Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND về việc quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 10/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 17 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH, CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A S Y T THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Ngh quy t s 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 c a Qu c h i v i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư liên t ch s 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 c a liên B : Y t - N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Y t , Phòng Y t thu c UBND c p t nh, c p huy n; Căn c Ngh quy t s 06/2008/NQ-H ND ngày 02 tháng 8 năm 2008 c a H ND thành ph Hà N i v vi c phê chu n cơ c u t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND thành ph Hà N i; Xét ngh c a Giám c S Y t t i T trình s 172/TTr-SYT-TCCB ngày 20 tháng 8 năm 2008 và c a Giám c S N i v t i T trình s 154/TTr-SNV-QLSBN ngày 11 tháng 9 năm 2008 v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Y t thành ph Hà N i, QUY T NNH: i u 1. Quy nh v trí, ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Y t thành ph Hà N i như sau: 1. V trí, ch c năng a) S Y t thành ph Hà N i là cơ quan chuyên môn thu c UBND thành ph Hà N i, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng; ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và ho t ng c a UBND thành ph ; ng th i, ch u s ch o, hư ng d n, thanh tra, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a B Y t . b) S Y t thành ph Hà N i có ch c năng tham mưu, giúp UBND thành ph qu n lý nhà nư c v chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân, bao g m: y t d phòng, khám, ch a b nh, ph c h i ch c năng, y dư c c truy n, thu c phòng b nh, ch a b nh cho ngư i; m phNm, an toàn v sinh th c phNm, trang thi t b y t , dân s - k ho ch hóa gia ình, b o hi m y t (sau ây g i chung là y t ).
  2. 2. Nhi m v và quy n h n a) Trình UBND thành ph : a.1) D th o quy ho ch phát tri n ngành; quy ho ch m ng lư i các cơ s y t ; k ho ch dài h n, 5 năm, hàng năm; án, chương trình phát tri n y t , c i cách hành chính và phân c p qu n lý, xã h i hóa trong lĩnh v c y t a phương; a.2) D th o các quy t nh, ch th thu c thNm quy n ban hành c a UBND Thành ph v lĩnh v c y t ; a.3.) D th o quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các Chi c c tr c thu c S ; a.4) D th o quy nh v tiêu chuNn ch c danh i v i Trư ng, phó các ơn v thu c S Y t ; Trư ng, phó Phòng Y t ; b) Trình Ch t ch UBND thành ph : b.1) D th o quy t nh thành l p, sáp nh p, gi i th các ơn v thu c S Y t theo quy nh c a pháp lu t; b.2) D th o quy t nh, ch th thu c thNm quy n ban hành c a Ch t ch UBND thành ph v lĩnh v c y t ; b.3) D th o quy nh m i quan h công tác gi a S Y t v i UBND qu n, huy n, Phòng Y t và các ơn v có liên quan trên a bàn; b.4) D th o chương trình, gi i pháp huy ng, ph i h p liên ngành trong phòng, ch ng d ch b nh a phương; c. Hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách, quy ho ch, k ho ch, án, chương trình và các v n khác v y t sau khi ư c phê duy t; t ch c thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a S ; d. V y t d phòng: d.1) Quy t nh nh ng bi n pháp i u tra, giám sát, phát hi n và x lý d ch b nh, th c hi n báo cáo d ch theo quy nh c a pháp lu t; d.2) Hư ng d n, ki m tra, thanh tra và x lý vi ph m trong th c hi n các quy nh v chuyên môn, quy chuNn k thu t qu c gia v phòng, ch ng b nh truy n nhi m; HIV/AIDS; b nh xã h i; b nh không lây nhi m; b nh ngh nghi p, tai n n thương tích; s c kh e môi trư ng, s c kh e trư ng h c, v sinh và s c kh e lao ng; dinh dư ng c ng ng; ki m d ch y t biên gi i; hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t trên a bàn thành ph ; d.3) Làm cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch o phòng, ch ng HIV/AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm thành ph ; ch o, qu n lý, t ch c th c hi n và ki m
  3. tra, ánh giá vi c th c hi n các ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS trên a bàn thành ph ; ) V khám, ch a b nh và ph c h i ch c năng: .1) Hư ng d n, ki m tra, thanh tra và x lý vi ph m trong th c hi n các quy nh chuyên môn, quy chuNn k thu t i v i các cơ s khám, ch a b nh, ph c h i ch c năng, ph u thu t t o hình, gi i phNu thNm m , giám nh y khoa, giám nh pháp y, giám nh pháp y tâm th n trên cơ s quy nh, hư ng d n c a B Y t theo phân c p và theo phân tuy n k thu t; .2) C p, ình ch và thu h i ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh; gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh cho các cơ s khám, ch a b nh tư nhân theo quy nh c a pháp lu t và theo phân c p; e) V y dư c c truy n: e.1) T ch c th c hi n vi c k th a, phát huy, k t h p y dư c c truy n v i y dư c hi n i trong phòng b nh, khám ch a b nh, ph c h i ch c năng, ào t o cán b , nghiên c u khoa h c và s n xu t thu c y dư c c truy n t i a phương; e.2) Hư ng d n, ki m tra, thanh tra và x lý các vi ph m trong vi c th c hi n pháp lu t v y dư c c truy n trên a bàn thành ph ; e.3) C p, ình ch và thu h i ch ng ch hành ngh , gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y dư c c truy n tư nhân theo quy nh c a pháp lu t và theo phân c p; g) V thu c và m phNm: g.1) Hư ng d n, ki m tra, giám sát ch t lư ng, thanh tra và x lý các vi ph m trong s n xu t, kinh doanh và s d ng thu c theo quy nh c a pháp lu t; g.2) C p, ình ch , thu h i ch ng ch hành ngh dư c; gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh thu c, gi i thi u thu c, m phNm trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t và theo phân c p; h) V an toàn v sinh th c phNm: h.1) T ch c th c hi n các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t qu c gia v an toàn v sinh th c phNm; ki m tra, thanh tra và x lý các vi ph m pháp lu t v an toàn v sinh th c phNm i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t; h.2) Xác nh n công b tiêu chuNn s n phNm th c phNm; c p, ình ch , thu h i gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm cho các cơ s , doanh nghi p s n xu t, kinh doanh th c phNm; ti p nh n và thNm nh n i dung chuyên môn ăng ký qu ng cáo các s n phNm th c phNm theo phân c p và theo quy nh c a pháp lu t; i) V trang thi t b và công trình y t :
  4. i.1) Hư ng d n, giám sát, ánh giá vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v trang thi t b và công trình y t ; i.2) Th c hi n ki m tra, thanh tra và x lý các vi ph m trong vi c th c hi n các quy nh, quy trình, quy ch chuyên môn v trang thi t b y t theo quy nh c a pháp lu t và theo phân c p; k) V dân s - k ho ch hóa gia ình và s c kh e sinh s n: k.1) T ch c tri n khai th c hi n h th ng ch tiêu, ch báo thu c lĩnh v c dân s - k ho ch hóa gia ình; ch o, hư ng d n các quy chuNn k thu t qu c gia, quy trình chuyên môn, nghi p v v các d ch v chăm sóc s c kh e sinh s n và k ho ch hóa gia ình; k.2) T ch c tri n khai th c hi n, hư ng d n, ki m tra, giám sát, ánh giá vi c th c hi n các chính sách, chương trình, án, d án, mô hình liên quan n lĩnh v c dân s - k ho ch hóa gia ình và chăm sóc s c kho sinh s n; k.3) ThNm nh, quy t nh cho phép th c hi n xác nh l i gi i tính, th c hi n sinh con theo phương pháp khoa h c, các d ch v tư v n i v i các cơ s hành ngh d ch v tư v n v dân s - k ho ch hóa gia ình theo quy nh c a pháp lu t; l) V b o hi m y t : l.1) T ch c tri n khai th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o hi m y t ; l.2) Ki m tra, thanh tra và x lý các vi ph m pháp lu t v b o hi m y t ; m) V ào t o nhân l c y t : m.1) T ch c th c hi n k ho ch b i dư ng, ào t o ngu n nhân l c y t và chính sách phát tri n ngu n nhân l c y t trên a bàn thành ph ; m.2) Qu n lý các trư ng ào t o cán b y t theo s phân công c a UBND thành ph ; n) Giúp UBND thành ph qu n lý nhà nư c i v i các doanh nghi p, t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân, các h i và các t ch c phi chính ph trong lĩnh v c y t a phương theo quy nh c a pháp lu t; o) Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c kinh t theo quy nh c a pháp lu t; p) Ch u trách nhi m hư ng d n chuyên môn, nghi p v v lĩnh v c qu n lý c a ngành yt i v i Phòng Y t ; q) T ch c nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c k thu t; xây d ng h th ng thông tin, lưu tr ph c v công tác qu n lý nhà nư c và chuyên môn nghi p v v lĩnh v c ư c giao; r) Gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t; phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m và ch ng lãng phí;
  5. s) Qu n lý biên ch , th c hi n ch ti n lương và chính sách, ch ãi ng , ào t o, b i dư ng, khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a UBND thành ph ; t) Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân công c a UBND thành ph ; u) Th c hi n công tác thông tin, báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v theo quy nh c a UBND thành ph và B Y t ; v) Th c hi n m t s nhi m v khác do UBND thành ph giao và theo quy nh c a pháp lu t. 3. Cơ c u t ch c a) Lãnh oS : a.1) Giám cS : Giám c S là ngư i ng u S , ch u trách nhi m trư c UBND thành ph , Ch t ch UBND thành ph và trư c pháp lu t v toàn b lĩnh v c ho t ng c a S . a.2) Phó Giám cS : Phó Giám c S là ngư i giúp Giám c S , ch u trách nhi m trư c Giám c S và trư c pháp lu t v các nhi m v ư c phân công; khi Giám c S v ng m t, m t Phó Giám c S ư c Giám c y nhi m i u hành các ho t ng c a S . a.3) Vi c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c i v i Giám c, Phó Giám c S do UBND thành ph quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do B Y t ban hành và theo quy nh c a pháp lu t. b) Các phòng chuyên môn, nghi p v và tương ương thu c S : b.1) Văn phòng S ; b.2) Thanh tra S ; b.3) Phòng K ho ch; b.4) Phòng Tài chính – K toán; b.5) Phòng T ch c cán b ; b.6) Phòng Nghi p v y; b.7) Phòng Nghi p v dư c; b.8) Phòng Qu n lý hành ngh y dư c tư nhân.
  6. Ch c năng, nhi m v , quy n h n các phòng chuyên môn, nghi p v thu c S và trách nhi m c a ngư i ng u do Giám c S Y t quy nh theo quy nh c a pháp lu t. c) Các chi c c tr c thu c S : c.1) Chi c c Dân s - K ho ch hóa gia ình; c.2) Chi c c An toàn v sinh th c phNm; d) Các ơn v s nghi p tr c thu c S : d.1) Ban Qu n lý d án; d.2) B nh vi n a khoa Xanh Pôn; d.3) B nh vi n a khoa Thanh Nhàn; d.4) B nh vi n a khoa ng a; d.5) B nh vi n a khoa Thanh Trì; d.6) B nh vi n a khoa ông Anh; d.7) B nh vi n a khoa Sóc Sơn; d.8) B nh vi n a khoa c Giang; d.9) B nh vi n B c Thăng Long; d.10) B nh vi n a khoa Hà ông; d.11) B nh vi n a khoa Hòe Nhai; d.12) B nh vi n a khoa Vân ình; d.13) B nh vi n a khoa Sơn Tây; d.14) B nh vi n m t Hà N i d.15) B nh vi n Da li u d.16) B nh vi n U bư u Hà N i d.17) B nh vi n Tim Hà N i; d.18) B nh vi n Ph s n Hà N i; d.19) B nh vi n Y h c c truy n Hà N i;
  7. d.20) B nh vi n Y h c c truy n Hà ông; d.21) B nh vi n Tâm th n Hà N i; d.22) B nh vi n Tâm th n ban ngày Mai Hương; d.23) B nh vi n Tâm th n M c; d.24) B nh vi n Lao và b nh ph i Hà N i; d.25) B nh vi n Vi t Nam – Cu Ba; d.26) B nh vi n a khoa huy n Ba Vì; d.27) B nh vi n a khoa huy n Th ch Th t; d.28) B nh vi n a khoa huy n Qu c Oai; d.29) B nh vi n a khoa huy n Phúc Th d.30) B nh vi n a khoa huy n an Phư ng; d.31) B nh vi n a khoa huy n Hoài c; d.32) B nh vi n a khoa huy n Chương M d.33) B nh vi n a khoa huy n Thanh Oai; d.34) B nh vi n a khoa huy n M c; d.35) B nh vi n a khoa huy n Thư ng Tín; d.36) B nh vi n a khoa huy n Phú Xuyên; d.37) B nh vi n a khoa huy n Mê Linh; d.38) Trung tâm Th n h c và l c máu nhân t o; d.39) Trung tâm C p c u 115; d.40) Trung tâm Bác sĩ gia ình; d.41) Trung tâm i u tr 09; d.42) Làng Hòa Bình Thanh Xuân; d.43) Trung tâm Phòng ch ng lao và b nh ph i Hà ông; d.44) Trung tâm M t Hà ông;
  8. d.45) Trung tâm Da li u Hà ông; d.46) Trung tâm Chăm sóc s c kh e sinh s n Hà N i khu v c 1; d.47) Trung tâm Chăm sóc s c kh e sinh s n Hà N i khu v c 2; d.48) Trung tâm Phòng ch ng HIV/AIDS Hà N i; d.49) Trung tâm Ki m nghi m Hà N i; d.50) Trung tâm Giám nh y khoa Hà N i; d.51) Trung tâm Giám nh pháp y Hà N i; d.52) Trung tâm Giám nh pháp y tâm th n Hà N i; d.53) Trung tâm Truy n thông giáo d c s c kh e Hà N i; d.54) Trung tâm Y t d phòng Hà N i; d.55) Trung tâm Ki m d ch y t qu c t ; d.56) Trung tâm Y t qu n ng a; d.57) Trung tâm Y t qu n Hai Bà Trưng; d.58) Trung tâm Y t qu n Ba ình; d.59) Trung tâm Y t qu n Thanh Xuân; d.60) Trung tâm Y t qu n Hoàn Ki m; d.61) Trung tâm Y t qu n Hoàng Mai; d.62) Trung tâm Y t qu n Long Biên; d.63) Trung tâm Y t qu n C u Gi y; d.64) Trung tâm Y t huy n T Liêm; d.65) Trung tâm Y t huy n ông Anh; d.66) Trung tâm Y t huy n Sóc Sơn; d.67) Trung tâm Y t qu n Tây H ; d.68) Trung tâm Y t huy n Thanh Trì; d.69) Trung tâm Y t huy n Gia Lâm;
  9. d.70) Trung tâm Y t huy n Ba Vì; d.71) Trung tâm Y t huy n Th ch Th t; d.72) Trung tâm Y t huy n Qu c Oai; d.73) Trung tâm Y t huy n Phúc Th ; d.74) Trung tâm Y t huy n an Phư ng; d.75) Trung tâm Y t huy n Hoài c; d.76) Trung tâm Y t huy n Chương M ; d.77) Trung tâm Y t huy n ng Hòa; d.78) Trung tâm Y t huy n Thanh Oai; d.79) Trung tâm Y t huy n M c; d.80) Trung tâm Y t huy n Thư ng Tín; d.81) Trung tâm Y t huy n Phú Xuyên; d.82) Trung tâm Y t Hà ông; d.83) Trung tâm Y t Sơn Tây; d.84) Trung tâm Y t huy n Mê Linh; d.85) Trư ng Cao ng Y t Hà ông. Các chi c c và ơn v s nghi p tr c thu c S Y t là nh ng ơn v ư c UBND thành ph thành l p, có tư cách pháp nhân, con d u riêng và tài kho n riêng giao d ch, ho t ng theo quy nh pháp lu t. 4. Biên ch Biên ch c a S Y t thành ph Hà N i do UBND thành ph phân b hàng năm, trong ó: - Biên ch hành chính, bao g m: lãnh o S , cán b , công ch c các phòng chuyên môn, nghi p v , các chi c c tr c thu c S . - Biên ch s nghi p, bao g m: viên ch c và nhân viên làm vi c t i các ơn v s nghi p tr c thu c S . Giám c S Y t có trách nhi m b trí, s d ng biên ch phù h p v i ch c danh, tiêu chuNn ng ch công ch c, viên ch c theo quy nh c a Nhà nư c.
  10. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b các quy t nh trư c ây c a UBND t nh Hà Tây (cũ) và UBND thành ph Hà N i (cũ) ban hành trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Y t , Th trư ng các S , Ban, ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c và các cơ quan, ơn v cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: -B N iv ; -B Yt ; - B Tư pháp (C c Ki m tra văn b n); - Thư ng tr c Thành y, H ND TP; - Ch t ch, các Phó Ch t ch UBND TP; - oàn BQH TP; - Các Ban H ND TP; Nguy n Th Th o - Như i u 3; - CVP, PVP; Công báo và Website; - Các CVNCTH; - Lưu: Văn thư, Chung NC1 (2b)
Đồng bộ tài khoản