi p v c a phóng viên cơ quan báo chí mình t i các ho t ng l tân. i u 4. Phóng viên ho t ng nghi p v t i các ho t ng l tân có quy n h n và nghĩa v sau: 1. Thông tin trung th c, k p th i v n i dung các ho t ng l tân trên báo chí c a mình theo quy nh c a Lu t Báo chí, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí. 2. ư c cung c p chương trình ho t ng l tân, thông tin, tài li u liên quan n n i dung c a ho t ng l tân; b o qu n, s d ng các thông tin, tài li u theo quy nh c a pháp lu t. 3. ư c ti p xúc, trao i, ph ng v n các thành viên tham gia ho t ng l tân theo quy nh c a pháp lu t và c a cơ quan ch trì t ch c ho t ng l tân. Vi c ph ng v n thành viên tham gia
  3. ho t ng l tân theo Quy ch ph ng v n trên báo chí ban hành kèm theo Quy t nh s 26/2002/Q -BVHTT ngày 26 tháng 9 năm 2003 c a B trư ng B Văn hóa - Thông tin. 4. ư c hư ng d n và s p x p v trí làm vi c thu n l i, phù h p v i ho t ng nghi p v c a các lo i hình báo chí. Phóng viên có trách nhi m th c hi n úng các ho t ng nghi p v úng v trí ã ư c cơ quan ch trì t ch c ho t ng l tân s p x p; các thao tác nghi p v c a phóng viên ph i b o m yêu c u trang tr ng c a ho t ng l tân, không làm c n tr các ho t ng l tân và vi c b o m an ninh cho lãnh o ng, Nhà nư c và khách m i. 5. Trang ph c c a phóng viên l ch s , phù h p v i tính ch t c a ho t ng l tân và thu n phong m t c c a dân t c. 6. Th c hi n úng các quy nh v b o m an ninh, tr t t c a ho t ng l tân và n i quy, quy nh làm vi c chung c a cơ quan ch trì t ch c ho t ng l tân. i u 5.Trách nhi m và quy n h n c a cơ quan ch trì t ch c ho t ng l tân: 1. Quy t nh m i cơ quan báo chí, phóng viên báo chí theo dõi và ưa tin v ho t ng l tân do mình t ch c. 2. Ban hành quy nh phù h p v i pháp lu t, yêu c u b o m an ninh, tr t t và yêu c u nghi p v báo chí; có trách nhi m hư ng d n, thông báo các quy nh làm vi c cho các phóng viên ho t ng nghi p v báo chí t i ho t ng l tân do mình t ch c. 3. Cơ quan ch trì t ch c ho t ng l tân có trách nhi m cung c p chương trình ho t ng l tân; nh ng thông tin, tài li u ư c phép công b công khai; b trí v trí thu n l i, phù h p v i ho t ng nghi p v báo chí; phù h p v i tính ch t, yêu c u c a ho t ng l tân. i u 6. i v i các ho t ng l tân c bi t quan tr ng, B Văn hóa - Thông tin, Ban Tư tư ng - Văn hóa Trung ương ph i h p v i cơ quan ch trì t ch c ho t ng l tân và các cơ quan liên quan ( i ngo i, an ninh....) quy t nh s lư ng, danh sách, hư ng d n ho t ng nghi p v c a các cơ quan báo chí, phóng viên ư c m i tham gia ho t ng l tân ó. B Văn hóa - Thông tin có trách nhi m thông báo, hư ng d n vi c th c hi n th t c ăng ký ho t ng nghi p v báo chí t i các ho t ng l tân c bi t quan tr ng. i u 7. Cơ quan ch trì t ch c ho t ng l tân, các cơ quan có liên quan ( i ngo i, an ninh...), cơ quan qu n lý Nhà nư c v báo chí Trung ương và a phương và các cơ quan báo chí có trách nhi m ph i h p, trao i các bi n pháp, hình th c t ch c b o m cho báo chí làm t t nhi m v thông tin các ho t ng l tân. i u 8. Các cơ quan báo chí, phóng viên, các cơ quan, t ch c và cá nhân tham gia ho t ng l tân có trách nhi m th c hi n các quy nh t i Quy ch này. Nh ng t ch c và cá nhân vi ph m Quy ch và các quy nh khác c a pháp lu t thì căn c vào tính ch t, m c sai ph m x lý theo quy nh c a pháp lu t.
Đồng bộ tài khoản