Quyết định số 101/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định số 101/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 101/2003/QĐ-UB về việc thành lập hệ thống tổ chức quản lý Nhà nước về Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất thành phố Hà Nội”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 101/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 101/2003/Q -UB Hà N i, ngày 28 tháng 08 năm 2003 QUY T NNH “V VI C THÀNH L P H TH NG T CH C QU N LÝ NHÀ NƯ C V TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯ NG VÀ NHÀ T THÀNH PH HÀ N I” Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND. Căn c Lu t t ai năm 1993. Căn c Quy t nh s 45/2003/Q -TTg ngày 02 tháng 4 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p S Tài nguyên và Môi trư ng, i tên s Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng thành s Khoa h c và Công ngh thu c UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư s 01/2003/TTLT – BTNMT – BNV c a B Tài nguyên và Môi trư ng - B N i v v vi c hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp UBND qu n lý nhà nư c v Tài nguyên và Môi trư ng a phương; Xét ngh Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , QUY T NNH i u 1: Thành l p h th ng t ch c qu n lý Nhà nư c v Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t trên a bàn Thành ph Hà N i như sau: C p Thành ph : Thành l p s Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t Hà N i trên cơ s h p nh t t ch c c a s a chính – Nhà t Hà N i và các t ch c th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v tài nguyên nư c, tài nguyên khoáng s n, môi trư ng. A. VN TRÍ CH C NĂNG C A S : S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t Hà N i là cơ quan chuyên môn giúp UBND Thành ph , th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v Tài nguyên t, tài nguyên nư c, tài nguyên khoáng s n, môi trư ng, khí tư ng th y văn, o c, b n , qu n lý nhà và công s trên a bàn thành ph Hà N i. S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t Hà N i ch u s ch o tr c ti p c a UBND Thành ph , ng th i ch u s ch o, qu n lý v chuyên môn nghi p v c a B Tài nguyên và Môi trư ng, B Xây d ng và các B , Ngành có liên quan; Ch u s ki m tra, giám sát c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. - S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t Hà N i, có tư cách pháp nhân, ư c s d ng con d u riêng và m tài kho n t i kho b c Nhà nư c theo quy nh hi n hành.
  2. - Tr s cơ quan t t i: 18 ư ng Huỳnh Thúc Kháng, qu n ng a, thành ph Hà N i. B- NHI M V VÀ QUY N H N: Nhi m v chung: 1. Trình UBND Thành ph ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t, v công tác qu n lý tài nguyên t, tài nguyên nư c, tài nguyên khoáng s n, khí tư ng, th y văn, môi trư ng, o c - b n , nhà và công s (sau ây g i chung là Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t) trên a bàn Thành ph . 2. Trình UBND Thành ph v quy ho ch, chương trình, k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm v qu n lý, phát tri n, chính sách và khai thác, s d ng tài nguyên, môi trư ng và phát tri n nhà phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a Thành ph . 3. T ch c, th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch, k ho ch, chương trình sau khi ư c phê duy t; tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t và thông tin v tài nguyên, môi trư ng và nhà t n t ch c và công dân; tham gia thNm nh các d án công trình có n i dung liên quan n lĩnh v c tài nguyên, môi trư ng và nhà t. 4. Nghiên c u, i u tra, kh o sát và l p b n v tài nguyên có k ho ch b o v và khai thác s d ng. 5. Ch o, hư ng d n chuyên môn, nghi p v v qu n lý tài nguyên, môi trư ng và nhà t c p qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n. 6. Thanh tra, ki m tra, vi c thi hành pháp lu t, gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t v tài nguyên, môi trư ng và nhà t theo quy nh c a pháp lu t. - Ph i h p v i Ban T ch c chính quy n Thành ph và chính quy n a phương gi i quy t tranh ch p a gi i hành chính trên a bàn Thành ph . 7. Ch o, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các d ch v công trong lĩnh v c tài nguyên, môi trư ng và nhà t theo quy nh c a pháp lu t, áp ng yêu c u c i cách hành chính c a Nhà nư c. 8. T ch c nghiên c u, ng d ng các ti n b khoa h c, công ngh v qu n lý tài nguyên, môi trư ng và nhà t; c p nh t, xây d ng h th ng thông tin – lưu tr tư li u, s li u v tài nguyên, môi trư ng và nhà t theo quy nh c a pháp lu t; ư c phép th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c qu n lý c a ngành theo quy nh c a pháp lu t. 9. Qu n lý v t ch c và công ch c, viên ch c và ngư i lao ng; ào t o, b i dư ng công ch c, viên ch c, cán b a chính xã, phư ng, th tr n làm công tác qu n lý v tài nguyên, môi trư ng và nhà t theo quy nh c a B Tài nguyên và Môi trư ng và UBND Thành ph .
  3. 10. Qu n lý tài chính, tài s n c a S theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a UBND Thành ph . 11. Ki n ngh v i UBND Thành ph ình ch ho c bãi b nh ng văn b n c a các t ch c, các c p chính quy n thu c Thành ph trái thNm quy n ho c vi ph m quy nh c a Nhà nư c và Thành ph v tài nguyên, môi trư ng và nhà t. 12. V tài nguyên t: 12.1- T ch c thNm nh trình UBND thành ph phê duy t quy ho ch, k ho ch s d ng t hàng năm c a qu n, huy n và ki m tra vi c th c hi n. 12.2- Xây d ng quy ho ch, k ho ch i u ch nh, b sung s d ng t hàng năm c a Thành ph trình Chính ph phê duy t; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n; 12.3- Trình UBND Thành ph quy t nh giao t, cho thuê t, thu h i t, chuy n quy n s d ng nhà t, chuy n m c ích s d ng nhà t, u giá quy n s d ng t; c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t cho các i tư ng thu c thNm quy n c a UBND Thành ph . 12.4- Hư ng d n UBND các qu n, huy n th c hi n vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t ô th , gi y ch ng nh n quy n s d ng t , t ao và vư n li n k khu v c nông thôn; gi y ch ng nh n quy n s d ng t nông nghi p, lâm nghi p trên a bàn Thành ph ; 12.5- Hư ng d n và t ch c th c hi n vi c i u tra, kh o sát, o c, ánh giá phân h ng t, l p b n a chính; ăng ký t ai, l p, qu n lý, ch nh lý h sơ a chính; th ng kê, ki m kê t ai; c p nh t, b sung và ch nh lý bi n ng v t và nhà qu n lý ch t ch , khai thác có hi u qu ; ký h p ng thuê t trên a bàn Thành ph ; ăng ký giao d ch, b o m v quy n s d ng t, b t ng s n g n li n v i t i v i các t ch c. 13. V Qu n lý nhà và công s : 13.1- Qu n lý nhà , công th , tr s làm vi c thu c s h u nhà nư c do Thành ph qu n lý; hư ng d n vi c qu n lý, khai thác, s d ng và phát tri n qu nhà , công th ư c giao qu n lý theo quy nh c a pháp lu t, hư ng d n c a B Xây d ng và phân c p c a Thành ph ; hư ng d n vi c th c hi n ch b o hành, b o trì nhà công v , nhà thu c s h u Nhà nư c do Thành ph qu n lý. 13.2- Hư ng d n và t ch c th c hi n vi c i u tra, th ng kê, l p danh b i u tra v di n tích, tình tr ng phân lo i, m c ích s d ng và chuy n d ch s h u nhà c a cơ quan, ơn v , t ch c trên a bàn Thành ph ; hư ng d n UBND các qu n, huy n làm th t c chuy n d ch s h u nhà trên a bàn qu n, huy n; 13.3- Hư ng d n và t ch c vi c ti p nh n qu nhà t qu n c a Trung ương và Thành ph th ng nh t qu n lý, t ch c và ti n hành th t c mua bán, cho thuê nhà theo quy nh c a Nhà nư c và Thành ph ,
  4. 13.4- Ch o, hư ng d n, ki m tra UBND các qu n, huy n th c hi n ánh bi n s nhà trên a bàn Thành ph . 13.5- Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan ch o và th c hi n các gi i pháp chính sách qu n lý th ng nh t các ho t ng v kinh doanh b t ng s n theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a UBND Thành ph . 13.6- Là cơ quan thư ng tr c c a Ban ch o Thành ph v chính sách t và nhà, Ban i u hành chương trình phát tri n nhà Thành ph , H i ng bán nhà Thành ph và H i ng 297 Thành ph . 13.7- Tham gia nh giá các lo i nhà, t Thành ph theo khung giá, nguyên t c, phương pháp nh giá các lo i nhà, t c a Chính ph . 14. V tài nguyên khoáng s n: 14.1. Trình UBND Thành ph quy nh các bi n pháp b o v tài nguyên khoáng s n trên a bàn Thành ph và hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n; 14.2. Trình y ban nhân dân Thành ph c p, gia h n ho c thu h i gi y phép khai thác khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng, than bùn và khai thác t n thu khoáng s n, chuy n như ng quy n khai thác khoáng s n thu c thNm quy n c a y ban nhân dân Thành ph theo quy nh c a pháp lu t; 14.3. Qu n lý ki m tra vi c th c hi n tìm ki m, thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng s n i v i t ch c, cá nhân ho t ng t i a phương theo quy nh c a pháp lu t; - Giúp UBND Thành ph ch trì ph i h p v i các B , Ngành có liên quan khoanh vùng c m khai thác khoáng s n, trình Chính ph xem xét quy t nh. 15. V tài nguyên nư c và khí tư ng th y văn: 15.1- Trình UBND Thành ph quy nh các bi n pháp b o v tài nguyên nư c và công trình khí tư ng th y văn a phương; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n; 15.2- T ch c i u tra cơ b n, ki m kê, ánh giá tài nguyên nư c và xây d ng cơ s d li u v tài nguyên nư c trên a bàn Thành ph . 15.3- Trình UBND Thành ph c p, gia h n, thu h i gi y phép ho t ng i u tra, thăm dò, khai thác, s d ng tài nguyên nư c, dung lư ng x nư c th i vào ngu n nư c, các công trình khí tư ng th y văn chuyên dùng theo phân c p; ki m tra vi c th c hi n sau khi ư c phê duy t; 15.4- Tham gia xây d ng phương án phòng ch ng, kh c ph c h u qu c a thiên tai trên a bàn Thành ph . 16. V môi trư ng: 16.1- Trình UBND Thành ph quy nh các bi n pháp b o v môi trư ng a phương; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n;
  5. 16.2- Trình UBND Thành ph c p, thu h i gi y ch ng nh n t tiêu chuNn môi trư ng cho các cơ s s n xu t, kinh doanh và d ch v trên a bàn Thành ph theo phân c p; 16.3- T ch c i u tra, kh o sát và thNm nh, báo cáo ánh giá tác ng c a các d án u tư và cơ s s n xu t, kinh doanh n môi trư ng trên a bàn Thành ph ; 16.4- T ch c i u tra, ánh giá hi n tr ng môi trư ng, theo dõi di n bi n ch t lư ng môi trư ng t i a phương theo hư ng d n c a B Tài nguyên và Môi trư ng; 16.5- Hư ng d n các ho t ng liên quan n b o v môi trư ng, ph i h p v i các ngành, các c p, các h i qu n chúng tuyên truy n, giáo d c nâng cao ý th c b o v môi trư ng trên a bàn Thành ph . 17. V o cb n : 17.1- ThNm nh và ngh cơ quan có thNm quy n c p phép ho c y quy n c p phép ho t ng o c và b n cho các t ch c, cá nhân ăng ký ho t ng o c và b n trên a bàn Thành ph theo quy nh c a pháp lu t; 17.2- Trình UBND Thành ph phê duy t k t qu ki m tra, thNm nh ch t lư ng công trình, s n phNm o c và b n a chính; o c và b n chuyên d ng c a Thành ph ; qu n lý d u m c o c; 17.3- T ch c xây d ng h th ng i m o c cơ s chuyên d ng, thành l p h th ng b n a chính, b n chuyên ph c v các m c ích chuyên d ng; 17.4- Theo dõi vi c xu t b n, phát hành b n và ki n ngh v i cơ quan qu n lý nhà nư c v xu t b n, vi c ình ch phát hành, thu h i các n phNm b n có sai sót nghiêm tr ng v k thu t, sai a gi i hành chính, a danh thu c Thành ph ; C. T CH C B MÁY VÀ BIÊN CH C A S : 1. Lãnh o S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t Hà N i: có Giám c S và có m t s Phó Giám c S . Giám c S ch u tránh nhi m trư c Ch t ch UBND Thành ph và trư c pháp lu t v ch c trách, quy n h n, nhi m v ư c giao. Phó Giám c S ch u trách nhi m trư c Giám c S và pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công. 2. T ch c b máy giúp vi c g m: - Phòng T ch c – hành chính.(bao g m c b ph n Tài chính - k toán) - Phòng K ho ch - T ng h p. - Phòng Qu n lý o cb n .
  6. - Phòng Chính sách ( v tài nguyên và nhà t) - Phòng ăng ký th ng kê. - Phòng Qu n lý a chính – Nhà t. - Phòng Qu n lý Tài nguyên. - Phòng qu n lý Môi trư ng – Khí tư ng và th y văn. - Ban 61/CP - Ban 60/CP - Thanh tra nhà nư c S . Giao Giám c s Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t Hà N i quy nh ch c năng, nhi m v , cơ c u ch c danh tiêu chuNn và biên ch các Phòng ban c a S theo quy nh chung c a Nhà nư c và Thành ph . 3. Các ơn v s nghi p: - Trung tâm Thông tin lưu tr và d ch v hành chính Tài nguyên – Môi trư ng và Nhà t. - Ban qu n lý d án thu c ngu n v n ngân sách c p. - Ban qu n lý d án các công trình a chính. - Tr m quan tr c môi trư ng. - Tr m quan tr c nư c ng m. Giao Giám c s Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t ch trì ph i h p v i Ban T ch c chính quy n Thành ph xây d ng l i ch c năng, nhi m v , biên ch và quy ch t ch c ho t ng c a các ơn v s nghi p trên ây trình UBND Thành ph quy t nh. 4. Biên ch : Biên ch cán b và ti n lương c a s Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t do Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph và Giám c s Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t trình UBND Thành ph quy t nh. +Trư c m t gi nguyên biên ch như hi n nay c a s a chính – Nhà t Hà N i là 110 ngư i, ng th i chuy n giao nguyên hi n tr ng biên ch , cán b công ch c th c hi n nhi m v qu n lý tài nguyên nư c c a s Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; biên ch , cán b công ch c th c hi n nhi m v qu n lý Môi trư ng c a s Khoa h c công ngh và Môi trư ng; biên ch , cán b công ch c th c hi n nhi m v qu n lý tài nguyên khoáng s n c a s Công nghi p sáng s Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t Hà N i.
  7. 5. Các doanh nghi p tr c thu c qu n lý nhà nư c c a s Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t Hà N i: - Công ty Kinh doanh nhà s 1. - Công ty kinh doanh nhà s 2. - Công ty kinh doanh nhà s 3. - Công ty Kh o sát và o c Hà N i. - Công ty a chính Hà N i. i u 2: Nhi m v , quy n h n c a cơ quan chuyên môn giúp UBND qu n, huy n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v Tài nguyên, môi trư ng và Nhà t trên a bàn qu n, huy n: Ch u s qu n lý ch o tr c ti p c a UBND qu n, huy n; ng th i ch u s hư ng d n, ki m tra v chuyên môn nghi p v c a S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t Hà N i. 1. Trình UBND qu n, huy n các văn b n hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các chính sách, ch và pháp lu t c a Nhà nư c v qu n lý s tài nguyên, môi trư ng và nhà t trên a bàn qu n, huy n; 2. Trình UBND qu n, huy n quy ho ch, k ho ch 5 năm và hàng năm v Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t; 3. ThNm nh và trình UBND qu n, huy n xét duy t quy ho ch, k ho ch s d ng t ai xã, phư ng, th tr n; Ki m tra vi c th c hi n sau khi ư c xét duy t; 4. Trình UBND huy n, qu n quy t nh vi c giao t, cho thuê t, thu h i t, chuy n m c ích s d ng t, chuy n như ng quy n s d ng t, c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và s d ng t , gi y ch ng nh n t và t vư n li n k ; gi y ch ng nh n quy n s d ng t nông nghi p, lâm nghi p cho các i tư ng thu c thNm quy n c a UBND qu n, huy n và t ch c th c hi n; 5. Qu n lý và theo dõi s bi n ng v t ai, c p nh t, xu t ch nh lý các tài li u v t ai và b n phù h p v i hi n tr ng s d ng t theo hư ng d n c a s Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t; Tham gia v i các cơ quan ch c năng trong vi c ho ch nh a gi i hành chính xã, phư ng, th tr n, qu n lý các d u m c o c và m c a gi i; 6. T ch c th c hi n và hư ng d n, ki m tra vi c th ng kê, ki m kê t ai; L p và qu n lý h sơ a chính; Xây d ng h th ng thông tin t ai; 7. Hư ng d n và ki m tra vi c b o v tài nguyên khoáng s n, tài nguyên nư c, môi trư ng; phòng ch ng, kh c ph c suy thoái, ô nhi m, s c môi trư ng h u qu thiên tai;
  8. 8. L p báo cáo th ng kê, ki m kê t ai và hi n tr ng môi trư ng theo nh kỳ; thu th p, qu n lý lưu tr tư li u v nhà, tài nguyên và môi trư ng; 9. Ki m tra và ph i h p thanh tra vi c thi hành pháp lu t; gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo v nhà, tài nguyên và môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t; 10. T ch c th c hi n các d ch v công trong lĩnh v c tài nguyên, môi trư ng và nhà t áp ng yêu c u c i cách hành chính c a Nhà nư c; 11. Tuyên truy n, giáo d c, ph bi n pháp lu t, thông tin v tài nguyên, môi trư ng và nhà t; 12. Báo cáo nh kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm và t xu t tình hình th c hi n nhi m v v lĩnh v c công tác ư c giao cho Ch t ch UBND qu n, huy n và s Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t. 13. Qu n lý cán b , công ch c, viên ch c; ki m tra chuyên môn nghi p v i v i cán b a chính xã, phư ng, th tr n; Th c hi n vi c ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c và cán b a chính xã, phư ng, th tr n theo k ho ch c a s Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t trên a bàn cho phù h p. - Giao Ban T ch c chính quy n Thành ph ch trì ph i h p v i s Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t và Ch t ch UBND qu n, huy n nghiên c u trình UBND Thành ph thành l p cơ quan chuyên môn giúp UBND qu n, huy n qu n lý nhà nư c v s tài nguyên, môi trư ng và nhà t trên a bàn qu n, huy n cho phù h p. Trư c m t giao ch c năng, nhi m v trên cho Phòng a chính nhà t và ô th th c hi n. i u 3: Nhi m v quy n h n c a cán b a chính xã, phư ng, th tr n: Cán b a chính xã, phư ng, th tr n (g i chung là cán b a chính xã) giúp UBND xã th c hi n qu n lý nhà nư c v tài nguyên, môi trư ng và nhà t trên ph m vi xã; ch u s ch o, hư ng d n, ki m tra v nghi p v c a s Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t và cơ quan chuyên môn giúp UBND qu n, huy n qu n lý nhà nư c v Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t; cán b a chính xã có nhi m v và quy n h n sau: 1. L p văn b n UBND xã, phư ng, th tr n trình UBND qu n, huy n v quy ho ch, k ho ch s d ng t, giao t, cho thuê t, thu h i t, chuy n quy n s d ng t, chuy n m c ích s d ng t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo thNm quy n; 2. Trình UBND xã, phư ng, th tr n k ho ch t ch c tri n khai quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c phê duy t và theo dõi ki m tra vi c th c hi n; 3. Trình UBND xã, phư ng, th tr n cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t, ăng ký giao d ch b o m i v i quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t cho h gia ình, cá nhân thu c thNm quy n c a UBND xã, phư ng, th tr n theo quy nh c a pháp lu t. 4. Th c hi n vi c ăng ký, l p và qu n lý h sơ a chính; theo dõi, qu n lý bi n ng t ai; ch nh lý h sơ a chính; th ng kê, ki m kê t ai;
  9. 5. Tham gia hòa gi i, gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo v tài nguyên, môi trư ng và nhà t theo quy nh c a pháp lu t. Phát hi n các trư ng h p vi ph m pháp lu t v qu n lý tài nguyên, môi trư ng và nhà t, k p th i ki n ngh v i UBND xã, phư ng, th tr n và các cơ quan có thNm quy n x lý k p th i; 6. Tuyên truy n, hư ng d n th c hi n pháp lu t v b o v tài nguyên và môi trư ng; t ch c các ho t ng v sinh môi trư ng trên a bàn; 7. Theo dõi, t ng h p báo cáo nh kỳ v nhà, tài nguyên và môi trư ng trên a bàn; thu th p, b o qu n tư li u v t ai, o c b n và môi trư ng; qu n lý d u m c o c và m c a gi i; i u 4: i u kho n th c hi n: 1. Giao Ban T ch c chính quy n Thành ph ch trì ph i h p v i các s : a chính – Nhà t Hà N i, Công nghi p, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Khoa h c Công ngh và Môi trư ng ti n hành Th ng kê, ki m kê và t ng h p các m t: biên ch cán b công ch c, ch c năng, nhi m v , tài s n , cơ s v t ch t k thu t... ph c v chuyên môn qu n lý nhà nư c c a các s trên v s Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t qu n lý. 2. Giám c s Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t Hà N i ch trì ph i h p v i Ch t ch UBND các qu n, huy n và Ban T ch c chính quy n thành ph xây d ng quy ch , l l i làm vi c, m i quan h công tác, xây d ng cơ c u ch c danh tiêu chuNn, b trí cán b , công ch c, viên ch c c a S , cơ quan chuyên môn th c hi n qu n lý nhà nư c v Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t qu n, huy n và cán b a chính xã, phư ng và th tr n m b o hoàn thành ư c nhi m v c a t ch c m i. i u V: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký, nh ng văn b n trư c ây trái v i văn b n này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c s ư c ch nh lý. i u VI: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan, Giám c S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t Hà N i, Ch t ch UBND các qu n, huy n thi hành quy t nh này./. T.M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản