Quyết định số 101/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 101/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 101/2002/QĐ-UB về việc giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho Sở Công nghiệp do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 101/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 101/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO B SUNG CH TIÊU D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2002 CHO S CÔNG NGHI P Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 196/2001/Q -TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2002 ; Căn c Quy t nh s 145/2001/Q -TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 c a B trư ng B Tài chính v giao d toán thu chi ngân sách Nhà nư c năm 2002 ; Căn c Ngh quy t s 18/2002/NQ-H ngày 18 tháng 01 năm 2002 c a H i ng nhân dân thành ph khóa VI, kỳ h p l n th 7 v thu chi ngân sách Nhà nư c ; Ti p theo các Quy t nh c a y ban nhân dân thành ph s 17/2002/Q -UB ngày 25 tháng 02 năm 2002 v giao ch tiêu d toán thu chi ngân sách Nhà nư c năm 2002 và Quy t nh s 74/2002/Q -UB ngày 02 tháng 7 năm 2002 v giao nh m c khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính cho S Công nghi p ; Theo ngh c a S Tài chánh - V t giá t i Công văn s 2388/TCVG-HCSN ngày 18 tháng 7 năm 2002 v b sung d toán kinh phí năm 2002 cho S Công nghi p ; QUY T NNH i u 1. Nay giao b sung d toán chi ngân sách năm 2002 cho S Công nghi p v i s ti n là 365 (ba trăm sáu mươi lăm) tri u ng ; trong ó : 1. Kinh phí khoán chi : 280 (hai trăm tám mươi) tri u ng ; 2. Kinh phí ngoài khoán chi : 85 (tám mươi lăm) tri u ng. i u 2. Giám c S Công nghi p có trách nhi m th c hi n nghiêm túc ch tiêu ư c giao ; trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chánh - V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S Công nghi p ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH
  2. Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y KT. CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c y ban nhân dân TP - Ban Kinh t - Ngân sách.H ND.TP - VP H -UB : PVP/KT - T TM, CNN - Lưu (TM-P) Huỳnh Th Nhân
Đồng bộ tài khoản