Quyết định số 100/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
57
lượt xem
10
download

Quyết định số 100/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 100/2008/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 100/2008/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 100/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH TUYÊN QUANG N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Tuyên Quang t i t trình s 41/TTr-UBND ngày 09/11/2007 và ý ki n c a B trư ng B K ho ch và u tư t i văn b n s 901/BKH-T &GS T ngày 12 tháng 02 năm 2008 v Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Tuyên Quang n năm 2020, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Tuyên Quang n năm 2020, v i nh ng n i dung ch y u sau: I. QUAN I M PHÁT TRI N - Tăng cư ng kinh t nhanh và b n v ng, khai thác có hi u qu các ti m năng, th m nh c a T nh, t ng bư c rút ng n kho ng cách v trình phát tri n so v i m c bình quân c a c nư c, s m thoát kh i t nh kém phát tri n; b o m m i quan h h u cơ v i phát tri n kinh t - xã h i vùng ông B c và mi n núi phía B c; h i nh p nhanh v i các vùng kinh t và c nư c; th c hi n có hi u qu l trình h i nh p kinh t qu c t . - Phát tri n các thành ph n kinh t ; tranh th t i a ngu n n i l c, ng th i thu hút m nh ngu n ngo i l c phát tri n kinh t c a T nh. - Phát tri n kinh t i ôi v i phát tri n văn hóa – xã h i, nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c. Phát tri n cân i gi a các vùng trong T nh, trong ó t p trung phát tri n vùng kinh t tr ng i m là ng l c thúc Ny các vùng khác phát tri n; gi m s chênh l ch v m c s ng gi a các t ng l p dân cư. Th c hi n t t các chính sách dân t c, gi m nghèo, chính sách i v i vùng khó khăn; t ng bư c nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n cho nhân dân. - K t h p ch t ch gi a phát tri n kinh t , xã h i v i qu c phòng, an ninh và b o v môi trư ng sinh thái. II. M C TIÊU PHÁT TRI N
 2. 1. M c tiêu t ng quát Xây d ng Tuyên Quang phát tri n toàn di n, ti p t c duy trì phát tri n kinh t t c cao và b n v ng, xã h i văn minh, môi trư ng sinh thái ư c gi gìn, an ninh, qu c phòng ư c gi v ng. Chuy n d ch m nh cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa v i cơ c u kinh t là công nghi p – d ch v - nông lâm nghi p. Ph n u n năm 2020, Tuyên Quang tr thành t nh phát tri n khá trong khu v c mi n núi phía B c và t m c trung bình c a c nư c. 2. M c tiêu c th - T c tăng trư ng t ng s n phNm GDP bình quân hàng năm giai o n n năm 2010 t trên 14%; giai o n 2011 – 2015 t trên 14,5%; giai o n 2016 – 2020 t trên 14,8%. - GDP bình quân u ngư i năm 2010 t trên 12 tri u ng (tương ương 740 USD); năm 2020 t trên 30 tri u ng (tương ương 2.000 USD). - Chuy n d ch nhanh cơ c u kinh t hi n nay (nông lâm nghi p – công nghi p – d ch v ) sang cơ c u kinh t công nghi p – d ch v - nông lâm nghi p. - n năm 2010, t tr ng ngành công nghi p – xây d ng chi m 40%; các ngành d ch v chi m 35%, ngành nông, lâm nghi p chi m 25%. - n năm 2020, t tr ng ngành công nghi p – xây d ng chi m 46%; các ngành d ch v chi m 36%, ngành nông, lâm nghi p chi m 18%. - Giá tr s n xu t công nghi p (giá c nh năm 1994) n năm 2010 t trên 3.600 t ng; n năm 2020 t trên 10.000 t ng. - S n lư ng lương th c t trên 32 v n t n. Lương th c bình quân u ngư i trên 400kg/ngư i vào năm 2020. - Kim ng ch xu t khNu năm 2010 t trên 27 tri u USD, năm 2020 t trên 100 tri u USD. - Phát tri n kinh t nông, lâm nghi p k t h p b o v môi trư ng sinh thái, duy trì che ph r ng trên 60%. - Nâng cao ch t lư ng giáo d c và ào t o; th c hi n có hi u qu phân lu ng h c sinh theo quy nh. Ph n u n năm 2020, trên 75% s trư ng ph thông t chuNn qu c gia. - Tăng tu i th trung bình c a ngư i dân lên trên 70 tu i vào năm 2010 và 73 tu i vào năm 2020. Gi m t l tr em dư i 5 tu i suy dinh dư ng xu ng dư i 15% vào năm 2010, dư i 10% vào năm 2020. n năm 2010 t 18 giư ng b nh/10.000 dân; năm 2020 t 20 giư ng b nh/10.000 dân. - Giai o n n năm 2010, gi i quy t vi c làm m i cho trên 58.000 lao ng; giai o n 2011-2020 gi i quy t vi c làm m i cho trên 100.000 lao ng. Gi m t l th t
 3. nghi p khu v c thành th n năm 2010 dư i 3,5%, năm 2020 dư i 2,5%. Nâng t l lao ng qua ào t o n năm 2010 t trên 30%, trong ó qua ào t o ngh trên 15%; n năm 2020 t l lao ng qua ào t o t trên 50%, trong ó qua ào t o ngh là 30%. - T l h nghèo n năm 2010 dư i 15%; năm 2020 dư i 10%. - n năm 2020, có 100% dân s ô th và trên 95% dân s nông thôn ư c s d ng nư c s ch. - 100% cơ s s n xu t m i xây d ng áp d ng công ngh s ch, trang b các thi t b gi m ô nhi m, x lý ch t th i. - 100% các khu, c m công nghi p t p trung và i m công nghi p có h th ng thu gom, x lý ch t th i và nư c th i t tiêu chuNn v sinh môi trư ng. - 100% các ô th trong t nh có h th ng thu gom, x lý ch t th i sinh ho t, ch t th i s n xu t, nư c th i và ch t th i y t , ch t th i c h i. III. NNH HƯ NG PHÁT TRI N CÁC NGÀNH – LĨNH V C 1. Phát tri n ngành công nghi p - Giai o n n năm 2010: t p trung phát tri n nhanh ngành công nghi p ch bi n nông, lâm s n; s n xu t v t li u xây d ng; công nghi p khai thác, ch bi n khoáng s n khai thác hi u qu ngu n tài nguyên; phát tri n công nghi p cơ khí ph c v s n xu t nông, lâm nghi p; công nghi p s n xu t hàng tiêu dùng và các ngành công nghi p khác. Khuy n khích phát tri n ngành công nghi p có l i th , phù h p v i vùng nguyên li u và tài nguyên c a a phương như: s n xu t gi y và b t gi y, ch bi n g , ván ép MDF, ch bi n chè, các d án th y i n nh , các d án s n xu t xi măng, luy n phôi thép, luy n ferromangan, ch bi n b t barít, b t á và các s n phNm t á. - Quy ho ch, u tư cơ s h t ng c m các Khu công nghi p – d ch v - ô th Long Bình An, các c m công nghi p các huy n Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên và Sơn Dương. - Giai o n 2011 – 2020: T p trung huy ng ngu n l c cho phát tri n các ngành công nghi p có hàm lư ng công ngh cao, công nghi p s n xu t hàng tiêu dùng và xu t khNu như s n xu t gi y, ch bi n g xu t khNu, ch bi n chè ch t lư ng cao, s n xu t thép, s n xu t linh ki n, ph tùng cho ngành công nghi p l p ráp ô tô, xe máy; công nghi p i n t tin h c, d t may, da giày, cơ khí l p ráp, ch bi n nông lâm s n… - Ti p t c u tư h t ng cơ s và thu hút u tư vào các c m, Khu công nghi p c a t nh; khuy n khích phát tri n công nghi p, ti u th công nghi p khu v c nông thôn, quy ho ch phát tri n ti u, th công nghi p theo hư ng t p trung t o ra s n phNm hàng hóa. 2. Phát tri n các ngành d ch v
 4. - Khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia ho t ng thương m i ph c v s n xu t và i s ng c a nhân dân; m r ng th trư ng tiêu th s n phNm. Quy ho ch xây d ng m t s trung tâm thương m i, siêu th , h th ng ch u m i. T ng m c hàng hóa và d ch v tiêu dùng xã h i tăng bình quân 20%/năm trong giai o n 2006-2010, tăng 24% trong giai o n 2011-2020. Phát tri n m nh ngo i thương, m r ng th trư ng xu t khNu; giá tr xu t khNu t trên 27 tri u USD vào năm 2010, t trên 100 tri u USD vào năm 2020, t c tăng bình quân 18%/năm. - Phát tri n ngành du l ch tr thành ngành kinh t quan tr ng, t o thêm nhi u vi c làm, khai thác có hi u qu ti m năng du l ch c a T nh. Phát tri n du l ch theo hư ng t p trung u tư vào 3 khu chính: Khu du l ch l ch s văn hóa, Khu du l ch ngh dư ng. Khu du l ch sinh thái. n năm 2010 thu hút trên 500.000 lư t khách du l ch, t ng doanh thu t du l ch t 500 t ng, t o vi c làm cho 8.000 lao ng. Năm 2020, thu hút trên 1.500.000 lư t khách, t ng doanh thu là 2.000 t ng, t o vi c làm cho 21.000 lao ng. - Phát tri n v n t i áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i; nâng cao năng l c và ch t lư ng v n t i ư ng b ; phát tri n v n t i ư ng th y; khuy n khích phát tri n v n t i công c ng ô th ; v n t i ph c v vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Kh i lư ng hàng hóa luân chuy n giai o n n năm 2010 tăng 16%/năm, giai o n 2011 – 2020 tăng 6,4%/năm. Kh i lư ng hành khách luân chuy n giai o n n năm 2010 tăng 15%/năm; giai o n 2011-2020 tăng 5,5%/năm. - Phát tri n m nh d ch v bưu chính vi n thông trong nư c và qu c t ; nâng cao hi u qu ho t ng c a các i m bưu i n văn hóa, ph c p các d ch v bưu chính vi n thông cơ b n. Ph n u năm 2010, m t i n tho i t 15 máy/100 dân, năm 2020 t 25 máy/100 dân. - Phát tri n m nh các ho t ng d ch v tài chính, ngân hàng, khoa h c công ngh , b o hi m ph c v phát tri n kinh t - xã h i c a T nh. 3. Phát tri n ngành nông, lâm nghi p, th y s n - Phát tri n nông, lâm nghi p hư ng s n xu t hàng hóa; ng d ng khoa h c công ngh vào s n xu t, nâng cao năng su t, ch t lư ng s n phNm; chuy n i m nh cơ c u cây tr ng, v t nuôi g n v i th trư ng; m b o an ninh lương th c trên a bàn t nh. S n lư ng lương th c hàng năm t 32 v n t n; lương th c bình quân u ngư i trên 400kg/ngư i/năm. - M r ng di n tích tr ng l c, u tương trên t ru ng. Quy ho ch vùng s n xu t l c hàng hóa t i huy n Chiêm Hóa; chuy n i nh ng vùng t tr ng lúa năng su t th p sang tr ng l c, u tương và cây tr ng khác có giá tr kinh t . - Ti p t c chuy n i cơ c u gi ng chè b ng gi ng m i có năng su t và ch t lư ng cao. Rà soát, quy ho ch vùng nguyên li u mía b o m công su t ho t ng c a các nhà máy ư ng. - Nâng t tr ng ngành chăn nuôi trong ngành nông nghi p lên 45% vào năm 2020. Th c hi n các gi i pháp chăn nuôi v i quy mô và hình th c phù h p. Hàng năm àn trâu tăng 2%, àn bò tăng 10%, àn l n tăng 6%, àn gia c m tăng 10%.
 5. - Phát tri n lâm nghi p b o m hi u qu kinh t lâm nghi p g n v i công nghi p ch bi n, khai thác có hi u qu th m nh lâm nghi p c a T nh. Quy ho ch h p lý 3 lo i r ng; chú tr ng th c hi n quy ho ch, k ho ch tr ng r ng nguyên li u cung ng cho Nhà máy b t gi y và gi y An Hòa, nhà máy gi y tráng ph n cao c p, các nhà máy ch bi n g . Giao t, giao r ng cho các t ch c, cá nhân theo úng quy nh c a pháp lu t; khuy n khích m i thành ph n kinh t u tư kinh doanh r ng, làm giàu b ng ngh r ng. Làm t t công tác b o v r ng i ôi v i khai thác s d ng h p lý v n r ng; b o m che ph trên 60%. - M r ng di n tích và tăng giá tr nuôi tr ng th y s n; phát tri n nuôi tr ng th y s n trên h th y i n Tuyên Quang. S n lư ng th y s n tăng trên 8,5%/năm; s n lư ng cá th t n năm 2010 t 4.500 t n; t năm 2015 t trên 5.000 t n. - Chú tr ng phát tri n kinh t trang t i. Ny m nh xây d ng thôn, b n nông thôn theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa. Chú tr ng gi i quy t có hi u qu các v n liên quan n nông nghi p, nông thôn và nông dân. 4. Các lĩnh v c văn hóa xã h i a) Phát tri n giáo d c và ào t o - Giáo d c m m non: n năm 2008, ít nh t m i xã có 1 trư ng m m non, cơ b n có i u ki n v cơ s v t ch t, cán b qu n lý và giáo viên nòng c t. n năm 2010 gi v ng t l huy ng trên 32% s cháu trong tu i i nhà tr (trong ó ngoài công l p chi m 80%); huy ng 98% s cháu trong tu i h c m u giáo (trong ó ngoài công l p chi m 70%). n năm 2015, tăng t l huy ng i nhà tr lên 40%, m u giáo 100%. n năm 2020, t l huy ng i nhà tr 50%, m u giáo 100%. - Giáo d c ph thông: khuy n khích m r ng các lo i hình trư ng l p bán trú, phát tri n m nh vi c t ch c h c 2 bu i/ngày. Th c hi n xã h i hóa giáo d c; l p quy ho ch, k ho ch chuy n các cơ s công l p sang th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m v t ch c b máy biên ch và tài chính. Thành l p m t s trư ng trung h c ph thông ngoài công l p t i th xã Tuyên Quang, trung tâm các huy n và các vùng có i u ki n. Nâng cao ch t lư ng giáo d c d y và h c, ph n u năm 2020, trên 75% s trư ng ph thông t chuNn qu c gia. - Phát tri n ào t o và d y ngh : Ny m nh phát tri n ào t o, d y ngh ; quy ho ch h th ng trư ng d y ngh ; thành l p i h c c ng ng Tuyên Quang trên cơ s trư ng Cao ng Sư ph m. Thành l p Trư ng Cao ng Y t trên cơ s Trư ng Trung h c Y t , tuy n sinh theo cơ ch m , trư ng t m b o kinh phí ho t ng. - Ny m nh xã h i hóa giáo d c và ào t o. n năm 2010, 99% s ngư i trong tu i 15 – 35 bi t ch , 100% s cán b , công ch c, viên ch c trong các cơ quan nhà nư c ư c tham gia các khóa ào t o b i dư ng nâng cao trình chuyên môn nghi p v , 85% s h nông dân ư c tham gia các chương trình nâng cao ch t lư ng cu c s ng; n năm 2020 các t l trên t 100%. Ph n u n năm 2020, t t c cán b công ch c t c p xã, phư ng, th tr n tr lên u có trình ào t o chuyên môn t cao ng tr lên. b) Y t , dân s , gia ình và tr em.
 6. - Hàng năm b o m t l trên 98% tr (dư i 1 tu i) ư c tiêm ch ng y các lo i v c xin theo quy nh. Th c hi n t t chương trình phòng, ch ng suy dinh dư ng cho tr em, t l tr suy dinh dư ng dư i 15% năm 2010 và dư i 10% năm 2020. - Ph n u 100% xã, phư ng, th tr n t chuNn qu c gia v y t ; 100% s xã có bác sĩ khám, ch a b nh cho nhân dân, trong ó trên 80% xã có bác sĩ thu c biên ch c a tr m y t ; m i cán b y t xã ph c v t 1.000 n 1.500 ngư i dân; 100% thôn, b n có nhân viên y t thôn, b n; t t l 8 bác sĩ/10.000 dân. B o m cho m i ngư i dân ư c ti p c n m t cách thu n l i các d ch v chăm sóc s c kh e, có ch t lư ng t i các tuy n. n năm 2010, có 18 giư ng b nh/v n dân và năm 2020, có 20 giư ng b nh/v n dân. - Ny m nh xã h i hóa y t ; khuy n khích thành l p các b nh vi n ngoài công l p, khám, ch a b nh ch t lư ng cao. - Ti p t c ào t o và nâng cao trình chuyên môn cho i ngũ cán b y t . B o m i ngũ giám c, phó giám c, trư ng khoa, phó trư ng khoa c a b nh vi n, trung tâm y t các huy n, th xã và trư ng, phó các phòng, ban c a s Y t có trình chuyên khoa c p I, c p II. n năm 2020, có 90% bác sĩ c a B nh vi n a Khoa t nh t trình chuyên khoa c p I tr lên. c) Phát tri n văn hóa thông tin, phát thanh, truy n hình. - Ph n u n năm 2020, có 90% s h t danh hi u gia ình văn hóa; 80% s thôn, b n, t nhân dân t danh hi u thôn, b n, t nhân dân văn hóa; 100% nhà văn hóa xã có trang thi t b ho t ng; 100% s xã có thư vi n. - u tư, ph c h i, b o t n và tôn t o các di tích l ch s , văn hóa, khai thác, b o v các thi t ch văn hóa, giá tr văn hóa nh m k t h p phát tri n du l ch. Xây d ng hoàn thi n và u tư trang thi t b cho nhà văn hóa thôn, b n theo phương th c xã h i hóa. Xây d ng m t s làng văn hóa dân t c g n v i phát tri n du l ch. - n năm 2020, có 97% dân s ư c nghe ài phát thanh, 93% dân s ư c xem truy n hình. d) Th d c th thao - n năm 2020, có 30% dân s tham gia t p th d c th thao thư ng xuyên; 25% h gia ình t tiêu chuNn “Gia ình th thao”. ) V gi m nghèo và an sinh xã h i Th c hi n ng b các gi i pháp, cơ ch , chính sách th c hi n chương trình gi m nghèo. Phát tri n cơ s h t ng, t o cơ h i cho ngư i nghèo ti p c n v i các d ch v công; chú tr ng t p trung u tư phát tri n các công trình ph c v s n xu t và i s ng c a h nghèo. Ph n u n năm 2010, t l h nghèo dư i 15%, năm 2020 dư i 10%. 5. Qu n lý tài nguyên, b o v môi trư ng
 7. - Khai thác h p lý và s d ng ngu n tài nguyên thiên nhiên ( t, nư c, khoáng s n, môi trư ng) m t cách b n v ng, ti t ki m và hi u qu . Khai thác có hi u qu qu t; phân b s d ng qu t h p lý theo hư ng áp ng cơ c u kinh t công nghi p – d ch v - nông lâm nghi p. i u tra, ánh giá, l p b n quy ho ch thăm dò, khai thác và s d ng khoáng s n t nh Tuyên Quang. Thăm dò ánh giá tr lư ng, ch t lư ng các lo i khoáng s n. T ch c khai thác và ch bi n khoáng s n m t cách h p lý, hi u qu và b o v môi trư ng. - H n ch m c gia tăng ô nhi m môi trư ng; ngăn ng a, gi m thi u ô nhi m môi trư ng, ph c h i và c i thi n môi trư ng nh ng nơi, nh ng vùng b suy thoái; b o t n a d ng sinh h c; t ng bư c nâng cao ch t lư ng môi trư ng ô th và các khu, c m công nghi p, khu du l ch. Xây d ng bãi chôn l p rác và nhà máy x lý rác th i thay th cho bãi rác xã Nông Ti n, th xã Tuyên Quang; m i huy n ph i có ít nh t m t khu chôn l p, x lý rác, áp ng các yêu c u v v sinh môi trư ng. Quy ho ch, phát tri n c p nư c sinh ho t và v sinh môi trư ng trên a bàn T nh. 6. Qu c phòng, an ninh Phát tri n kinh t - xã h i g n v i c ng c qu c phòng, an ninh. Xây d ng th tr n qu c phòng toàn dân, th tr n an ninh nhân dân v ng m nh. m b o gi v ng an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i, b o m s nghi p phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn T nh. IV. K T C U H T NG 1. Lĩnh v c giao thông Nâng c p các công trình giao thông ư ng b hi n có; u tư m i nh ng công trình tr ng i m nâng cao năng l c, hoàn ch nh m ng lư i giao thông ư ng b , ư ng th y, ư ng s t. - Giai o n n năm 2015; xây d ng các tuy n ư ng s t Yên Bái – Tuyên Quang – Thái Nguyên; ư ng H Chí Minh, ư ng cao t c, Qu c l 37B, Qu c l 2B; xây d ng các tuy n ư ng t nh (các o n m m i) theo quy ho ch g m T 190, T 185, T 188, T 189, T 186; ng th i nâng c p; xây d ng m i ư ng ô th , ư ng huy n phù h p v i quy ho ch; Ny m nh m m i, nâng c p ư ng giao thông nông thôn. - Giai o n 2016 – 2020: ti p t c hoàn thi n và t ng bư c hi n i hóa m ng lư i giao thông trên a bàn T nh. + ư ng b : ư ng cao t c: u tư tuy n ư ng cao t c Tuyên Quang – oan Hùng n i v i tuy n H i Phòng – Côn Minh. Qu c l : c i t o, nâng c p các tuy n Qu c l , n năm 2020 t quy mô ư ng c p III, bao g m: Qu c l 2, Qu c l 2C, Qu c l 2B, Qu c l 37, Qu c l 37B, Qu c l 279, ư ng H Chí Minh.
 8. ư ng t nh: c i t o, nâng c p các tuy n t nh l n năm 2020 t quy mô ư ng c p IV: T 190, T 185, T 186, T 187, T 188, T 189. Các tuy n t nh l qua th xã, th tr n, th t ư c m r ng theo tiêu chuNn ư ng ô th . ư ng huy n: quy ho ch 15 tuy n ư ng huy n. C i t o, nâng c p các tuy n ư ng huy n n năm 2020 t quy mô ư ng c p V. ư ng ô th : quy ho ch ư ng ô th , phù h p v i quy ho ch phát tri n ô th trong T nh. + ư ng s t: th c hi n theo quy ho ch c a Trung ương v tuy n ư ng s t n i t Yên Bái – Tuyên Quang – Thái Nguyên. + ư ng th y. u tư d án v n t i th y t Vi t Trì n h lưu th y i n Tuyên Quang; phát tri n v n t i th y phương ti n có tr ng t i 200 t n i l i ư c. Xây d ng h th ng b n th y ph c v chuyên ch hàng hóa, hành khách và phát tri n du l ch. 2. M ng lư i i n - T p trung c i t o và phát tri n lư i i n phân ph i, qu n lý khai thác và s d ng an toàn hi u qu lư i i n. Ph n u n năm 2020 s n lư ng i n thương phNm t 1.000 tri u KWh. - Ti p t c u tư các nhà máy th y i n nh : th y i n Chiêm Hóa, Hùng L i 1, Hùng L i 2 (huy n Yên Sơn); Thác Rõm (huy n Chiêm Hóa); N m Vàng (huy n Na Hang); Phù Lưu (huy n Hàm Yên) và m t s nhà máy th y i n nh khác. 3. H th ng c p thoát nư c - M r ng ph m vi và nâng cao ch t lư ng c p nư c, ph n u n năm 2020 có 100% dân s ô th và trên 95% dân s nông thôn ư c s d ng nư c s ch. - u tư t p trung cho các công trình thoát nư c ô th ; có bi n pháp x lý ch t th i r n, nư c th i khu ô th , khu, c m công nghi p, khu du l ch, các b nh vi n. 4. H th ng th y l i - u tư xây d ng các công trình th y l i theo quy ho ch; qu n lý, tu b , nâng c p và khai thác có hi u qu các công trình hi n có nâng cao năng l c tư i. - Xây d ng kè b o v h lưu th y i n Tuyên Quang, kè b o v b sông Lô ( o n qua th xã Tuyên Quang), kè b sông Phó áy ( o n qua khu di tích l ch s Tân Trào – ATK, huy n Sơn Dương). 5. K t c u h t ng xã h i - Giáo d c và ào t o: chú tr ng u tư chi u sâu, nâng c p và tăng cư ng cơ s v t ch t cho các trư ng trên a bàn t nh. Ph n u n năm 2020 h th ng trư ng, l p ư c xây d ng kiên c , có phòng h c, các phòng ch c năng và trang thi t b ph c
 9. v d y và h c … Ti p t c ưu tiên u tư xây d ng các trư ng m m non và trư ng ph thông các xã vùng c bi t khó khăn, các trư ng trung h c ph thông, các trư ng chuyên nghi p, trư ng dân t c n i trú. - Y t , chăm sóc s c kh e: t p trung u tư nâng c p và hoàn thi n m ng lư i y t cơ s ; u tư hoàn ch nh theo tiêu chuNn qu c gia các tr m y t xã, phư ng, th tr n. Ti p t c t p trung v n c i t o, m r ng, nâng c p và b sung trang thi t b cho B nh vi n a khoa t nh, B nh vi n i u dư ng su i khoáng M Lâm và các b nh vi n tuy n t nh, tuy n huy n cơ b n áp ng yêu c u khám ch a b nh cho nhân dân. Giai o n 2007 – 2010, xây d ng Trư ng Trung h c Y t thành Trư ng Cao ng Y t ; giai o n 2011 – 2020 nâng c p thành Trư ng i h c Y. - Văn hóa thông tin, th d c th thao: ph c h i, b o t n, tôn t o và phát huy giá tr các di tích l ch s văn hóa. Quy ho ch xây d ng các thi t ch văn hóa thông tin, th thao t t nh n cơ s . Ti p t c u tư xây d ng các nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, b n. T p trung u tư xây d ng các công trình: Trung tâm h i ngh t nh, Qu ng trư ng t nh, b o tàng t nh, Thư vi n khoa h c t ng h p t nh, Trung tâm ho t ng thanh, thi u nhi…. Xây d ng trư ng ào t o văn hóa ngh thu t c a T nh ào t o cán b và i ngũ làm văn hóa, ngh thu t. Nâng c p, hi n i hóa thi t b truy n thanh, truy n hình nh m nâng cao ch t lư ng thu, phát sóng. Xây d ng các tr m phát thanh – truy n thanh FM cơ s c p xã. u tư xây d ng Khu liên h p th thao t nh, Khu th thao dư i nư c. T i các huy n xây d ng các trung tâm th d c th thao, sân v n ng, sân chơi, bãi t p…. Quy ho ch các Khu th thao cho Khu công nghi p, c m công nghi p, khu ô th . V. PHƯƠNG HƯ NG PHÁT TRI N THEO LÃNH TH 1. nh hư ng phát tri n vùng Phát tri n theo 3 vùng chính: a) Vùng núi phía B c - Bao g m các huy n Na Hang, Chiêm Hóa và Hàm Yên. Phát tri n kinh t - xã h i vùng i núi phía B c v i nh p nhanh nh m th c hi n gi m nghèo, rút ng n s chênh l ch v i các vùng khác trong T nh v i u ki n s ng và ti n b xã h i. - T p trung u tư xây d ng k t c u h t ng kinh t - xã h i như m ng lư i giao thông, h th ng c p i n, cung c p nư c s ch, th y l i….; phát tri n giáo d c ào t o, nâng cao trình dân trí và chăm sóc s c kh e c ng ng, áp ng yêu c u phát tri n c a vùng. Ny m nh s n xu t nông, lâm nghi p, phát huy l i th c a vùng v cây công nghi p, cây ăn qu . T p trung phát tri n i gia súc theo hư ng s n xu t hàng hóa. Phát tri n m nh vùng nguyên li u gi y, g l n cho s n xu t và xu t khNu. - Phát tri n công nghi p khai thác, ch bi n các lo i khoáng s n. T p trung phát tri n du l ch sinh thái, du l ch l ch s văn hóa. Hoàn thành xây d ng d án th y i n Tuyên Quang; xây d ng các th y i n nh khác. Phát tri n h t ng, s n xu t và d ch v trên cơ s l y th y i n Tuyên Quang là ng l c phát tri n.
 10. b) Vùng trung tâm - Vùng trung tâm t nh g m th xã Tuyên Quang và các vùng lân c n. Ph n u xây d ng th xã Tuyên Quang tr thành thành ph là Trung tâm kinh t , chính tr , văn hóa, khoa h c k thu t, công nghi p, d ch v , du l ch, u m i giao thông, là ng l c cho phát tri n kinh t - xã h i c a các vùng trong T nh. - Hình thành h th ng k t c u h t ng ng b , c bi t là m ng lư i giao thông và m ng lư i tin, liên l c, m b o thông su t v i các vùng trong t nh và v i các t nh khác. - Phát tri n m nh công nghi p v t li u xây d ng, công nghi p ch bi n nông, lâm s n, khoáng s n… quy ho ch và phát tri n và thu hút u tư vào các c m các Khu công nghi p – d ch v - ô th Long Bình An. Khai thác t t Khu du l ch su i khoáng M Lâm thành i m du l ch t phá c a du l ch Tuyên Quang; ng th i phát tri n i m du l ch l ch s văn hóa t i th xã Tuyên Quang. c) Vùng phía Nam - Bao g m huy n Yên Sơn và Sơn Dương. ây là vùng có ti m năng v khoáng s n và có di n tích t nông nghi p l n, có khu Tân Trào ATK v i nhi u di tích l ch s . ây là vùng ông dân, dân trí tương i phát tri n; cơ s h t ng khá có ư ng b , ư ng s t, ư ng sông. - T p trung phát tri n nông, lâm nghi p theo hư ng s n xu t hàng hóa. Ny m nh công nghi p khai thác và ch bi n khoáng s n. B o t n, tôn t o khu căn c cách m ng; u tư xây d ng, khai thác ti m năng du l ch c a Khu du l ch văn hóa và sinh thái qu c gia Tân Trào mang t m vóc khu v c. 2. Phát tri n không gian ô th - Giai o n n năm 2010: i u ch nh a gi i hành chính th xã Tuyên Quang và nâng t ô th lo i IV thành ô th lo i III; thành l p tr tr n huy n l c a huy n Yên Sơn. - Giai o n 2011 – 2020: ti p t c i u ch nh a gi i hành chính th xã Tuyên Quang và nâng c p th xã Tuyên Quang lên thành ph Tuyên Quang; tách huy n Na Hang hi n nay thành th xã Na Hang và m t huy n tr c thu c t nh. Thành l p m t huy n m i trên cơ s tách m t s xã c a huy n Yên Sơn và huy n Sơn Dương. - Phát tri n các i m dân cư nông thôn: t l dân cư nông thôn chi m kho ng 85% dân s vào năm 2010 và 75% dân s vào năm 2020; ti p t c u tư xây d ng 38 trung tâm c m xã và m t s trung tâm xã m i phát tri n; khu v c nông thôn s có các trung tâm, các i m dân cư ư c b trí h p lý trên cơ s k t h p gi a s n xu t, các i u ki n v giao thông, ngu n nư c; xây d ng h th ng h t ng và các thi t ch văn hóa t i các khu dân cư. VI. CÁC GI I PHÁP PHÁT TRI N CH Y U 1. V huy ng các ngu n v n u tư
 11. - t ư c m c tiêu và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a T nh n năm 2020 và t c tăng tư ng kinh t như ã d báo, ư c tính nhu c u v n u tư trong th i kỳ 2007 – 2020 kho ng 137.000 t ng (giai o n 2007 – 2010 kho ng 40.000 t ng; giai o n 2011 – 2015 kho ng 45.000 t ng; giai o n 2016 – 2020 kho ng 52.000 t ng). - áp ng ư c nhu c u u tư như trên, có các bi n pháp huy ng v n m t cách tích c c t các ngu n: ngân sách nhà nư c (k c ODA) kho ng 25%; v n u tư c a các doanh nghi p và khu v c dân cư kho ng 40%, v n u tư nư c ngoài kho ng 5%; v n tín d ng kho ng 20% và huy ng t các ngu n khác kho ng 10%. 2. V phát tri n ngu n nhân l c - Quy ho ch, phát tri n ngu n nhân l c; có chính sách ưu ãi cho cán b công tác các xã c bi t khó khăn; chính sách thu hút cán b có trình v t nh công tác. Phát tri n m nh ào t o ngh , quy ho ch m ng lư i d y ngh trong toàn t nh; nâng c p và c ng c các cơ s ào t o ngh . Nâng cao ch t lư ng lao ng ư c ào t o ngh , nh t là các ngành ngh công nghi p, ch bi n nông, lâm s n. Ưu tiên ào t o ngh t i ch , cán b n , cán b là ngư i dân t c thi u s . - Phát tri n m nh ào t o ngh ; quy ho ch m ng lư i d y ngh trong toàn t nh; nâng c p và c ng c Trư ng trung c p ngh Tuyên Quang, các trung tâm ào t o ngh t i các huy n. Nâng cao ch t lư ng lao ng ư c ào t o ngh . Khuy n khích thành l p các trư ng d y ngh theo hình th c xã h i hóa. M r ng liên k t h p v i các trư ng i h c, cao ng, d y ngh ngoài t nh, k c nư c ngoài ào t o ngu n nhân l c. 3. V th trư ng Phát tri n ng b các th trư ng: th trư ng hàng hóa, d ch v ; th trư ng lao ng; th trư ng khoa h c công ngh ; th trư ng b t ng s n, th trư ng tài chính ti n t …. Phát tri n k t c u h t ng thương m i: Trung tâm thương m i, siêu th , các ch u m i, i lý thương m i. Tích c c phát tri n th trư ng hàng hóa, d ch v c thành th và nông thôn tiêu th hàng hóa cho nông dân. Nâng cao kh năng ti p th , thông tin, d báo th trư ng; chú tr ng xây d ng thương hi u cho hàng hóa. 4. V khoa h c, công ngh ng d ng có hi u qu ti n b khoa h c, công ngh trong s n xu t công nghi p, s n xu t nông, lâm, ngư nghi p và phát tri n nông thôn. Xây d ng cơ ch khuy n khích phát tri n khoa h c, công ngh , trư c h t là phát tri n và thu hút ngu n nhân l c. Quy ho ch phát tri n i ngũ cán b khoa h c – k thu t, các ơn v s nghi p ho t ng trong lĩnh v c khoa h c – công ngh . 5. V c i thi n môi trư ng u tư, phát tri n các thành ph n kinh t - Ti p t c t o môi trư ng thông thoán, thu n l i cho các thành ph n kinh t phát tri n. T p trung c i thi n môi trư ng u tư trong m t s khâu t phá; hoàn thành các quy ho ch kinh t - xã h i; hoàn thi n th ch , chính sách khuy n khích u tư; Ny m nh u tư xây d ng k t c u h t ng; c i thi n hành chính, trong ó c bi t là c i cách th t c hành chính trong lĩnh v c kinh t .
 12. - Hoàn thành s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c, nông, lâm trư ng; phát tri n m nh doanh nghi p nh và v a, phát tri n kinh t tư nhân, kinh t cá th … c ng c , i m i và nâng cao hi u qu kinh t t p th . Ph n u n năm 2010 toàn T nh có trên 750 doanh nghi p; n năm 2020 có trên 1.500 doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t . 6. Chính sách h p tác, liên k t - Tăng cư ng h p tác v i các a phương trong c nư c, c bi t là các t nh vùng trung du và mi n núi B c B , các trung tâm kinh t , các t nh lân c n h p tác v u tư, thương m i và du l ch… - Nâng cao hi u qu trong h p tác u tư, thương m i. Xây d ng chương trình, án c th ph i h p v i các t nh và nư c ngoài kêu g i u tư các d án kinh t mà T nh có l i th . Chú tr ng trao i kinh nghi m trong i u hành phát tri n kinh t - xã h i; tăng cư ng h p tác trong các lĩnh v c khoa h c và công ngh , văn hóa… 7. C i cách hành chính Tri n khai th c hi n có hi u qu Chương trình c i cách hành chính. T p trung th c hi n c i cách v th ch hành chính; c i cách t ch c b máy hành chính; nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c; c i cách tài chính công; Ny m nh c i cách th t c hành chính; hi n i hóa h th ng công s hành chính áp ng nhu c u qu n lý, i u hành phát tri n kinh t - xã h i. VII. T CH C TH C HI N QUY HO CH - Sau khi ư c phê duy t, ti n hành công khai hóa Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a T nh, tuyên truy n, qu ng bá, thu hút s chú ý c a toàn dân, c a các nhà u tư trong và ngoài nư c huy ng tham gia th c hi n quy ho ch. - Xây d ng quy ho ch phát tri n c a ngành và lĩnh v c, các quy ho ch chi ti t. - Tri n khai Quy ho ch qua các k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm và hàng năm. K ho ch hàng năm ph i bám vào các m c tiêu Quy ho ch ã ư c duy t và ti n trong t ng th i kỳ. - Giám sát, ki m tra vi c th c hi n u tư phát tri n theo Quy ho ch. Tăng cư ng trách nhi m các c p, các ngành và a phương trong vi c th c hi n Quy ho ch. Cu i m i kỳ Quy ho ch (2010, 2015, 2020) t ch c ánh giá tình hình th c hi n Quy ho ch c a t ng th i kỳ, b sung và i u ch nh l i m c tiêu c a kỳ t i cho phù h p v i tình hình th c t . i u 2. Giao y ban nhân dân t nh Tuyên Quang căn c m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a T nh nêu trong Quy ho ch sau khi ã ư c phê duy t; ph i h p v i các B , ngành liên quan ch o vi c l p, trình duy t và tri n khai th c hi n theo các n i dung sau: - Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p huy n; quy ho ch phát tri n h th ng ô th và các i m dân cư; quy ho ch xây d ng; quy ho ch, k ho ch s d ng
 13. t; quy ho ch phát tri n các ngành, các lĩnh v c b o m s phát tri n t ng th và ng b . - Nghiên c u xây d ng, ban hành ho c trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành (n u v n vư t quá quy n h n) m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n c a T nh trong t ng giai o n nh m thu hút, huy ng các ngu n l c th c hi n quy ho ch. i u 3. Giao các B , ngành liên quan h tr y ban nhân dân t nh Tuyên Quang nghiên c u l p các quy ho ch nói trên; nghiên c u xây d ng và trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a T nh trong t ng giai o n nh m huy ng và s d ng có hi u qu các ngu n l c, khuy n khích, thu hút u tư b o m th c hi n t t m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a T nh nêu trong Quy ho ch. Ny nhanh vi c u tư, th c hi n các công trình, d án có quy mô, tính ch t vùng và quan tr ng i v i s phát tri n c a T nh ã ư c quy t nh u tư. Nghiên c u xem xét, i u ch nh, b sung vào các quy ho ch phát tri n ngành, k ho ch u tư các công trình, d án liên quan d ki n s ư c u tư nêu trong Quy ho ch. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh Tuyên Quang ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph : - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, P(5b) PH L C DANH M C CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ƯU TIÊN U TƯ TRÊN NA BÀN T NH TUYÊN QUANG GIAI O N 2007 – 2020
 14. (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 100/2008/Q -TTg ngày 15 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) TT Tên d án a i m th c Th i gian hi n th c hi n A Các chương trình u tư 1 Chương trình phát tri n công nghi p Toàn t nh 2007 - 2020 2 Chương trình phát tri n kinh t lâm nghi p Toàn t nh 2007 – 2020 3 Chương trình phát tri n du l ch Toàn t nh 2007 – 2020 4 Chương trình phát tri n giao thông và h t ng Toàn t nh 2007 – k thu t 2020 5 Chương trình phát tri n lư i i n Toàn t nh 2007 – 2020 6 Chương trình nư c s ch và v sinh môi trư ng Toàn t nh 2007 – 2020 7 Chương trình phát tri n công ngh thông tin Toàn t nh 2007 – 2020 8 Chương trình phát tri n bưu chính vi n thông Toàn t nh 2007 – 2020 9 Chương trình phát tri n ngu n nhân l c, khoa Toàn t nh 2007 – h c công ngh 2020 10 Chương trình lao ng, vi c làm, xu t khNu lao Toàn t nh 2007 – ng 2020 11 Các d án thu c chương trình qu c gia trên a Toàn t nh 2007 – bàn t nh 2020 12 Các chương trình, d án v n nư c ngoài. Toàn t nh 2007 – 2020 B Các d án u tư ch y u I Công nghi p 1 D án Nhà máy b t gi y An Hòa Khu công nghi p 2006 – Long Bình An 2010 2 D án dây chuy n s n xu t gi y tráng phân các Khu công nghi p 2008 - 2010 c p An Hòa Long Bình An 3 D án xây d ng Nhà máy ch bi n g Tuyên Khu công nghi p 2007 - 2008 Quang Long Bình An 4 D án xây d ng Nhà máy s n xu t g ván ép Khu công nghi p 2007 – nhân t o MDF Long Bình An 2010 5 D án xây d ng Nhà máy s n xu t ũa xu t Khu công nghi p 2006 - 2007
 15. khNu Long Bình An 6 Nhà máy s n xu t b t gi y, gi y , ũa tre Na Huy n Na Hang 2007 - 2010 Hang 7 D án xây d ng Nhà máy s n xu t phôi thép Khu công nghi p 2006 - 2010 Long Bình An 8 D án xây d ng Nhà máy ch bi n b t barite Khu công nghi p 2006 - 2007 Long Bình An 9 D án khai thác, ch bi n cao lanh – fenspat Huy n Sơn 2007 – Dương 2010 10 D án xây d ng Nhà máy k m Khu công nghi p 2008 – Long Bình An 2010 11 D án xây d ng Nhà máy s n xu t ăngtimon Huy n Chiêm 2007 – Hóa 2010 12 D án xây d ng Nhà máy fero mangan Huy n Chiêm 2006 - 2007 Hóa 13 D án xây d ng Nhà máy xi măng Tuyên Th xã Tuyên 2008 - 2012 Quang Quang 14 D án xây d ng Nhà máy xi măng Sơn Dương Huy n Sơn 2007 – Dương 2010 15 D án xây d ng Nhà máy g ch tuynel Các huy n 2007 – 2010 16 D án Nhà máy g ch tuynel và g ch không Khu công nghi p 2007 – nung Long Bình An 2010 17 D án Nhà máy b t á và các s n phNm t á Các huy n 2008 - 2015 18 D án xây d ng Nhà máy th y i n Chiêm Huy n Chiêm 2007 – Hóa Hóa 2015 19 D án xây d ng Nhà máy th y i n Thác Rõm Huy n Chiêm 2007 – Hóa 2015 20 D án xây d ng Nhà máy th y i n Hùng L i Huy n Yên Sơn 2007 – I 2015 21 D án xây d ng Nhà máy th y i n Hùng L i Huy n Yên Sơn 2007 – II 2015 22 D án xây d ng Nhà máy th y i n N m Vàng Huy n Na hang 2007 – 2015 23 D án xây d ng Nhà máy th y i n Ninh Lai Huy n Sơn 2007 – Dương 2015 24 D án xây d ng Nhà máy cơ khí Khu công nghi p 2007 – Long Bình An 2015 25 D án xây d ng Nhà máy s n xu t bao bì Th xã Tuyên 2007 –
 16. Quang 2015 26 D án Nhà máy ch bi n s a Khu công nghi p 2008 – Long Bình An 2015 27 D án Nhà máy s n xu t nư c khoáng óng Huy n Yên Sơn 2008 – chai 2015 28 D án i m i công ngh ch bi n chè Huy n Yên Sơn, 2008 – Sơn Dương 2015 29 D án s n xu t phân vi sinh Khu công nghi p 2008 – Long Bình An 2010 30 D án dây chuy n may Khu công nghi p 2008 - 2010 Long Bình An 31 D án dây chuy n s n xu t s n phNm nh a Khu công nghi p 2008 - 2015 Long Bình An 32 D án m r ng xí nghi p in Tuyên Quang Th xã Tuyên 2008 - 2010 Quang 33 D án u tư h t ng Khu công nghi p Long Khu công nghi p 2007 - 2015 Bình An Long Bình An 34 D án Nhà máy nư c Long Bình An Khu công nghi p 2008 – Long Bình An 2010 II Nông nghi p, lâm nghi p, th y l i 1 D án tr ng r ng s n xu t Các huy n 2007 - 2020 2 D án b o v và phát tri n r ng phòng h Các huy n 2007 - 2020 3 D án u tư nghiên c u gi ng cây lâm nghi p Huy n Yên Sơn, 2008 - 2010 Sơn Dương, 4 D án ê kè Sơn Dương Huy n Sơn 2008 – Dương 2010 5 D án kè sông Lô ( o n qua th xã Tuyên Th xã Tuyên 2008 – Quang) Quang 2010 6 D án kè sông Phó áy ( o n qua khu ATK) Huy n Sơn 2007 – Dương, Yên Sơn 2009 7 D án kè hai b sông phía thư ng h lưu c u Huy n Chiêm 2008 – th tr n Chiêm Hóa Hóa 2010 8 D án ch n l c nhân gi ng thu n gi ng trâu Các huy n 2007 – t nh Tuyên Quang 2010 9 D án c i t o àn bò vàng a phương Các huy n trong 2007 – t nh 2010 10 D án chăn nuôi l n hư ng n c Các huy n 2007 – 2010 11 D án nuôi các l ng h th y i n Tuyên Huy n Na Hang 2008 - 2015
 17. Quang 12 D án trung tâm s n xu t gi ng gia c m Các huy n 2008 – 2020 13 D án ưa dân ra kh i vùng nguy hi m do Toàn t nh 2007 – thiên tai 2010 14 D án u tư phát tri n chè Toàn t nh 2007 – 2015 15 D án cơ s h t ng nông thôn Toàn t nh 2007 - 2020 16 D án quy ho ch phát tri n th y l i Toàn t nh 2007 – 2020 17 D án quy ho ch phát tri n th y s n Toàn t nh 2007 – 2020 18 D án quy ho ch, b trí s p x p dân cư nông Toàn t nh 2007 – thôn 2020 III Thương m i, du l ch 1 D án Khu du l ch su i khoáng M Lâm Huy n Yên Sơn 2006 - 2010 2 D án Khu du l ch sinh thái Na Hang Huy n Na Hang 2007 – 2015 3 D án Khu du l ch văn hóa l ch s và sinh thái Huy n Sơn 2007 – qu c gia Tân Trào Dương 2015 4 D án Khu di tích l ch s Kim Bình Huy n Chiêm 2007 - 2020 Hóa 5 Xây d ng các khu du l ch, gi i trí Toàn t nh 2007 – 2020 6 Xây d ng m i và nâng c p các ch , trung tâm Toàn t nh 2007 - 2020 thương m i IV Giao thông 1 D án WB Các huy n, th 2007 - 2020 2 D án ADB Các huy n, th 2007 – 2020 3 D án xây d ng Qu c l 37 2007 - 2010 4 D án xây d ng Qu c l 2 2007 – 2010 5 D án xây d ng Qu c l 279 2007 – 2010 6 D án ư ng H Chí Minh 2008 – 2015 7 D án ư ng s t Yên Bái – Tuyên Quang – 2008 –
 18. Thái Nguyên 2020 8 D án các tuy n ư ng t nh l Các huy n, th 2008 - 2020 9 ư ng huy n l Các huy n, th 2008 – 2020 10 D án các tuy n ư ng n i b - ô th Các huy n, th 2008 – 2020 11 D án ư ng giao thông nông thôn Các huy n, th 2008 – 2020 12 D án v n t i th y t Vi t Trì n h lưu th y 2008 – i n Tuyên Quang 2015 13 C u T Qu n Huy n Yên Sơn 2008 – 2010 14 C u Xuân Vân Huy n Yên Sơn 2009 - 2015 15 C u H p Thành Huy n Sơn 2009 - 2015 Dương 16 C u Kim Xuyên Huy n Sơn 2008 - 2015 Dương V Xây d ng 1 D án c p nư c sinh ho t ô th Các huy n, th xã 2008 - 2010 2 D án h th ng thoát nư c ô th , Khu công Các huy n, th xã, 2008 – nghi p, c m công nghi p Khu công nghi p 2010 3 D án xây d ng qu ng trư ng t nh Th xã Tuyên 2008 – Quang 2010 4 Chia tách, i u ch nh a gi i hành chính và 2008 - 2015 xây d ng huy n m i 5 D án khu ô th m i Phú An Th xã Tuyên 2008 - 2015 Quang VI Giáo d c 1 D án nâng c p các trư ng ph thông 105 trư ng 2007 – 2010 2 D án nâng c p Trư ng trung h c Y t Th xã Tuyên 2007 – Quang 2010 3 D án nâng c p Trư ng trung h c Kinh t - k Huy n Yên Sơn 2008 – thu t 2010 4 D án nâng c p nhà a năng, các ký túc xá Huy n Yên Sơn 2008 – trư ng cao ng Sư ph m 2010 5 D án u tư xây d ng trư ng Trung h c ph Th xã Tuyên 2007 – thông dân t c n i trú t nh. Quang 2010
 19. 6 D án xây d ng trư ng chuNn g n v i Chương Toàn t nh 2008 – trình kiên c hóa trư ng l p h c 2010 7 D án xây d ng phòng h c b môn, phòng thí Các trư ng 2007 – nghi m th c hành thư vi n t chuNn 2010 VII Văn hóa – Thông tin – Th d c th thao 1 D án trung tâm h i ngh t nh Th xã Tuyên 2007 - 2010 Quang 2 Khu liên h p th thao t nh Th xã Tuyên 2007 – Quang 2015 3 D án xây d ng nhà b o tàng t nh Th xã Tuyên 2007 – Quang 2009 4 D án b o t n, phát huy văn hóa phi v t th . Các huy n, th xã 2008 - 2010 5 D án xây d ng thư vi n khoa h c t ng h p Th xã Tuyên 2008 - 2015 t nh Quang 6 D án ph c h i, tôn t o các di tích l ch s cách Huy n Sơn 2008 - 2010 m ng thu c Chi n khu Vi t B c Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa 7 D án ph c h i, tôn t o khu di tích l ch s c a Huy n Sơn 2007 - 2010 Chính ph Dương 8 D án nâng c p Nhà b o tàng Tân Trào – ATK Huy n Sơn 2007 - 2010 Dương 9 D án u tư xây d ng Trung tâm Văn hóa th Các huy n, th xã 2008 - 2015 thao – Thông tin huy n, th xã 10 Trung tâm vui chơi thanh thi u nhi t nh Th xã Tuyên 2007 – Quang 2009 11 D án trung tâm vui chơi cho tr em các Các huy n, th xã 2008 - 2020 huy n, th xã VIII Phát thanh – Truy n hình u tư phát tri n cơ s v t ch t k thu t toàn 2008 - 2020 ngành IX Y t 1 B nh vi n a khoa t nh Tuyên Quang Th xã Tuyên 2008 - 2015 Quang 2 B nh vi n Lao và b nh ph i Th xã Tuyên 2008 – Quang 2010 3 B nh vi n Y h c dân t c Th xã Tuyên 2007 – Quang 2020 4 B nh vi n Su i khoáng M Lâm Huy n Yên Sơn 2008 - 2015 5 Trung tâm phòng ch ng b nh xã h i Th xã Tuyên 2008 - 2010
 20. Quang 6 Trung tâm Y t d phòng t nh Tuyên Quang Th xã Tuyên 2008 – Quang 2010 7 B nh vi n các huy n Các huy n 2008 – 2015 8 Trung tâm Y t d phòng các huy n Các huy n 2008 – 2015 9 B nh vi n Yên Hoa Huy n Na Hang 2007 - 2010 10 B nh vi n khu ATK Huy n Sơn 2008 – Dương 2010 11 B nh vi n Kim Xuyên Huy n Sơn 2008 – Dương 2010 12 Phòng khám a khoa khu v c các xã Các xã trong t nh 2008 – 2020 13 Tr m Y t xã Các xã trong t nh 2008 – 2015 14 D án u tư trung tâm tư v n gia ình tr em Các huy n, th xã 2007 - 2010 X Lao ng và xã h i 1 D án nâng c p h th ng trư ng, cơ s d y Các huy n, th xã 2007 – ngh 2015 2 D án xây d ng Trung tâm ch a b nh – giáo Huy n Yên Sơn 2008 - 2010 d c – lao ng xã h i t nh XI D án khác Dj u tư phát tri n kinh t - xã h i vùng căn 19 xã vùng ATK 2007 - 2010 c cách m ng t nh Tuyên Quang (theo Quy t thu c huy n Sơn nh s 148/2007/Q -TTg ngày 10/9/2007 c a Dương, Yên Sơn, Th tư ng Chính ph ) Chiêm Hóa Ghi chú: V trí, quy mô, t ng m c v n u tư c a các d án s ư c tính toán, l a ch n và xác nh c th trong giai o n l p và trình duy t d án u tư phù h p v i nhu c u và kh năng cân i, huy ng các ngu n l c c a a phương./.
Đồng bộ tài khoản