Quyết định số 10/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 10/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2008/QĐ-BYT về việc bổ sung danh mục thuốc chế phẩm y học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 10/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 22 tháng 02 năm 2008 QUY T NNH V VI C B SUNG DANH M C THU C CH PH M Y H C C TRUY N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 05/2008/Q -BYT ngày 01/02/2008 c a B trư ng B yt ) B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý khám, ch a b nh; V trư ng V Y Dư c c truy n, QUY T NNH: i u 1. B sung các ch phNm sau vào Danh m c thu c ch phNm y h c c truy n (Ph l c 3) ban hành kèm theo Quy t nh s 05/2008/Q -BYT ngày 1/02/2008 bao g m: 1. t can ninh 2. Ngũ phúc tâm não thanh 3. Thiên s h tâm an i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo i u 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng B , Chánh thanh tra B , C c trư ng C c Qu n lý khám, ch a b nh; V trư ng V Y Dư c c truy n, V trư ng V B o hi m y t , C c trư ng C c Qu n lý dư c, V , C c có liên quan, Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng y t ngành và Giám c các b nh vi n, Vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản