Quyết định số 100/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 100/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 100/2008/QĐ-BTC về việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng khí hoá lỏng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 100/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 100/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 10 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C I U CH NH THU SU T THU NH P KH U ƯU ÃI IV I M T HÀNG KHÍ HOÁ L NG TRONG BI U THU NH P KH U ƯU ÃI B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Căn c Ngh quy t s 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/09/2007 c a U ban Thư ng v Qu c h i v vi c ban hành Bi u thu xu t kh u theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t i v i t ng nhóm hàng, Bi u thu nh p kh u ưu ãi theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t ưu ãi i v i t ng nhóm hàng; Căn c Ngh nh s 149/2005/N -CP ngày 08/12/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/07/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách thu , QUY T NNH: i u 1. i u ch nh thu su t thu nh p khNu ưu ãi i v i m t hàng khí hoá l ng trong Bi u thu nh p khNu ưu ãi ban hành kèm theo Quy t nh s 106/2007/Q - BTC ngày 20/12/2007 c a B trư ng B Tài chính thành m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi m i như sau: Thu Mã s Mô t hàng hoá su t (%) 2711 Khí d u m và các lo i khí hydrocarbon khác - D ng hoá l ng: 2711 11 00 00 - - Khí thiên nhiên 5 2711 12 00 00 - - Propan 5 2711 13 00 00 - - Butan 5 2711 14 - - Etylen, propylen, butylen và butadien: 2711 14 10 00 - - - Etylen 5 2711 14 90 00 - - - Lo i khác 5 2711 19 00 00 - - Lo i khác 5
  2. - D ng khí: 2711 21 00 00 - - Khí thiên nhiên 1 2711 29 00 00 - - Lo i khác 1 i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và áp d ng cho các T khai h i quan hàng hoá nh p khNu ăng ký v i cơ quan H i quan k t ngày Quy t nh này có hi u l c thi hành./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - VP TW và các Ban c a ng; - VP Qu c h i, VP Ch t ch nư c; - Vi n ki m sát NDTC, Tòa án NDTC; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; Hoàng Anh Tu n - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - Ki m toán Nhà nư c; - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - C c H i quan các t nh, thành ph ; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, CST.
Đồng bộ tài khoản