Quyết định số 10/2007/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
139
lượt xem
11
download

Quyết định số 10/2007/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2007/QĐ-BYT về việc ban hành tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2007/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 10/2007/QĐ-BYT Hà N i,ngày 24 tháng 01 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N CÁN B LÃNH Đ O, QU N LÝ C A CÁC ĐƠN V S NGHI P TR C THU C B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t đ nh s 49-QĐ/TW, Quy t đ nh s 51-QĐ/TW ngày 03/5/1999 c a Ban Ch p hành Trung ương Đ ng v phân c p qu n lý cán b và Quy ch b nhi m cán b ; Căn c Hư ng d n s 17-HD/TCTW ngày 23/4/2003 c a Ban T ch c - Ban Ch p hành Trung ương Đ ng hư ng d n công tác quy ho ch cán b lãnh đ o, qu n lý th i kỳ đ y m nh công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t nư c; Căn c Ngh đ nh s 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các đơn v s nghi p c a Nhà nư c; Căn c Quy t đ nh s 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch b nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, t ch c, mi n nhi m cán b , công ch c lãnh đ o; Theo đ ngh c a V trư ng V T ch c cán b - B Y t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy đ nh Tiêu chu n cán b lãnh đ o, qu n lý c a các đơn v s nghi p tr c thu c B Y t ”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Bãi b kho n 2 c a Đi u 1 Quy t đ nh 1947/2000/QĐ-BYT ngày 23/6/2000 c a B trư ng B Y t quy đ nh t m th i v phân c p qu n lý, b nhi m, đánh giá cán b , công ch c và tiêu chu n cán b lãnh đ o, qu n lý khi xét b nhi m. Đi u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng các V , C c trư ng các C c, Chánh Thanh tra - B Y t và Th trư ng các đơn v s nghi p tr c thu c B Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Bo sung
Đồng bộ tài khoản