Quyết định số 1018/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
35
lượt xem
3
download

Quyết định số 1018/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1018/QĐ-TTg về việc ông Trần Đức Lai giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1018/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1018/QĐ-TTg Hà nội, ngày 08 tháng 08 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÔNG TRẦN ĐỨC LAI, GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập các Bộ, cơ quan ngang Bộ của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII; Xét tờ trình của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 2242/TTr-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. ông Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông, nay giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và ông Trần Đức Lai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận : (Đã ký) - Như Điều 3; - Ban Bí thư (để b/c); Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - Ban Tổ chức Trung ương; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ TCCB, VX, KTTH, Website CP; - Lưu : VT, VPBCS (2), H
Đồng bộ tài khoản