Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
62
lượt xem
3
download

Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán mức thu lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH KON TUM c l p - T do - H nh phúc --------- -------------- S : 10/2009/Q -UBND Kon Tum, ngày 05 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH M C THU, T L PHÂN B S THU, QU N LÝ, S D NG VÀ THANH QUY T TOÁN M C THU L PHÍ C P GI Y CH NG MINH NHÂN DÂN TRÊN NA BÀN T NH KON TUM Y BAN NHÂN DÂN T NH KON TUM Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 57/2002/N -CP quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC, ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Thông tư s 45/2006/TT-BTC, ngày 25/5/2006 c a B Tài chính v vi c s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC; Thông tư s 97/2006/TT-BTC, ngày 16/10/2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Thông tư s 06/2008/TT-BCA-C11 ngày 27/05/2008 c a B Công an hư ng d n m t s i m v l phí c p ch ng minh nhân dân; Căn c Ngh quy t s 13/2008/NQ-H ND ngày 16/12/2008 c a H i ng nhân dân t nh v m t s m c thu phí, l phí trên a bàn t nh; Xét ngh c a S Tài chính t i Công văn s 31/TC-QLNS ngày 8/01/2009, QUY T NNH: i u 1. Quy nh v i tư ng, m c thu, t l phân b s thu, qu n lý, s d ng và thanh quy t toán l phí c p gi y ch ng minh nhân dân trên a bàn t nh Kon Tum, c th như sau 1. i tư ng thu: Là công dân Vi t Nam ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p m i, i, c p l i ch ng minh nhân dân. Tr các i tư ng sau, không ph i n p l phí: a) Các trư ng h p mi n thu l phí: Mi n thu l phí khi c p m i ch ng minh nhân dân và khi c p i ch ng minh nhân dân do ch ng minh nhân dân h t th i h n s d ng (quá 15 năm k t ngày c p). b) Các trư ng h p không thu l phí: - B , m , v ( ho c ch ng) c a li t sĩ, con dư i 18 tu i c a Li t sĩ. - Thương binh, con dư i 18 tu i c a thương binh. - Bà m Vi t Nam anh hùng. - Công dân thu c xã, th tr n vùng cao theo qui nh c a U ban Dân t c. 2. M c thu l phí (không bao g m ti n nh c a ngư i ư c c p ch ng minh nhân dân): TT N i dung công vi c ơn v tính M c thu ( ng)
  2. 1 C pm i L nc p 2.500 i, c p l i ch ng minh nhân dân (do b m t, hư h ng, thay i 2 L nc p 3.000 các n i dung ghi trong CMND, thay i nơi thư ng trú…) 3. Phân b s thu l phí: - N p ngân sách 20% (s thu do cơ quan c a t nh thu thì n p ngân sách t nh; cơ quan c a huy n, th xã thu thì n p ngân sách huy n, th xã). - l i ơn v ư c giao nhi m v thu l phí: 80%. 4. In n, qu n lý, s d ng và quy t toán biên lai thu l phí: ơn v ư c giao nhi m v thu l phí ph i h p v i cơ quan thu ư c hư ng d n in n, phát hành, s d ng và thanh quy t toán biên lai theo quy nh hi n hành. 5. Qu n lý, s d ng và thanh quy t toán ti n l phí thu ư c: a. ơn v ư c giao nhi m v thu l phí có trách nhi m kê khai, n p s thu phí và l phí quy nh vào ngân sách nhà nư c theo m c l c ngân sách hi n hành. b. Căn c s ti n l phí ư c trích l i ơn v . Giám c Công an t nh quy t nh vi c phân b cho phòng C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i Công an t nh; i c nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i Công an huy n, th xã, thành ph thu c t nh; Công an xã, phư ng, th tr n chi cho các n i dung sau: - B i dư ng làm ngoài gi ; chi in, mua bi u m u, s sách; chi mua v t tư văn phòng, i n tho i, i n, nư c, công tác phí theo ch ; chi khác ph c v tr c ti p gi i quy t công vi c c p ch ng minh nhân dân. - Trích l p qu khen thư ng và phúc l i cho cán b , nhân viên tr c ti p thu l phí. M c trích l p hai qu bình quân m t năm cho m t ngư i t i a không quá 3 (ba) tháng lương th c hi n n u s thu năm nay cao hơn s thu năm trư c và b ng 2 (hai) tháng lương n u s thu năm nay b ng ho c th p hơn s thu năm trư c. - N u s thu cu i năm s d ng không h t thì ư c chuy n sang năm sau ti p t c s d ng theo quy nh. 6. Công tác quy t toán: Th c hi n theo quy nh và pháp lu t c a nhà nư c hi n hành 7. Công khai ch thu phí, gi i quy t khi u n i, t cáo và khen thư ng, x lý vi ph m: Th c hi n theo Pháp l nh phí và l phí; Ngh nh s 24/2006/N -CP, ngày 06/3/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 57/2002/N -CP quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Thông tư s 63/2002/TT-BTC, ngày 24/7/2002 và Thông tư s 45/2006/TT-BTC, ngày 25/5/2006 c a B Tài chính và các quy nh c a Nhà nư c hi n hành. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 28/2007/Q -UBND ngày 20/6/2007 c a U ban nhân dân t nh v vi c ban hành m c thu, t l phân b s thu, qu n lý, s d ng, thanh toán và quy t toán m c thu l phí c p gi y ch ng minh nhân dân trên a bàn t nh Kon Tum. i u 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh; Giám c S Tài chính, Giám c Công an t nh, Giám c Kho B c nhà nư c t nh, C c trư ng C c thu t nh; Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  3. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Trương Th Ng c Ánh
Đồng bộ tài khoản