Quyết định số 102/2004/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
5
download

Quyết định số 102/2004/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 102/2004/QĐ-BTC về việc bãi bỏ phụ thu thép ống hàn nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 102/2004/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 102/2004/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 102/2004/QĐ-BTC NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ BÃI BỎ PHỤ THU THÉP ỐNG HÀN NHẬP KHẨU Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Bãi bỏ phụ thu thép ống hàn nhập khẩu tại Quyết định số 121/VGCP-TLSX, ngày 29/9/1997 của Ban Vật giá Chính phủ về phụ thu thép ống hàn nhập khẩu (mã số thuế 7306). Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 này kể từ ngày đăng Công báo. Trần Văn Tá (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản