Quyết định số 101/2004/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
58
lượt xem
5
download

Quyết định số 101/2004/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 101/2004/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ Văn hóa-Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 101/2004/QĐ-BVHTT

  1. B VĂN HÓA - THÔNG TIN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 101/2004/Q -BVHTT Hà N i, ngày 15 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH V VI C X P H NG DI TÍCH QU C GIA B TRƯ NG B VĂN HÓA - THÔNG TIN Căn c Lu t Di s n văn hóa và Ngh nh s 92/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Di s n văn hóa; Căn c Ngh nh s 63/2003/N -CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa - Thông tin; Căn c h sơ di tích và T trình s 639/UB-VX ngày 10 tháng 02 năm 2004 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a C c trư ng C c Di s n văn hóa, QUY T NNH: i u 1: X p h ng 04 di tích qu c gia: 1. Di tích l ch s a o B n ình xã Nhu n c, huy n C Chi, thành ph H Chí Minh. 2. Di tích ki n trúc ngh thu t Lăng Trương T n B u phư ng 8, qu n Phú Nhu n, thành ph H Chí Minh 3. Di tích ki n trúc ngh thu t ình Xuân Hi p phư ng Linh Xuân, qu n Th c, thành ph H Chí Minh. 4. Di tích l ch s Căn c R ng Sác xã Long Hòa, huy n C n gi , thành ph H Chí Minh. i u 2: y ban nhân dân các c p thành ph H Chí Minh trong ph m vi nhi m v và quy n h n c a mình th c hi n vi c qu n lý nhà nư c i v i di tích l ch s a o B n ình, di tích l ch s Căn c R ng Sác, di tích ki n trúc ngh thu t Lăng Trương T n B u, di tích ki n trúc ngh thu t ình Xuân Hi p theo quy nh c a pháp lu t v di s n văn hóa. i u 3: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4: C c trư ng C c Di s n văn hóa, Ch t ch y ban nhân dân thành ph , Giám c S Văn hóa - Thông tin thành ph H Chí Minh và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B VĂN HÓA - THÔNG TIN Ph m Quang Ngh
Đồng bộ tài khoản