Quyết định số 1016-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 1016-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1016-TTg về việc bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1016-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1016-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 1997 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG MA TÚY THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 09 năm 1992; Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 686-TTg ngày 25/08/1997 về việc thành lập Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma tuý; Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 950-TTg ngày 11/11/1997 về việc thay thế Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma tuý; Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan, QUYẾT ĐNNH: Điều 1: Bổ sung Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan làm thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma tuý. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3: Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma tuý, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Phạm Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản