intTypePromotion=1

Quyết định số 1013/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 1013/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1013/QĐ-BTNMT về kiểm tra tình hình sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư do Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1013/QĐ-BTNMT

  1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1013/Q -BTNMT Hà N i, ngày 02 tháng 08 năm 2006 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG S 1013/Q -BTNMT 02 THÁNG 8 NĂM 2006 V KI M TRA TÌNH HÌNH S D NG T C ACÁC QUY HO CH VÀ D ÁN U TƯ B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 57/2006/NQ-QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 c a Qu c h i v k ho ch s d ng t 5 năm 2006 - 2010 c a c nư c; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Căn c Ngh nh s 91/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Theo ngh c a V trư ng V ăng ký và Th ng kê t ai; QUY T NNH: i u 1. Ti n hành trên ph m vi c nư c vi c ki m tra tình hình s d ng t c a các quy ho ch và d án u tư theo các n i dung sau ây: 1. M c ích, yêu c u: a) M c ích: - Trên cơ s ánh giá sát, úng tình hình, ra các gi i pháp nh m x lý trư c ngày 30 tháng 6 năm 2007 tình tr ng các quy ho ch có n i dung s d ng t nhưng không th c hi n (thư ng g i là “quy ho ch treo”), tình tr ng ch m s d ng t i v i các d án u tư (thư ng g i là “d án treo”); - Phát hi n nh ng b t c p trong các quy nh v công tác quy ho ch có n i dung s d ng t s a i, b sung nh m nâng cao ch t lư ng l p và xét duy t quy ho ch, k ho ch s d ng t, Ny m nh th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. b) Yêu c u: - Th ng kê y và chính xác các quy ho ch, d án u tư có s d ng t c a t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nhưng n ngày 31 tháng 7 năm 2006 chưa tri n khai ho c tri n khai ch m so v i ti n ã ra.
  2. - Phân tích, làm rõ các nguyên nhân d n n tình tr ng "quy ho ch treo", "d án treo"; ch ra bi n pháp x lý và th i h n x lý i v i t ng trư ng h p. 2. N i dung: a) Ki m tra vi c s d ng t c a các lo i quy ho ch, bao g m quy ho ch và k ho ch s d ng t, quy ho ch chung xây d ng ô th , quy ho ch chi ti t xây d ng ô th , quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn, quy ho ch ngành (giao thông, th y l i, giáo d c, y t , th d c th thao…), quy ho ch khu công nghi p…, trong ó t p trung ki m tra các khâu l p, thNm nh, trình, xét duy t, công b , t ch c th c hi n quy ho ch; làm rõ tính pháp lý, s h p lý và tính kh thi c a các quy ho ch; nh ng quy nh không phù h p v i pháp lu t trong vi c h n ch quy n c a ngư i s d ng t trong khu quy ho ch; nguyên nhân d n t i ch m tri n khai quy ho ch; các bi n pháp ã ti n hành (b o m các i u ki n th c hi n quy ho ch, i u ch nh quy ho ch, h y quy ho ch). b) Ki m tra các d án ã có quy t nh thu h i t tri n khai quy ho ch và d án u tư nhưng vi c gi i phóng m t b ng trì tr , kéo dài và hi n v n chưa d t i m; nguyên nhân ách t c trong gi i phóng m t b ng; nh ng gi i pháp ã ti n hành (ki n toàn t ch c và ch n ch nh ho t ng c a T ch c làm nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng; i u ch nh phương án, quy nh v b i thư ng, h tr , tái nh cư; i u ch nh phương án s d ng t so v i ban u,…). c) Ki m tra vi c s d ng t c a các d án u tư ã ư c Nhà nư c giao ho c cho thuê nhưng ã không s d ng t trong 12 tháng li n ho c ti n s d ng t ch m hơn 24 tháng so v i ti n ghi trong d án u tư k t khi nh n bàn giao t trên th c a; làm rõ nguyên nhân ch m tri n khai; các bi n pháp ã th c hi n ( ôn c vi c tri n khai c a nhà u tư, quy t nh gia h n ti n s d ng t, quy t nh thu h i t,…). d) Ki m tra k t qu i u ch nh ho c h y b và công b i v i quy ho ch ã quá th i h n theo quy nh c a pháp lu t ho c h t kỳ quy ho ch mà không s d ng t ho c không có kh năng th c hi n; k t qu gia h n ho c thu h i t i v i các d án có s d ng t ã ư c Nhà nư c giao ho c cho thuê nhưng ã không s d ng t trong 12 tháng li n ho c ti n s d ng t ch m hơn 24 tháng so v i ti n ghi trong d án u tư k t khi nh n bàn giao t trên th c a. 3. Bi n pháp: a) y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o t ki m tra theo yêu c u, n i dung ã nêu t i i m b kho n 1 và kho n 2 i u này, báo cáo k t qu t ki m tra v B Tài nguyên và Môi trư ng theo m u, bi u hư ng d n c a B . b) T ch c thu th p thông tin thông qua các hình th c ki m tra tr c ti p; qua xem xét ơn, thư khi u n i, t cáo c a t ch c và công dân; qua thu nh n các phát hi n, ki n ngh g i qua " ư ng dây nóng" (k c qua thư i n t ); qua các phương ti n thông tin i chúng. c) B Tài nguyên và Môi trư ng tr c ti p ki m tra t i m t s a phương ang có nhi u quy ho ch có s d ng t nhưng không tri n khai, có nhi u d án ang ch m
  3. ti n do ách t c trong gi i phóng m t b ng ho c có nhi u d án ch m ưa t vào s d ng. d) Thông qua Di n àn v "Quy ho ch treo và d án treo" trên trang Web c a B Tài nguyên và Môi trư ng và các cu c h i ngh , h i th o thu th p ý ki n ánh giá th c tr ng, nguyên nhân và xu t gi i pháp x lý tình tr ng "quy ho ch treo", "d án treo". 4. Trách nhi m t ch c th c hi n: a) V ăng ký và Th ng kê t ai có trách nhi m: - Ki m tra, ôn c các a phương tri n khai th c hi n Quy t nh này; - Trình B trư ng gi i quy t các vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n ki m tra; - T ng h p, l p báo cáo k t qu ki m tra c a c nư c và xu t bi n pháp kh c ph c y u kém b t c p B trư ng báo cáo Th tư ng Chính ph trư c ngày 31 tháng 10 năm 2006. b) V ăng ký và Th ng kê t ai, V t ai, V Pháp ch , Thanh tra B , Trung tâm i u tra Quy ho ch t ai và Vi n Nghiên c u a chính có trách nhi m c cán b tham gia ki m tra t i m t s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo quy t nh c a B trư ng. c) Văn phòng B , V K ho ch Tài chính, trong ph m vi ch c năng, nhi m v ư c giao, có trách nhi m b o m các i u ki n c n thi t cho t ki m tra. d) y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o S Tài nguyên và Môi trư ng, các s , ban, ngành có liên quan và y ban nhân dân các c p tr c thu c th c hi n vi c t ki m tra; chuNn b n i dung làm vi c khi có i di n c a B Tài nguyên và Môi trư ng n ki m tra tr c ti p t i a phương. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v thu c B , Giám c các S Tài nguyên và Môi trư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Mai Ái Tr c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản