Quyết định số 101/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
24
lượt xem
1
download

Quyết định số 101/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 101/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Cầu Bươu, Thanh Trì - Hà Nội, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 101/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 101/2002/Q -UB Hà N i, ngày 18 tháng 07 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I C U BƯƠU, THANH TRÌ - HÀ N I, T L 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 332/BXD- T ngày 28 tháng 12 năm 1993 c a B trư ng B xây d ng v vi c ban hành Quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i T trình s 35/2002/TTr - KTST ngày 18 tháng 1 năm 2002, QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i C u Bươu - huy n Thanh Trì - Hà N i t l 1/500, do Công ty Tư v n và thi t k xây d ng Hà N i l p v i các n i dung ch y u như sau: 1. V trí, ph m vi, ranh gi i và quy mô 1.1 V trí: Khu ô th m i C u Bươu thu c a bàn các xã: Tân Tri u, Thanh Li t, huy n Thanh Trì, Hà N i. 1.2 Ph m vi, ranh gi i: + Phía ông B c giáp Trung tâm Gi ng th y s n Hà N i và t canh tác c a xã Thanh Li t. + Phía Tây Nam giáp ư ng 70. + Phía ông Nam giáp mương thoát nư c hi n có. + Phía Tây B c giáp khu t ã gi i thi u cho b nh vi n K xây d ng b nh vi n. 1.3 Quy mô:
  2. + T ng di n tích khu v c: 215.650 m2 + Dân s quy ho ch (d ki n): 5.800 ngư i. 2. M c tiêu: - Xây d ng m t khu ô th m i khang trang hi n i, ng b cơ s h t ng ô th , các công trình ki n trúc p, áp ng các yêu c u v nhà cho nhân dân Th ô; m b o n nh lâu dài, góp ph n phát tri n kinh t - xã h i c a huy n Thanh Trì và Thành ph . - B trí, s p x p l i dân cư ( ven ư ng 70) cho h p lý, theo quy ho ch ô th . - S d ng, khai thác hi u qu qu t hi n có, huy ng ư c nhi u ngu n v n h p pháp cùng tham gia u tư xây d ng hoàn ch nh khu ô th theo quy ho ch và d án u tư ư c phê duy t. 3. N i dung quy ho ch chi ti t a. Quy ho ch s d ng t: - i v i khu v c cơ quan quy ho ch b trí các công trình h p kh i cao t ng góc ư ng 70 và ư ng phân khu v c có m t c t ngang r ng 25m. - Công trình công c ng ư c b trí bên ph i tr c ư ng phân khu v c n i t ư ng 70 vào khu v c công viên cây xanh Thành ph phía b c khu ô th . - Trư ng h c nhà tr và cây xanh b trí gi a các nhóm nhà c a khu ô th , mb o bán kính ph c v cho các nhóm nhà . - Nhà bao g m: + Nhà cao t ng t 9 n 15 t ng k t h p d ch v công c ng t ng 1, b trí d c ư ng 70 và ư ng phân khu v c, có di n tích t là 45.030 m2 chi m 49,2% t ơn v . + Nhà bi t th ư c b trí vào gi a khu ô th (phía b c giáp công viên cây xanh) có di n tích t là: 30.000 m2 chi m 32,8% t ơn v . + Nhà ch nh trang: Là khu dân cư ã t n t i t lâu i, nay ư c quy ho ch, c i t o, ch nh trang l i v ki n trúc và h t ng k thu t cho ng b v i khu ô th m i, có di n tích là 16.460 m2 chi m 18% t ơn v . B NG T NG H P CH TIÊU S D NG T H ng m c Di n tích T l % Tiêu chuNn (m2) (m2/ngư i) T ng di n tích t nghiên c u 215.650 100 - t cơ quan 12.030 5,58
  3. - t ư ng thành ph 26.970 12,5 - t cây xanh cách ly 8.360 3,88 - t ơn v 168.290 78,04 100 28,38 + t xây d ng nhà 91.490 15,62 · t làng xóm 16.460 · t xây d ng m i 75.030 + t trư ng ti u h c 7.190 4,27 1,26 + t nhà tr , m u giáo 9.030 5,37 1,89 + t cây xanh, TDTT 23.560 14,0 3,98 + t công trình công c ng 5.820 3,46 1,26 + t giao thông 25.600 15,21 4,28 + t bãi xe t p trung 3.230 1,92 0,7 + Tr m x lý nư c 2.370 1,41 CÁC CH TIÊU KINH T K THU T XÂY D NG NHÀ Nhà cao Nhà bi t Nhà ch nh T ng t ng th trang H ng m c ơn v T Ch T Ch Ch T Ch tiêu l tiêu tiêu l tiêu l Di n tích t M2 45030 49,2 30000 32,8 16460 18 91490 XD Di n tích XD M2 15570 43,7 11510 32,3 8560 24 35640 Di n tích sàn M2 165490 72,6 32540 14,3 29960 13,1 227990 M t xây % 34,5 35 52 39 d ng H s s L n 3,6 0,9 1,82 2,5 d ng t T ng cao T ng 10 2,5 3,5 6,3 trung bình S ngư i d Ngư i 4390 868 600 5850 ki n Tiêu chuNn M2 37,70 37,5 50 38,1 bình quân di n tích Sàn/ngư i sàn/ngư i
  4. Di n tích sàn nhà di dân và nhà ph c v chính sách c a Thành ph là 62.580 m2 bao g m các lô NC3, NC4, NC5 và NC6 chi m 30% di n tích sàn nhà c a toàn khu ô th . b. B c c không gian ki n trúc quy ho ch và c nh quan: · Các công trình cơ quan, công trình công c ng và nhà cao t ng t 9 n 15 t ng ư c b trí d c theo các tr c ư ng 70 và ư ng phân khu v c có m t c t ngang r ng 25m. Khu ô th ư c chia thành các nhóm nhà , trong m i nhóm b trí nhà tr và cây xanh gi a nh m t o ư c s thông thoáng cho khu nhà . Phía ông b c khu ô th ư c b trí nhà d ng bi t th có ki n trúc pk th pv i cây xanh sân vư n, c i thi n vi khí h u cho khu v c. 4. Quy ho ch m ng lư i h t ng k thu t: a. Quy ho ch giao thông: T tr ng t ư ng trong ơn v : 13 n 15% di n tích t ơn v M t giao thông khu v c: 8,0 km/Km2. · M ng lư i ư ng: Phía Tây Nam khu ô th là ư ng có m t c t ngang r ng 50m + Tuy n ư ng phân khu v c n i t ư ng 70 qua khu ô th v phía B c có m t c t ngang là 25m, lòng ư ng 15m hè m i bên r ng 5m. + Tuy n ư ng nhánh n i t phía Tây sang phía ông khu ô th (ranh gi i gi a khu ô th và khu cây xanh công viên Thành ph ) có m t c t ngang 17,5m, lòng ư ng r ng 7,5m, hè m i bên r ng 5m. + ư ng vào nhà có m t c t ngang r ng t 10,5m n 13,5m b r ng lòng ư ng 5,5m, còn l i là hè hai bên. · Bãi xe: + Hai bãi xe t p trung ư c b trí sát d i cây xanh cách ly c nh ư ng 70 và phía b c giáp khu t h n h p (công c ng), có t ng di n tích 3230m2, xây d ng nhà xe cao t ng. + i v i các công trình công c ng, các chung cư cao t ng và các bi t th , yêu c u trong quá trình thi t k ph i m b o nhu c u xe cho b n thân các công trình này, ch tiêu t dành cho nhu c u xe ư c tính vào t xây d ng công trình. b. San n n, thoát nư c mưa: + Cao n n kh ng ch t 5,7 n 6,2m d c v phía ông c a khu ô th . + d c n n: i ³ 0,004.
  5. + Tuy n c ng thoát nư c chính có ư ng kính D = 1200mm n 2000mm ư c b trí trên ư ng phía B c khu ô th thay b ng c ng b n B=3000mm d n n tr m bơm C u Bươu phía ông nam khu ô th . + Tuy n c ng nhánh D = 600mm, 800mm, 1200mm b trí d c ư ng giao thông v tuy n c ng chính. c. Quy ho ch c p nư c: + Ngu n nư c c p cho khu ô th trư c m t ư c l y t tr m c p nư c Nhà máy Sơn Hà N i (ph i có bi n pháp tăng công su t cho tr m). V lâu dài khu ô th ph i ư c cung c p nư c t h th ng c p nư c c a thành ph theo quy ho ch t ng th , qua ư ng ng F300 b trí phía b c ư ng 70. + M ng lư i ư ng ng c p nư c t i các công trình trong t ng ô t s ư c nghiên c u thi t k trong giai o n thi t k k thu t, ph thu c vào quy mô, tính ch t và m t b ng c th c a t ng ô t. + Nư c c u ho : ư c b trí g n các nút giao thông, ngã ba ngã tư và g n các công trình công c ng t o i u ki n thu n l i cho xe c u ho l y nư c khi c n thi t. Các h ng c u ho u n i v i ư ng ng c p nư c có ư ng kính D³110mm và bán kính ph c v gi a các h ng c u ho kho ng 150m. Bên trong các công trình ư c thi t k , l p t thi t b ch ng cháy theo quy nh hi n hành. d. Quy ho ch thoát nư c th i và v sinh môi trư ng: + Nư c mưa ư c thoát ra mương C u Bươu phía ông nan khu ô th d n ra sông Tô L ch. Trong tương lai, mương C u Bươu s ư c quy ho ch và thay b ng c ng b n thoát nư c. + Nư c th i ư c thi t k là h th ng riêng, ư c x lý sơ b qua b bán t ho i, thoát ra h th ng c ng thoát nư c th i chung c a khu ô th r i t ó qua tr m x lý c c b phía ông B c khu ô th , trư c khi th i ra mương C u Bươu. · Rác th i: + i v i khu v c xây d ng nhà cao t ng ph i xây d ng h th ng thu gom rác t t ng t ng xu ng b rác t ng 1 cho t ng ơn nguyên và h p ng v i ơn v có ch c năng v v sinh, môi trư ng v n chuy n rác n nơi khu x lý rác c a Thành ph . + i v i khu v c xây d ng nhà th p t ng và khu dân cư cũ gi i quy t thu gom rác theo hai phương th c: · t các thùng rác nh d c hai bên các tuy n ư ng, kho ng cách gi a các thùng rác kho ng 50m/l. · Xe ch rác thu gom theo gi c nh, các h dân tr c ti p rác vào xe.
  6. + i v i các công trình công c ng, rác ư c thu gom v n chuy n b ng h p ng kinh t v i ơn v có ch c năng v sinh môi trư ng. e. Quy ho ch c p i n: + Công su t tính toán Ptt=3051 KW, Stt=3782 KVA + Có 4 tr m bi n áp trong khu ô th : · Tr m N1: Công su t 320 KVA c p i n cho khu v c C phía ông Nam (l y t tr c ư ng 25m n sát mương và khu dân cư cũ) · Tr m N2: Công su t 2 x 630 KVA c p i n cho khu v c B phía ông Nam (t tr c ư ng vào Trung tâm Gi ng thu s n t i ư ng 25m). · Tr m N3: Công su t 2 x 630 KVA c p i n cho khu A phía Tây B c (t tr c ư ng vào Trung tâm Gi ng thu s n n ranh gi i phía tây b c khu ô th ) · Tr m N4: c p i n cho khu D phía ông B c c a khu ô th . 5. Quy ho ch h th ng thông tin liên l c: T ng h p ư ng dây ư ng ng: i v i m ng lư i ư ng cáp i n, thông tin liên l c, ư ng ng nư c phân ph i, cáp truy n hình ư c t vào các tuy nel k thu t b trí dư i v a hè d c theo các ư ng giao thông. i u 2: - Ki n trúc sư trư ng Thành ph có trách nhi m xác nh n h sơ, b n v thi t k theo quy ho ch chi ti t ư c duy t; ch trì, ph i h p v i ch u tư và UBND huy n Thanh Trì t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t khu ô th m i C u Bươu cho các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. - Ch u tư ch u trách nhi m t ch c nghiên c u, l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i án quy ho ch này theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng, trình c p có thNm quy n xem xét, thNm nh và phê duy t; Ki n trúc sư trư ng Thành ph và Giám c S Khoa h c công ngh và môi trư ng có trách nhi m hư ng d n ch u tư th c hi n. - U ban nhân dân huy n Thanh Trì có trách nhi m t ch c ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch chi ti t ư c duy t và x lý vi c xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các s : Xây d ng, Khoa h c công ngh và môi trư ng, Giao thông công chính, K ho ch và u tư, a chính nhà t, Tài chính V t giá, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ch t ch UBND Huy n Thanh Trì, Ch t ch UBND các xã: Tân Tri u, Thanh Li t, Th trư ng các S , Ngành; T ng Giám c T ng công ty u tư và phát tri n nhà Hà N i, Giám c Công ty Kinh doanh phát tri n nhà Hà N i, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.
  7. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản