Quyết định số 1013/QĐ-TTg

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
21
lượt xem
4
download

Quyết định số 1013/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1013/QĐ-TTg về phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2004 - 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1013/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1013/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ CHU N K T QU B U C B SUNG THÀNH VIÊN Y BAN NHÂN DÂN T NH HÀ TĨNH NHI M KỲ 2004 - 2011 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c i u 20 Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c i u 122 Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân (s a i) ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 v vi c kéo dài nhi m kỳ ho t ng 2004 - 2009 c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 107/2004/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph ; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Hà Tĩnh t i t trình s 143/TTr-UBND-NC, ngày 29 tháng 6 năm 2009 và ngh c a B trư ng B N i v t i t trình s 2180/TTr-BNV ngày 10 tháng 7 năm 2009, QUY T NNH i u 1. Phê chuNn b sung Thành viên y ban nhân dân t nh Hà Tĩnh nhi m kỳ 2004 - 2011 như sau: 1. Phó Ch t ch: - Ông Nguy n Thi n, y viên Ban Thư ng v T nh y, nguyên Giám cS K ho ch và u tư t nh. 2. y viên: - Ông Nguy n c T i, Ch huy trư ng B Ch huy quân s t nh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. B trư ng B N i v , Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Tĩnh và các ông có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n:
  2. - Như i u 2; - Th tư ng và các Phó Th tư ng CP; - VPCP: BTCN; - C ng TT T; - Lưu: VT, TCCV (5b). Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản