Quyết định số 100/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 100/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 100/2008/QĐ-UBND về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý khu công viên lịch sử - văn hóa dân tộc do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 100/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 100/2008/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN QU N LÝ KHU CÔNG VIÊN LNCH S - VĂN HÓA DÂN T C Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 134/2007/Q -UBND ngày 06 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p Ban Qu n lý Khu Công viên L ch s - Văn hóa dân t c tr c thu c y ban nhân dân thành ph ; Xét ngh c a Trư ng Ban Qu n lý Khu Công viên L ch s - Văn hóa dân t c t i Công văn s 29/CV- BQL ngày 21 tháng 3 năm 2008 và Giám c S N i v t i T trình s 365/TTr-SNV ngày 23 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban Qu n lý Khu Công viên L ch s - Văn hóa dân t c. i u 2. Quy t nh có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Giám c S K ho ch và u tư, Trư ng Ban Qu n lý Khu Công viên L ch s - Văn hóa dân t c, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3; - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - TTUB: CT, các PCT; - Công an thành ph (PC.13); - S N i v thành ph (02b); Lê Hoàng Quân - VPH -UB: Các PVP; - Các Phòng CV, TTCB; - Lưu:VT, (VX-T) H. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN QU N LÝ KHU CÔNG VIÊN LNCH S - VĂN HÓA DÂN T C
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 100 /2008/Q -UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ban Qu n lý Khu Công viên L ch s - Văn hóa dân t c thành ph H Chí Minh (g i t t là Ban Qu n lý Colivan) là cơ quan tr c thu c y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, ư c thành l p theo Quy t nh s 134/2007/Q -UBND ngày 06 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph , có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách thành ph , ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c thành ph và ngân hàng ho t ng theo quy nh pháp lu t. Ban Qu n lý Colivan có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý nhà nư c v u tư - xây d ng, qu n lý và khai thác phát tri n Khu Công viên L ch s - Văn hóa dân t c (sau ây g i t t là Khu Công viên). i u 2. Ban Qu n lý Colivan có tên giao d ch ti ng Anh là: The Management Authority of Ho Chi Minh City National Historical - Cultural Park. Vi t t t là “Colivan M.A”. Tr s giao d ch t t i s : 286 i n Biên Ph , phư ng 7, qu n 3, thành ph H Chí Minh. Chương II NHI M V VÀ QUY N H N i u 3. Ban Qu n lý Colivan có nhi m v , quy n h n 1. V qu n lý quy ho ch, ki n trúc: a) Ph i h p v i S Quy ho ch - Ki n trúc, y ban nhân dân qu n 9 t ch c l p quy ho ch chung và quy ho ch s d ng t (t l 1/2000) trong ph m vi Khu Công viên, trình c p có thNm quy n phê duy t. b) Ph i h p v i S Quy ho ch - Ki n trúc, y ban nhân dân qu n 9 t ch c công b các án quy ho ch chung, quy ho ch chi ti t và quy nh v qu n lý án quy ho ch Khu Công viên ã ư c duy t. 2. V qu n lý u tư và xây d ng: a) T ch c l p và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t Quy ch qu n lý quy ho ch ki n trúc, u tư - xây d ng trong Khu Công viên; ph i h p cùng chính quy n a phương, các cơ quan thNm quy n có liên quan t ch c ki m tra và x lý vi ph m theo quy nh. b) T ch c qu n lý ki n trúc, c nh quan, qu n lý các công trình h t ng k thu t phù h p v i quy ho ch, m b o k t n i h t ng chung, h t ng n i b c a t ng khu ch c năng và d án thành ph n trong Khu Công viên. c) T ch c l p k ho ch u tư hàng năm m b o yêu c u phát tri n, ph c v u tư xây d ng các d án thành ph n, các công trình công c ng và nâng c p, duy tu, s a ch a h th ng h t ng k thu t, chăm sóc cây xanh c nh quan trong Khu Công viên. d) Ph i h p v i các S - ngành thành ph và y ban nhân dân qu n 9 g n k t các công trình h t ng k thu t bên ngoài ranh Khu Công viên v i các công trình h t ng k thu t chung bên trong Khu Công viên.
  3. e) Ti p nh n, l a ch n, báo cáo xu t y ban nhân dân thành ph phê duy t cho phép nhà u tư vào u tư trong Khu Công viên; theo dõi, ki m tra vi c tri n khai th c hi n d án u tư vào Khu Công viên sau khi ã ư c phê duy t. 3. V qu n lý t ai: a) Ph i h p v i các cơ quan ch c năng th c hi n vi c qu n lý s d ng t trong Khu Công viên; ti n hành i u tra, kh o sát, o c, l p b n a hình và l p k ho ch s d ng t theo quy ho ch. Ki n ngh c p có thNm quy n thu h i, i u ch nh quy n s d ng t, thuê t i v i các d án ch m tri n khai u tư ho c tri n khai không úng m c ích u tư. b) Ph i h p v i y ban nhân dân qu n 9, S Tài chính và các S - ngành liên quan xây d ng và trình duy t d án b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh cư ph c v u tư xây d ng d án Công viên L ch s - Văn hóa dân t c. 4. V t ch c v n ng u tư: a) Xây d ng và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t các quy nh v chính sách ưu ãi u tư, thu hút các thành ph n kinh t tham gia u tư xây d ng các công trình k thu t h t ng, công trình công c ng, các d án thành ph n trong Khu Công viên. b) Xây d ng và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t các phương án thu hút các ngu n v n u tư trong và ngoài nư c phù h p v i quy nh pháp lu t, khai thác và phát tri n Khu Công viên. 5. V các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c: a) Ti p nh n toàn b h sơ d án và v n u tư xây d ng t Công ty Công viên L ch s - Văn hóa dân t c; làm “Ch u tư tr c ti p qu n lý th c hi n d án” i v i các d án u tư xây d ng trong Khu Công viên s d ng ngu n v n do ngân sách nhà nư c c p. b) T ch c ph i h p th c hi n qu n lý ch t lư ng các công trình u tư xây d ng s d ng v n ngân sách nhà nư c theo úng quy nh pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình. 6. V qu n lý và khai thác phát tri n Khu Công viên: a) Ph i h p v i S K ho ch và u tư l p k ho ch dài h n (k ho ch 5 năm) u tư xây d ng và khai thác phát tri n Khu Công viên. b) Căn c k ho ch u tư dài h n, Ban Qu n lý Colivan l p yêu c u và k ho ch tri n khai th c hi n d án u tư xây d ng và khai thác phát tri n trong Khu Công viên hàng năm. c) Làm u m i ph i h p gi i quy t các th t c hành chính có liên quan n công tác qu n lý d án trong Khu Công viên v i cơ quan hành chính a phương. d) Ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan, th c hi n qu n lý nhà nư c v lao ng thông qua vi c ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các quy nh nhà nư c v h p ng lao ng, th a ư c lao ng t p th , an toàn lao ng và ti n lương i v i các nhà u tư có d án u tư trong Khu Công viên. ) Qu n lý ho t ng c a các ơn v kinh doanh, d ch v trong Khu Công viên theo úng n i dung ăng ký trong gi y phép kinh doanh. e) Ph i h p v i chính quy n a phương trong vi c m b o an ninh, chính tr , qu n lý hành chính, tr t t , an toàn trong Khu Công viên. 7. ư c thu và s d ng m t s lo i phí, l phí trong Khu Công viên theo quy nh hi n hành.
  4. Chương III T CH C B MÁY VÀ CH LÀM VI C i u 4. T ch c b máy c a Ban Qu n lý Colivan 1. Ban Qu n lý Colivan ho t ng theo ch Th trư ng, Trư ng ban là ngư i lãnh o qu n lý và i u hành m i ho t ng c a Ban, ch u trách nhi m tr c ti p trư c y ban nhân dân thành ph . Trư ng ban có trách nhi m phân công nhi m v cho các Phó Trư ng ban. Trong th c hi n nhi m v ư c phân công, các Phó Trư ng ban có quy n quy t nh các v n thu c lĩnh v c ư c Trư ng ban phân công ph trách và ch u trách nhi m trư c Trư ng ban v nh ng ý ki n và quy t nh c a mình. 2. Ban Qu n lý Colivan g m có Trư ng ban, m t s Phó Trư ng ban, K toán trư ng, b máy giúp vi c và các ơn v tr c thu c. 3. Trư ng Ban Qu n lý Colivan do Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh b nhi m, mi n nhi m. 4. Các Phó Trư ng ban, K toán trư ng do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Trư ng Ban Qu n lý Colivan. 5. Biên ch nhân s c a Ban Qu n lý Colivan th c hi n theo ch tiêu ư c y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. i u 5. Căn c ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c phân công và y quy n, Trư ng Ban Qu n lý Colivan quy t nh thành l p, sáp nh p, gi i th các phòng nghi p v thu c Ban sau khi có th a thu n th ng nh t c a S N i v ; trình y ban nhân dân thành ph quy t nh thành l p các ơn v tr c thu c. Chương IV M I QUAN H CÔNG TÁC i u 6. i v i y ban nhân dân thành ph 1. Trư ng Ban Qu n lý Colivan có nhi m v báo cáo nh kỳ và t xu t cho y ban nhân dân thành ph v tình hình, k t qu ho t ng c a Ban; tham d y các cu c h p do y ban nhân dân thành ph tri u t p; th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các quy t nh và ch o c a y ban nhân dân thành ph i v i các lĩnh v c mà Ban Qu n lý ư c phân công ho c y quy n. 2. Trư ng Ban Qu n lý Colivan có trách nhi m t ng h p, trình y ban nhân dân thành ph xem xét, ch o nh ng v n vư t quá thNm quy n gi i quy t c a Ban ho c nh ng v n mà các S - ngành và y ban nhân dân qu n - huy n còn chưa th ng nh t. i u 7. i v i các S - ngành thành ph 1. M i quan h gi a Ban Qu n lý Colivan v i các S - ngành thành ph là quan h trao i thông tin và ph i h p ho t ng gi a các cơ quan tr c thu c y ban nhân dân thành ph , theo ch c năng, nhi m v , quy n h n và trách nhi m ư c y ban nhân dân thành ph quy nh. 2. Ban Qu n lý Colivan có trách nhi m cung c p thông tin và ph i h p ch t ch v i các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph gi i quy t các v n phát sinh có liên quan v i các ngành trong Khu Công viên. 3. Các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph có trách nhi m hư ng d n v chuyên môn nghi p v và ph i h p h tr Ban Qu n lý Colivan hoàn thành nhi m v ; m b o gi i quy t nhanh, úng th i gian quy nh i v i các ngh c a Ban Qu n lý Colivan. Trư ng h p có khó khăn,
  5. vư ng m c ph i có văn b n ngh Ban Qu n lý Colivan và các cơ quan có liên quan có hư ng gi i quy t k p th i. N u v n vư t quá thNm quy n gi i quy t c a ơn v thì ph i báo cáo, trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. 4. Ban Qu n lý Colivan có trách nhi m báo cáo y ban nhân dân thành ph các n i dung ã ngh nhưng quá th i gian quy nh chưa ư c các S - ngành thành ph xem xét, gi i quy t. i u 8. i v i y ban nhân dân qu n - huy n, phư ng - xã 1. M i quan h gi a Ban Qu n lý Colivan v i y ban nhân dân qu n - huy n, phư ng - xã t i Khu Công viên là m i quan h ph i h p ho t ng gi a cơ quan tr c thu c y ban nhân dân thành ph v i cơ quan hành chính a phương. 2. Trong ph m vi thNm quy n, Ban Qu n lý Colivan có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân qu n - huy n, phư ng - xã th c hi n các công vi c c a a phương có liên quan quá trình tri n khai th c hi n nhi m v c a Ban. 3. y ban nhân dân qu n 9 th c hi n ch c năng qu n lý hành chính nhà nư c a phương, có trách nhi m ph i h p h tr Ban Qu n lý Colivan ng viên ngu n l c t i ch tham gia u tư - xây d ng Khu Công viên; th c hi n ch trương k ho ch di d i, tái nh cư theo quy ho ch và ch , chính sách hi n hành; t ch c l c lư ng ki m tra, phát hi n và x lý các vi ph m liên quan n qu n lý, u tư xây d ng trong Khu Công viên. 4. y ban nhân dân qu n - huy n, phư ng - xã có trách nhi m gi i quy t nhanh, úng th i gian quy nh i v i các ngh c a Ban Qu n lý Colivan. Trư ng h p có khó khăn, vư ng m c ph i có văn b n ngh Ban Qu n lý Colivan và các cơ quan có liên quan có hư ng gi i quy t k p th i. N u v n vư t quá thNm quy n gi i quy t c a ơn v thì ph i báo cáo, trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. 5. Ban Qu n lý Colivan có trách nhi m báo cáo y ban nhân dân thành ph các n i dung ã ngh nhưng quá th i gian quy nh chưa ư c y ban nhân dân qu n - huy n xem xét, gi i quy t. i u 9. i v i các t ch c kinh t - xã h i trong Khu Công viên 1. Ban Qu n lý Colivan có trách nhi m t o i u ki n và môi trư ng thu n l i cho các nhà u tư, công b công khai quy ho ch, k ho ch, các ch chính sách, ch thu phí, l phí có liên quan và gi i quy t h sơ th t c hành chính theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ban Qu n lý Colivan hư ng d n, giám sát, ki m tra và x lý vi ph m c a các t ch c kinh t - xã h i trong Khu Công viên theo thNm quy n (n u có); ki n ngh các cơ quan ch c năng x lý vi ph m khi vư t quá thNm quy n c a Ban. Chương V I U KHO N THI HÀNH i u 10. Trư ng Ban Qu n lý Colivan có trách nhi m ph i h p v i Th trư ng các S - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 9 có k ho ch và bi n pháp t ch c th c hi n theo úng các quy nh t i Quy ch này. i u 11. Căn c Quy ch này, Trư ng Ban Qu n lý Colivan có trách nhi m c th hóa thành Quy ch làm vi c c a các Phòng và ơn v tr c thu c; b trí cán b , công ch c phù h p v i yêu c u nhi m v , b o m phát huy t t hi u l c và hi u qu qu n lý nhà nư c và qu n lý khai thác, phát tri n Khu Công viên theo ch c năng, nhi m v ư c giao.
  6. i u 12. Trong quá trình th c hi n, n u xét th y c n thi t Trư ng Ban Qu n lý Colivan xu t trình y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh s a i, b sung các i u kho n trong Quy ch này cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản