Quyết định số 1020/QĐ-HĐPHCTPBGDPL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 1020/QĐ-HĐPHCTPBGDPL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1020/QĐ-HĐPHCTPBGDPL của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nội vụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1020/QĐ-HĐPHCTPBGDPL

  1. H I NG PH I H P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CÔNG TÁC PH BI N GIÁO D C c l p – T do – H nh phúc PHÁP LU T C A B N I V -------------- ------- S : 1020/Q -H PHCTPBGDPL Hà N i, ngày 02 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A H I NG PH I H P CÔNG TÁC PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T C A B N I V CH TNCH H I NG PH I H P CÔNG TÁC PH BI N GIÁO D C PHÁP LU T C A B N I V Căn c Ngh quy t s 61/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph v vi c ti p t c th c hi n Ch th s 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 c a Ban Bí thư Trung ương ng (khóa IX) v tăng cư ng s lãnh o c a ng trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t c a cán b , nhân dân; Căn c Quy t nh s 528/Q -BNV ngày 26 tháng 3 năm 2009 c a B trư ng B N i v v vi c ki n toàn H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a B N i v ; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a B N i v . i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Các thành viên H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a B N i v có trách nhi m thi hành Quy t nh này. CH TNCH H I NG B TRƯ NG B N I V Nơi nh n: - Như i u 3; - Các ng chí Th trư ng ( bi t); - V PBGDPL – B Tư pháp ( bi t); - Lưu: VT, PC. Tr n Văn Tu n QUY CH HO T NG C A H I NG PH I H P CÔNG TÁC PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T C AB N IV (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1020/Q -H PHCTPBGDPL ngày 02 tháng 7 năm 2009 c a Ch t ch H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a B N i v ) i u 1. Ch c năng, nhi m v c a H i ng
  2. 1. H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a B N i v (sau ây g i t t là H i ng) có ch c năng giúp B trư ng B N i v ch o, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a B N i v . 2. Nhi m v và quy n h n c a H i ng th c hi n theo quy nh t i i u 2, Quy t nh s 528/Q - BNV ngày 26/3/2009 c a B trư ng B N i v v vi c ki n toàn H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a B N i v . i u 2. Nhi m v , quy n h n c a Ch t ch H i ng 1. Ch o và ch u trách nhi m v toàn b ho t ng c a H i ng; 2. Phân công nhi m v cho t ng y viên c a H i ng và ki m tra, ôn c vi c th c hi n các nhi m v ư c giao; 3. Ký ban hành Quy ch ho t ng c a H i ng; chương trình, k ho ch ph bi n, giáo d c hàng năm, k t lu n ki m tra, báo cáo sơ k t, t ng k t và các văn b n liên quan n t ch c và ho t ng c a H i ng; 4. Duy t k ho ch tài chính, kinh phí hàng năm cho ho t ng c a H i ng; quy t nh vi c huy ng và phân b s d ng kinh phí t các ngu n có ư c h tr cho công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; 5. ngh cơ quan có thNm quy n khen thư ng t p th , cá nhân có thành tích xu t s c trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; 6. Gi i quy t các công vi c khác thu c nhi m v , quy n h n c a mình. i u 3. Nhi m v , quy n h n c a Phó Ch t ch H i ng 1. Ch u trách nhi m trư c Ch t ch H i ng v các nhi m v ư c phân công; 2. Thay m t Ch t ch H i ng gi i quy t công vi c thư ng xuyên c a H i ng và ký các văn b n v ho t ng c a H i ng theo phân công và y quy n c a Ch t ch H i ng; 3. Tr c ti p ch o ơn v thư ng tr c c a H i ng (V Pháp ch ); 4. Th c hi n các nhi m v khác do Ch t ch H i ng phân công. i u 4. Nhi m v , quy n h n c a các y viên H i ng 1. Tham d y các phiên h p c a H i ng. N u v ng m t ph i báo cáo Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng ho c ơn v thư ng tr c c a H i ng; 2. Tham gia xu t v i H i ng v Chương trình, K ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t c a B và các bi n pháp t ch c th c hi n nh m m b o th c hi n có hi u qu ; 3. Th c hi n và ch u trách nhi m trư c Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng các nhi m v ư c phân công; 4. Ch o và ch u trách nhi m t ch c th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t t i cơ quan, ơn v c a mình ph trách theo nhi m v ã ư c phân công và theo K ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t c a B ã ư c phê duy t; 5. nh kỳ 06 tháng m t l n báo cáo Ch t ch H i ng k t qu th c hi n các nhi m v ã ư c phân công (thông qua ơn v thư ng tr c c a H i ng); 6. ư c cung c p tài li u ph bi n, giáo d c pháp lu t.
  3. i u 5. Nhi m v , quy n h n c a ơn v thư ng tr c H i ng (V Pháp ch ) 1. Ch trì vi c chuNn b các d th o chương trình, k ho ch ho t ng và các văn b n khác c a H i ng; d toán kinh phí ho t ng c a H i ng; d ki n k ho ch huy ng kinh phí t các ngu n khác h tr cho công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; 2. Ph i h p v i các ơn v thành viên c a H i ng t ch c các l p t p hu n, h i th o, h i ngh sơ k t, t ng k t và thành l p oàn ki m tra công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t t i các ơn v thu c, tr c thu c B và S N i v theo k ho ch; 3. Theo dõi, t ng h p tình hình ph i h p tri n khai th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a ngành N i v H i ng thông qua, báo cáo H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a Chính ph ; 4. ChuNn b n i dung, t ch c các phiên h p và các ho t ng khác c a H i ng; theo dõi vi c th c hi n các k t lu n c a H i ng và nh kỳ báo cáo H i ng; 5. Th c hi n các nhi m v khác do Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng phân công. i u 6. Ch làm vi c c a H i ng 1. H i ng làm vi c theo nguyên t c t p trung dân ch , g n v i trách nhi m cá nhân. Các thành viên c a H i ng làm vi c theo ch kiêm nhi m. 2. H i ng h p nh kỳ 06 tháng m t l n. Trư ng h p c n thi t, Ch t ch H i ng có th tri u t p h p b t thư ng. 3. Các ý ki n k t lu n t i các phiên h p do Ch t ch, Phó Ch t ch ch trì ư c ơn v thư ng tr c H i ng ghi thành biên b n, g i n các thành viên H i ng và các ơn v có liên quan c a B t ch c th c hi n. 4. nh kỳ 06 tháng m t l n H i ng báo cáo B trư ng k t qu công tác và nh ng ki n ngh (n u có) v nh ng v n liên quan n t ch c và ho t ng c a H i ng. i u 7. Trách nhi m t ch c th c hi n Trư ng ban Ban Thi ua – Khen thư ng Trung ương, Trư ng ban Ban Tôn giáo Chính ph , Trư ng ban Ban Cơ y u Chính ph , C c trư ng C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; Hi u trư ng Trư ng Cao ng N i v Hà N i trên cơ s Quy ch này thành l p và ban hành Quy ch ho t ng c a H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a ơn v mình cho phù h p. i u 8. S a i, b sung Quy ch Vi c s a i, b sung Quy ch này do t p th H i ng th o lu n, th ng nh t và Ch t ch H i ng quy t nh.
Đồng bộ tài khoản