intTypePromotion=3

Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
111
lượt xem
5
download

Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 10/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 16 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V CƠ CH H TR PHÁT TRI N S N XU T S N PH M CƠ KHÍ TR NG I M VÀ DANH M C CÁC S N PH M CƠ KHÍ TR NG I M, DANH M C D ÁN U TƯ S N XU T S N PH M CƠ KHÍ TR NG I M GIAI O N T NĂM 2009 N NĂM 2015 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 186/2002/Q -TTg ngày 26 tháng 12 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chi n lư c phát tri n ngành cơ khí Vi t Nam n năm 2010, t m nhìn t i 2020; Xét ngh c a B Công Thương t i văn b n s 9639/BCT-CNNg ngày 09 tháng 10 năm 2008 và ý ki n c a các B , ngành v cơ ch , chính sách h tr phát tri n s n xu t s n ph m cơ khí tr ng i m và Danh m c các s n ph m cơ khí tr ng i m, Danh m c d án u tư s n xu t s n ph m cơ khí tr ng i m, QUY T NNH i u 1. Ban hành cơ ch , chính sách, Danh m c các s n phNm cơ khí tr ng i m, Danh m c d án u tư s n xu t s n phNm cơ khí tr ng i m giai o n t năm 2009 n năm 2015, c th như sau: 1. Chính sách tín d ng u tư: - Các d án u tư s n xu t s n phNm cơ khí tr ng i m ư c vay v n tín d ng u tư c a Nhà nư c t Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam t i a 85% t ng m c v n u tư c a d án (không bao g m v n lưu ng) v i lãi su t cho vay, th i h n cho vay và th i gian ân h n phù h p v i quy nh v tín d ng u tư c a Nhà nư c. - Các d án u tư s n xu t s n phNm cơ khí tr ng i m có nhu c u vay v n nư c ngoài ư c Chính ph xem xét b o lãnh v n vay cho t ng trư ng h p c th . - Trư ng h p c bi t, Ban Ch o nhà nư c v Chương trình s n phNm cơ khí tr ng i m nghiên c u, xu t cơ ch và chính sách tín d ng u tư c th , trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 2. Chính sách kích c u:
  2. - Doanh nghi p s n xu t s n phNm cơ khí tr ng i m ho c mua s n phNm cơ khí tr ng i m ư c phép áp d ng hình th c ch nh th u ho c giao th u theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. - T ch c, cá nhân thu c m t thành ph n kinh t mua s n phNm cơ khí tr ng i m ư c vay v n tín d ng Nhà nư c t Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam theo quy nh. 3. Chính sách u tư cho nghiên c u và phát tri n: - Các s n phNm cơ khí tr ng i m do các doanh nghi p trong nư c ch t o ư c h tr t ngu n v n c a Qu h tr phát tri n khoa h c - công ngh qu c gia i v i các chi phí chuy n giao công ngh , mua b n quy n thi t k , mua ph n m m, thuê chuyên gia nư c ngoài, ào t o ngu n nhân l c. - Nhà nư c h tr m t ph n kinh phí u tư phòng thí nghi m các s n phNm cơ khí tr ng i m cho các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t . Ban Ch o nhà nư c v Chương trình s n phNm cơ khí tr ng i m nghiên c u, xu t t ng d án u tư c th , trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 4. Các chính sách v thu , phí: - Thu su t thu nh p khNu s n phNm có trong Danh m c s n phNm cơ khí tr ng i m trong nư c ã u tư s n xu t ư c áp d ng m c thu su t tr n, v i th i h n cho n khi k t thúc l trình mi n, gi m thu k t thúc mà Vi t Nam ã ký cam k t th c hi n v i qu c t . - Các lo i v t tư, thi t b nh p khNu s n xu t s n phNm cơ khí tr ng i m và u tư s n xu t s n phNm cơ khí tr ng i m ư c áp d ng m c thu su t thu nh p khNu b ng không ho c m c thu su t sàn trong các cam k t qu c t mà Vi t Nam ã tham gia. i u 2. i tư ng áp d ng: i tư ng ư c hư ng các chính sách h tr t i i u 1 là s n phNm cơ khí tr ng i m và d án u tư s n xu t s n phNm cơ khí tr ng i m do các doanh nghi p trong nư c th c hi n thu c Danh m c ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 3. T ch c th c hi n: 1. Các B : Công Thương, K ho ch và u tư, Tài chính, Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam theo ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m hư ng d n Ch u tư và các t ch c, cá nhân th c hi n các cơ ch , chính sách h tr nêu trên. 2. Trong quá trình th c hi n, Ban Ch o Chương trình s n phNm cơ khí tr ng i m trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c b sung ho c bãi b cơ ch , chính sách h tr và Danh m c các s n phNm cơ khí tr ng i m, Danh m c các d án u tư s n xu t s n phNm cơ khí tr ng i m. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 45 ngày k t ngày ký.
  3. Nh ng quy nh trư c ây i v i các s n phNm cơ khí tr ng i m và d án s n xu t s n phNm cơ khí tr ng i m riêng bi t ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t v n ti p t c th c hi n. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan tr c thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan có liên quan và các thành viên Ban Ch o Chương trình s n phNm cơ khí tr ng i m ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng PH L C I DANH M C CÁC S N PH M CƠ KHÍ TR NG I M GIAI O N T NĂM 2009 N NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 10/2009/Q -TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) TT Tên s n phNm 1 Tàu ch d u t 115.000 t n tr lên, tàu ch hàng t 80.000 t n tr lên; kho ch a d u t 150.000 t n tr lên; tàu ch khách t 1.000 ch ng i tr lên; tàu ch sà lan, sông bi n B c Nam tr ng t i tr ng t i 10.000 t n (g m tàu Lash m và h th ng sà lan, tàu kéo Ny); n i s a ch a ư c các tàu c l n trên 50.000 t n. 2 Các lo i ng cơ Diezel t 100 mã l c tr lên. Riêng ng cơ Diezenl tàu thu cùng h th ng h p s h tr c và chân v t công su t 300 HP tr lên; 3 C ng tr c 50 t n tr lên, cNu chân t 30 t n tr lên, c n tr c t 10 t n tr lên, cNu bánh xích t 50 t n tr lên, cNu bánh l p chân c ng t 50 t n tr lên, cNu trên tàu bi n t 20 t n tr lên, cNu tháp t 5 t n tr lên. 4 Các lo i dàn khoan t nâng sâu 60m nư c tr lên; giàn khoan n a n i n a chìm, tàu khoan ph c v thăm dò, khai thác d u khí. 5 Các thi t b chính cho dây chuy n s n xu t xi măng công su t t 2.500 t n clinke/ngày tr lên: máy p á vôi, máy p t sét, máy nghi n bi, máy nghi n ng (nghi n li u, nghi n than, nghi n clinke), lò nung clinke, máy làm ngu i clinke, máy r i li u, máy rút li u, l c b i tĩnh i n, thi t k i u khi n t ng nhà máy xi măng. Các lo i tu c bin nư c, tu c bin hơi. 6 Các lo i u máy Diezel công su t t 800 mã l c tr lên, toa xe hàng tr ng t i
  4. t 30 t n tr lên; toa xe khách cao c p v i t c c u t o 100km/gi ; toa xe khách m b o i u ki n giao thông ti p c n. 7 S n xu t phôi thép úc, rèn h p kim cao có tr ng lư ng t 1,5 t n tr lên (dùng trong công ngh ch t o máy); thép óng tàu thu . 8 Các lo i máy canh tác, thu ho ch, b o qu n, ch bi n các s n phNm nông nghi p - ngư nghi p, các kho b o qu n ph c v xu t khNu. 9 Các thi t b chính trong các nhà máy nhi t i n than công su t t 50MW tr lên. 10 Máy và thi t b xây d ng c l n: máy xúc, máy ào, máy san, máy i, máy c p, máy x p d hàng, tr m tr n bê tông t ng công su t t 60m3/h tr lên; thi t b x lý rác 3.000 t n/ngày tr lên. 11 Các lo i máy bi n áp l c i n áp t 220kV tr lên; toàn b ph n thi t b tr m bi n áp i n áp 220 kv tr lên. PH L C II DANH M C CÁC D ÁN U TƯ S N XU T S N PH M CƠ KHÍ TR NG I M GIAI O N T NĂM 2009 N NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 10/2009/Q -TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) TT Tên d án S n phNm - Công su t 1 Các d án u tư ch t o giàn Các lo i giàn khoan t nâng sâu 60m nư c khoan d u khí tr lên, giàn n a n i, n a chìm, giàn khoan trên t li n, tàu khoan ph c v nhu c u thăm dò, khai thác d u khí c a ngành d u khí Vi t Nam, ti n t i xu t khNu. 2 Các d án u tư s n xu t ng Các lo i ng cơ cao t c dùng cho v n t i cơ Diezel t 100 mã l c tr ư ng b ; các lo i ng cơ th p t c ph c v lên. óng tàu và giao thông thu . 3 Các d án u tư s n xu t, l p Các lo i u máy Diezel truy n ng i n, ráp u máy, toa xe ph c v công su t t 800 mã l c tr lên; toa xe hàng v n t i ư ng s t. tr ng t i t 30 t n tr lên; toa xe khách cao c p v i t c c u t o 100km/gi . 4 Các d án u tư s n xu t phôi úc, rèn phôi thép h p kim cao, có tr ng thép và úc rèn phôi thép h p lư ng t 1,5 t n tr lên ph c v công nghi p kim cao, u tư chi u sâu m t n ng, óng tàu; các lo i máy công c gia s máy công c gia công các công các chi ti t có kích thư c, tr ng lư ng chi ti t có kích thư c, tr ng l n. lư ng l n. 5 Các d án u tư s n xu t các Các lo i máy canh tác, thu ho ch, b o qu n, thi t b ph c v nông nghi p ch bi n các s n phNm nông nghi p - ngư
  5. và công nghi p ch bi n. nghi p. 6 Các d án u tư s n xu t thi t Các lo i tu c bin nư c, tu c bin hơi, các thi t b cho các nhà máy thu i n, b chính cho dây chuy n s n xu t xi măng nhi t i n, xi măng. 5.000 t n clinke/ngày: máy p á vôi, máy p t sét, máy nghi n bi, máy nghi n ng (nghi n li u, nghi n than, nghi n clinke), lò nung clinke, máy làm ngu i clinke. 7 Các d án s n xu t l p ráp máy Máy xúc, máy ào, máy san, máy i, máy xây d ng. c p, máy x p d hàng công su t l n; tr m tr n bê tông t ng công su t t 60m3/h tr lên. 8 Các d án u tư s n xu t thi t Các lo i máy bi n áp l c có i n áp t 220kV b i n l n. tr lên; toàn b ph n thi t b tr m bi n áp i n áp t 220kV tr lên.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản