Quyết định số 10/2005/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Khac Trieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
3
download

Quyết định số 10/2005/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2005/QĐ-BBCVT về việc Điều chỉnh mức sàn cước thanh toán quốc tế đối với dịch vụ điện thoại quốc tế mạng PSTN chiều đến Việt Nam do Bộ Bưu chính,viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2005/QĐ-BBCVT

  1. BỘ BƯU CHÍNH VIỄN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 10/2005/QĐ-BBCVT Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH MỨC SÀN CƯỚC THANH TOÁN QUỐC TẾ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI QUỐC TẾ MẠNG PSTN CHIỀU ĐẾN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ bưu chính, Viễn thông; Căn cứ Quyết định số 217/2003/QĐ-TTg ngày 27/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 1. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế mạng PSTN được chủ động đàm phán, thỏa thuận mức cước thanh toán quốc tế phù hợp với các đối tác nước ngoài trên cơ sở mức sàn định hướng đối với cước thanh toán quốc tế do Bộ bưu chính, Viễn thông quy định. 2. Mức sàn định hướng đối với Cước thanh toán quốc tế áp dụng từ 01/6/2005 là 0.17 USD/phút, không phân biệt cuộc gọi đến mạng cố định hay mạng di động tại Việt Nam. Trên cơ sở mức cước này, các doanh nghiệp đàm phán, thỏa thuận với các đối tác nước ngoài mức cước thanh toán quốc tế cụ thể nhưng không được thấp hơn mức sàn định hướng do Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2005. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ bưu chính, Viễn thông, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế mạng PSTN và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG THỨ TRƯỞNG
  2. Lê Nam Thắng
Đồng bộ tài khoản