Quyết định số 101/2000/QĐ-HĐQL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 101/2000/QĐ-HĐQL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 101/2000/QĐ-HĐQL về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Quỹ hỗ trợ phát triển với tổ chức tín dụng trong cho vay đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư do Hội đồng quản lý quỹ hỗ trợ phát triển ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 101/2000/QĐ-HĐQL

  1. QU H TR PHÁT TRI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 101/2000/Q -H QL Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 2000 QUY T NNH C AH I NG QU N LÝ QU H TR PHÁT TRI N S 101/2000/Q - H QL NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH QUY CH PH I H P GI A QU H TR PHÁT TRI N V I T CH C TÍN D NG TRONG CHO VAY U TƯ, B O LÃNH TÍN D NG U TƯ VÀ H TR LÃI SU T SAU U TƯ H I NG QU N LÝ QU H TR PHÁT TRI N Căn c Ngh nh s 50/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Qu h tr phát tri n; Căn c Quy t nh s 231/1999/Q -TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u l t ch c và ho t ng c a Qu h tr phát tri n; Căn c Ngh quy t s 11/2000/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph v m t s gi i pháp i u hành k ho ch phát tri n kinh t xã h i 6 tháng cu i năm 2000; Căn c Công văn s 615/CP-KTTH ngày 28 tháng 6 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch ho t ng c a Qu h tr phát tri n; Theo ngh c a T ng giám c Qu h tr phát tri n, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ph i h p gi a Qu h tr phát tri n v i t ch c tín d ng trong cho vay u tư, b o lãnh tín d ng u tư và h tr lãi su t sau u tư. i u 2. Quy ch này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. T ng Giám c Qu h tr phát tri n, Trư ng ban Ki m soát Qu ch u trách nhi m t ch c th c hi n Quy t nh này. Trương Công Phú ( ã ký) H I NG QU N LÝ QU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H TR PHÁT TRI N c l p -T do - H nh phúc
  2. QUY CH PH I H P GI A QU H TR PHÁT TRI N V I T CH C TÍN D NG TRONG CHO VAY U TƯ, B O LÃNH TÍN D NG U TƯ VÀ H TR LÃI SU T SAU U TƯ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 101/2000/Q -H QL ngày 17 tháng 11 năm 2000 c a H i ng qu n lý Qu H tr phát tri n) Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích và ph m vi ph i h p. Qu H tr phát tri n ph i h p v i ngân hàng, t ch c tín d ng ho t ng h p pháp t i Vi t Nam (sau ây g i t t là TCTD) cùng th c hi n cho vay u tư i v i m t d án, b o lãnh tín d ng u tư và h tr lãi su t sau u tư nh m huy ng các ngu n v n cho u tư phát tri n, t o i u ki n thu n l i v m t tài chính tri n khai th c hi n các d án, s m ưa công trình vào khai thác s d ng, m b o hi u qu kinh t xã h i và kh năng hoàn tr v n vay c a d án. Qu H tr phát tri n và TCTD th c hi n ph i h p trong nh ng lĩnh v c công tác mà hai bên cùng quan tâm: a) Qu n lý ngu n v n u tư; b) Cùng cho vay i v i m t d án; u thác cho vay, thu h i n vay iv im ts d án; c) B o lãnh tín d ng u tư cho các ch u tư vay v n u tư t i TCTD; d) H tr lãi su t sau u tư cho các ch u tư ã vay v n c a TCTD u tư; ) Thanh toán, chuy n ti n; e) Ki m tra giám sát s d ng v n vay, tài s n hình thành b ng v n vay c a ch u tư; g) X lý r i ro i v i d án; h) Trao i các thông tin c n thi t có liên quan n ho t ng nghi p v c a m i bên; i) Công tác ào t o cán b chuyên môn nghi p v , thông tin tuyên truy n; k) Quan h h p tác Qu c t v i các t ch c tín d ng và các qu u tư nư c ngoài. i u 2. Nguyên t c ph i h p. Qu H tr phát tri n ph i h p v i TCTD trên nguyên t c:
  3. a) Tho thu n h p tác, h tr l n nhau trên cơ s bình ng cùng có l i, t o i u ki n thu n l i m i bên th c hi n t t ch c năng, nhi m v c a mình. b) Tôn tr ng và th c hi n nghiêm ch nh các văn b n pháp lu t, các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. c) m b o quy n l i chính áng, h p pháp c a ch u tư. Chương 2 NH NG QUY NNH C TH i u 3. Ph i h p v qu n lý ngu n v n u tư. a) Qu H tr phát tri n tho thu n m tài kho n ti n g i t i TCTD và TCTD áp d ng chính sách lãi su t ti n g i h p lý i v i Qu H tr phát tri n. Qu H tr phát tri n tho thu n v i TCTD trong vi c chuy n v n theo ngh c a Qu phù h p v i ti n và nhu c u s d ng v n. Trư ng h p t m th i thi u v n cho vay theo ti n i v i d án, Qu H tr phát tri n tho thu n v i TCTD ư c vay v n v i lãi su t ưu tiên. b) Trư ng h p có nhu c u huy ng v n trung và dài h n trên th trư ng, Qu H tr phát tri n có th huy ng v n t TCTD v i lãi su t tho thu n i u 4. Ph i h p và h p tác trong vi c cùng cho vay m t d án u tư. a) Cho vay d án: - Qu H tr phát tri n ph i h p v i TCTD thNm nh hi u qu kinh t - xã h i c a d án u tư. Qu H tr phát tri n và TCTD tho thu n cung c p cho nhau nh ng thông tin c n thi t v tình hình tài chính, công n c a ch u tư và nh ng thông tin khác liên quan n d án. - Qu H tr phát tri n tho thu n thông báo cho TCTD nh ng d án ã ư c Qu ch p thu n cho vay và TCTD ưu tiên xem xét cho vay ph n v n còn thi u u tư hoàn thành d án. TCTD th c hi n cho vay u tư theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. - Qu H tr phát tri n tho thu n v i TCTD ph i h p c p v n vay cho d án theo ti n th c hi n và cơ c u ngu n v n tham gia u tư d án. - Qu H tr phát tri n ph i h p v i TCTD trong vi c thu n v n vay (g c và lãi) theo h p ng tín d ng ã ký. Trư ng h p ch u tư không ngu n tr n thì s n mà ch u tư có kh năng thanh toán ư c phân b tr cho các bên theo t l dư n c a t ng bên tham gia u tư d án.
  4. Trư ng h p ch u tư có ngu n tr n nhưng không tr n cho Qu , Qu H tr phát tri n ph i h p v i TCTD th c hi n trích tài kho n ti n g i c a ch u tư tr n cho Qu theo úng quy nh. - Qu H tr phát tri n ph i h p cũng TCTD ki m tra vi c s d ng v n vay và tình hình s n xu t kinh doanh c a ch u tư có s d ng c hai ngu n v n mb os d ng v n vay úng m c ích, m b o hi u qu kinh t và kh năng tr n v n vay c a d án. Trư ng h p khó khăn, ch u tư không có ngu n tr n theo h p ng tín d ng ã ký, Qu H tr phát tri n ph i h p cùng TCTD ki m tra, xác nh nguyên nhân và xu t các bi n pháp tháo g khó khăn. Qu H tr phát tri n ph i h p cùng TCTD ki m tra và ki n ngh c p có thNm quy n xem xét x lý nh ng d án g p r i ro do nguyên nhân khách quan. Trư ng h p ph i x lý tài s n m b o ti n vay thu h i n , ngu n thu t vi c x lý tài s n m b o ti n vay (sau khi t chi phí) dùng tr n vay ư c tr cho m i bên theo t l dư n t n ng c a d án. b) U thác cho vay: Qu H tr phát tri n tho thu n v i TCTD u thác cho nhau trong vi c cho vay và thu h i n vay m t s d án u tư theo cam k t c th . Bên nh n u thác ư c hư ng phí u thác theo tho thu n. i u 5. Ph i h p trong b o lãnh tín d ng u tư. a) TCTD th c hi n thNm nh, quy t nh cho vay các d án u tư và ngh Qu H tr phát tri n b o lãnh tín d ng u tư cho các d án thu c i tư ng, i u ki n theo quy nh t i Ngh nh s 43/1999/N -CP ngày 29/6/1999 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c và Quy ch b o lãnh tín d ng u tư, tái b o lãnh và nh n tái b o lãnh cho các Qu u tư ban hành kèm theo Quy t nh s 11/2000/Q -H QL ngày 2/3/2000 c a H i ng qu n lý Qu . b) Trong quá trình thNm nh quy t nh b o lãnh, Qu H tr phát tri n ph i h p v i TCTD ư c cung c p các thông tin v tình hình tài chính, công n c a ch u tư và nh ng thông tin liên quan n d án. c) Qu H tr phát tri n tho thu n v i TCTD ư c cung c p tình hình nh n, s d ng v n và ti n th c hi n d án c a ch u tư. d) Trong quá trình tri n khai th c hi n d án, n u th y c n thi t Qu H tr phát tri n và TCTD ph i h p cùng ki m tra th c t v tình hình qu n lý s d ng v n u tư cũng như vi c th c hi n các cam k t c a ch u tư trong h p ng tín d ng và h p ng b o lãnh ã ký. ) Khi d án hoàn thành ưa vào s n xu t s d ng, nh kỳ ho c t xu t Qu H tr phát tri n và TCTD ph i h p cùng ki m tra, giám sát tình hình s n xu t kinh doanh, tình hình qu n lý và s d ng tài s n hình thành b ng v n vay sau u tư c a ch u tư, m b o n m ư c các ngu n thu c a ch u tư.
  5. e) TCTD có nghĩa v th c hi n theo úng h p ng tín d ng ã ký i v i ch u tư. Qu h tr phát tri n th c hi n nghĩa v b o lãnh theo úng h p ng b o lãnh ã ký. Trư ng h p ch u tư g p r i ro, Qu H tr phát tri n ph i h p cùng TCTD ki m tra tình hình s n xu t kinh doanh c a ch u tư (t i hi n trư ng và trên s sách k toán) xác nh nguyên nhân và xu t bi n pháp x lý trình c p có thNm quy n xem xét, quy t nh. g) Trư ng h p ch u tư ch m tr n vay b t bu c ho c s phí ch m thanh toán, Qu H tr phát tri n ph i h p v i TCTD th c hi n trích tài kho n ti n g i c a ch u tư (khi có) tr cho Qu theo úng quy nh. i u 6. Ph i h p trong h tr lãi su t sau u tư. a) TCTD th c hi n vi c cho vay theo quy nh hi n hành i v i các d án thu c i tư ng khuy n khích u tư trong nư c. Qu H tr phát tri n tho thu n v i TCTD ư c thông báo danh m c, m c v n cho vay, m c lãi su t, k ho ch tr n g c hàng năm c a t ng d án nói trên Qu H tr phát tri n ch ng xây d ng k ho ch h tr lãi su t sau u tư cho các ch u tư. Qu H tr phát tri n th c hi n h tr lãi su t sau u tư i v i các d án úng i tư ng, i u ki n h tr lãi su t sau u tư theo quy nh t i Ngh nh s 43/1999/N -CP ngày 29/6/1999 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c và Quy ch h tr lãi su t sau u tư ban hành kèm theo Quy t nh s 14/2000/Q -H QL ngày 2/3/2000 c a H i ng qu n lý Qu , ã vay v n u tư t i TCTD. b) Qu H tr phát tri n ph i h p v i TCTD trong vi c xác nh n kh ư c nh n n và ch ng t tr n g c trong năm c a ch u tư Qu th c hi n c p v n h tr lãi su t sau u tư k p th i và chính xác. c) Qu H tr phát tri n tho thu n t o i u ki n thu n l i TCTD thu s lãi vay mà ch u tư chưa tr khi c p v n h tr lãi su t sau u tư. i u 7. Ph i h p trong công tác chuy n ti n, thanh toán. a) Qu H tr phát tri n tho thu n v i TCTD ư c m b o chuy n ti n và thanh toán nhanh trong ngày theo yêu c u c a Qu ; tho thu n TCTD mi n thu phí các kho n ti n thanh toán c a Qu . b) Qu H tr phát tri n ph i h p v i TCTD trong công tác thanh toán trong nư c và thanh toán qu c t . i u 8. Ph i h p trong công tác thông tin, tin h c. a) Qu H tr phát tri n và TCTD ph i h p, cung c p cho nhau nh ng thông tin phòng ng a r i ro v doanh nghi p, d án và nh ng thông tin nghi p v khác có liên quan.
  6. b) Qu H tr phát tri n th c hi n n i m ng tin h c v i S giao d ch ngân hàng Trung ương ph c v vi c thanh toán nhanh và i chi u s li u v ngu n v n. c) Qu H tr phát tri n và TCTD ph i h p thông tin tuyên truy n gi i thi u v nhau, gi i thi u cho nhau và cho ch u tư th c hi n các d án có liên quan. i u 9: Ph i h p trong công tác ào t o. a) Qu H tr phát tri n và TCTD ph i h p và h p tác v i nhau trong công tác ào t o cán b chuyên môn nghi p v v thNm nh d án u tư, thNm nh, phân tích tình hình tài chính doanh nghi p, thanh toán trong nư c và qu c t , các nghi p v v huy ng v n cho u tư phát tri n và các ho t ng nghi p v khác có liên quan. b) Qu H tr phát tri n và TCTD ph i h p t ch c các bu i h i th o, to àm trao i kinh nghi m liên quan n ho t ng c a hai bên. i u 10. Ph i h p trong quan h h p tác Qu c t . a) Qu H tr phát tri n và TCTD ph i h p và h p tác v i nhau trong công tác quan h h p tác Qu c t v i các Ngân hàng, t ch c tín d ng và các qu u tư nư c ngoài v i m c tiêu huy ng ư c nhi u ngu n v n nư c ngoài cho u tư trong nư c và trao i nghi p v . b) Thông qua quan h qu c t Qu và các TCTD trong nư c, nư c ngoài th c hi n vi c ng tài tr cho nh ng d án u tư l n. Chương 3 T CH C TH C HI N i u 11. Ph i h p th c hi n. nh kỳ hàng quý, Qu h tr phát tri n và TCTD tho thu n t ch c giao ban ánh giá nh ng n i dung ph i h p, h p tác ã th c hi n, nh ng v n c n rút kinh nghi m, nh ng xu t và v n c n b sung cho phù h p v i tình hình th c t . i u 12. T ch c th c hi n. Căn c các quy nh trên, kh năng ph i h p c a Qu H tr phát tri n và TCTD, T ng giám c Qu H tr phát tri n t ch c ph i h p v i TCTD dư i hình th c ký các văn b n tho thu n v h p tác, h tr gi a hai bên. Trong quá trình tri n khai th c hi n n u có nh ng v n c n b sung, s a i, T ng giám c Qu H tr phát tri n báo cáo H i ng qu n lý Qu xem xét, quy t nh.
Đồng bộ tài khoản