Quyết định số 102/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 102/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 102/2008/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 102/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do- H nh phúc -------------- S : 102/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A Y BAN NHÀ NƯ C V NGƯ I VI T NAM NƯ C NGOÀI TR C THU C B NGO I GIAO TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 15/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Ngo i giao; Xét ngh c a B trư ng B Ngo i giao, QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng 1. y ban Nhà nư c v ngư i Vi t Nam nư c ngoài là cơ quan c p t ng c c tr c thu c B Ngo i giao, giúp B trư ng B Ngo i giao th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài. 2. y ban Nhà nư c v ngư i Vi t Nam nư c ngoài có tư cách pháp nhân, có con d u hình Qu c huy, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t, tr s t t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Trình B trư ng B Ngo i giao các d án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t, ngh nh c a Chính ph , quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph , chi n lư c, chương trình, k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm và các d án quan tr ng khác v công tác ngư i Vi t Nam nư c ngoài B trư ng B Ngo i giao trình c p có thNm quy n quy t nh. 2. Trình B trư ng B Ngo i giao ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v công tác ngư i Vi t Nam nư c ngoài thu c thNm quy n. 3. Giúp B trư ng B Ngo i giao ch o, hư ng d n, ki m tra, ôn c và ch u trách nhi m t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách, chi n lư c, quy
  2. ho ch, chương trình, k ho ch v công tác ngư i Vi t Nam nư c ngoài sau khi ư c phê duy t. 4. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, cơ quan, t ch c và a phương liên quan th c hi n các bi n pháp giúp ngư i Vi t Nam nư c ngoài n nh cu c s ng, h i nh p vào xã h i s t i, hư ng v T qu c; u tranh v i nh ng hành vi phương h i n l i ích chung c a dân t c, c ng ng và quan h h u ngh h p tác gi a nư c s t i v i Vi t Nam. 5. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, cơ quan và a phương liên quan thông tin cho ngư i Vi t Nam nư c ngoài v ư ng l i, chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c, v tình hình chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i c a t nư c; h tr ki u bào gi gìn ti ng Vi t, b n s c văn hóa và truy n th ng dân t c Vi t Nam; h tr tăng cư ng các m i giao lưu v kinh t , văn hóa, th thao, giáo d c, ào t o, khoa h c, k thu t và công ngh gi a c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài v i ng bào trong nư c. 6. Ch o, hư ng d n các Cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài th c hi n ch trương, chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài; h tr , nh hư ng cho c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài t ch c, thành l p các h i oàn ngư i Vi t Nam phù h p v i pháp lu t c a nư c s t i và thNm nh, ra quy t nh chuNn y danh sách ban ch p hành c a các t ch c h i oàn do các Cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài và các h i oàn gi i thi u. 7. Ph i h p v i các B , ngành, cơ quan, t ch c và a phương liên quan h tr ngư i Vi t Nam nư c ngoài trong u tư, kinh doanh, h p tác kinh t , khoa h c, k thu t, công ngh , văn hóa – xã h i trong nư c; t ch c; v n ng và h tr các ho t ng xây d ng và phát tri n t nư c c a ki u bào. 8. Giúp B trư ng B Ngo i giao ch o, hư ng d n, giám sát và ki m tra các B , ban, ngành, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c th c hi n m c tiêu, chương trình, k ho ch v công tác i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài ã ư c phê duy t và t ng k t, ánh giá, xu t nh ng ki n ngh c n thi t v các ho t ng liên quan n ngư i Vi t Nam nư c ngoài cũng như nh kỳ báo cáo cho y ban Nhà nư c v ngư i Vi t Nam nư c ngoài; gi i quy t các xu t, ki n ngh c a các B , ban, ngành và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các h i oàn trong lĩnh v c công tác i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài phù h p v i quy nh v qu n lý nhà nư c. 9. Nghiên c u, kh o sát, t ng h p và ánh giá tình hình c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài; ki n ngh cơ quan có thNm quy n v các ch trương, chính sách, chi n lư c v n ng i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài. 10. Ph i h p v i các B , ngành, cơ quan, t ch c và a phương liên quan b o h quy n và l i ích h p pháp c a ngư i Vi t Nam nư c ngoài phù h p v i pháp lu t Vi t Nam, lu t pháp nư c s t i và lu t pháp qu c t .
  3. 11. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng xây d ng ch trương, chính sách v v n di trú c a công dân Vi t Nam ra nư c ngoài và ph i h p th c hi n qu n lý nhà nư c i v i ho t ng di trú c a công dân Vi t Nam ra nư c ngoài. 12. Th c hi n quan h h p tác qu c t liên quan n công tác ngư i Vi t Nam nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. 13. Th c hi n qu n lý nhà nư c các t ch c xã h i liên quan n ngư i Vi t Nam nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. 14. Th c hi n qu n lý nhà nư c v t ch c và ho t ng c a Qu H tr , v n ng c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài. 15. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v công tác i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài; gi i quy t khi u n i, t cáo; phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a y ban theo quy nh c a pháp lu t. 16. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , tài chính và tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B Ngo i giao. 17. Th c hi n nh ng nhi m v , quy n h n khác theo s phân công ho c y quy n c a B trư ng B Ngo i giao và theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c và biên ch 1. V Nghiên c u t ng h p. 2. V Thông tin – Văn hóa 3. V Quan h Kinh t , Khoa h c và Công ngh . 4. Văn phòng y ban 5. Thanh tra. 6. T p chí Quê Hương. 7. Nhà khách Quê Hương. 8. Qu H tr , v n ng c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài. Các t ch c quy nh t kho n 1 n kho n 5 i u này là các t ch c hành chính giúp Ch nhi m y ban th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c; các t ch c quy nh t kho n 6 n kho n 8 i u này là các ơn v s nghi p tr c thu c y ban. Vi c ban hành quy ch làm vi c, quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c, b nhi m, mi n nhi m ngư i ng u, c p phó c a ngư i ng u các ơn v thu c y ban th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng B Ngo i giao.
  4. Biên ch c a y ban Nhà nư c v ngư i Vi t Nam nư c ngoài do B trư ng B Ngo i giao quy t nh trong t ng s biên ch c a B Ngo i giao. i u 4. Lãnh o c a y ban 1. y ban Nhà nư c v ngư i Vi t Nam nư c ngoài có Ch nhi m y ban và không quá 03 Phó Ch nhi m y ban. 2. Ch nhi m y ban do B trư ng B Ngo i giao b nhi m, mi n nhi m và ch u trách nhi m trư c B trư ng B Ngo i giao v toàn b ho t ng c a y ban. B trư ng B Ngo i giao c m t Th trư ng làm Ch nhi m y ban Nhà nư c v ngư i Vi t Nam nư c ngoài. 3. Các Phó Ch nhi m y ban do B trư ng B Ngo i giao b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Ch nhi m y ban và ch u trách nhi m trư c Ch nhi m y ban v lĩnh v c công tác ư c phân công. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo; thay th Quy t nh s 243/2006/Q -TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch nhi m y ban Nhà nư c v ngư i Vi t Nam nư c ngoài và các cơ quan, t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - y ban Nhà nư c v ngư i Vi t Nam nư c ngoài; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, TCCV (5b).
Đồng bộ tài khoản