Quyết định số 102/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 102/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 102/2008/QĐ-BTC về việc ban hành mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 102/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 102/2008/QĐ-BTC Hà N i, ngày 12 tháng 11 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH M U CH NG T THU THU THU NH P CÁ NHÂN B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t thu thu nh p cá nhân s 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn c Lu t qu n lý thu s 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh đ nh s 100/2008/NĐ-CP ngày 8 tháng 9 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p cá nhân; Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh v ch c năng nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c B Tài chính; Căn c Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t thu thu nh p cá nhân và hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 100/2008/NĐ-CP ngày 8 tháng 9 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p cá nhân; Xét đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu : QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này m u ch ng t thu thu thu nh p cá nhân, g m: Biên lai thu thu nh p cá nhân - CTT55 dùng cho cơ quan thu l p và c p cho cá nhân n p thu thu nh p cá nhân tr c ti p t i cơ quan thu . Ch ng t kh u tr thu thu nh p cá nhân - CTT56 dùng cho t ch c, cá nhân chi tr thu nh p l p và c p cho cá nhân có thu nh p thu c di n ph i kh u tr thu thu nh p cá nhân. Đi u 2. T ng c c Thu ch u trách nhi m t ch c in n, phát hành, qu n lý và hư ng d n s d ng ch ng t thu thu thu nh p cá nhân theo Đi u 1 Quy t đ nh này và theo quy đ nh v qu n lý s d ng n ch thu . Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo và đư c áp d ng t ngày 01 tháng 01 năm 2009. Đi u 4. T ng c c trư ng T ng c c Thu ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Th tư ng và các Phó Th tư ng - Văn phòng Trung ương Đ ng và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng dân t c và các U ban c a Qu c h i; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; Đ Hoàng Anh Tu n - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Cơ quan TƯ c a các Đoàn th ; - HĐND, UBND, S TC, C c thu , KBNN các t nh, TP tr c thu c TƯ; - Công báo; - Các đơn v thu c B ; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, TCT (VT, TNCN(2b).V anh FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Mau Bien lai Mau Chung tu
Đồng bộ tài khoản