Quyết định số 1010/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
25
lượt xem
1
download

Quyết định số 1010/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1010/QĐ-TTg về việc ông Hà Quang Dự, nguyên Bộ trưởng,Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao nghỉ hưu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1010/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1010/QĐ-TTg Hà N i, ngày 28 tháng 7 năm 2006 QUY T NNH V VI C ÔNG HÀ QUANG D , NGUYÊN B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO NGH HƯU TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét báo cáo c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph t i văn b n s 3641/VPCP-TCCB ngày 11 tháng 7 năm 2006; c a B trư ng B N i v t i văn b n s 2854/BNV-CCVC ngày 25 tháng 7 năm 2006; th c hi n chính sách cán b , QUY T NNH: i u 1. Ông Hà Quang D , nguyên B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao ngh hưu theo ch t ngày 01 tháng 10 năm 2006. i u 2. B trư ng B N i v , B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph và ông Hà Quang D ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n : - Như i u 2; - Ban Bí thư ( báo cáo); - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Ban T ch c Trung ương; - VPCP: BTCN, các PCN; V TCCB (3), C c QTTV (2), Website CP; -Lưu : VT, VPBCS Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản