intTypePromotion=1

Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
90
lượt xem
4
download

Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND về quy chế làm việc của Trung tâm xúc tiến và tư vấn đầu tư tỉnh Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA T NH LONG AN VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 10/2008/Q -UBND Tân An, ngày 05 tháng 3 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A TRUNG TÂM XÚC TI N VÀ TƯ V N U TƯ T NH LONG AN Y BAN NHÂN DÂN T NH LONG AN Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Quy t nh s 67/Q -UBND ngày 08/01/2007 c a UBND t nh v vi c thành l p Trung tâm Xúc ti n và Tư v n u tư tr c thu c UBND t nh; Xét ngh t i Văn b n s 25/TTXT T-HC.TH ngày 15/01/2008 c a Trung tâm Xúc ti n và Tư v n u tư t nh, và ý ki n xu t t i văn b n s 72/SNV-TCCC ngày 20/02/2008 c a S N i v , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này quy ch làm vi c c a Trung tâm Xúc ti n và Tư v n u tư t nh Long An. i u 2. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S N i v , Giám c Trung tâm Xúc ti n và tư v n u tư t nh, th trư ng các s ngành t nh và ch t ch UBND các huy n, th xã thi hành quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH Nơi nh n: CH TNCH - B KH và T; - C c KTVB-B Tư pháp; - TT.TU, TT.H ND t nh; - CT, các PCT; - Như i u 2; - Phòng NCTH; - Lưu: VT. SNV. Ti. Dương Qu c Xuân QUY CH LÀM VI C
  2. C A TRUNG TÂM XÚC TI N VÀ TƯ V N U TƯ T NH LONG AN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 10 /2008/Q -UBND ngày 05/3/2008 c a UBND t nh) Chương 1: CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N i u 1. V trí, ch c năng Trung tâm Xúc ti n và Tư v n u tư (g i t t là Trung tâm) là cơ quan tr c thu c UBND t nh th c hi n ch c năng tham mưu, giúp UBND t nh t ch c tri n khai th c hi n công tác v n ng thu hút u tư trong và ngoài nư c trên a bàn t nh, áp ng các yêu c u phát tri n kinh t - xã h i a phương t ng th i kỳ. Trung tâm Xúc ti n và Tư v n u tư gi vai trò là cơ quan u m i c a t nh, tr c ti p ti p nh n gi i quy t và tr k t qu h sơ th t c u tư c a nhà u tư theo úng Lu t u tư, Lu t Doanh nghi p và các văn b n dư i lu t. Theo dõi ti n u tư xây d ng c a các doanh nghi p ã có ch trương u tư c a UBND t nh n khi d án i vào ho t ng. i u 2. Nhi m v , quy n h n 1. V Xúc ti n u tư: - Ch trì xây d ng nh hư ng, m c tiêu, các chương trình, k ho ch c th , danh m c d án kêu g i u tư phù h p v i quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a t nh v n ng thu hút u tư vào t nh Long An. - Ph i h p v i các ngành và a phương xây d ng các chính sách khuy n khích và ưu ãi u tư phù h p v i quy nh pháp lu t. - Xây d ng trang thông tin i n t qu ng bá, ti p th hình nh v kinh t - xã h i, v ch trương chính sách khuy n khích thu hút u tư c a t nh v i các nhà u tư trong và ngoài nư c. - T ch c th c hi n có hi u qu công tác v n ng, xúc ti n u tư, ưu tiên t p trung vào các nhà u tư ti m năng. 2. V tư v n u tư: - Trên cơ s quy ho ch t ng th kinh t - xã h i và quy ho ch các khu, c m công nghi p trên a bàn t nh, tư v n cho các nhà u tư tìm cơ h i u tư, ch n l a a i m phù h p v i quy ho ch ngành ngh s n xu t kinh doanh. - Tư v n v Lu t u tư, Lu t Doanh nghi p và các văn b n dư i lu t có liên quan n vi c u tư c a các doanh nghi p. T ch c tri n khai, t p hu n v các ch trương chính sách, pháp lu t m i c a nhà nư c liên quan n lĩnh v c u tư cho các nhà u tư và doanh nghi p theo yêu c u.
