Quyết định số 102/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 102/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 102/2007/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện quận 11 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 11 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 102/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ***** ****** S : 102/2007/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH V THÀNH L P B NH VI N QU N 11 TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N 11 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 04 năm 2005 c a B Y t - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v y t a phương; Căn c Quy t nh s 1895/1997/Q -BYT ngày 19 tháng 09 năm 1997 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch B nh vi n; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân qu n 11 t i Công văn s 270/UBND-NV ngày 30 tháng 05 năm 2007; c a Giám c S Y t t i Công văn s 3630/SYT-TCCB ngày 21 tháng 06 năm 2007 và c a Giám c S N i v t i T trình s 492/TTr-SNV ngày 05 tháng 07 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p B nh vi n qu n 11 tr c thu c y ban nhân dân qu n 11 trên cơ s s p x p l i Trung tâm Y t qu n 11. B nh vi n qu n 11 là ơn v s nghi p y t , có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng và m tài kho n Kho b c Nhà nư c theo quy nh. Tr s chính t t i s 72 ư ng s 5, cư xá Bình Th i, phư ng 8, qu n 11. B nh vi n qu n 11 ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a y ban nhân dân qu n 11 và hư ng d n v chuyên môn, k thu t c a S Y t . i u 2. Ch c năng, nhi m v c a B nh vi n qu n 11 1. C p c u - Khám b nh - Ch a b nh: a) Ti p nh n t t c các trư ng h p ngư i b nh t ngoài vào ho c t các cơ s y t chuy n n c p c u, khám b nh, ch a b nh n i trú ho c ngo i trú; b) T ch c khám s c kh e và ch ng nh n s c kh e theo quy nh c a Nhà nư c; c) Có trách nhi m gi i quy t toàn b b nh thông thư ng v n i khoa và các trư ng h p c p c u v ngo i khoa; d) T ch c giám nh s c kh e khi có yêu c u; ) T ch c chuy n ngư i b nh lên tuy n trên khi vư t quá kh năng c a B nh vi n. 2. ào t o cán b y t : a) B nh vi n là cơ s th c hành cho các trư ng, l p trung h c y t ; b) T ch c ào t o liên t c cho các thành viên trong B nh vi n và cơ s y t tuy n dư i nâng cao trình chuyên môn và k năng qu n lý chăm sóc s c kh e ban u. 3. Nghiên c u khoa h c v y h c: a) T ch c t ng k t, ánh giá các tài và chương trình v chăm sóc s c kh e ban u; b) Tham gia các công trình nghiên c u v y t c ng ng và d ch t h c trong công tác chăm sóc s c kh e ban u; c) Nghiên c u áp d ng y h c c truy n và phương pháp ch a b nh không dùng thu c. 4. Ch o tuy n dư i v chuyên môn, k thu t: a) L p k ho ch và ch o y t cơ s th c hi n các phác chNn oán và i u tr ;
  2. b) T ch c ch o các phư ng th c hi n công tác chăm sóc s c kh e ban u và th c hi n các chương trình y t a phương. 5. Phòng b nh: a) Ph i h p v i các cơ s y t d phòng thư ng xuyên th c hi n nhi m v phòng b nh, phòng d ch; b) Tuyên truy n, giáo d c s c kh e cho c ng ng. 6. H p tác qu c t : Tham gia các chương trình h p tác v i các t ch c và cá nhân ngoài nư c theo quy nh c a Nhà nư c. 7. Qu n lý kinh t y t : a) Có k ho ch s d ng hi u qu cao ngân sách Nhà nư c c p và các ngu n kinh phí; b) T o thêm ngu n kinh phí t các d ch v y t : Vi n phí, b o hi m y t , u tư nư c ngoài và các t ch c kinh t ; c) Th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a Nhà nư c v thu, chi ngân sách c a B nh vi n. i u 3. T ch c b máy c a B nh vi n qu n 11 1. B nh vi n qu n 11 do Giám c ph trách, có t hai n ba Phó Giám c giúp vi c Giám c. Giám c, Phó Giám c B nh vi n do Ch t ch y ban nhân dân qu n 11 b nhi m theo ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n. Giám c B nh vi n qu n 11 quy t nh b nhi m Trư ng, Phó các khoa, phòng tr c thu c B nh vi n. 2. Các phòng ch c năng: a) Phòng T ch c - Hành chính qu n tr ; b) Phòng K ho ch t ng h p; c) Phòng Tài chính - K toán; d) Phòng i u dư ng. 3. Các khoa: a) Khoa Khám b nh; b) Khoa H i s c c p c u; c) Khoa N i t ng h p; d) Khoa Ngo i t ng h p; ) Khoa Ph s n; e) Khoa Nhi; g) Liên chuyên khoa Tai mũi h ng - Răng hàm m t - M t; l) Khoa C n lâm sàng (Siêu âm, X - quang, i n tim, Xét nghi m); m) Khoa Y h c dân t c; n) Khoa Dư c; o) Khoa Ch ng nhi m khuNn. i u 4. V biên ch c a B nh vi n qu n 11 do y ban nhân dân qu n 11 b trí trên cơ s ch tiêu biên ch s nghi p y t do y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Căn c Quy t nh này và Quy t nh s 1895/1997/Q -BYT ngày 19 tháng 09 năm 1997 c a B trư ng B Y t v ban hành Quy ch B nh vi n, Ch t ch y ban nhân dân qu n 11 ch o vi c xây d ng và ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a B nh vi n qu n 11 phù h p v i tình hình c th t i a phương. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 3890/Q -UB-NCVX ngày 29 tháng 05 năm 1995 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p Trung tâm Y t qu n 11.
  3. i u 6. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Y t , Giám c S Tài chính, Th trư ng các cơ quan có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân qu n 11, Giám c Trung tâm Y t qu n 11, Giám c B nh vi n qu n 11 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Th Thu Hà
Đồng bộ tài khoản