Quyết định số 1020/2002/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Trung tâm thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 1020/2002/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Trung tâm thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1020/2002/qđ-nhnn về việc ban hành quy chế quản lý tài chính đối với trung tâm thông tin tín dụng do ngân hàng nhà nước ban hành', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1020/2002/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Trung tâm thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1020/2002/Q -NHNN Hà N i, ngày 19 tháng 9 năm 2002 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 1020/2002/Q -NHNN NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN D NG TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C - Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; - Căn c Ngh nh 88/1998/N -CP ngày 02/11/1998 c a Chính ph v ch c năng quy n h n và t ch c b máy c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - Căn c Ngh d nh 100/1998/N -CP ngày 10/12/1998 c a Chính ph v ch tài chính c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - Theo ngh c a V trư ng V K toán - Tài chính, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch Qu n lý tài chính i v i Trung tâm Thông tin tín d ng. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 1/1/2003. i u 3: Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Trung tâm Thông tin tín d ng, V trư ng V K toán - Tài chính, V trư ng V T ng Ki m soát, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Vũ Th Liên ( ã ký) QUY CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN D NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1020/2002/Q -NHNN ngày 19/9/2002 c a Th ng c ngân hàng nhà nư c)
  2. Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Trung tâm Thông tín tín d ng là ơn v s nghi p thu c b máy c a Ngân hàng nhà nư c có ch c năng thu nh n, phân tích, d báo, khai thác và cung ng d ch v thông tin doanh nghi p và các thông tin khác có liên quan n ho t ng ti n t , ngân hàng cho Ngân hàng Nhà nư c, các t ch c tín d ng, các t ch c khác, các cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. "Trung tâm Thông tin tín d ng có b ng cân i k toán riêng, ư c Ngân hàng Nhà nư c giao qu n lý m t s v n và tài s n c n thi t ho t ng, có trách nhi m s d ng v n và tài s n h p lý, ti t ki m, hi u qu theo quy nh v ch tài chính i v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. i u 3. V trư ng V K toán - Tài chính xét duy t k ho ch tài chính năm cho T'rung tâm Thông tin tín d ng trong ph m vi k ho ch tài chính năm c a Ngân hàng Nhà nư c ã ư c Th ng c phê duy t. i u 4. Trung tâm Thông tin tín d ng ph i h ch toán y , chính xác và k p th i vào s sách k toán t t c các lo i v n, tài s n, các kho n thu, chi theo úng quy nh c a Nhà nư c và c a Ngân hàng Nhà nư c. Hàng năm, sau khi quy t toán, Trung tâm Thông tin tín d ng chuy n s chênh l ch thu chi v Ngân hàng nhà nư c. Chương 2: CÁC KHO N THU, CHI C A TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN D NG i u 5. Các kho n thu c a Trung tâm Thông tin tín d ng g m có: 1. Thu phí d ch v khai thác s d ng thông tin tín d ng; 2. Thu phí tư v n tìm ki m thông tin, l a ch n khách hàng; 3. Thu hư ng d n nghi p v Thông tin tín d ng và h i th o chuyên , qu ng cáo; 4. Thu tài tr , h tr k thu t, công ngh c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; 5. Các kho n thu khác (thu th a qu , thu ti n ph t vi ph m h p ng, thu thanh lý công c lao ng, v t r ti n mau h ng...). i u 6: Các kho n chi c a Trung tâm Thông tin tín d ng g m có: 1. Chi ho t d ng nghi p v : a. Chi thuê các d ch v và cư c phí v truy n thông, vi n thông; b. Chi mua tin;
  3. c. Chi hoa h ng phí d ch v tư v n trong vi c tìm ki m thông tin; d. Chi d ch v khác; e. Các kho n chi khác (chi n p thu , phí và l phí): Chi theo th c t phát sinh và có ch ng t h p pháp, h p l . 2. Chi phí qu n lý: Th c hi n như các ơn v Ngân hàng Nhà nư c và trong ph m vi d toán ư c phê duy t. a- Chi cho cán b , công ch c, viên ch c và chi khen thư ng phúc l i, g m: - Chi lương và ph c p lương, - Chi ăn trưa, - Chi trang ph c giao d ch; - Các kho n chi óng góp theo lương: B o hi m XH, b o hi m y t , kinh phí công oàn và các kho n óng góp khác theo ch ; - Chi khen thư ng và phúc l i: ư c chi khen thư ng phúc l i hàng tháng cho cán b , công ch c (0,87). Kho n chi khen thư ng, phúc l i cho cán b , công ch c c a Trung tâm TTTD ư c h ch toán t p trung t i V K toán - Tài chính. - Chi tr c p: ch ư c th c hi n khi có hư ng n c th c a V KTTC - Ngân hàng Nhà nư c; - Chi công tác xã h i. b- Chi cho ho t ng qu n lý và công v , g m: - Chi v v t li u, gi y t in; - Chi công tác phí; - Chi ào t o, hu n luy n nghi p v ; - Chi nghiên c u và ng d ng khoa h c công ngh ; - Chi bưu phí và i n tho i; - Chi tuy n truy n qu ng cáo, chi mua tài li u, sách báo; - Chi qu n lý khác. c- Chi v tài s n g m:
  4. - Chi kh u hao cơ b n tài s n c nh; - Chi mua s m công c lao ng; - Ch b o trì ph n c ng, ph n m m m ng Thông tin tín d ng và b o dư ng và s a ch a tài s n khác; - Chi thuê tài s n: Kho n chi này ch ư c th c hi n theo thông báo c a V KTTC sau khí ã ư c Th ng c phê duy t. i u 7.Vi c mua s m tài s n c nh (TSC ) c a Trung tâm Thông tin tín d ng th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 8. Trung tâm Thông tin tín d ng th c hi n h ch toán k toán theo h th ng tài kho n k toán c a ngân hàng Nhà nư c do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ban hanh. Vi c h ch toán ph i căn c ch ng t hoá ơn h p pháp, h p l theo quy nh c a Nhà nư c. Giám c Trung tâm Thông tin tín d ng ch u trách nhi m v n i dung chi ti t, tính úng n, trung th c, chính xác các kho n thu, chi tài chính theo úng ch tài chính c a nhà nư c và Ngân hàng Nhà nư c quy nh. Trung tâm Thông tin tín ng ư c s d ng tài kho n 591 - "Thanh toán khác gi a các ơn v Ngân hàng Nhà nư c" t i S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c th c hi n các giao d ch trong thanh toán. i u 9. Trung tâm Thông tin tín ng th c hi n ch thông tin báo cáo theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v ch thông tin báo cáo c a các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c. Chương 3: L PD TOÁN VÀ QUY T TOÁN THU CHI TÀI CHÍNH i u 10. Hàng năm, vào tháng th 2 c a quý III (ch m nh t là 20/8), Trung tâm Thông tin tín d ng l p k ho ch thu, chi tài chính, k ho ch mua s m tài s n c nh và phương ti n tin h c cho năm sau g i V K toán -Tài chính xét duy t. K ho ch thu, chi tài chính xây d ng theo nh hư ng d n d n s thu l n hơn s chi. Trong quá trình th c hi n, n u d toán ư c duy t không m b o các nhu c u chi tiêu h p lý phát sinh. Trung tâm Thông tin tín d ng l p d toán b sung g i V K toán -Tài chính xem xét gi i quy t. Vi c xét duy t b sung d toán chi tiêu ư c th c hi n cu i quý III hàng năm. Vi c xét duy t báo cáo quy t toán thu chi tài chính hàng năm c a Trung tâm Thông tin tín d ng ư c th c hi n như i v i ơn v d toán thu c Ngân hàng Nhà nư c. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH
  5. i u 11. Giám c Trung tâm Thông tin tín d ng có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này trong ơn v . V trư ng V K toán -Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra, duy t k ho ch tài chính năm và quy t toán thu chi tài chính c a Trung tâm Thông tin tín d ng. V trư ng V T ng ki m soát có trách nhi m t ch c ki m toán n i b i v i ho t ng c a Trung tâm Thông tin tín d ng theo ch c năng, nhi m v ư c giao. i u 12. Vi c s a i, b sung Quy nh này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh.
Đồng bộ tài khoản