  3. - Tư v n cho nhà u tư các yêu c u v h sơ, th t c hành chính có liên quan n vi c xin gi y phép u tư, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, ch ng ch hành ngh , gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh và các lo i gi y phép c a các cơ quan qu n lý chuyên ngành như gi y phép v t ai, xây d ng, môi trư ng, phòng cháy ch a cháy, xu t nh p khNu… 3. V ti p nh n, gi i quy t h sơ th t c u tư: - Ch trì so n th o trình UBND t nh ban hành quy nh v th t c u tư và trình t gi i quy t t ng th t c u tư c th . Nghiên c u, xu t c i cách th t c hành chính liên quan n th t c u tư theo hư ng công b công khai, minh b ch, ngày càng ơn gi n, thu n l i cho nhà u tư. - Xây d ng quy ch ph i h p gi a các s ngành và UBND các huy n, th xã trong quá trình gi i quy t h sơ th t c u tư theo cơ ch “m t u m i liên thông”, trình UBND t nh phê duy t và tri n khai t ch c th c hi n. - Ti p nh n, thNm nh h sơ th t c xin ch trương th a thu n a i m u tư, thay i pháp nhân, gia h n ch trương u tư, thay i ngành ngh , m r ng di n tích u tư. - Làm u m i ti p nh n, thNm nh h sơ th t c xin c p phép s d ng t, c p phép v môi trư ng, xây d ng, phòng cháy ch a cháy, gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh, tr c ti p quan h v i các cơ quan ch c năng a phương gi i quy t các th t c liên quan n nhà u tư và tr k t qu cho nhà u tư trong th i h n quy nh c a quy trình u tư. 4. V tham gia, ph i h p qu n lý nhà nư c v u tư: - Tham gia, ph i h p theo dõi, c p nh t thông tin và th c hi n ch báo cáo th ng kê nh kỳ v tình hình, k t qu thu hút u tư chung trên a bàn t nh. - Theo dõi quá trình tri n khai th c hi n d án u tư t khi ti n hành các th t c th a thu n a i m u tư n khi i vào ho t ng. Thư ng xuyên ti p xúc, làm vi c v i nhà u tư thúc Ny ti n u tư. - Ch ng n m b t, ti p nh n ph n nh khó khăn vư ng m c c a nhà u tư trong quá trình tri n khai d án; ch trì, ph i h p v i các s ngành ch c năng và chính quy n a phương gi i quy t k p th i ho c ki n ngh UBND t nh ch o x lý trong trư ng h p vư t quá thNm quy n. - ngh UBND t nh thu h i ch trương u tư c a các doanh nghi p trong và ngoài nư c u tư ngoài các khu công nghi p ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. Chương 2: T CH C B MÁY VÀ CH LÀM VI C i u 3. Lãnh o Trung tâm Xúc ti n và Tư v n u tư g m Giám c và 02 Phó giám c, làm vi c theo nguyên t c t p trung dân ch và ch th trư ng.
  4. 1. Giám c: - Vi c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Giám c Trung tâm Xúc ti n và Tư v n u tư do Ch t ch UBND t nh quy t nh theo tiêu chuNn ch c danh và quy nh c a nhà nư c v phân công, phân c p qu n lý cán b hi n hành. - Giám c là ngư i ng u, qu n lý, i u hành m i ho t ng theo ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c quy nh t i i u 1, i u 2 c a quy ch này, b o m th c hi n úng ch trương, ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a nhà nư c, ch u trách nhi m trư c pháp lu t và c p trên. - Giám c gi i quy t công vi c c th trên cơ s ch c năng, nhi m v quy nh t i i u 1, i u 2 c a quy ch này, ch trương, ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a nhà nư c; phân công nhi m v và ch o i u hành công tác c a các Phó giám c và ki m tra công tác c a các Phó giám c m b o th ng nh t s qu n lý, th c hi n hoàn thành t t ch c năng nhi m v ư c giao. - Giám c ch trì ho c y quy n cho 01 Phó giám c thay m t Giám c i u hành công vi c chung c a trung tâm và ư c quy n ký nh ng văn b n thu c thNm quy n c a Giám c trong th i h n ư c y quy n. - Giám c y quy n b ng văn b n cho 01 Phó giám c làm ch tài kho n, th c hi n ch qu n lý thu chi tài chính c a cơ quan theo úng quy nh hi n hành và quy ch chi tiêu n i b cơ quan. - Giám c ch trì h p giao ban m i tháng m t l n và y quy n cho Phó giám c thay m t Giám c ch trì cu c h p giao ban hàng tu n ki m i m, ánh giá k t qu th c hi n công tác ã qua, bàn th ng nh t phương hư ng nhi m v t i. ng th i có bi n pháp ch o m i ho t ng c a cơ quan theo k ho ch ra. - Giám c ch o tri n khai, t ch c th c hi n nghiêm pháp lu t v cán b , công ch c; phòng ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và các quy nh khác liên quan n nhi m v và quy n l i c a cán b , công ch c thu c quy n. 2. Các Phó giám c: - Vi c b nhi m, mi n nhi m các Phó giám c do UBND t nh quy t nh theo ngh c a Giám c Trung tâm Xúc ti n - Tư v n u tư và S N i v . Phó giám c giúp vi c cho Giám c, ư c Giám c phân công ph trách m t s lĩnh v c công tác và ch u trách nhi m trư c Giám c v ph n công vi c ư c giao. - ư c y quy n c a Giám c, Phó giám c tr c là ch tài kho n ch u trách nhi m qu n lý kinh phí ho t ng, cơ s v t ch t cơ quan theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. - Phân công và theo dõi, gi i quy t công vi c c th thu c lĩnh v c ph trách theo úng quy nh c a pháp lu t và khi có ch trương chung c a lãnh o Trung tâm Xúc ti n và Tư v n u tư. Nh ng công vi c có liên quan n nh ng lĩnh v c khác thì ch ng trao i v i Phó giám c có liên quan th ng nh t gi i quy t, trư ng h p không th ng nh t thì báo cáo Giám c quy t nh. i v i nh ng công vi c m i phát
  5. sinh, chưa có ch trương ho c vư t quá thNm quy n thì xin ý ki n Giám c ho c ưa ra cu c h p lãnh o Trung tâm Xúc ti n và Tư v n u tư gi i quy t. - Trư ng h p Phó giám c gi i quy t s vi c không h p lý, sai quy nh v nh ng lĩnh v c phân công ph trách thì Giám c có quy n tr c ti p i u ch nh, s a i ho c yêu c u Phó giám c i u ch nh, s a i. - Khi ư c Giám c y quy n qu n lý i u hành, gi i quy t công vi c chung c a trung tâm, Phó giám c ch u trách nhi m và báo cáo Giám c k t qu th c hi n công vi c ư c y quy n. - Các Phó giám c tham gia các ban, h i ng c a t nh khi ư c Giám c phân công và ư c s ng ý ch p thu n c a c p trên. i u 4. Cơ c u t ch c c a trung tâm Trung tâm Xúc ti n và Tư v n u tư có 3 phòng chuyên môn nghi p v : 1. Phòng Hành chính-T ng h p. 2. Phòng Xúc ti n. 3. Phòng u tư. i u 5. Ch c năng, nhi m v c a t ch c b máy giúp vi c - Giám c Trung tâm Xúc ti n và Tư v n u tư quy nh c th , chi ti t nhi m v , quy n h n, quan h , l l i làm vi c c a các phòng chuyên môn nghi p v . - Vi c b nhi m, mi m nhi m, khen thư ng, k lu t trư ng, phó phòng chuyên môn nghi p v theo phân c p qu n lý cán b công ch c hi n hành. i u 6. Hàng năm căn c vào ch c năng, nhi m v ư c giao, Giám c Trung tâm Xúc ti n và Tư v n u tư ph i h p v i Giám c S N i v trình Ch t ch UBND t nh quy t nh biên ch c a trung tâm. Vi c b trí cán b , công ch c, viên ch c ph i phù h p v i quy nh v ch c danh, tiêu chuNn, ng ch công ch c, viên ch c và yêu c u nhi m v công tác. Chương 3: QUAN H CÔNG TÁC i u 7. Quan h gi a Trung tâm Xúc ti n và Tư v n u tư v i c p y ng - Trung tâm ch u s lãnh o và ch o v công tác chính tr ơn v c a ng y Liên cơ, b o m th c hi n các ch trương chính sách c a ng, xây d ng ơn v v ng m nh v tư tư ng và t ch c. - Quan h gi a lãnh o trung tâm và chi b trên nguyên t c m b o s lãnh oc a ng trong quá trình th c hi n các nhi m v ngành theo quy nh c a quy ch ng.
  6. i u 8. Quan h gi a Trung tâm Xúc ti n và Tư v n u tư v i UBND t nh th c hi n theo quy nh quy ch làm vi c c a UBND t nh ban hành. i u 9. Quan h gi a Trung tâm Xúc ti n và Tư v n u tư v i các s ngành, oàn th t nh và UBND các huy n, th xã - Trung tâm Xúc ti n và Tư v n u tư ph i h p ch t ch và ch u s hư ng d n c a Ban T ch c T nh y, ng y Liên cơ, S N i v v công tác t ch c cán b . - Trung tâm Xúc ti n và Tư v n u tư ph i h p ch t ch v i s ngành, oàn th t nh và UBND các huy n, th xã thúc Ny tri n khai th c hi n các ho t ng v xúc ti n u tư, ti p nh n u tư và gi i quy t các yêu c u c a nhà u tư. Tham mưu UBND t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ti p nh n, gi i quy t các yêu c u c a nhà u tư và các chương trình xúc ti n u tư c a t nh. - Trung tâm Xúc ti n và Tư v n u tư có trách nhi m theo dõi ti n , ôn c các s ngành, oàn th t nh và UBND các huy n, th xã tri n khai th c hi n công tác gi i quy t các yêu c u c a nhà u tư theo cơ ch u m i liên thông, th c hi n k p th i úng quy nh hi n hành. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 10. Giám c Trung tâm Xúc ti n và Tư v n u tư tri n khai t ch c th c hi n quy ch này. Vi c s a i, b sung quy ch do UBND t nh xem xét, quy t nh theo ngh c a Giám c Trung tâm Xúc ti n - Tư v n u tư và Giám c S N i v ./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản