Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
88
lượt xem
6
download

Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và Thuyền viên do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2006/QĐ-BTS Hà N i, ngày 03 tháng 07 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH ĐĂNG KÝ TÀU CÁ VÀ THUY N VIÊN B TRƯ NG B THU S N Căn c Lu t Thu s n năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thu s n; Căn c Ngh đ nh s 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 c a Chính ph v đ m b o an toàn cho ngư i và tàu cá ho t đ ng thu s n; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n, QUY T Đ NH : Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Quy ch Đăng ký tàu cá và Thuy n viên". Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Quy ch này thay th các quy đ nh v đăng ký tàu cá và thuy n viên trong Quy ch Đăng ki m tàu cá, Đăng ký tàu cá và Thuy n viên ban hành kèm theo Quy t đ nh s 494/2001/QĐ-BTS ngày 15/6/2001 c a B trư ng B Thu s n. Đi u 3. Chánh Văn phòng; V trư ng các V ; Chánh Thanh tra B ; C c trư ng C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n; Giám đ c các S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Lương Lê Phương QUY CH ĐĂNG KÝ TÀU CÁ VÀ THUY N VIÊN (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 10 /2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 c a B trư ng B Thu s n) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. 1. Quy ch này quy đ nh th ng nh t vi c th c hi n đăng ký tàu cá và thuy n viên, áp d ng đ i v i các tàu cá l p máy có t ng công su t máy chính t 20 s c ng a tr lên ho c không l p máy có chi u dài đư ng nư c thi t k t 15 mét tr lên, bè cá và các c u trúc n i khác ph c v ho t đ ng thu s n có 3 t ng dung tích t 50 m tr lên. 2. Đ i v i tàu cá l p máy có t ng công su t máy chính dư i 20 s c ng a ho c không l p máy có chi u dài đư ng nư c thi t k dư i 15 mét, đư c quy đ nh t i Thông tư s 05/2006/TT-BTS ngày 03/7/2006 c a B trư ng B Thu s n hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 c a Chính ph v đ m b o an toàn cho ngư i và tàu cá ho t đ ng thu s n. Đi u 2. 1. T t c các tàu cá nói t i kho n 1 Đi u 1 đ u ph i th c hi n ch đ đăng ký tàu cá và thuy n viên theo quy đ nh c a Quy ch này. 2. Tàu cá ch đư c phép đưa vào ho t đ ng sau khi đã hoàn t t vi c đăng ký tàu cá và thuy n viên theo quy đ nh c a Quy ch này.
  2. 3. Ch tàu cá có trách nhi m th c hi n nghiêm túc ch đ đăng ký tàu cá và thuy n viên theo quy đ nh c a Quy ch này. Đi u 3. C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n có trách nhi m: 1. T ch c, ch đ o th c hi n th ng nh t công tác đăng ký tàu cá và thuy n viên trong ph m vi c nư c. 2. Th c hi n vi c đăng ký tàu cá và thuy n viên đ i v i các tàu cá thu c các t ch c sau : a) Các đơn v tr c thu c B Thu s n và c a các b , ngành khác; b) L c lư ng vũ trang nhân dân làm kinh t ; c) Các đơn v thuê tàu tr n, thuê - mua tàu c a nư c ngoài; d) Các liên doanh v i nư c ngoài ho c 100% v n nư c ngoài; đ) Tàu ki m ngư; tàu nghiên c u, đi u tra, thăm dò ngu n l i thu s n; e) Các tàu cá Vi t Nam ho t đ ng ngoài vùng bi n Vi t Nam. Đi u 4. Chi c c B o v ngu n l i thu s n, Chi c c Thu s n (dư i đây g i chung là Chi c c B o v ngu n l i thu s n) các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m : 1. Giúp S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n (sau đây g i chung là S Thu s n) t ch c th c hi n vi c đăng ký tàu cá và thuy n viên trong ph m vi đ a phương, tr nh ng tàu cá nói t i kho n 2 Đi u 3 Quy ch này; 2. T ng h p, th ng kê tàu cá và thuy n viên c a đ a phương, báo cáo theo đ nh kỳ v B Thu s n. Chương 2: ĐĂNG KÝ TÀU CÁ Đi u 5. 1. Tàu cá đư c đăng ký vào s đăng ký tàu cá khi có đ các đi u ki n sau: a) Phù h p v i ch trương phát tri n tàu cá c a ngành thu s n; b) Ch tàu cá ph i cam k t không s d ng tàu vào các m c đích khác trái pháp lu t; c) Không còn mang s đăng ký tàu nào khác; d) Đã hoàn t t vi c đăng ki m; đ) N u là tàu cá nh p kh u thì không đư c quá 8 tu i đ i v i tàu v g và 15 tu i đ i v i tàu v b ng v t li u khác; e) Tàu cá thu c t ch c, cá nhân nư c ngoài ph i có tr s thư ng trú t i Vi t Nam và ph i đư c Chính ph Vi t Nam cho phép. 2. Trong cùng m t th i gian, m i tàu cá ch đư c đăng ký t i m t cơ quan Đăng ký tàu cá t i đ a phương mà ch tàu cá đăng ký thư ng trú ho c đ t tr s và ch mang m t s đăng ký duy nh t. 3. Cơ quan Đăng ký tàu cá có trách nhi m vào s đăng ký tàu cá trư c khi c p gi y ch ng nh n đăng ký tàu cá cho ch tàu. Đi u 6. 1. Sau khi đăng ký, m i tàu cá ch đư c c p m t gi y ch ng nh n đăng ký tàu cá cùng bi n s . Gi y ch ng nh n đăng ký tàu cá bao g m các n i dung v s h u tàu, công d ng và các tính năng cơ b n c a tàu; 2. Tuỳ theo c lo i tàu, cơ quan đăng ký tàu cá s áp d ng các m u gi y ch ng nh n đăng ký tàu cá tương ng (Ph l c 1a và 1b). 3. Ch tàu, Thuy n trư ng tàu cá ph i gi gìn và thư ng xuyên mang theo tàu gi y ch ng nh n đăng ký tàu cá cùng các gi y t có liên quan đ n ho t đ ng th y s n. Đi u 7. 1. S đăng ký đư c vi t hai bên m n phía mũi tàu, trư ng h p tàu nh không th vi t s đăng ký bên m n phía mũi tàu thì làm bi n s g n phía ngoài vách ca bin ho c vách bu ng ng , n u tàu không có c ca bin và bu ng ng thì vi t ho c g n vào b t kỳ v trí nào c a thân tàu nơi d nhìn th y nh t. 2. Ch và s vi t ngay ng n, rõ ràng b ng ki u ch in đ u nét, m u ch và s tương ph n v i m u n n vi t đ nhìn rõ.
  3. 3. Kích c ch và s ph i tương x ng kích c tàu, b dày nét ch và s không nh hơn 30 mm, chi u cao ch và s không nh hơn 200mm. Đ i v i tàu quá nh , kích c ch và s có th nh hơn quy đ nh trên đây, nhưng ph i đ m b o rõ ràng, d th y. 4. Tên tàu cá do ch tàu t đ t. Trong trư ng h p dùng tên các nhân v t l ch s c a Vi t Nam đ đ t tên cho tàu thì ph i đư c B trư ng B Thu s n ch p thu n. 5. N u tàu đư c đ t tên, tên tàu đư c vi t phía trên vách cabin ho c vách bu ng ng . Đ i v i các tàu cá có công su t t 90 s c ng a tr lên, ch tàu còn ph i k đ a danh c ng ho c nơi đăng ký trú đ u tàu, vi t phía đuôi tàu. 6. Ch tàu có trách nhi m g n, k bi n s trên tàu theo đúng quy đ nh và ph i g n k l i khi bi n s b h ng, m . 7. S đăng ký g m 3 nhóm (tính t trái sang ph i) như sau: A. Nhóm th nh t: Các ch cái vi t t t tên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (Ph l c 2); B. Nhóm th hai: G m 5 ch s theo th t t 00001 đ n 99999; riêng đ i v i tàu cá l p máy có t ng công su t máy chính t 90 s c ng a tr lên, quy ư c có s đ u là 9; C. Nhóm th ba: a) G m 2 ch : “TS” (Thu s n) - Đ i v i tàu cá do cơ quan Đăng ký tàu cá t nh đăng ký; b) G m 3 ch "BTS" (B Thu s n) - Đ i v i tàu cá do cơ quan Đăng ký tàu cá Trung ương đăng ký; c) G m 2 ch “KN" (Ki m ngư) - Đ i v i tàu ki m ngư do cơ quan Đăng ký tàu cá Trung ương đăng ký; d) G m 2 ch “NT” - Đ i v i bè cá. Đi u 8. H sơ đăng ký tàu cá g m: 1. Gi y t ph i n p, m i th 01 b n: a) T khai đăng ký tàu cá (Ph l c 3a); b) Gi y t ch ng minh ngu n g c c a tàu: - Đ i v i tàu cá đóng m i: + H p đ ng đóng tàu (b n chính); + Gi y ch ng nh n xu t xư ng do ch cơ s đóng, s a tàu c p (b n chính); + Văn b n ch p thu n đóng m i c a S Thu s n ho c C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n. - Đ i v i tàu cá c i hoán: + H p đ ng c i hoán, s a ch a tàu (b n chính); + Gi y ch ng nh n c i hoán, s a ch a tàu (b n chính); + Gi y ch ng nh n đăng ký tàu cá cũ (b n g c); + Văn b n ch p thu n c i hoán c a S Thu s n ho c C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n. - Đ i v i tàu cá chuy n như ng quy n s h u: + Gi y t chuy n như ng quy n s h u tàu theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c (b n chính); + Gi y ch ng nh n đăng ký tàu cá cũ (b n chính) kèm theo h sơ đăng ký g c c a tàu (b n chính); + Gi y xác nh n xoá đăng ký do cơ quan Đăng ký cũ c p. - Đ i v i tàu cá nh p kh u: + Gi y phép mua tàu do cơ quan Nhà nư c Vi t Nam có th m quy n c p (b n chính); + Gi y ch ng nh n hoàn thành th t c h i quan (b n chính); + Gi y ch ng nh n xoá đăng ký cũ do cơ quan Đăng ký tàu c a nư c ngoài bán tàu c p (b n chính) và kèm theo b n d ch ra ti ng Vi t do cơ quan có th m quy n xác nh n n i dung d ch. - Đ i v i tàu cá thu c di n thuê tàu tr n, ho c thuê - mua tàu: + Văn b n ch p thu n cho thuê tàu tr n, ho c thuê - mua tàu vào Vi t Nam do cơ quan Nhà nư c Vi t Nam có th m quy n c p (b n chính); + H p đ ng thuê tàu tr n, ho c thuê - mua tàu vào Vi t Nam (b n chính); + Gi y ch ng nh n t m ng ng đăng ký cũ c a tàu do cơ quan Đăng ký cũ c p (b n chính) và kèm theo b n d ch ra ti ng Vi t do cơ quan có th m quy n xác nh n n i dung d ch.
  4. c) Biên lai n p thu trư c b (c máy tàu và v tàu, b n chính); d) nh tàu c 9 x 12 ( nh màu, ch p toàn tàu theo hư ng 2 bên m n tàu). 2. Gi y t ph i xu t trình (b n chính) : a) H sơ an toàn k thu t do cơ quan Đăng ki m c p (b n chính); b) Lý l ch máy tàu; c) Gi y phép s d ng đài tàu (n u có). 3. Đ i v i bè cá, ngoài các th t c nêu t i kho n 1 và kho n 2 Đi u 8, c n xu t trình gi y ch ng nh n s d ng m t nư c do cơ quan có th m quy n c p ho c có đ án s d ng m t nư c đ nuôi tr ng thu s n đã đư c cơ quan có th m quy n phê duy t. M u gi y ch ng nh n đăng ký bè cá (Ph l c 1c) Đi u 9. 1. Trong th i h n 07 ngày, k t ngày nh n đ h sơ h p l , cơ quan Đăng ký tàu cá có trách nhi m làm th t c đăng ký, vào s đăng ký tàu cá và c p gi y ch ng nh n đăng ký tàu cá. Trư ng h p không đ đi u ki n đăng ký ho c h sơ đăng ký chưa h p l cơ quan Đăng ký tàu cá ph i thông báo ngay cho ch tàu. 2. Gi y ch ng nh n đăng ký tàu cá đư c c p l i trong các trư ng h p sau đây: a) B m t, b rách nát, hư h ng; b) Thay đ i tên tàu, hô hi u (n u có) ho c các thông s k thu t c a tàu. 3. H sơ ph i n p cho cơ quan Đăng ký tàu cá đ c p l i gi y ch ng nh n đăng ký g m: a) T khai xin đ i tên tàu ho c c p l i gi y ch ng nh n đăng ký tàu cá; b) Gi y ch ng nh n đăng ký tàu cá cũ (n u b rách nát, hư h ng ho c thay đ i tên tàu; b n chính) ho c gi y khai báo b m t "Gi y ch ng nh n đăng ký tàu cá" có xác nh n c a chính quy n c p xã, phư ng ho c đ n Công an, Biên phòng nơi b m t (n u b m t). 4. Cơ quan Đăng ký tàu cá xét c p l i "Gi y ch ng nh n đăng ký tàu cá" cho ch tàu ch m nh t không quá 07 ngày, k t ngày nh n t khai; 5. Gi y ch ng nh n đăng ký tàu cá đư c c p l i ph i gi nguyên s đăng ký đã đư c c p và ghi rõ l n c p. Đi u 10. 1. Tàu cá đư c c p "Gi y ch ng nh n đăng ký tàu cá t m th i" trong các trư ng h p sau đây: a) Khi ti n hành đăng ký tàu cá cũ mua c a nư c ngoài đ s d ng, nhưng ch tàu chưa có gi y ch ng nh n xoá tên đăng ký tàu bi n và gi y ch ng nh n đã n p l phí trư c b ; b) Khi ti n hành đăng ký tàu cá đóng m i t i Vi t Nam đ di chuy n v nơi đăng ký chính th c. 2. H sơ ph i n p khi đăng ký t m th i g m : a) T khai xin c p gi y ch ng nh n đăng ký tàu cá t m th i nêu rõ lý do; b) H p đ ng đóng tàu ho c h p đ ng chuy n d ch s h u tàu; c) H sơ an toàn k thu t c a tàu do cơ quan Đăng ki m tàu cá c p. 3. Gi y ch ng nh n đăng ký tàu cá t m th i (Ph l c 1d) đư c c p cho ch tàu ch có giá tr trong 90 ngày. Đi u 11. 1. Ch tàu ph i thông báo cho cơ quan Đăng ký tàu cá nơi tàu cá đăng ký đ xoá đăng ký trong nh ng trư ng h p sau: a) Tàu b gi i b n ho c b chìm đ m mà cơ quan đi u tra tai n n hàng h i có th m quy n xác nh n đã th c s m t kh năng ho t đ ng ngh cá; b) Tàu b m t tích (sau 6 tháng, k t khi m t liên l c v i tàu); c) Tàu b hư h ng không th s a ch a đư c, ho c vi c s a ch a là không có hi u qu kinh t ; d) Tàu chuy n d ch quy n s h u ra kh i lãnh th Vi t Nam. 2. Cơ quan Đăng ký tàu cá có trách nhi m ti p nh n h sơ và trong th i h n 07 ngày, k t ngày nh n đ h sơ h p l , xét c p gi y ch ng nh n xoá đăng ký tàu cá, đ ng th i xoá tên tàu trong s đăng ký tàu cá.
  5. Đi u 12. Trong th i h n 24 tháng, n u ch tàu không ti n hành làm các th t c đăng ki m tàu cá và c p gi y phép khai thác thu s n (k t ngày h t h n), cơ quan Đăng ký tàu cá có quy n xoá tên tàu trong s đăng ký tàu cá và thông báo cho ch tàu, chính quy n đ a phương nơi ch tàu đăng ký thư ng trú và các cơ quan có liên quan bi t. Đi u 13. Vi c c m c , th ch p tàu cá đư c th c hi n theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 c a Chính ph v s a đ i, b sung Ngh đ nh s 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 v đ m b o ti n vay c a t ch c tín d ng. Chương 3: ĐĂNG KÝ THUY N VIÊN Đi u 14. Tàu cá đư c đăng ký cơ quan Đăng ký tàu cá nào thì cơ quan Đăng ký tàu cá đó th c hi n vi c đăng ký thuy n viên và c p s danh b thuy n viên cho tàu cá. Đi u15. 1. H sơ đăng ký thuy n viên và c p s danh b thuy n viên tàu cá g m: a) T khai đăng ký thuy n viên (Ph l c 3b); b) B n sao s thuy n viên tàu cá c a m i thuy n viên xin đăng ký (đ i v i thuy n viên làm vi c trên tàu cá quy đ nh t i kho n 1 Đi u 16 c a Quy ch này) ho c ch ng ch chuyên môn nghi p v khác phù h p v i các ch c danh quy đ nh trên tàu cá. 2. Cơ quan Đăng ký tàu cá có nhi m v ti p nh n h sơ và làm th t c c p s danh b thuy n viên tàu cá cho ch tàu ch m nh t không quá 07 ngày, k t ngày nh n đ h sơ h p l . 3. S danh b thuy n viên tàu cá đư c cơ quan Đăng ký tàu cá c p l n đ u cùng v i vi c đăng ký tàu cá. 4. Vi c thay th thuy n viên làm vi c trên tàu cá cho t ng chuy n bi n quy đ nh như sau: Thuy n viên thay th ph i đư c ch tàu th c hi n vi c ghi tên thuy n viên thay th vào s danh b thuy n viên c a tàu; sau đó ghi rõ h tên, ch c danh, ký tên, đóng d u xác nh n (n u có) và có xác nh n c a Biên phòng khi ra, vào b n. Đi u 16. 1. Thuy n viên làm vi c trên các tàu cá dư i đây ph i có s thuy n viên tàu cá: a) Tàu cá có t ng công su t máy chính t 90 s c ng a tr lên; b) Tàu ki m ngư, tàu nghiên c u bi n, tàu đi u tra ngu n l i thu s n. 2. Thuy n viên trên các tàu cá ho t đ ng tuy n l ng và tuy n khơi ph i có tên trong s danh b thuy n viên. 3. Ngư i xin c p s thuy n viên tàu cá ph i có đ các đi u ki n sau: a) Đ tu i lao đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t v lao đ ng; b) Có đ s c kho và bi t bơi ; c) Đư c t p hu n v nh ng ki n th c cơ b n khi hành ngh trên bi n do cơ quan Đăng ký tàu cá có th m quy n t ch c (N u chưa có ch ng ch chuyên môn nghi p v phù h p v i các ch c danh quy đ nh trên tàu cá). 4. H sơ c p s thuy n viên g m : a) T khai c p s thuy n viên tàu cá kèm theo 2 nh màu c (3 x 4); b) Ch ng ch chuyên môn nghi p v phù h p v i các ch c danh quy đ nh trên tàu cá do cơ quan Nhà nư c có th m quy n c p (b n sao có công ch ng) ho c gi y ch ng nh n đào t o nghi p v đi bi n làm ngh cá do cơ quan Đăng ki m tàu cá c p (b n chính). 5. Cơ quan Đăng ký tàu cá có nhi m v ti p nh n h sơ và làm th t c c p s thuy n viên tàu cá cho thuy n viên ch m nh t không quá 07 ngày, k t ngày nh n đ h sơ h p l . Chương 4: T CH C TH C HI N Đi u 17. c trư ng C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n có trách nhi m hư ng d n, t ch c th c hi n Quy ch này trong ph m vi toàn qu c.
  6. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phuluc 1 Phuluc 2 Phuluc 3 Phuluc 4 Phuluc 5 Phuluc 6
Đồng bộ tài khoản