intTypePromotion=3

Quyết định số 101/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
85
lượt xem
23
download

Quyết định số 101/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 101/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 101/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 3 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 101/2006/Q -UBND Qu n 3, ngày 03 tháng 08 năm 2006 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN QU N LÝ D ÁN U TƯ VÀ XÂY D NG CÔNG TRÌNH QU N 3 Y BAN NHÂN DÂN QU N 3 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph quy nh v quy ho ch xây d ng; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s 08/2005/TT-BXD ngày 06 tháng 5 năm 2005 c a B Xây d ng hư ng d n m t s n i dung v l p, th m nh, phê duy t d án u tư xây d ng công trình và x lý chuy n ti p th c hi n Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph ; Căn c Thông tư s 98/2003/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2003 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án u tư t ngu n v n ngân sách Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 7768/Q -UB-NCVX ngày 16 tháng 11 năm 1995 c a y ban nhân dân thành ph v vi c chuy n Ban qu n lý công trình qu n 3 thành Ban Qu n lý d án u tư và xây d ng công trình qu n 3; Căn c Quy t nh s 107/Q -UB ngày 18 tháng 12 năm 1996 c a y ban nhân dân qu n 3 v vi c ban hành Quy ch làm vi c (t m th i) c a Ban Qu n lý d án u tư và xây d ng công trình qu n 3; Căn c Ch th s 02/2005/CT-UB ngày 04 tháng 4 năm 2005 c a y ban nhân dân qu n 3 v vi c rà soát, s a i, b sung quy ch các Phòng ban chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n 3; Xét Công văn s 177/TT/QLDA ngày 22 tháng 6 năm 2006 c a Ban Qu n lý d án u tư và xây d ng công trình qu n 3; Theo ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n 3 và báo cáo th m nh s 174/BC-TP ngày 19 tháng 7 năm 2006 c a Phòng Tư pháp qu n 3, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban Qu n lý d án u tư và xây d ng công trình qu n 3.
  2. i u 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 107/Q -UB ngày 18 tháng 12 năm 1996 c a y ban nhân dân qu n 3 v vi c ban hành Quy ch làm vi c (t m th i) c a Ban Qu n lý d án u tư và xây d ng công trình qu n 3. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân, Trư ng Phòng N i v và Giám c Ban Qu n lý d án u tư và xây d ng công trình qu n 3 có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Tr nh Văn Thình QUY CH T CH C VÀ HO T NG BAN QU N LÝ D ÁN U TƯ VÀ XÂY D NG CÔNG TRÌNH QU N 3 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 101/2006/Q -UBND ngày 03 tháng 08 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n 3) Chương 1: CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N i u 1. Ch c năng Ban Qu n lý d án u tư và xây d ng công trình qu n 3 (sau ây g i t t là Ban QLDA qu n 3) là ơn v s nghi p, ư c thành l p b i Quy t nh s 7768/Q -UB-NCVX ngày 16 tháng 11 năm 1995 c a y ban nhân dân thành ph , có y tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ho t ng theo hình th c tr c ti p qu n lý và i u hành d án (Ban QLDA chuyên ngành) ư c quy nh t i Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v vi c qu n lý d án - u tư xây d ng công trình. Ban QLDA th c hi n ch c năng làm ch u tư các công trình xây d ng cơ b n, s a ch a l n, duy tu có s d ng v n ngân sách trên a bàn qu n 3. i v i các công trình s d ng ngu n v n khác, Ban QLDA qu n 3 th c hi n vai trò qu n lý và i u hành d án theo h p ng y quy n c th , ư c quy nh t i Quy t nh s 1408/Q -UB ngày 04 tháng 04 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph . i u 2. Nhi m v 1. Nhi m v ư c phân công:
  3. a) Tham mưu y ban nhân dân qu n 3 và các cơ quan c p trên v các ch trương u tư xây d ng cơ b n nh m ch nh trang ô th , c i thi n nh ng giá tr ti n ích và nâng cao i u ki n s ng c a m t ô th . b) Xác l p th t c u tư t giai o n u tư, th c hi n u tư cho n khi k t thúc u tư v i nh ng nhi m v c th như sau: * T ch c th c hi n ho c tuy n ch n tư v n th c hi n các th t c v u tư và trình các c p có thNm quy n phê duy t: - i u tra, kh o sát, l p d án u tư. - Kh o sát thi t k , l p và phê duy t t ng d toán, d toán công trình. Giám sát k thu t xây d ng, nghi m thu b ph n ho c toàn b công trình thu c d án u tư. - L p h sơ m i th u mua s m v t tư, thi t b . Giám sát ch t lư ng, s lư ng v t tư thi t b . * Ký k t các h p ng xây l p, mua s m v t tư thi t b , tr giúp k thu t và qu n lý khai thác d án (n u có) v i các ơn v trúng th u, th c hi n nhi m v thi công xây l p công trình và các nhi m v khác ã ư c ký k t h p ng. * Qu n lý ch t ch kinh phí c a d án trong t ng d toán ư c duy t theo úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Các thay i phát sinh trong quá trình th c hi n ph i ư c s ch p thu n v ch trương c a c p quy t nh u tư. Ph i th c hi n y các th t c i u ch nh theo úng quy nh. * Theo dõi, ki m tra, nghi m thu và thanh quy t toán các h p ng kinh t , thanh toán các chi phí cho các t ch c nh n th u theo h p ng ã ký. Làm vi c v i các cơ quan ch c năng gi i quy t các ch chính sách, nh m c, ơn giá (n u có). * T ch c th c hi n các th t c v t ai, n bù gi i phóng m t b ng (n u có). * L p báo cáo th c hi n v n u tư hàng năm. Báo cáo quy t toán khi d án hoàn thành ưa vào khai thác s d ng, trình duy t theo quy nh hi n hành. c) Ch p hành y các quy nh c a Nhà nư c trong quá trình i u hành qu n lý d án. 2. Các nhi m v khác: Tùy tình hình c th , y ban nhân dân qu n 3 giao cho Ban QLDA t ch c th c hi n m t s công tác khác ho c Ch u tư y nhi m c a Ban QLDA i u hành d án b ng văn b n. i u 3. Quy n h n 1. ư c quy n ký h p ng và s d ng ngư i lao ng, b trí nhân s cho công tác chuyên môn theo tình hình th c t c a Ban.
  4. 2. ư c quy n ngh các cơ quan qu n lý Nhà nư c cung c p các thông tin có liên quan v vi c th c hi n d án mà Ban QLDA làm ch u tư ho c i u hành d án. 3. ư c quy n tham gia bàn b c th o lu n các ch trương u tư mà Ban QLDA ư c d ki n làm ch u tư. 4. ư c quy n x lý các tình hu ng phát sinh trong quá trình qu n lý i u hành d án theo úng quy nh c a Nhà nư c. 5. ư c quy n yêu c u và xu t k lu t i v i các ơn v i tác và các ơn v th hư ng khi vi ph m các quy nh v qu n lý và i u hành d án. i u 4. Các i tư ng qu n lý 1. Các công trình xây d ng cơ b n, các công trình gi i t a, s a ch a l n do ngân sách thành ph c p ho c cho vay theo k ho ch hàng năm. 2. Các công trình xây d ng cơ b n, s a ch a l n, s d ng ngu n v n t ngân sách c a qu n. 3. Các công trình duy tu s a ch a nh , s a ch a trư ng h c, công s n ho c các công trình s d ng ngu n v n khác. i u 5. So n th o văn b n và thNm quy n ký văn b n 1. Giám c ký các lo i văn b n có liên quan n ch trương chính sách chung và liên quan n tài chính, k ho ch, báo cáo, h p ng, duy t h sơ thi t k d toán, quy t toán công trình. 2. Phó Giám c ký các lo i b n v , văn b n hành chính theo ch c năng và nhi m v ư c phân công và khi có s y quy n c a Giám c, ký các quy t nh ch n tư v n, ký các lo i gi y t thông thư ng như gi y gi i thi u, thư m i, các thông báo n i b . 3. Các T nghi p v có nhi m v so n th o văn b n tham mưu xu t cho lãnh o nh ng lĩnh v c có liên quan n T mình m trách. B n th o văn b n ph i ư c Giám c duy t trư c khi hoàn thi n. Sau ó cán b ph trách ch u trách nhi m nhân b n, g i i và lưu tr theo úng quy nh Nhà nư c. Chương 2: CƠ C U T CH C VÀ I U HÀNH CƠ QUAN i u 6. Cơ c u t ch c b máy 1. Ban QLDA qu n 3 t ch c và ho t ng theo ch th trư ng. 2. Ban QLDA qu n 3 có m t Giám c và các Phó Giám c do Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh b nhi m. a) Giám c:
  5. Là ch tài kho n và tr c ti p qu n lý, i u hành d án, ch u trách nhi m toàn b ho t ng c a Ban trư c Ch t ch y ban nhân dân qu n. Tr c ti p ph trách công tác t ch c, hành chính, k ho ch, ký k t các h p ng kinh t , tài chính, nhân s c a Ban. b) Các Phó Giám c ph trách chuyên môn: Là ngư i giúp vi c cho Giám c ch u trách nhi m tr c ti p và toàn di n trư c Giám c v vi c t ch c th c hi n công tác qu n lý k thu t chuyên môn c a Ban, theo k ho ch chung. ư c ký các lo i b n v hi n tr ng và k thu t, các văn b n h sơ có liên quan. Tr c ti p ký các b n v hoàn công, ký nghi m thu t ng giai o n thi công công trình, ký nghi m thu các s n phNm thi t k . Ch u trách nhi m ki m tra h sơ quy t toán trư c khi trình Giám c. i u hành cơ quan theo y quy n c th khi Giám c i v ng. V s lư ng các Phó Giám c s căn c theo tình hình th c ti n c a Ban mà y ban nhân dân thành ph s có quy t nh i u ng ho c b nhi m. Nhi m v các Phó Giám c s do Giám c quy t nh, có ph l c phân công nhi m v c th ính kèm theo Quy ch . 3. Các T chuyên môn: Ban có 04 t ư c phân công th c hi n các m t công tác chuyên môn nghi p v . T trư ng do Giám c b nhi m. Riêng k toán trư ng do Thành ph b nhi m, ch u trách nhi m trư c Giám c v các m t công tác c a T . a) T K ho ch - K thu t: - L p và theo dõi tình hình th c hi n k ho ch c a Ban. - T ng h p, báo cáo nh kỳ theo quy nh báo cáo th ng kê hi n hành. - T ch c l p d án u tư, thi t k k thu t, l p t ng d toán. - L p th t c có liên quan n t ai, n bù, gi i phóng m t b ng (n u có). - Giám sát thi công, th c hi n y các th t c qu n lý xây d ng cơ b n theo quy nh c a Nhà nư c i v i các công trình do Ban qu n lý th c hi n. - Ki m tra d toán thi công, quy t toán các công trình. - T ch c nghi m thu k thu t, nghi m thu bàn giao theo quy nh. b) T ThNm nh và u th u: - ThNm nh thi t k chi ti t và t ng d toán công trình, ch u trách nhi m trư c Giám c v tính chính xác và trung th c c a h sơ thNm nh. - Tham mưu cho Ban Giám c v ch n tư v n u th u, xác minh h sơ v năng l c các nhà th u trong công tác sơ tuy n và tuy n ch n. - Xác l p k ho ch u th u và t ch c u th u theo úng quy nh c a Nhà nư c.
  6. c) T K toán: - L p k ho ch kinh phí, t ch c ti p nh n và s d ng các ngu n kinh phí theo quy nh. - Thanh quy t toán kinh phí xây d ng công trình theo ti n , ng th i th c hi n ch báo cáo quy t toán các công trình hoàn thành theo úng quy nh hi n hành. - H ch toán theo úng ch k toán hi n hành. - Qu n lý h sơ lao ng và ti n lương c a Ban. d) T Hành chính: - Qu n lý hành chính văn thư lưu tr . Ti p nh n và x lý thông tin n và thông tin i. Có ch b o m t văn b n theo úng quy nh. - Qu n lý cơ s v t ch t c a Ban. - B o v cơ quan. 4. Phân công c th : Nhân viên h p ng c a Ban ư c phân công nhi m v c th theo ph l c ính kèm. Căn c tình hình th c t cơ quan và tình hình kh i lư ng công vi c mà Giám c s phân công thêm công tác cho cán b , công nhân viên c a Ban ho c tuy n thêm lao ng th i v theo ch h p ng khoán vi c, nh m hoàn thành k ho ch ư c giao. i u 7. Ch tài chính Ban QLDA qu n 3 là m t ơn v có tính ch t s nghi p, áp d ng ch tài chính theo tinh th n Thông tư s 98/2003/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2003 c a B Tài chính v hư ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án u tư t ngu n v n ngân sách Nhà nư c, như sau: 1. V ngu n thu: Ngu n thu c a Ban ư c tính theo t l quy nh i v i các công trình do Ban làm ch u tư ho c i u hành d án. 2. V ch chi: - Ban QLDA qu n 3 ư c h ch toán toàn b kinh phí thu ư c cân i cho chi phí ho t ng c a Ban, chi theo quy nh ư c hư ng d n t i Thông tư s 98/2003/TT- BTC ngày 14 tháng 10 năm 2003 c a B Tài chính. Hàng năm, Ban ph i l p d toán thu và d toán chi phí qu n lý d án trình y ban nhân dân phê duy t (Căn c k ho ch u tư xây d ng cơ b n ư c giao). - D toán chi phí qu n lý d án có hai ph n:
  7. + Chi thư ng xuyên: bao g m các kho n chi hàng năm theo úng nh m c quy nh i v i m t ơn v s nghi p. + Chi không thư ng xuyên: bao g m các kho n chi phí tăng thêm khi ơn v có t ng thu l n hơn t ng chi thư ng xuyên trong năm. N i dung các kho n chi không thư ng xuyên s do H i ngh cán b công ch c th o lu n và bi u quy t. T ng d toán chi thư ng xuyên và không thư ng xuyên không ư c vư t quá t ng d toán thu theo k ho ch hàng năm. i u 8. Ch lao ng ti n lương - Ban Giám c và K toán trư ng là cán b biên ch c a y ban nhân dân qu n. Ch ti n lương do y ban nhân dân qu n 3 qu n lý. - Nhân viên h p ng c a Ban ư c ký h p ng lao ng không th i h n ho c có th i h n và ư c hư ng y các ch b o hi m xã h i, b o hi m y t theo quy nh. M c lương c a t ng ngư i lao ng do Giám c Ban quy t nh căn c chuyên môn nghi p v và công vi c ư c giao. Vi c nâng lương ư c th c hi n nh kỳ theo quy nh c a Nhà nư c và do H i ng cơ quan xét duy t. K t qu xét nâng lương ph i ư c trình duy t Phòng N i v qu n 3 trư c khi ra quy t nh. Chương 3: CH LÀM VI C VÀ M I QUAN H CÔNG TÁC i u 9. Ch làm vi c 1. Công tác ti p nh n và lưu tr công văn: a) i v i công văn n: T Hành chính ti p nh n toàn b công văn n, ghi vào s công văn n, chuy n cho Giám c x lý, ch u trách nhi m phân ph i cho các T và các ơn v có liên quan và sau ó lưu tr t t c các lo i công văn n, t ch c qu n lý, m b o yêu c u lưu tr và truy xu t nhanh chóng khi Giám c yêu c u. b) i v i công văn i: T t c công văn i ph i ư c lưu t i T Hành chính và các b ph n có liên quan (ghi rõ trong ph n nơi nh n c a văn b n phát hành). T Hành chính và các T có liên quan ph i có s truy c p riêng theo dõi n i dung công văn và ti n gi i quy t. Các văn b n c a Ban QLDA ư c so n th o và trình bày theo úng quy nh c a pháp lu t. 2. Ch báo cáo:
  8. - Các T chuyên môn ch ng báo cáo công tác nh kỳ theo quy nh c a qu n và c a thành ph . Các báo cáo ph i n p úng th i h n có ph n ánh giá và ki n ngh . - Các T ph i t ch c ch thông tin báo cáo trong n i b T áp ng yêu c u công tác c a T và yêu c u công tác c a Ban. Th c hi n nguyên t c i báo vi c v báo công. Toàn th cán b , công nhân viên ch c c a Ban th c hi n ch báo cáo tu n, báo cáo t xu t, báo cáo nhanh m t cách k p th i. - i v i các v n có tính c p bách và khNn trương có th báo cáo tr c ti p cho Giám c xin ý ki n ch o gi i quy t. 3. Ch khen thư ng, k lu t: Các công ch c ch p hành t t Quy ch này s ư c bi u dương, khen thư ng. N u vi ph m thì s tùy theo m c sai ph m s ch u hình th c k lu t theo quy nh c a Nhà nư c. 4. Th i gian làm vi c: - Ban làm vi c t th hai n th sáu hàng tu n. Tùy tình hình th c t có th làm vi c ngày th b y. - Gi làm vi c: Sáng: t 7 gi 30 n 12 gi 00 Chi u: t 13 gi 30 n 17 gi 00 5. Các quy nh khác: - Trang ph c cơ quan nghiêm ch nh. - Tác phong úng m c, quan h hòa nhã oàn k t. - H p giao ban cơ quan m i tháng m t l n, tùy tình hình th c t có th h p nhi u l n. i u 10. Quan h công tác Ban QLDA qu n 3 có các m i quan h công tác như sau: 1. i v i y ban nhân dân qu n 3: Ban QLDA ch u s lãnh o tr c ti p và toàn di n c a y ban nhân dân qu n 3. Giám c tr c ti p ti p nh n ch o ng th i báo cáo v i y ban nhân dân qu n 3 tình hình th c hi n k ho ch và nhi m v c a Ban. 2. i v i các S , ngành, Kho b c thành ph : Ban QLDA ch u s hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a các S : S K ho ch - u tư, S Xây d ng, S Tài nguyên - Môi trư ng, S Quy ho ch - Ki n trúc, S Tài chính và các S khác có liên quan, Khi tri n khai th c hi n các công tác theo hư ng d n c a các cơ quan ngành d c c p trên, Ban QLDA ph i xin ý ki n ch o c a y ban nhân dân qu n. N u chưa có s th ng nh t ch o gi a y ban nhân dân qu n v i các S nghi p v , Ban QLDA th c hi n theo s ch o c a y ban nhân dân qu n, ng th i báo cáo cho các s - ngành có liên quan.
  9. 3. i v i các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n và Kho b c qu n 3: quan h gi a Ban QLDA v i các phòng ban chuyên môn và oàn th tr c thu c qu n là m i quan h ph i h p, bình ng, có trách nhi m giúp l n nhau, t o i u ki n thu n l i hoàn thành nhi m v chung c a qu n. K ho ch c a Ban QLDA là m t ph n trong k ho ch chung c a qu n, ư c y ban nhân dân qu n 3 và y ban nhân dân thành ph phê duy t. 4. i v i y ban nhân dân 14 phư ng qu n 3: ph i h p ch t ch v i y ban nhân dân 14 phư ng trong quá trình th c hi n các d án u tư trên a bàn các phư ng. i v i y ban nhân dân phư ng mà Ban QLDA có tr s t t i a bàn phư ng ó thì Ban QLDA có trách nhi m th c hi n y các quy nh v qu n lý an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i. 5. i v i các ơn v tư v n và nhà th u (g i chung là i tác): là m i quan h i tác, ư c chi ph i và i u ch nh b i Lu t Dân s và các quy nh có liên quan n vi c th c hi n và qu n lý i u hành d án. 6. i v i các ơn v th hư ng: là m i quan h h p tác, công trình hoàn thành ư c bàn giao tr c ti p. Các ơn v th hư ng có trách nhi m th c hi n nghiêm ch nh ch b o hành, b o trì, qu n lý công trình khi khai thác s d ng. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 11. Giám c Ban QLDA qu n 3 có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này và trong quá trình th c hi n c n nghiên c u, xu t v i Ch t ch y ban nhân dân qu n vi c b sung ho c s a i Quy ch cho phù h p, sau khi có s trao i th ng nh t v i Phòng N i v qu n. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Tr nh Văn Thình

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản