intTypePromotion=3

Quyết định số 101/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
88
lượt xem
14
download

Quyết định số 101/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 101/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 101/2007/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NGH AN c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 101/2007/Q -UBND Vinh, ngày 06 tháng 09 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V M T S CHÍNH SÁCH ƯU ÃI, H TR U TƯ TRÊN NA BÀN T NH NGH AN U BAN NHÂN DÂN T NH NGH AN Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 27/12/2002; Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/06/2003 quy nh chi ti t và hư ng d n th c hi n Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Lu t t ai ngày 26/11/2003; Căn c Lu t u tư ngày 29/11/2005; Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22/ 9/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Căn c Ngh quy t s 182/2007/NQ-H ND ngày 25/07/2007 c a H i ng nhân dân t nh Ngh An v m t s chính sách ưu ãi, h tr các d án u tư trên a bàn t nh Ngh An; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i văn b n s : 1978/SKH-TTr ngày 20/08/2007. QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v m t s chính sách ưu ãi, h tr u tư trên a bàn t nh Ngh An. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 57/2005/Q -UB ngày 10/05/2005 c a UBND t nh Ngh An v vi c ban hành quy nh m t s chính sách ưu ãi, h tr các d án u tư trên a bàn t nh Ngh An. i u 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám c các S , Ban, ngành c p t nh; Ch t ch UBND các huy n, thành ph , th xã; các nhà u tư, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Phan ình Tr c QUY NNH M T S CHÍNH SÁCH ƯU ÃI, H TR U TƯ TRÊN NA BÀN T NH NGH AN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 101/2007/Q -UBND ngày 06 tháng 09 năm 2007 c a UBND t nh Ngh An) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng 1. Các nhà u tư có d án u tư, k c d án u tư m r ng, thu c lĩnh v c, a bàn ưu ãi u tư quy nh t i Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22/9/2006 c a Chính ph th c hi n u tư trên a bàn t nh Ngh An (tr các d án u tư thu i n). 2. Các d án u tư khu ô th th c hi n theo Ngh nh s 02/2006/N -CP ngày 05/ 01/ 2006 c a Chính ph v vi c ban hành quy ch khu ô th m i. 3. Các d án u tư vào Khu Kinh t ông Nam Ngh An th c hi n theo Quy t nh s 85/2007/Q -TTg ngày 11/6/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Khu Kinh t ông Nam Ngh An. 4. Các d án u tư ngoài quy nh t i kho n 1, 2, 3 nói trên mà có t ng m c u tư t 200 t ng tr lên, ho c có m c n p ngân sách hàng năm 20 t ng tr lên. i u 2. Quy n l i và nghĩa v c a nhà u tư: Nhà u tư ư c hư ng quy n l i m c cao nh t và th c hi n nghĩa v m c th p nh t, theo quy nh c a pháp lu t và các chính sách trong quy nh này.
  2. Chương 2: NH NG QUY NNH C TH i u 3. i v i các d án u tư s n xu t, kinh doanh có v n u tư t 15 t ng tr lên u tư trong các khu công nghi p ã ư c u tư xây d ng k t c u h t ng chưa hoàn ch nh b ng ngu n v n có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c ho c khu công nghi p chưa ư c u tư nhưng ã ư c phê duy t quy ho ch chi ti t: 1. H tr san l p m t b ng: Khuy n khích nhà u tư t b v n san l p m t b ng. Sau khi san l p xong s ư c ngân sách t nh h tr 50% chi phí san l p m t b ng trên cơ s thi t thi t k , d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t và theo s li u quy t toán th c t ư c S Tài chính thNm tra, nhưng không quá các m c sau: a) 01 t ng cho các d án có t ng v n u tư t 15 n 50 t ng; b) 02 t ng cho các d án có t ng v n u tư t trên 50 n 200 t ng; c) 03 t ng cho các d án có t ng v n u tư t trên 200 n 300 t ng; d) 04 t ng cho các d án có t ng v n u tư trên 300 t ng. 2. Giá thuê t: Giá thuê t b ng giá thuê t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p do UBND t nh quy nh (theo b ng giá t) t i th i i m thuê t c ng (+) chi phí u tư xây d ng h t ng trong khu công nghi p do ngân sách nhà nư c u tư ư c phân b theo hình th c kh u hao tài s n c nh trong th i h n 25 năm. i u 4. i v i các d án u tư xây d ng, kinh doanh k t c u h t ng khu công nghi p 1. Khuy n khích nhà u tư t ch c b i thư ng gi i phóng m t b ng. Kinh phí b i thư ng, gi i phóng m t b ng ư c kh u tr vào ti n thuê t theo quy nh c a pháp lu t. 2. ư c ngân sách t nh h tr sau u tư chi phí san l p m t b ng trên cơ s thi t k , d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t và theo s li u quy t toán th c t ư c S tài chính thNm tra, v i các m c h tr nh sau: a) 03 t ng i v i khu công nghi p có giá tr san l p t 30 t ng n dư i 50 t ng. b) 10 t ng i v i khu công nghi p có giá tr san l p t 50 t ng n dư i 200 t ng. c) 15 t ng i v i khu công nghi p có giá tr san l p trên 200 t ng. 3. Chính sách v t: ư c hư ng quy n l i t i a theo quy nh c a pháp lu t i u 5. i v i các d án u tư ngoài các khu công nghi p 1. ư c ngân sách t nh h tr u tư xây d ng k t c u h t ng ngoài hàng rào d án phù h p quy ho ch: a) i v i các d án có v n u tư t 100 t ng tr lên thu c kho n 1, ho c 200 t ng tr lên thu c kho n 4, i u 1: - V giao thông: ư c ngân sách t nh u tư xây d ng ư ng giao thông n hàng rào c a d án, theo thi t k , d toán và quy t toán ư c c p có thNm quy n phê duy t, nhưng t ng m c u tư không vư t quá m c thu c a d án n p cho ngân sách t nh / 1 năm khi d án i vào ho t ng n nh và không vư t quá 5 km chi u dài ư ng. - v ư ng i n h th : UBND t nh ngh ngành i n l c u tư cho t ng d án c th . N u nhà u tư t u tư thì ư c t nh h tr sau u tư lãi su t vay v n u tư trong th i h n ba (03) năm. b) Trư ng h p d án có m c n p ngân sách h ng năm t 20 t ng tr lên thì UBND t nh quy t nh m c u tư c th tuỳ theo t ng d án. c) i v i k t c u h t ng vùng nguyên li u t p trung cho công nghi p ch bi n: - ư c ngân sách t nh u tư xây d ng ư ng giao thông tr c chính vào trung tâm vùng nguyên li u i v i các d án có quy mô như sau: + Vùng nguyên li u chè, cà phê, cam, d a, s n, chu i có quy mô t p trung 200 ha tr lên. + D án nuôi tôm gi ng có quy mô 20 tri u con gi ng ( i v i s n xu t tôm gi ng) ho c có di n tích t 50 ha nuôi tôm thâm canh tr lên. + Tr ng r ng nguyên li u t p trung có quy mô trên 500 ha. - i v i ư ng i n h th vào trung tâm vùng nguyên li u: UBND t nh ngh ngành i n l c u tư cho t ng d án c th . N u nhà u tư t u tư thì ư c t nh h tr sau u tư lãi su t vay v n u tư trong th i h n ba (03) năm. 2. Chính sách v t: ư c hư ng quy n l i t i a theo quy nh c a pháp lu t.
  3. i u 6. H tr v ào t o lao ng Nhà u tư ti p nh n t 30 lao ng (có h khNu thư ng trú t i Ngh An) tr lên, ký h p ng v i ngư i lao ng t 12 tháng tr lên, g i lao ng i ào t o t i các cơ s ào t o trong và ngoài t nh, ngoài nư c ho c ào t o t i cơ s s n xu t c a nhà u tư, có ch ng ch sơ c p ngh tr lên s ư c ngân sách t nh h tr chi phí ào t o 1 l n 500.000 ng/1 lao ng. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 7. áp d ng ưu ãi u tư a) Nhà u tư ã th c hi n xong d án u tư nhưng chưa hư ng ho c ang hư ng ưu ãi, h tr u tư theo quy nh t i Quy t nh s : 57/2005/Q -UB ngày 10/5/2005 c a UBND t nh Ngh An thì ti p t c ư c hư ng các ưu ãi, h tr u tư ó. b) Nhà u tư ang tri n khai d án u tư theo chính sách ưu ãi, h tr u tư theo Quy t nh s 57/2005/Q - UB trư c ngày quy t nh này có hi u l c thì ti p t c ư c hư ng ưu ãi, h tr u tư theo quy nh t i quy t nh s 57/2005/Q -UB; trư ng h p d án ang tri n khai mà thu c i tư ng quy nh t i Kho n 1, 4 i u 1 c a quy nh này thì ư c hư ng ưu ãi, h tr theo quy nh này trong th i gian còn l i, k t ngày quy t nh có hi u l c, n u m c h tr , ưu ãi cao hơn quy t nh s 57/2005/Q -UB. c) Nhà u tư có d án u tư ư c c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư theo quy t nh s 57/2005/Q -UB nhưng chưa tri n khai th c hi n, n u thu c i tư ng quy nh t i Kho n 1, 4 i u 1 c a quy nh này thì ư c hư ng ưu ãi, h tr u tư theo quy nh t i Quy t nh này khi tri n khai th c hi n d án. i u 8. H tr xúc ti n u tư - Hàng năm, UBND t nh s xét khen thư ng nh ng t ch c, cá nhân có thành tích trong thu hút u tư. - Các t ch c, cá nhân v n ng, kêu g i ư c các d án nư c ngoài u tư vào t nh Ngh An, sau khi d án i vào u tư xây d ng s ư c t nh h tr xúc ti n u tư v i các m c như sau: + 10 tri u ng cho các d án có v n u tư t 50 n 300 t ng. + 20 tri u ng cho các d án có v n u tư trên 300 t ng. i u 9. Quy trình, th t c th c hi n ưu ãi, h tr u tư: Căn c pháp lu t hi n hành và các ưu ãi, h tr u tư trong quy nh này, S K ho ch và u tưch trì, cùng S Tài chính, S Lao ng - Thương binh và Xã h i, C c Thu ban hành văn b n liên ngành kèm theo quy nh này, hư ng d n c th quy trình, th t c ưu ãi u tư g n, rõ, t o thu n l i nh t cho nhà u tư. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Phan ình Tr c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản