Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
190
lượt xem
25
download

Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD về việc ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ C L P - T DO - H NH PHÚC ******* S : 10/2005/QĐ-BXD Hà N i, ngày 15 tháng 4 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH Đ NH M C CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN Đ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 c a Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t nam; Căn c Ngh đ nh s 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh đ nh s 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Theo đ ngh c a Vi n trư ng Vi n Kinh t Xây d ng và V trư ng V Kinh t Tài chính; QUY T Đ NH: Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Đ nh m c chi phí qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo và thay th Quy t đ nh s 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001 v vi c ban hành Đ nh m c chi phí tư v n đ u tư xây d ng công trình và Đ nh m c chi phí ban qu n lý d án ban hành t i Thông tư s 07/2003/TT- BXD ngày 17/6/2003 hư ng d n vi c l p và qu n lý chi phí xây d ng công trình thu c các d án đ u tư c a B trư ng B Xây d ng . Đi u 3: Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, các T ng Công ty nhà nư c có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. K/T. B TRƯ NG B XÂY D NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như đi u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Ban Kinh t TW; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - B Tư pháp; Đinh Ti n Dũng - Các S XD, các S có xây d ng chuyên ngành c a các T nh, TP. tr c thu c TW; - Công báo; - Lưu VP, V PC, V KTTC, Vi n KTXD. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Dinhmuc Dinhmuc (phanII) Phuluc
Đồng bộ tài khoản